Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1067401
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63394
USSR: 34597
NSČR: 120820
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420666
Krajské súdy (ČR): 41557
Posledná aktualizácia
13.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: odstrániteľný nedostatok podmienky konania


Približný počet výsledkov: 3046 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: odstrániteľný nedostatok podmienky konania
  • odstranitelny nájdené 19174 krát v 10530 dokumentoch
  • nedostatok nájdené 175190 krát v 69659 dokumentoch
  • podmienka nájdené 949600 krát v 171626 dokumentoch
  • konanie nájdené 6805504 krát v 404833 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 1502 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 121 dokumentov


Právna veta: Nedostatok procesného plnomocenstva je odstrániteľným nedostatkom podmienky konania. Vzhľadom na uvedené je potrebné, aby príslušný konajúci orgán tento nedostatok odstránil. Nevyzvanie účastníka na odstránenie vád plnomocenstva a následné odmietnutie odvolania je odňatím práva na konanie v zmysle čl. 46 Ústavy SR. V zmysle platnej judikatúry (R 12/1985, ZSP 32/2005) ak ten, kto vystupoval ako zástupca účastníka bez predloženia plnej moci, dodatočne v lehote určenej súdom alebo správnym orgánom predloží plnú moc, je tým uvedený nedostatok zhojený a sú schválené aj tie úkony, ktoré boli z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7S/102/2011 7011200832 14.08.2013 JUDr. Tamara Sklenárová ECLI:SK:KSKE:2013:7011200832.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tamary Sklenárovej a členov senátu JUDr. Evy Baranovej a JUDr. Juraja Tymka, v právnej veci žalobcu DUNATER, a. s. , Pri prachárni č. 4, Košice, zast. advokátom JUDr. Marekom .
Právna veta: Pre úplnosť Ústavný súd Slovenskej republiky dodal, že hoci špecifiká súdnych či administratívnych konaní, či ich konkrétnych súčastí sa môžu prejaviť aj v obmedzení základných práv a slobôd ich účastníkov, limity takýchto obmedzení aj v takýchto prípadoch predstavuje čl. 13 ods. 4 ústavy, v súlade s ktorým treba pri obmedzovaní základných práv a slobôd dbať na ich podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ. Podľa názoru ústavného súdu však výklad najvyššieho súdu, v súlade s ktorým nie je možné vykonávať žiadne opravy (úpravy), resp. spresnenia splnomocne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžf/61/2012 3012200013 26.09.2013 CSc., JUDr. Eva Babiaková ECLI:SK:NSSR:2013:3012200013.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: STEELMAX, s.r.o., so sídlom Farská 1739, Beluša, IČO: 36 714 .
Právna veta: Pod právomocou rozumieme sumár oprávnení a povinností rozhodovacieho charakteru orgánov ochrany práva uplatňovaných pri ochrane porušených alebo ohrozených subjektívnych práv jednotlivcov, fyzických alebo právnických osôb. Ak určitá vec nespadá do právomoci súdu, ide o neodstrániteľnú vadu konania nevyhnutne vedúcu k uzneseniu o zastavení konania. Právomoc justičných orgánov v sporoch s cudzím medzinárodným prvkom môžeme definovať ako oprávnenie (a zároveň povinnosť) prejednať a rozhodnúť spor s cudzím medzinárodným prvkom pod svojou jurisdikciou, teda podľa vlastných procesných predpisov. Mus ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že odporkyňa, ktorá nie je štátnou občiankou Slovenskej republiky, nemá ani na území Slovenskej republiky bydlisko a preto ide o neodstrániteľný nedostatok podmienky konania pre ktorý súd nemôže vo veci konať a preto správne podľa § 104 ods.1 O.s.p. konanie zastavil .
Právna veta: Ustanovenia Nariadenia Brusel II bis umožňujú súdom členského štátu, ktoré nemajú právomoc rozhodovať vo veci samej, prijať predbežné opatrenia, vrátane ochranných opatrení, s ohľadom na osoby alebo majetok v tomto štáte. Pri výklade článku 20 nariadenia vychádzal odvolací súd z ustálenej judikatúry ESD, predovšetkým z rozsudku vydaného vo veci „Detiček“ C-403/09 z 23. decembra 2009. Článok 20 ods. 1 nariadenia stanovuje, že súdy členského štátu, kde sa nachádza dieťa, sú oprávnené za určitých podmienok prijať predbežné alebo ochranné opatrenia stanovené zákonom tohto štátu, napriek tomu, že u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podmienky konania, takéto konanie vykazuje nedostatky. Medzi neodstrániteľné nedostatky sa zaraďuje aj nedostatok právomoci súdu (§ 7, § 8 OSP). Neodstrániteľné nedostatky (podmienky) konania majú tie dôsledky, že súd nemôže vydať rozhodnutie vo veci samej, ale musí konanie zastaviť podľa § 104 ods. 1 .
Právna veta: Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy o dielo aj z dôvodu, ak je už vopred zrejmé, že dielo nebude včas zhotovené, alebo že nebude vykonané riadne, a to ani v lehote poskytnutej zhotoviteľovi objednávateľom, v ktorej mal možnosť urobiť nápravu (§ 642 ods. 2 Obč. zák.). Takéto odstúpenie od zmluvy objednávateľom porušenie zmluvy iba predpokladá, pretože zhotoviteľ v čase odstúpenia od zmluvy objednávateľom ešte neporušil zmluvnú povinnosť. Ide o preventívne právo na odstúpenie od zmluvy, ktorým objednávateľ môže zabrániť vzniku ďalších nepríjemností a prieťahov s ohľadom na postup prác zhot ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ods. 1 O.s.p. udelené len na zastupovanie na pojednávaní konanom dňa 22.2.2011. Nakoľko nedostatok zastúpenia je odstrániteľným nedostatkom podmienky konania, súd prvého stupňa mal podľa názoru odvolacieho súdu vyzvať žalobcu na odstránenie tohto nedostatku a predloženie adekvátnej plnej moci pre .
Právna veta: Podnikanie zahraničných osôb na území Slovenskej republiky, upravuje Obchodný zákonník. Zahraničná osoba, ktorou sa rozumie fyzická osoba s bydliskom, alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, sa čo do možnosti a rozsahu podnikania na území Slovenskej republiky, stavia zásadne na rovinu slovenským osobám. Podnikaním zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky, sa rozumie podnikanie zahraničnej osoby pomocou, resp. prostredníctvom organizačnej zložky, umiestnenej na území Slovenskej republiky. Oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území Slovenskej republiky, vznik ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... O.s.p., § 20a ods. 2 Obč. zákonníka uviedol, že nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania, na strane odporcu, je neodstrániteľným nedostatkom podmienky konania, a preto súd konanie za použitia § 103 a § 104 ods. 1 O.s.p., zastavil. O náhrade trov .
Právna veta: Podľa všeobecných podmienok poskytnutia úveru sa všetky spory zo zmluvy o úvere mohli riešiť buď pred rozhodcovským súdom alebo pred všeobecným súdom. Podanie žaloby na všeobecnom súde malo síce povahu rozväzovacej podmienky vo vzťahu k rozhodcovskej doložke, avšak toto dojednanie neplatilo, ak pred podaním žaloby na súde bola podaná žaloba na rozhodcovský súd. S prihliadnutím na uvedené, ak spor vyvolal dodávateľ podaním žaloby na rozhodcovskom súde, spotrebiteľ sa takto začatému rozhodcovskému konaniu musel podrobiť. Podanie žaloby na rozhodcovskom súde má totiž rovnaké účinky, ako keby bola ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... všeobecné podmienky poskytnutia úveru) bolo možné posúdiť dojednanú rozhodcovskú doložku ako neprijateľnú. Neexistencia právoplatného a vykonateľného exekučného titulu navyše predstavuje neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, na ktorý sa musí prihliadať v každom štádiu konania. Jednou z podmienok pre vedenie exekúcie je bez akýchkoľvek pochybností exekučný .
Právna veta: Po oboznámení sa s obsahom návrhu navrhovateľa najvyšší súd dospel k záveru, že ho nemožno kvalifikovať ako návrh na ochranu pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy podľa § 250v O.s.p. Navrhovateľ nenamietal žiaden faktický zásah resp. úkon, ktorý by bol proti nemu priamo vykonaný a v dôsledku ktorého by vznikol protiprávny stav, v ktorom by sa navrhovateľ nachádzal. Navrhovateľ vyjadruje iba nesúhlas s vybavením svojej predchádzajúcej sťažnosti, ktorá bola prešetrená odporcom. Nesúhlasí s vyhodnotením 1. a 2. námietky, ktoré boli vyhodnotené ako neopodstatnené. Podľa § 22 ods. 1 zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákona č. 9/2010 Z.z. a preto ju postúpi odporcovi na vybavenie. Pri skúmaní podmienok konania najvyšší súd zistil neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, nedostatok právomoci v zmysle § 7 ods. 2 O.s.p., preto podľa § 246c ods. 1 vety prvej O .
Právna veta: Právomoc súdov Slovenskej republiky nemôže prekročiť hranice právnych vzťahov, ktoré sú vymedzené § 7 ods. 1 až 3 O.s.p.. Preskúmanie postupu a zákonnosti rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva nie je vecou, ktorú by bolo možné subsumovať pod jednotlivé skutkové podstaty stanovené v § 7 O.s.p.. Európsky súd pre ľudské práva nie je orgánom verejnej moci Slovenskej republiky, ale ide o súdny orgán sui generis zriadený na základe medzinárodnej zmluvy, ktorého rozhodnutia nie sú rozhodnutia orgánov verejnej moci Slovenskej republiky. Žiaden osobitný zákon neustanovuje, že by rozhodnutie Euró ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a postupov orgánov verejnej správy a na ktorý by sa vzťahovala právomoc slovenských súdov. Pri skúmaní podmienok konania súd zistil neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, nedostatok právomoci v zmysle § 7 ods. 1 a 2 O.s.p. a § 1 zákona č. 97/1963 ... nemajú založenú svoju právomoc konať a rozhodnúť. V zmysle § 104 ods. 1 veta prvá O.s.p. konanie pre neodstrániteľný nedostatok podmienky konania zastavil. Výrok o trovách konania sa opiera o ust. § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p.. mohol zrušiť .
Právna veta: Na miestach, kde sa vykonáva väzba alebo trest odňatia slobody, v zmysle § 18 ods. 1 zák. č. 153/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov vykonáva dozor prokurátor. Jeho dozor spočíva v tom, aby v týchto miestach boli dodržiavané zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy. Tento dozor a teda i skúmanie možných nezákonných zásahov orgánov verejnej správy na týchto miestach patrí prokurátorovi, ktorý má na toto dozorovanie výlučnú kompetenciu. Prokurátor postupuje v zmysle vyššie citovaného zákonného ustanovenia ako orgán dozoru v zmysle špeciálneho zákona - zákona o prokuratúre. V zmysle ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na základe takto formulovaného návrhu navrhovateľa zastaviť podľa § 104 ods. 1 O.s.p., keďže v konaní bol zistený neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, ktorým je nedostatok právomoci súdu v zmysle § 7 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 246c ods .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.