SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187625
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64714
USSR: 35935
NSČR: 124655
NSSČR: 67450
USČR: 80174
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425562
Krajské súdy (ČR): 43764
Posledná aktualizácia
11.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: odstúpenie od zmluvy


Približný počet výsledkov: 11262 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: odstúpenie od zmluvy
  • odstupenie nájdené 79986 krát v 18046 dokumentoch
  • oda nájdené 2601809 krát v 343860 dokumentoch
  • zmluva nájdené 2886812 krát v 151745 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 539 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 283 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 66 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 4 dokumenty


Právna veta: Obsahom záväzku dlžníka nie je vrátiť len poskytnuté peňažné prostriedky, ale aj úroky, ktoré nemožno stotožňovať s úrokmi z omeškania. Úroky sú odplatou za poskytnutie peňažných prostriedkov, predstavujú cenu úveru, dlžník ich je povinný platiť od okamihu ich reálneho poskytnutia až do okamihu ich reálneho vrátenia, a to či už v lehote alebo v omeškaní. Úrok z úveru je nárokom, na ktorý nemá vplyv omeškanie dlžníka, ktoré je skutočnosťou, ktorá zakladá vznik nových sankčných záväzkov dlžníka, samotný vznik nároku na úrok z úveru neovplyvňuje. V zmysle § 506 Obchodného zákonníka, ak je dlžník ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 6Co/320/2017 3515208697 28. 11. 2017 JUDr. Stanislava Marková ECLI:SK:KSTN:2017:3515208697.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Stanislavy Markovej a členiek Mgr. Stanislavy Miklánkovej a JUDr. Ivety Sopkovej v právnej veci žalobcu: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Žilina, Hodžova 11, IČO: 31 .
Právna veta: Dôležitým obsahovým prvkom záväzku je čas plnenia (§ 563 a § 564 Občianskeho zákonníka). K omeškaniu dlžníka dochádza uplynutím doby splatnosti dlhu. Pre určenie momentu, do ktorého má dlžník splniť svoj dlh, aby sa nedostal do omeškania, je rozhodný čas, dokedy má dlžník splniť svoj dlh (§ 563 Občianskeho zákonníka). Tento čas môže byť a/ presne stanovený dohodou účastníkov zmluvného vzťahu, b/ ustanovený právnym predpisom pre konkrétne záväzkové vzťahy, c/ určený v rozhodnutí súdu, d/ ustanovený všeobecným zákonom (Občianskym zákonníkom alebo Obchodným zákonníkom). V ust. § 517 ods. 1 Občian ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 8Co/181/2017 5712210938 31. 07. 2017 JUDr. Táňa Rapčanová ECLI:SK:KSZA:2017:5712210938.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Táne Rapčanovej a členov senátu JUDr. Františka Potockého a Mgr. Zuzany Hartelovej, v právnom spore žalobkyne: I. T., nar. XX.X.XXXX, bytom Z. č. XX, zastúpená .
Právna veta: Úverovanie spotrebiteľov patrí medzi najfrekventovanejšie občianskoprávne vzťahy. Je náležité a plne v súlade s princípy ochrany spotrebiteľa, že v prípade duplicitnej právnej úpravy rovnakých inštitútov súkromného práva je dôvodné aplikovať právnu úpravu o občianskych právach a nie podnikateľské právo. Na plynutie času ani jeho dôsledky, vrátane premlčania v typickej občianskoprávnej veci nemôže dopadať právna úprava obchodného práva a rovnako ani na otázky odstúpenia a dôsledkov odstúpenia od zmluvy. Vychádza sa z názoru, že niet dôvodu nechrániť dobromyseľnosť spotrebiteľov, ktorá vychádza ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17Co/880/2014 3813203808 11.03.2015 JUDr. Emília Zimová ECLI:SK:KSTN:2015:3813203808.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Emílie Zimovej a sudkýň JUDr. Gabriely Janákovej a Mgr. Zuzany Holúbkovej v právnej veci navrhovateľa mF. L. E. (pôvodne F. F. L. E.), L. XX, XXXXX U., T. C., K. XXXXXXXXXX .
Právna veta: 16. Čo sa týka právnej úpravy odstúpenia od zmluvy táto bola obsiahnutá v dvoch právnych predpisoch a to v Obchodnom zákonníka a v Občianskom zákonníku. Podľa ustanovenia § 349 ods. 1 Obchodného zákonníka odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď v súlade s týmto zákonom prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane. Tento právny predpis v ustanovení § 351 ods. 1 umožňuje, aby určité ustanovenia mohli podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu trvať aj po ukončení zmluvy. Pri úverovej zmluve ustanovenie § 506 Obchodného zákonníka umožňovalo veri ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 18Co/132/2016 8815209711 24. 07. 2017 JUDr. Daniela Babinová ECLI:SK:KSPO:2017:8815209711.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Babinovej a členov senátu JUDr. Mariany Muránskej a Mgr. Miloša Koleka v spore žalobcu: CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 14, 821 09 .
Právna veta: Vyhlásenie mimoriadnej splatnosti a odstúpenie od zmluvy sú dva rozdielne právne inštitúty, čo právnemu predchodcovi žalobcu ako banke dlhodobo pôsobiacej na trhu poskytovania úverov muselo byť známe, najmä ak samotný právny predchodca žalobcu vo svojich všeobecných obchodných podmienkach pri porušení akejkoľvek zmluvnej povinnosti alebo zmluvného dojednania zo strany klienta rozlišoval medzi vyhlásením mimoriadnej splatnosti úveru, vypovedaním zmluvy o úvere a odstúpením od zmluvy, čo nepochybne vyplýva z bodu 7.6 všeobecných obchodných podmienok. Právny predchodca žalobcu v písomnom p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4Co/414/2016 3515203473 12. 10. 2017 JUDr. Alica Beňová ECLI:SK:KSTN:2017:3515203473.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Alice Beňovej a sudkýň JUDr. Oľgy Lichnerovej a JUDr. Ivety Anderlovej v spore žalobcu CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Bratislava, Malý trh 2/A, IČO 35 886 013, .
Kľúčové slová: započítanie pohľadávok, zmluva o dielo, odstúpenie od zmluvy

Právna veta: Podľa § 364 OBZ, na základe dohody strán možno započítať akékoľvek vzájomné pohľadávky. Z tohto ustanovenia vyplýva, že na základe zmluvnej slobody sa zmluvné strany môžu dohodnúť na započítaní akýchkoľvek vzájomných pohľadávok, napr. pohľadávok rôzneho druhu, premlčaných, nesplatných a pod. Zmluvné strany v dohode o započítaní nemusia rešpektovať obmedzenia, ktoré vyplývajú z dispozitívnych ustanovení zákona. Započítanie sa vykoná dohodou medzi veriteľom a dlžníkom, ktorí majú vzájomné pohľadávky. V dohode o započítaní musia zmluvné strany presne identifikovať druh pohľadávok, výšku po ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Cob/84/2019 1216208594 28. 11. 2019 JUDr. Tatiana Pastieriková ECLI:SK:KSBA:2019:1216208594.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tatiany Pastierikovej a členiek senátu JUDr. Eleny Kúšovej a JUDr. Dany Šiffalovičovej v právnej veci žalobcu: SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Sadová 9, 052 .
Právna veta: Ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania, alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia sú neplatné. Dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 7Co/258/2014 8113207619 29.01.2015 JUDr. Branislav Breza ECLI:SK:KSPO:2015:8113207619.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Branislava Brezu a sudcov JUDr. Martina Fiľakovského a Mgr. Miloša Koleka v právnej veci žalobcu: mBank SPÓLKA AKCYJNA, so sídlom Senatorska 18, Warszawa, Poľská republika podnikajúca .
Právna veta: Právny inštitút odstúpenia od zmluvy je upravený inak v Obchodnom zákonníku, a inak v Občianskom zákonníku. Obchodný zákonník v ust. § 349 ods. 1 zánik zmluvy viaže na okamih, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane. Zánik zmluvy teda nastáva v dobe účinnosti úkonu, ktorým oprávnená osoba odstúpila od zmluvy. Tým sa Obchodný zákonník odlišuje od Občianskeho zákonníka, podľa ktorého odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom upravené alebo účastníkmi dohodnuté inak (§ 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Právna úprava odst ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 5Co/67/2014 8112225184 17.03.2015 JUDr. Gabriela Világiová ECLI:SK:KSPO:2015:8112225184.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Világiovej a členiek senátu JUDr. Zlaty Simkovej a JUDr. Jany Burešovej v právnej veci žalobcu: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, Bratislava, IČO: 31 .
Právna veta: Zmluvná podmienka, ktorá pri odstúpení od zmluvy zaväzuje spotrebiteľa na úhradu nad rámec povinnosti vzniknutých podľa Občianskeho zákonníka, potom nie je vyvážená a naopak, spôsobuje hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa. Naviac, je nejasná a nezrozumiteľná v kontexte s ostatnými zmluvnými podmienkami a objektívne zhoršuje postavenie žalovaného spotrebiteľa. Slovami zákona (§ 54 ods. 1 Občianskeho zákonníka) ide o ,,odchýlenie sa v neprospech spotrebiteľa“, ktoré jednostranne zvýhodňuje iba veriteľa, pretože zachováva len práva veriteľa, nie však práva s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 3Co/369/2018 7717213410 12. 12. 2019 JUDr. Eva Feťková ECLI:SK:KSKE:2019:7717213410.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Feťkovej a členiek senátu Mgr. Zuzany Čisovskej a Mgr. Angeliky Sopoligovej v spore žalobcu: Prima banka Slovensko a.s., so sídlom v Žiline, Hodžova 11, IČO: 31 575 951, proti .
Právna veta: Absencia dostatočného a zároveň zrozumiteľného odôvodnenia obrany o spotrebiteľskom charaktere zmluvy nemohla viesť na základe výsledkov zopakovaného dokazovania k inému záveru len tomu, že žalovaný nevyvrátil obsah listinných dôkazov, ktorý svedčil o podnikateľskom charaktere vzťahu medzi právnym predchodcom žalobcu a žalovaným. Treba pritom zdôrazniť, že samotná rámcová zmluva okrem označenia žalovaného identifikačnými údajmi podnikateľa i vyššie spomenutého obsahu zmluvy má výslovné uvedenie, že sa uzatvára podľa ustanovení Obchodného zákonníka a z čl. 7 Záverečné ustanovenia bod 7.1 ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 1Cob/34/2019 8615200476 12. 12. 2019 JUDr. Milan Majerník ECLI:SK:KSPO:2019:8615200476.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Majerníka a členov senátu JUDr. Viery Zoľákovej a JUDr. Andreja Radomského v právnej veci žalobcu CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 .
Právna veta: Z ust. § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka vyplýva, že momentom odstúpenia od zmluvy vznikajú práva a povinnosti z porušenia práva (bezdôvodné obohatenie, náhrada škody). Účastníci zrušenej zmluvy si majú navzájom vrátiť už vykonané plnenia (§ 457 Občianskeho zákonníka). Ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ktoré na rozdiel od ustanovení Občianskeho zákonníka zaväzujú spotrebiteľa nad rámec povinností, vzniknutých podľa Občianskeho zákonníka, vždy evidentne zhoršujú jeho postavenie. Akékoľvek rozšírenie záväzkov spotrebiteľa, vrátane platenia úrokov napriek ich zrušeniu popri vzájomnej reštitučne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zaväzujú nad rámec povinnosti vzniknutých podľa Občianskeho zákonníka v dôsledku odstúpenia od zmluvy. Akékoľvek rozšírenie záväzkov spotrebiteľa, vrátane platenia poplatkov za odstúpenie od zmluvy, nákladov na vymáhanie pohľadávky, sankcií a iného príslušenstva popri ... reštitučnej povinnosti po zániku zmluvy s účinkami ex tunc postavenie spotrebiteľa zhoršuje. Dôsledky odstúpenia od zmluvy podľa uvedenej zmluvnej podmienky, dohodnutej medzi účastníkmi konania, sú nevýhodnejšie ako dôsledky odstúpenia .
Právna veta: Občiansky zákonník rozlišuje medzi odstrániteľnými a neodstrániteľnými vadami. Za neodstrániteľnú vadu sa považuje vada, ktorú nemožno odstrániť, pričom kvôli nej nemožno vec buď riadne alebo dohodnutým spôsobom užívať. Neodstrániteľná vada zakladá nadobúdateľovi veci nárok domáhať sa zrušenia zmluvy. Ide o navrátenie do predošlého stavu tým, že nadobúdateľ vráti vec a scudziteľ zas vráti poskytnutú odplatu. Zrušenie zmluvy nastane jednostranným prejavom nadobúdateľa a nie je potrebná o tom žiadna dohoda. V prípade, že vec má vady, ktoré budú možné, ktoré buď možno odstrániť, alebo vady, ktoré ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ktoré by im korešpondovali. Preto sú nepoužiteľné argumenty žalobcu vyplývajúce zo spotrebiteľského kódexu vrátane argumentácie o odstúpení od zmluvy podľa § 18 ZOS. Vo vzťahu k splneniu zákonných podmienok na zrušenie zmluvy podľa všeobecnej právnej úpravy ... (Občiansky zákonník) zákonné podmienky na vznik práva z odstúpenia od zmluvy voči žalovanému neboli preukázané. V tomto smere sa odvolací súd stotožňuje s argumentáciou zo strany prvostupňového .
Právna veta: Druhým z osobitných prípadov zmluvy o dielo je zmluva o oprave a úprave veci. Vznik zmluvy o dielo je viazaný na dohodu zmluvných strán o podstatných náležitostiach, ktorými sú vymedzenie diela, odmena a vykonanie diela na nebezpečenstvo zhotoviteľa. Ak zhotoviteľ dodatočne zistí, že bude nutné cenu pôvodne dohodnutú podstatne prekročiť, je povinný zákazníka na to bez meškania upozorniť a oznámiť mu novo určenú cenu. Pre oznámenie o prekročení ceny je predpísaná písomná forma, inak nie je platné. Upozornenie musí obsahovať vyrozumenie o nutnosti podstatného zvýšenia ceny a zároveň určenie nove ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... verejnej komunikácii. Z listu odporcu zo dňa XX.XX.XXXX. súd zistil, že navrhovateľovi oznamuje, že jeho odstúpenie od zmluvy na vykonanie opravy jeho vozidla z dôvodu údajného neposkytnutia požadovanej súčinnosti pri oprave vozidla, považuje za neplatné. Opakuje, ... Sk na opravu vozidla, on vozidlo opraví a konečné vyúčtovanie urobí po vykonaní opravy. Jeho snahu o odstúpenie od zmluvy z dôvodu údajnej jeho nesúčinnosti považuje za snahu pravdepodobne zakryť skutočnosť, že jeho vozidlo v dohodnutej lehote .
Právna veta: Z charakteru zmluvy o obstaraní zájazdu vyplýva, že cestovná kancelária obstaráva pre objednávateľa poskytovanie jednotlivých služieb (ktoré napokon tvoria jeden komplex) od viacerých dodávateľov. S týmito dodávateľmi má cestovná kancelária uzavretú zmluvu (obchodnú), na základe ktorej mu dodávatelia poskytujú služby pre jej objednávateľov (účastníkov zájazdu). Z hľadiska zodpovednosti za plnenie zmluvne dohodnutých služieb, za ich úroveň a kvalitu zodpovedá cestovná kancelária bez ohľadu na to, či tieto záväzky plní sama, alebo prostredníctvom iného dodávateľa. Je to zásada platná pre zmluvy ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uzavretie zmluvy o obstaraní zájazdu sprostredkovala. Poslednou možnosťou, ktorú má objednávateľ v dôsledku vadného plnenia, je odstúpenie od zmluvy. V rámci zodpovednostných vzťahov môže medzi cestovnou kanceláriou a objednávateľom vzniknúť aj vzťah zo zodpovednosti za škodu ... , keďže je v ňom upravená iba otázka zbavenia sa zodpovednosti v prípade vzniku škody v dôsledku odstúpenia od zmluvy alebo v dôsledku porušenia povinností cestovnou kanceláriou. V tomto ustanovení sú upravené prípady, keď po začatí .
Právna veta: Súd poukazuje na to, že všeobecné súdy v Slovenskej republike už v obdobných veciach rozhodovali a vyslovili neprijateľnosť a neplatnosť zmluvnej podmienky spoločnosti Slovak Telekom (pred tým T Mobile), ktorá sa týka zmluvnej pokuty (rozsudok Okresného súdu Bardejov 4C/163/2011 zo dňa 7.12.2011 v spojení s rozsudkom Krajského súdu Prešov 16Co/31/2012 zo dňa 15.3.2012 a ďalšie). Podľa § 53a ods. 1 Občianskeho zákonníka ak súd určil niektorú zmluvnú podmienku v spotrebiteľskej zmluve, ktorá sa uzatvára vo viacerých prípadoch a je obvyklé, že spotrebiteľ obsah zmluvy podstatným spôsobom ne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odkazom na tarifu. Zmluva o pripojení zaniká a) uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, b) dohodou účastníkov zmluvy, c) odstúpením od zmluvy, d) výpoveďou, e) ak tak ustanovuje osobitný predpis. všeobecné podmienky obsahujú najmä: a/podmienky na uzavretie a vypovedanie zmluvy ... odkazom na tarifu. Zmluva o pripojení zaniká a) uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, b) dohodou účastníkov zmluvy, c) odstúpením od zmluvy, d) výpoveďou, e) ak tak ustanovuje osobitný predpis. Podľa § 43 zákona č. 610/2003 Z.z. o .
Právna veta: Podľa § 817 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak je dohodnuté, že poistnou udalosťou je smrť poisteného, môže ten, kto poistnú zmluvu s poistiteľom uzavrel, určiť osobu, ktorej má poistnou udalosťou vzniknúť právo na plnenie, a to menom alebo vzťahom k poistenému. Z citovaného ustanovenia má súd za to, že oprávnenú osobu možno určiť len pre prípad, ak poistnou udalosťou je smrť poistného. Aj v predmetnom prípade pre prípad smrti poisteného, sám poistený určil osobu oprávnenú na plnenie, a to svoju manželku (navrhovateľku). Uvedené sa však podľa súdu vzťahuje výlučne na prípady, kedy poistnou udalo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poisteného. Odporca vo vyjadrení zo dňa 6.9.2011 zotrval na svojom predchádzajúcom písomnom stanovisku. Navrhovateľka označené odstúpenie od zmluvy nepovažuje za platné, nakoľko bolo urobené voči subjektu, ktorý nebol účastníkom poistenej zmluvy a jej manžel bol ... podstatné informácie o svojom zdravotnom stave, čím porušil ustanovenie §793 OZ. Súčasne odporca urobil záver, že jeho odstúpenie od zmluvy bolo platné a právne účinné s dôsledkom, že sa poistná zmluva zrušila od počiatku. Odporca zaslal poštovou .
Právna veta: Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť - ust. § 596 OZ. Podľa ust. § 597 ods. 1 OZ ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady, ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Podľa ust. § 597 ods. 2 OZ právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vad ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... :T. rok výroby 2004 za kúpnu cenu 370.000,-Sk, ktoré tvorí predmet ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Odstúpením od zmluvy došlo k jej zrušeniu, a preto je daná povinnosť žalovaného na vrátenie kúpnej ceny oproti vydaniu motorového vozidla. ... určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak v zmysle ust .
Právna veta: Účastníkmi zmluvy o dielo sú zhotoviteľ diela a objednávateľ diela, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje že za odmenu vykoná pre objednávateľa určité dielo, zhotoví novú vec, vykoná nejakú činnosť a pod., a to na svoje nebezpečenstvo. Zmluva o dielo vznikne keď sa účastníci dohodnú na jej podstatných náležitostiach ktorými sú: charakteristika diela (označenie predmetu diela, jeho rozsah), dohoda o odmene (nemožno ju stotožňovať s dohodou „o cene”) a dohoda o tom že dielo bude zhotovené na nebezpečenstvo zhotoviteľa diela; pravidelnými náležitosťami zmluvy je dohoda o kvalite (akosti) diela, času jeho ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... objednávateľom v ktorej mal možnosť urobiť nápravu - poskytnutie primeranej lehoty zo strany objednávateľa je podmienkou pre odstúpenie od zmluvy, ďalšou podmienkou bude jej márne uplynutie). Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má vec zhotovená na zákazku ... uplatniť u zhotoviteľa v prekluzívnej jednomesačnej lehote, ktorá začne plynúť od prevzatia veci (v prípade odstúpenia od zmluvy lehota začne plynúť od odstúpenia). Dohodnutú cenu je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi vtedy, ak dokončeniu diela .
Právna veta: Záväzkový vzťah bezdôvodného obohatenia vznikne, ak sa naplnia všetky zákonom ustanovené predpoklady na jeho vznik (ak sa niekto „na úkor iného bezdôvodne obohatí“). Bezdôvodné obohatenie predstavuje taký záväzkový právny vzťah, z ktorého pohľadávka vzniká tomu, na koho úkor sa iný bezdôvodne obohatil, a dlh tomu, kto obohatenie získal. Bezdôvodné obohatenie patrí medzi nároky, u ktorých nie je zákonnou úpravou stanovená splatnosť pohľadávok vzniknutých z tohto právneho titulu a čas plnenia je u nich obvykle viazaný na výzvu veriteľa podľa § 563 OZ. Podstatou bezdôvodného obohatenia je zákonom ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... najmä návrhom zo dňa zo dňa 5.2.2013, žiadosťou-zmluva o poskytnutie spotrebiteľského úveru z 9.11.2006, čiastočným odstúpením od zmluvy, Uznesením OR PZ v Trnave zo dňa 10.3.2012, potvrdením odfinancovania peňažných prostriedkov, výpisom z účtu na č.l ... najmä návrhom zo dňa zo dňa 5.2.2013, žiadosťou-zmluva o poskytnutie spotrebiteľského úveru z 9.11.2006, čiastočným odstúpením od zmluvy, Uznesením OR PZ v Trnave zo dňa 10.3.2012, potvrdením odfinancovania peňažných prostriedkov, výpisom z účtu na č.l .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.