Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
842764
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 51135
USSR: 30515
NSČR: 106785
NSSČR: 56972
USČR: 69997
EUR-LEX (sk): 11140
EUR-LEX (cz): 11178
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 402740
Krajské súdy (ČR): 31287
Posledná aktualizácia
16.01.2018 06:52

Nájdené rozsudky pre výraz: odvolanie navrhovateľky


Približný počet výsledkov: 1545 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: odvolanie navrhovateľky
  • odvolanie nájdené 1231084 krát v 393849 dokumentoch
  • navrhovatelky nájdené 229417 krát v 37838 dokumentochDôvodom na vylúčenie sudcu nie je skutočnosť, že sudca vykonáva súdnictvo na súde, ktorý svojím nesprávnym úradným postupom v inej právnej veci založil zodpovednosť odporkyne za majetkovú a nemajetkovú ujmu (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Z ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku (§ 14 a nasl. O.s.p.) predstavuje výnimku z významnej ústavnej zásady, že nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky). Vzhľadom na to možno vylúčiť sudcu z prejednávania a rozhodovania pridelenej veci len celkom výnimočne a len zo skutočne závažných dôvodov, ktoré sudcovi zjavne bránia rozhodnúť v súlade so zákonom, objektívne, nezaujato a spravodlivo. Samotný subjektívny názor účastníka konania, že v osobe určitého sudcu sú dané okolnosti vylučujúce ho z prejednávania a rozhodovania veci, nezakladá ešt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Určenie oprávnených osôb spĺňajúcich podmienky k navráteniu vlastníctva k pozemkom, ktoré prešli na štát alebo inú právnickú osobu (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 503/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, ak osoba, ktorej vlastníctvo k pozemku prešlo v rozhodujúcom období do vlastníctva štátu alebo inej právnickej osoby v prípadoch uvedených v ustanovení § 3, zomrela pred uplynutím lehoty uvedenej v ustanovení § 5 alebo ak bola pred uplynutím tejto lehoty vyhlásená za mŕtvu, sú oprávnenými osobami štátni občania Slovenskej republiky, fyzické osoby v tomto poradí: a) dedič zo závetu, ktorý bol predložený v konaní o dedičstve, ktorý nadobudol celé dedičstvo, b) dedič zo závetu, ktorý nadobudol dedičstvo, ale len v miere zodpov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Premlčanie práv navrhovateľky (držiteľky stavebného povolenia na výstavbu polyfunkčnej budovy) domáhajúcej sa náhrady škody za vykonanie zmeny projektu stavby bez jej vedomia (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Premlčanie je kvalifikované uplynutie času, v dôsledku ktorého súdnu vymáhateľnosť možno odvrátiť námietkou. Zmyslom tohto inštitútu je zvýšenie istoty v právnych vzťahoch. Premlčaním právo nezaniká, iba sa závažne oslabuje. Uplatnenie námietky premlčania spôsobuje zánik súdnej vymáhateľnosti, v dôsledku čoho súd premlčané právo nemôže priznať. Neprihliadnutie na vznesenú námietku premlčania, prípadne odopretie tohto práva, hoci aj pre rozpor s dobrými mravmi (§ 3 ods. l OZ), je v rozpore s ustanovením § 100 ods. 1 OZ, z ktorého jednoznačne vyplýva, že súd musí prihliadnuť na námietku premlčan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Keďže navrhovateľka nepreukázala, že by po uplynutí jedného roka od smrti manžela splnila aspoň jednu z podmienok trvania nároku na výplatu vdovského dôchodku, výplata vdovského dôchodku jej z toho dôvodu bola zastavená (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa § 74 ods. 2 zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (2) Vdova má nárok na výplatu vdovského dôchodku počas jedného roka od smrti manžela. Podľa § 74 ods. 3 zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (3) Po uplynutí obdobia uvedeného v odseku 2 má vdova nárok na výplatu vdovského dôchodku, ak a) sa stará o nezaopatrené dieťa, b) je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% alebo c) vychovala aspoň tri deti, d) dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti, e) dovŕšila dôchodkový vek. Keďže navrhovateľka nesplnila ani jednu z piatich podmienok uvedený ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Nedostatok právomoci súdu a nedostatok pasívnej legitimácie odporcu ako dôvody zamietnutia návrhu na začatie konania (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Nedostatok právomoci súdu je neodstrániteľnou prekážkou konania, ktorá má za následok jeho zastavenie. V danom prípade však dôvodom zamietnutia návrhu na začatie konania okrem nedostatku právomoci bol aj nedostatok pasívnej legitimácie odporcu. Vecná legitimácia je stav vyplývajúci z hmotného práva. Pokiaľ súd posúdil uplatnený nárok aj z hľadiska hmotného práva, správne rozhodol, ak vyššou formou rozhodnutia v občianskom sporovom konaní návrh navrhovateľky z dôvodu nedostatku pasívne legitimovaného účastníka návrh zamietol.
Súvisiace predpisy:
99/1963, 162/1995, 180/2013, 157/2004, 344/1992
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Podľa § 449 ods. 1 Občianskeho zákonníka, pri škode na zdraví sa uhradzujú aj účelné náklady spojené s liečením. Podľa § 449 ods. 3 Občianskeho zákonníka, náklady liečenia a náklady pohrebu sa uhrádzajú tomu, kto ich vynaložil. Z dikcie citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že ide samostatné právo poškodeného na náhradu účelných nákladov spojených s liečením. Aj keď poškodený občan dostáva väčšinu liečebných úkonov v prípade potreby z prostriedkov príslušnej poisťovne bezplatne (hoci na to prispieva platením poistného), môžu mu okrem toho vzniknúť rôzne náklady spojené s liečením, ktoré ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . D. Č.. X, Q., o náhradu škody vo výške 94.942,58 eur s príslušenstvom a iné pravidelné úhrady, na odvolanie navrhovateľky proti rozsudku Okresného súdu Bratislava I zo dňa 8. júla 2010, č. k. 15C 209/2004-439, takto rozhodol: Odvolací ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Z ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. vyplýva, že dobrovoľná dražba je originálnym spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva, v ktorom prípade dražbou dochádza k prechodu vlastníckeho práva, pretože udelením príklepu a uhradením ceny, dosiahnutej vydražením, sa vydražiteľ stáva vlastníkom predmetu dražby za predpokladu, že sú splnené podmienky ustanovené zákonom o dobrovoľných dražbách. V zmysle ustanovenia § 21 ods. 2 zákona o dobrovoľných dražbách v prípade, ak dražba nebola uskutočnená v súlade s týmto zákonom, môže ju súd na návrh osoby, práva ktorej boli týmto dotknuté, vyhlásiť neplatnou. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dražby, o určenie, že zmluva o úvere je bezúročná a bez poplatkov a o určenie, že záložné právo netrvá, na odvolanie navrhovateľky a odporcu 3) proti rozsudku Okresného súdu Trenčín zo dňa 30. novembra 2011, č.k. 27C/65/2010-413, takto ...
Súvisiace predpisy:
527/2002 - Zákon o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
Uverejnené v bulletine 7/2015
Právna veta: V ust. § 146 ods. 2 Občianskeho zákonníka je upravený osobitný dôvod pre obmedzenie užívacieho práva druhého manžela k domu alebo bytu, ktorý tvorí predmet BSM. Týmto zákonom aprobovaným dôvodom je: a) existencia fyzického alebo psychického násilia, alebo samotná hrozba takéhoto násilia, b) neznesiteľnosť ďalšieho spolužitia manželov v spoločnom dome alebo byte. Účelom uvedenej právnej úpravy, je prispieť k obmedzovaniu násilného správania manželov pri riešení nezhôd o právach a povinnostiach vyplývajúcich z BSM, a je občianskoprávnou sankciou v prípadoch, keď toto ustanovenie nebude mať dosta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v C., Ul. M. č. XXXX/X, zastúpený opatrovníkom V. C., v konaní o vylúčenie odporcu z užívania bytu, na odvolanie navrhovateľky proti rozsudku Okresného súdu Trenčín zo dňa 12. mája 2014, č. k. 13C/1/2013-102, takto rozhodol: Rozsudok súdu ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Predpokladom použitia výpovedného dôvodu podľa ust. § 63 ods. 1 písm. b/ Zák. práce je existencia organizačnej zmeny, nadbytočnosť zamestnanca a príčinná súvislosť medzi organizačnou zmenou a nadbytočnosťou zamestnanca. O nadbytočnosť zamestnanca ide vtedy, ak zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať prácami dohodnutými v pracovnej zmluve. Dôvody tejto nemožnosti musia spočívať v tom, že zamestnávateľ naďalej nepotrebuje práce vykonávané zamestnancom, a to buď vôbec alebo v pôvodnom rozsahu. Takýto stav môže nastať napríklad v dôsledku vnútorných organizačných zmien, ale aj zní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . JUDr. Jelou Mikuškovou, advokátkou v Bratislave, Račianska č. 66, o určenie neplatnosti výpovede z pracovného pomeru a náhradu mzdy, na odvolanie navrhovateľky proti rozsudku Okresného súdu Bratislava III v Bratislave zo dňa 1. decembra 2010 č.k. 12C/78/08 - 164 takto ... . Súd prvého stupňa rozsudkom č. k. 12 C 78/08-98 zo dňa 10. 12. 2008 návrh navrhovateľky zamietol. Na odvolanie navrhovateľky Krajský súd v Bratislave uznesením č. k. 5 Co 60/09- 127 zo dňa 04. 05. 2010 rozsudok súdu prvého ...
Súvisiace predpisy:
311/2001 - Zákonník práce
Právna veta: Podľa § 454 0Z, bezdôvodne sa obohatil aj ten, za koho sa plnilo, čo podľa práva mal plniť sám. Právny vzťah bezdôvodného obohatenia, je samostatným záväzkovým právnym vzťahom, ktorý vznikne v dôsledku porušenia iného právneho vzťahu, alebo na základe určitej právnej skutočnosti. Na základe tohto právneho vzťahu, vzniká právo požadovať poskytnuté plnenie naspäť a povinnosť takéto plnenie vrátiť. To, či v danom prípade, bolo plnené bezdôvodne, závisí od posúdenia všetkých okolností, za ktorých došlo k plneniu. Jedným zo základných predpokladov, splnenie ktorých je nevyhnuté, pre vznik záväzkovo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... /X, zastúpenému JUDr. Jánom Kokindom, advokátom v Prievidzi, Mišíka I. 780/19A, v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, na odvolanie navrhovateľky, proti rozsudku Okresného súdu Prievidza, zo dňa 22.októbra 2012, č.k. 5C/161/2010-119 jednohlasne, takto rozhodol: Rozsudok ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Zmluva o úschove je dvojstranný právny úkon, kde jednou zmluvnou stranou je zložiteľ (ten, kto veci odovzdáva do úschovy) a druhou stranou uschovávateľ (ten, kto vec do úschovy preberá). Zmluva o úschove vznikne odovzdaním predmetu úschovy uschovávateľovi. Odovzdanie a prevzatie veci do úschovy sa môže uskutočniť v akejkoľvek forme, t. j. nielen odovzdaním z ruky do ruky. Stačí akýkoľvek právny úkon, hoci aj konkludentný, z ktorého vyplýva, že vec bola odovzdaná do úschovy. Pre túto zmluvu zákon nevyžaduje ani písomnú formu. Zmluvnými stranami zmluvy o úschove sú zložiteľ a uschovávateľ. Uscho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... o dohodu medzi navrhovateľkou a jej vnukom. Krajský súd v Nitre ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 OSP) prejednal odvolanie navrhovateľky (§ 212 ods. 1 OSP) bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 OSP) a dospel k záveru, že napadnutý ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Podľa § 550 Občianskeho zákonníka, ak ručiteľ dlh splnil, je oprávnený požadovať na dlžníkovi náhradu za splnenie poskytnutej veriteľovi. Uplatňuje sa tu priamo zákonom stanovená tzv. „zákonná cesia“, keďže splnením dlhu ručiteľom prechádzajú na neho priamo zo zákona práva veriteľa. Ide o vznik vlastnej pohľadávky voči dlžníkovi na náhradu toho, čo za neho ručiteľ v novom postavení veriteľa plnil. Ustanovenie § 550 Občianskeho zákonníka je možné považovať za špeciálne ustanovenie vo vzťahu k ustanoveniu § 454, avšak nárok ručiteľa proti dlžníkovi podľa § 550 nie je nárokom na vydanie bezdôvodn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 1 O.s.p., ktorý v napadnutom výroku (v rozsahu vymedzeným odvolaním) podľa § 220 O.s.p. zmenil, keďže odvolanie navrhovateľky považoval za dôvodné. Z vykonaného dokazovania okresným súdom bolo nepochybne zistené, že rozsudkom Okresného súdu Liptovský Mikuláš zo dňa 9 ... / I. T., nar. XX.X.XXXX, bytom G., E. XXXX/XX, o zaplatenie 1.549,52 Eur s príslušenstvom, na odvolanie navrhovateľky proti rozsudku Okresného súdu Liptovský Mikuláš, zo dňa 21. mája 2012, sp. zn. 10C 189/2011-88, takto rozhodol: Rozsudok ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Podľa § 485 Občianskeho zákonníka, ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča. Citované zákonné ustanovenie tak zakotvuje právo oprávneného dediča na vydanie dedičstva nadobudnutého neoprávneným dedičom. Ide o špeciálnu právnu úpravu, ktorá sa líši od všeobecnej úpravy ochrany vlastníctva najmä tým, že právo na vydanie dedičstva, na rozdiel od vlastníckeho práva sa premlčuj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , so sídlom v K., B. XX, proti odporcovi: A. P. M. A., J. G. XX, K., o náhradu škody, na odvolanie navrhovateľky proti rozsudku Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom zo dňa 28. novembra 2011, č.k. 5C/48/2008 - 112, takto ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Účelom úpravy podľa § 146 ods. 2 Občianskeho zákonníka je obmedzenie násilného správania manželov pri nezhodách o právach a povinnostiach, vyplývajúcich z ich bezpodielového spoluvlastníctva, pričom obmedzenie, resp. vylúčenie užívacieho práva prichádza do úvahy len vtedy, ak vo vzťahu k manželovi alebo k blízkej osobe, ktorá býva v spoločnej domácnosti dochádza k fyzickému alebo psychickému násiliu, resp. k hrozbe takýmto násilím. Násilie nemusí vykazovať znaky trestného činu, postačí, ak pôjde o priestupok proti občianskemu spolužitiu. Predpokladom pre použitie vyššie uvedenej občianskoprávn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. K odvolaniu navrhovateľky sa písomne vyjadril odporca a uviedol, že odvolanie navrhovateľky neobsahuje žiadne nové skutočnosti, či už zo skutkového hľadiska alebo z hľadiska právneho, ktoré by boli spôsobilé zvrátiť napadnuté rozhodnutie ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Vychádzajúc z ustanovenia § 19 ods. 1 Zákonníka práce je zrejmé, že v ňom obsiahnutá právna úprava vidí v omyle dôvod k odstúpeniu od zmluvy (dohody), pokiaľ sa omyl týka takej okolnosti, že by bez neho k zmluve nedošlo. Právnym následkom omylu však nie je neplatnosť právneho úkonu. Pokiaľ zamestnanec uzatvoril dohodu o skončení pracovného pomeru, pretože mal nesprávnu predstavu o dôvodoch skončenia pracovného pomeru spôsobenú tým, že mu zamestnávateľ zámerne poskytol v tomto smere nepravdivé údaje a pokiaľ bola táto nesprávna predstava rozhodujúca pre jeho vôľu akceptovať návrh tejto dohody, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Odvolací súd viazaný rozsahom a dôvodmi odvolania (§ 212 ods. 1 OSP) prejednal odvolanie navrhovateľky na odvolacom pojednávaní podľa § 214 ods. 1 OSP a dospel k záveru, že odvolanie navrhovateľky nie je dôvodné. Predmetom tohto konania je návrh navrhovateľky na určenie neplatnosti dohody ...
Súvisiace predpisy:
311/2001 - Zákonník práce
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.