Nájdené rozsudky pre výraz: odvolanie v sporovom konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 31

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

20 dokumentov
11 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Právo navrhovať dôkazy, resp. právo vyjadrovať sa k vykonaným dôkazom, nemožno zamieňať s rozhodovaním súdu o tom, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná. Nevykonanie dôkazov podľa návrhov alebo predstáv žalobcu nie je postupom, ktorým by mu súd odňal možnosť konať pred súdom, lebo rozhodovanie o tom, ktoré dôkazy budú vykonané, patrí výlučne súdu a nie stranám sporu. Z uvedeného potom vyplýva, že pokiaľ okresný súd nevykonal dôkazy navrhnuté žalobcami a takýto návrh žalobcov bol okresným súdom zamietnutý, týmto postupom nebol žalobca vylúčený z realizácie žiadneho procesného práva, ktoré mu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 14Cob/89/2017 5712213775 15. 02. 2018 JUDr. Róbert Bebčák ECLI:SK:KSZA:2018:5712213775.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Róberta Bebčáka, členov senátu JUDr. Martiny Nemravovej a JUDr. Eriky Šobichovej, v sporovej právnej veci žalobcu v 1/ rade: SUDOR, s.r.o., so sídlom Folk
Právna veta: Z ust. § 366 CSP totiž vyplýva, že prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v konaní pred súdom prvej inštancie možno v odvolaní použiť len vtedy ak: a/ sa týkajú procesných podmienok, b/ týkajú sa vylúčenia sudcu alebo nesprávneho obsadenia súdu, c/ má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo d/ ich odvolateľ bez svojej viny nemohol uplatniť v konaní pred súdom prvej inštancie. Zároveň prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 6Co/167/2019 6118314232 27. 11. 2019 JUDr. Marta Polyáková ECLI:SK:KSNR:2019:6118314232.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Marty Polyákovej a sudkýň JUDr. Dagmar Podhorcovej a JUDr. Ingrid Doležajovej, v právnej veci žalobcu: KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o., so sídlom Hradec Králo
Právna veta: Prijatím novej právnej úpravy - Civilného sporového poriadku sa sprísnila koncentrácia konania, ktorú možno rozdeliť na zákonnú a sudcovskú. Ako nóvum bolo zavedené do procesného práva inštitút prostriedkov procesného útoku a prostriedkov procesnej obrany. Účelom zmeny bolo urýchliť konanie, čo sa malo prejaviť precizovaním procesných povinností strán sporu pri predkladaní skutkových tvrdení a dôkazov. Uvedené prostriedky procesného útoku a obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí, resp. v prípade spotrebiteľov najneskôr do vyhlásenia rozhod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 9CoCsp/6/2020 6118383417 26. 03. 2020 JUDr. Ladislav Mejstrík ECLI:SK:KSZA:2020:6118383417.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Mejstríka a členov senátu JUDr. Jána Burika a JUDr. Jozefa Turzu, v právnej veci žalobcu: KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o., so síd
Právna veta: V zmysle § 124 ods. 1 CSP, každé podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Ide o dôležité interpretačné pravidlo, ktorého zmyslom je posúdiť podanie tak, aby jeho výklad zodpovedal skutočnej vôli konajúcej osoby. Pri posudzovaní procesného úkonu účastníka konania podľa jeho obsahu, nemôže súd určitému úkonu dávať iný význam, než ktorý zodpovedá obsahu úkonu, jeho vnútornej skladbe, logike, zvolenej argumentácii, v úkone použitým výrazovým prostriedkom a celkovému zmyslu úkonu účastníka (uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 28.10.2010 sp. zn. 3Cdo/128/2010). 13. Aj pri posúden ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19CoE/38/2019 3810217877 29. 01. 2020 JUDr. Beáta Čupková ECLI:SK:KSTN:2020:3810217877.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Radoslava Svitanu, PhD. a sudkýň JUDr. Beáty Čupkovej a JUDr. Viery Škultétyovej v exekučnej veci oprávneného O. I., X., so sídlom J. XX, S., IČO XX XXX XXX, proti povinnému A. S., nar. XX.XX.X
Právna veta: Pokiaľ návrh neobsahuje žiadny petit alebo vadný petit, súd má voči účastníkom poučovaciu povinnosť upravenú v ust. § 209 ods. 1 O.s.p. Z uvedeného vyplýva, že neuvedenie petitu odvolacieho návrhu, t. j. čoho sa odvolateľ odvolaním domáha a tiež neuvedenie v čom vidí nesprávnosť postupu alebo rozhodnutia súdu prvého stupňa, znemožňujú odvolaciemu súdu podrobiť uznesenie o nariadení predbežného opatrenia odvolaciemu prieskumu. Odvolaciemu súdu v dôsledku odvolania nemajúceho zákonom vyžadované náležitosti je znemožnené posúdiť správnosť postupu súdu prvého stupňa, keďže ho odvolateľ nenam ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/18/2013 2112223472 14.01.2013 JUDr. Lea Stovičková ECLI:SK:KSTT:2013:2112223472.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci navrhovateľky K. W., rod. R., nar. XX.X.XXXX, bytom N. O. XXX, zastúpenej C.. G. D., advokátom, F., L. 4, proti odporcovi C. W., nar. X.XX.XXXX, bytom N. O. XXX, o nariadenie predbežného opatrenia, o odvolaní odporcu proti uzne
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 7Co/765/2016 4315217376 28. 02. 2017 JUDr. Sidónia Sládečková ECLI:SK:KSNR:2017:4315217376.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sidónie Sládečkovej a členiek senátu JUDr. Sone Zmekovej a JUDr. Eriky Madarászovej, v právnej veci žalobcu: J. S., nar. XX.XX.XXXX, bytom P.O. Z. XXX/XX, J., proti žalovanej: Slovenská repub
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 7Co/492/2016 4114201254 27. 07. 2016 JUDr. Sidónia Sládečková ECLI:SK:KSNR:2016:4114201254.2 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sidónie Sládečkovej a členiek senátu JUDr. Márie Malíkovej a JUDr. Sone Zmekovej, v právnej žalobcu: W. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom M., M. XXX/XX, proti žalovanému: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY P
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 7Co/42/2018 4416213147 28. 02. 2018 JUDr. Sidónia Sládečková ECLI:SK:KSNR:2018:4416213147.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sidónie Sládečkovej a členiek senátu JUDr. Eriky Madarászovej a JUDr. Lenky Halmešovej, v právnej žalobcu: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Bratislava, Pribinova 25, IČO: 35 807 598, zastúpený JUD
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1CoR/10/2019 1517200467 30. 01. 2020 JUDr. Andrea Sedláčková ECLI:SK:KSBA:2020:1517200467.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Sedlačkovej a členiek senátu JUDr. Eleny Ondrišovej a JUDr. Marty Šašinkovej v právnej veci žalobcu: 1/ C. T., nar. X.XX.XXXX, E. A. XXX/XX, XXX XX G., žalobcu: 2/ G. T., nar.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 7Co/545/2016 4116203284 26. 08. 2016 JUDr. Erika Madarászová ECLI:SK:KSNR:2016:4116203284.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Madarászovej a členiek senátu JUDr. Sidónie Sládečkovej a JUDr. Soni Zmekovej, v právnej veci žalobcu: C. J., bytom Y. M., F. XXX, o podaní žalobcu, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Ok
MENU