SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1157304
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64382
USSR: 35541
NSČR: 123825
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424395
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
30.05.2020 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: odvolanie voči uzneseniu


Približný počet výsledkov: 456 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: odvolanie voči uzneseniu
  • odvolanie nájdené 1313793 krát v 414103 dokumentoch
  • voci nájdené 489350 krát v 166077 dokumentoch
  • uznesenie nájdené 1545019 krát v 342292 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 234 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 125 dokumentov


Právna veta: Podľa § 201 O.s.p. účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje. Podľa § 20 ods. 3 ZKR proti uzneseniu o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka. Z uvedeného je bez akýchkoľvek pochybností zrejmé, že zákon nepriznáva právo podať odvolanie navrhovateľovi, ktorý nie je veriteľom, a nepriznáva ho ani dlžníkovi, i keď je navrhovateľom.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2CoKR/28/2013 4112240911 23.05.2013 JUDr. Blažena Hirnerová ECLI:SK:KSBA:2013:4112240911.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: V. O., I. XX.XX.XXXX, Z. XXX XX Š. Č.. XX, zastúpeného na základe plnej moci W.. N. O., I. XX.XX.XXXX, Z. N. XXXX/XX, XXX XX L.Á. M., o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, o odvolaní dlžníka proti .
Právna veta: Ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku (§ 14 a nasl. O. s. p.) predstavujú výnimku z významnej ústavnej zásady, že nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy SR). Vzhľadom na to možno vylúčiť sudcu z prejednávania a rozhodovania pridelenej veci len celkom výnimočne a len zo skutočne závažných dôvodov, ktoré sudcovi zjavne bránia rozhodnúť v súlade so zákonom, objektívne, nezaujato a spravodlivo. Pomer k účastníkom alebo k ich zástupcom môže byť založený predovšetkým príbuzenským, či iným obdobným vzťahom, ktorému na roveň môže byť v konkrétnom prípade postavený vz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nesprávne, mal možnosť podať proti nemu odvolanie, ktorú možnosť i využil. Následne však sám žalobca odvolanie voči uzneseniu zobral späť, v dôsledku čoho bolo odvolacie konanie zastavené a uznesenie okresného súdu nadobudlo právoplatnosť. Žalobca (oprávnený ... ) pritom odvolanie voči uzneseniu zobral späť bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu. Uvedený postup žalobcu v exekučnom konaní teda možno chápať ako .
Právna veta: Tu treba uviesť, že prípady objektívnych dôvodov dostatočne ospravedlňujúcich neobvykle nízku cenu sú zákonom stanovené len demonštratívne a uchádzač teda môže obstarávateľovi ponúknuť aj iné dôvody. V súvislosti so zásadou transparentnosti z praxe súdov vyplynula aj potreba odôvodnenia, z akých dôvodov považuje komisia ponukovú cenu za neobvykle nízku. Komisia obstarávateľa by v každom prípade mala odôvodneniu žiadosti podľa § 42 ods. 3 ZVO venovať patričnú pozornosť a nepristupovať k tomuto inštitútu len formálne, ako sa to stalo aj v tomto prípade. Z logiky veci totiž vyplýva, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... (návrh na odklad vykonateľnosti 05.11.2010) ....................... ................................................................. 1 x 120,23,- € -účasť na pojednávaní (25.11.2011 - 1 úkonu) a odvolanie voči uzneseniu č.k. 4S 302/2010-240 zo dňa 25.11.2011) spolu.......................... 1,25 x 123,50,- € -účasť na pojednávaní .
Právna veta: V danom prípade sa podľa názoru odvolacieho súdu jedná o zmluvu príkaznú, ktorá je upravená v § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka, na základe ktorej sa príkazník zaväzuje, že pre príkazcu obstará nejakú vec alebo vykoná inú činnosť. Pokiaľ je príkazník na základe zmluvy oprávnený a povinný konať menom príkazcu v právnom konaní, potom ide o prípad, kedy príkazník vykonáva túto činnosť ako svoju profesiu. Záväzok niečo vykonať pritom spočíva práve len vo vykonaní dohodnutej činnosti, nie v dosiahnutí výsledku. Pokiaľ teda príkazník vykoná všetko, čo mal podľa zmluvy vykonať, splnil svoju povinno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 3 úkony právnej služby v celkovej sume 1.674,37 Eur a priznal mu aj polovicu tarifnej odmeny za podané odvolanie voči uzneseniu o náhrade trov konania vo výške 69,93 Eur. Za roky 2011 a 2012 priznal súd navrhovateľovi nárok na zaplatenie .
Právna veta: Situácia po zrušení konkurzu u právnických osôb a u fyzických osôb je zásadne odlišná. Zrušením konkurzu končí „život“ právnickej osoby a spravidla nastáva jej zánik v dôsledku jej výmazu z príslušného registra (najmä obchodného registra, pokiaľ ide o obchodnú spoločnosť). Pravidlo o tom, že neuspokojené pohľadávky zrušením konkurzu nezanikajú, nemajú preto u nich väčší význam. Naproti tomu u fyzických osôb má uvedené pravidlo zásadný význam, pretože ich život pokračuje ďalej aj po zrušení konkurzu. Z tohto dôvodu zákona ponúka fyzickým osobám možnosť domáhať sa po zrušení konkurzu zbavenia sv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii mohla Slovenská sporiteľňa, a. s. ako pôvodný veriteľ podať odvolanie voči uzneseniu konkurzného súdu. To sa však nestalo a veriteľ postúpil pohľadávku EOS KSI Slovakia, s.r.o.. Tieto skutočnosti navrhovateľ namietal .
Právna veta: Občiansky zákonník účinný od 01.01.2008 za neprijateľnú podmienku v ustanovení § 53 ods. 4 písm. r/ považuje aj dojednanie vyžadujúce v rámci dojednanej rozhodcovskej doložky od spotrebiteľa, aby spory s dodávateľom riešil výlučne v rozhodcovskom konaní. Na iné vyhodnotenie takejto neprijateľnej podmienky nie je dôvod ani u zmlúv uzatvorených pred 31.12.2007. Občiansky zákonník účinný do 31.12.2007 len demonštratívne menoval niektoré neprijateľné podmienky, a teda charakter neprijateľných podmienok mohli mať aj iné podmienky spôsobujúce značnú nerovnováhu v právach a v povinnostiach zmluvných ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na skutočnosť, že súd vo veci rozhodol napriek tomu, že ešte nebolo právoplatne rozhodnuté o okruhu účastníkov konania. Žalovaný podal odvolanie voči uzneseniu č.k. 11C/183/2013-158 zo dňa 03.02.2014, o ktorom odvolaní nebolo do dňa podania odvolania rozhodnuté .
... predmetu sporu zo dňa 11.10.2007, podanie vyjadrenia zo dňa 22.10.2007 (návrh na prerušenie konania), odvolanie voči uzneseniu o zamietnutí návrhu na prerušenie konania, podanie dovolania voči rozhodnutiu Krajského súdu v Žiline a opätovný návrh na prerušenie ... predmetu sporu zo dňa 11.10.2007, podanie vyjadrenia zo dňa 22.10.2007 (návrh na prerušenie konania), odvolanie voči uzneseniu o zamietnutí návrhu na prerušenie konania, podanie dovolania voči rozhodnutiu Krajského súdu v Žiline a opätovný návrh na .
... návrh, č.k. 17C/113/2010 zastavil, pričom uznesenie o zastavení konania mu bolo doručené dňa 09. 01. 2012 a odvolanie voči uzneseniu z jeho strany podané nebolo. Konanie 17C/113/2010 je právoplatne skončené. Odporca v písomnom vyjadrení doručenom na tunajší súd .
... č. 232/2010 Zb. do 19.10.2011 za päť úkonov právnej pomoci /príprava a prevzatie zastupovania, podanie žalobného návrhu, odvolanie voči uzneseniu o zastavení konania 8.1.2010, úprava žalobného petitu z 18.5.2010, vyjadrenie k odvolaniu z 13.12.2010 ... č. 232/2010 Zb. do 19.10.2011 za päť úkonov právnej pomoci /príprava a prevzatie zastupovania, podanie žalobného návrhu, odvolanie voči uzneseniu o zastavení konania 8.1.2010, úprava žalobného petitu z 18.5.2010, vyjadrenie k odvolaniu z 13.12.2010 .
... /sídla poplatníka. Poučenie: Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na podpísanom súde. Odvolanie voči uzneseniu musí obsahovať tieto náležitosti: z podania musí byť zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.