Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1045898
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62924
USSR: 34395
NSČR: 119639
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419046
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
20.10.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: Okresný súd


Približný počet výsledkov: 13 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Okresný súd
  • okresny nájdené 2105695 krát v 395823 dokumentoch
  • sudit nájdené 691 krát v 489 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 22067 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 22894 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 196 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 92 dokumentov


Právna veta: Odvolací súd dodáva, že zákon zabezpečuje ochranu vlastníckeho práva, ktorého obsahom je oprávnenie vlastníka predmet vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním pomocou vlastníckych žalôb. Vlastnícke žaloby uvedené v ustanovení § 126 Občianskeho zákonníka sú hmotnoprávnym inštitútom, na základe ktorého sa realizuje subjektívny nárok vlastníka veci na ochranu. Žaloba na vydanie veci (vindikačná) má miesto tam, kde k porušeniu vlastníckeho práva dochádza neoprávneným zadržiavaním veci. Zmyslom tejto žaloby je dosiahnuť faktický výkon vlastníckeho práva k vlastnej ve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 9Co/52/2014 4603899991 03.04.2014 JUDr. Katarína Marčeková ECLI:SK:KSNR:2014:4603899991.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Marčekovej a členiek senátu Mgr. Ingrid Vallovej a Mgr. Andrey Szombathovej-Polákovej, v právnej veci navrhovateľa: Mesto Topoľčany so sídlom Topoľčany, Nám. M. R. .
Právna veta: Zákon č. 180/2013 Z.z. účinný od 01.10.2013 novelizoval § 22 ods. 2 Katastrálneho zákona v tom zmysle, že na katastrálne konanie je príslušný okresný úrad, v ktorom územnom obvode sa nachádza nehnuteľnosť. To znamená, že ak v čase, v ktorom na katastrálne konanie bol príslušný okresný úrad, rozhodoval správny orgán označený ako správa katastra, správny orgán rozhodoval podľa zákona, ktorý bol v čase vydania jeho rozhodnutia neúčinný, čo sa v konečnom dôsledku premietlo aj v označení správneho orgánu, ktorý v čase vydania napadnutého rozhodnutia de iure neexistoval.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 22Sp/22/2014 5014200272 04.04.2014 JUDr. Jana Martinčeková ECLI:SK:KSZA:2014:5014200272.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v konaní pred samosudkyňou JUDr. Janou Martinčekovou v právnej veci navrhovateľa: POHOTOVOSŤ, s. r. o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598, proti odporcovi: Okresný úrad Námestovo, katastrálny odbor, so .
Právna veta: Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 514/2003 Z.z., pri posudzovaní nesprávneho úradného postupu súdu spočívajúceho v porušení povinnosti urobiť úkon alebo vydať rozhodnutie v zákonom ustanovenej lehote, v nečinnosti pri výkone verejnej moci alebo v zbytočných prieťahoch v konaní možno vychádzať len z výsledkov vybavenia sťažnosti na prieťahy, žiadosti o prešetrenie vybavenia sťažnosti na prieťahy, z právoplatného rozhodnutia vydaného v disciplinárnom konaní, ktorým sa rozhodlo o tom, že sudca sa dopustil disciplinárneho previnenia, ktoré má za následok prieťahy v súdnom konaní, právoplatného rozhodnuti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3Co/36/2014 8812210565 07.05.2014 JUDr. Eva Šofranková ECLI:SK:KSPO:2014:8812210565.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofrankovej a členov senátu JUDr. Anny Ilčinovej a JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD. v právnej veci žalobcu: POHOTOVOSŤ, s.r.o. so sídlom Pribinova 25, Bratislava, zastúpeného .
Právna veta: Podľa § 93 ods. 4 O.s.p., v konaní má vedľajší účastník rovnaké práva a povinnosti ako účastník. Koná však iba sám za seba. Ak jeho úkony odporujú úkonom účastníka, ktoré v konaní podporuje, posúdi ich súd po zvážení všetkých okolností. Z citovaných ustanovení podľa názoru odvolacieho súdu vyplýva, že námietku premlčania môže vzniesť len dlžník. V zmysle § 93 ods. 4 veta druhá O.s.p., vedľajší účastník koná len sám za seba a contrário nemôže konať za účastníka, na strane ktorého stojí. Hlavný účastník má všetky práva a povinnosti, preto by mal konať sám za seba a vo svoj prospech. Ak by sa pri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11Co/220/2013 2212205438 07.05.2014 Mgr. Fedor Benka ECLI:SK:KSTT:2014:2212205438.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Fedora Benku a sudkýň JUDr. Silvie Hýbelovej a Mgr. Renáty Gavalcovej v právnej veci žalobcu: LK TRADE, spol. s r. o., so sídlom Svätoplukova 6, Košice, IČO: 36 191 094, zastúpený JUDr. .
Právna veta: Povinnosť nahradiť trovy konania sa spravuje predovšetkým zásadou úspechu vo veci (§ 142 O.s.p.). Ak však súd zastavuje konanie, pri rozhodovaní o náhrade trov konania zisťuje, či niektorý z účastníkov konania zavinil, že konanie muselo byť zastavené. Zastavenie konania po späťvzatí návrhu, ku ktorému došlo pre správanie odporcu, pričom návrh bol podaný dôvodne, zakladá právo navrhovateľa na náhradu trov zastaveného konania. Dôvodnosť návrhu sa posudzuje procesne. Nerozhoduje, aký by bol výsledok konania, keby nedošlo k späťvzatiu návrhu, ale to, či odporca splní to, čoho sa navrhovateľ domáha ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4Co/574/2013 3812214615 31.03.2014 JUDr. Oľga Lichnerová ECLI:SK:KSTN:2014:3812214615.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa: R. T. D., s.r.o., W.: XX XXX XXX, so sídlom Z. 5, J., zastúpeného P. T., s. r. o., so sídlom Z. 5, J., W. : XX XXX XXX proti odporcovi : P. E., bytom T. XXX/X, K. E., za účasti vedľajšieho .
... súd v odvolacom konaní obmedzil iba na konštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia. Odvolací súd konštatuje, že okresný súd podrobne v odôvodnení napadnutého rozhodnutia vysvetlil akými úvahami sa riadil, keď dospel k záveru, že navrhovateľ ... súd v odvolacom konaní obmedzil iba na konštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia. Odvolací súd konštatuje, že okresný súd podrobne v odôvodnení napadnutého rozhodnutia vysvetlil akými úvahami sa riadil, keď dospel k záveru, že navrhovateľ .
... alebo zmluvy nedoručí banke písomné oznámenie, že s rozhodcovskou doložkou nesúhlasí, má sa to, že ju prijal. Okresný súd dospel k záveru, že v danom prípade bola voľba rozhodcovského súdu uskutočnená jednostranne, nakoľko samotné ustanovenie rozhodcovskej ... zmluvy nedoručí banke písomné oznámenie, že s rozhodcovskou doložkou nesúhlasí, má sa to, že ju prijal. Okresný súd dospel k záveru, že v danom prípade bola voľba rozhodcovského súdu uskutočnená jednostranne, nakoľko samotné ustanovenie rozhodcovskej .
... a opateru maloletých detí. Matka bola výlučnou vlastníčkou trojizbového bytu a osobného motorového vozidla (r. výroby 2006).Okresný súd zveril maloletého F. do osobnej starostlivosti otca, nakoľko maloletý prejavil záujem žiť v spoločnej domácnosti s otcom, ... neupravoval, v tejto časti návrh rodičov (návrh otca na striedavú starostlivosť, návrh matky na zvýšenie výživného) zamietol. Okresný súd zamietol návrh otca, ktorý navrhoval určiť matke výživné na maloletého Mateja vo vyššej sume. Maloletý F. je na .
... , ktorým súdu dňa 25.9.2012 postúpil návrh oprávneného na zastavenie exekúcie uviedol, že si neuplatňuje náhradu trov exekúcie. Okresný súd Galanta v rámci skúmania podmienok konania mal zo spisu č. 8D/14/2012 za preukázané, že dedičské konanie po povinnom ... výške 193,65 Eur s príslušenstvom, zmluvnej pokuty 19,35 Eur a ďalších trov exekúcie, na základe exekučného titulu - rozhodnutia Okresného súdi v Galante, č. k. 12Cb/13/06 zo dňa 6.3.2006. V priebehu exekúcie oprávnený, prostredníctvom svojho právneho .
... 1/ a uložil jej povinnosť odporcovi zaplatiť náhradu za jeho spoluvlastnícky podiel v sume 11.412,33 EUR. Okresný súd vyhovel návrhu navrhovateľov a rozsudkom z 19. 01. 2012 nehnuteľnosti prikázal do vlastníctva navrhovateľky 1/. Odporca so ... a preto súdny poplatok nemôže zaplatiť. Poukázal na výšku vlastných výdavkov, pre ktoré nemôže súdny poplatok zaplatiť. Okresný súd žiadosti odporcu o oslobodenie od súdnych poplatkov nevyhovel. Prihliadol na aktuálny zdroj príjmov odporcu, jeho majetkové, zárobkové .
... exekútor podnet na zastavenie exekúcie z dôvodu, že povinný bol na základe rozhodnutia Okresného súdi Košice I dňa 22.5.2009 vymazaný z obchodného registra a nedisponuje žiadnym majetkom ... trov exekúcie n e p r i z n á v a . odôvodnenie: Okresný súd Michalovce vydal dňa 17.2.1997 poverenie pre súdneho exekútora Jozefa Blaška na vymoženie ... 04.04.2012 JUDr. Jana Kolesárová ECLI:SK:OSMI:2012:7797898912.1 Uznesenie Okresný súd Michalovce v exekučnej veci oprávneného R., zast. JUDr. Jánom Kizivatom, advokátom, .
... exekútorovi návrh na vykonanie exekúcie, ktorým sa domáhal vymoženia pohľadávky voči povinnému na základe exekučného titulu - platobný rozkaz vydaný Okresným súdim v Dunajská Streda dňa 05.05.2010, sp.zn 12Ro/39/2010. Exekučný titul nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňom ... Streda 11Er/1018/2011 2211214302 15.10.2012 Mgr. Jana Mitrová ECLI:SK:OSDS:2012:2211214302.3 Uznesenie Okresný súd Dunajská Streda v exekučnej veci oprávneného: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36 550 949, so sídlom .
... XX€/ v zmysle § 7 ods. 3 citovanej vyhlášky a to o 35násobok sumy zodpovedajúcej základnému bodovému ohodnoteniu. Okresný súd Bratislava I v predmetnom konaní navrhovateľa, ktorý v konaní vystupoval ako odporca za účasti vedľajšieho účastníka a to odporcu ... XX€/ v zmysle § 7 ods. 3 citovanej vyhlášky a to o 35násobok sumy zodpovedajúcej základnému bodovému ohodnoteniu. Okresný súd Bratislava I v predmetnom konaní navrhovateľa, ktorý v konaní vystupoval ako odporca za účasti vedľajšieho účastníka a to odporcu .
... , sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska ul. č. 4, Bratislava, o náhradu škody, na odvolanie žalobcu a žalovanej proti rozsudku Okresného súdi Bratislava I z 12. novembra 2012 č. k. 26C/52/2006-81, pomerom hlasov 3:0, takto rozhodol: Rozsudok súdu .
... /112/2014 6914205366 02.06.2014 Mgr. Zoltán Dusza ECLI:SK:OSRS:2014:6914205366.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Rimavská Sobota sudcom Mgr. Zoltánom Duszom v zastúpení sudkyňou JUDr. Alžbetou Markovou v právnej veci maloletého - U. O., nar. XX ... výživného, za účasti starej matky - P. Z., nar. XX. XX. XXXX, bytom Q. T. XX takto rozhodol: Súd mení rozsudok Okresného súdi Rimavská Sobota sp. zn. 1P/63/2005 zo dňa 02. 05. 2005 tak, že maloletý U. O., nar. XX. XX .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.