SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1186104
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64704
USSR: 35909
NSČR: 124645
NSSČR: 67411
USČR: 80155
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425495
Krajské súdy (ČR): 43752
Posledná aktualizácia
09.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: omeškanie s úhradou poistného


Približný počet výsledkov: 62 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: omeškanie s úhradou poistného
  • omeskanie nájdené 1059702 krát v 105288 dokumentoch
  • s nájdené 9108008 krát v 423550 dokumentoch
  • uhrada nájdené 452055 krát v 129288 dokumentoch
  • poistny nájdené 318017 krát v 20523 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 7 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty


Právna veta: Zo zákona o sociálnom poistení nevyplýva povinnosť príslušnej pobočky sociálnej poisťovne informovať poistencov o tom, že neuhradili poistné v zákonom určenej lehote. Platenie odvodov poistného preto nemožno podmieňovať obdržaním výzvy správneho orgánu...Neobdržanie výzvy a upozornenia na nezaplatené poistné, nie je dôvodom na zánik povinnosti toto poistné zaplatiť, prípadne zaplatenie poistného po uplynutí zákonom určených lehôt splatnosti považovať za uhradené včas...Platí zásada, že dňom zverejnenia právneho predpisu v zbierke zákonov, majú všetci možnosť sa s ním oboznámiť, t.j. sú o zákon ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6S/256/2014 1014201959 12.06.2015 JUDr. Soňa Langová ECLI:SK:KSBA:2015:1014201959.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Soni Langovej a členov senátu JUDr. Judity Kokolevskej a Mgr. Mariána Degmu v právnej veci žalobkyne: F. W., W. M. Č.. XX, XXX XX A., proti žalovanému: Sociálna poisťovňa - .
Právna veta: Penále vyúčtované podľa zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov nie je možné považovať za príslušenstvo pohľadávky ako zákonom stanovený úrok z omeškania a nie je to teda záväzok akcesorický, ktorý sleduje osud pohľadávky. Penále je sankcia za porušenie povinnosti odviesť poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie včas a v správnej výške podľa vyššie citovaného zákona. Nárok na penále teda nevzniká priamo zo zákona, ale porušením povinností platiteľa poistného a príspevkov vzniká žalovanému právo a povinnosť predpísať penále, pričom lehota na predpísan ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 11S/20/2015 4015200105 28. 10. 2015 JUDr. Darina Vargová ECLI:SK:KSNR:2015:4015200105.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Vargovej a členiek senátu JUDr. Marty Molnárovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobcu: NOFA TRANS SPED SK, s.r.o., Nánanská 1472, Štúrovo, zastúpeného .
Právna veta: Pre uzavretie poistnej zmluvy a všetky právne úkony týkajúce sa poistnej zmluvy je v ust. § 791 ods. 1 Občianskeho zákonníka stanovená obligatórna písomná forma, avšak s jedinou výnimkou - tou, ktorá je upravená v ust. § 792 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia možno návrh poisťovateľa prijať tiež zaplatením poistného vo výške uvedenej v návrhu, ak sa tak stane v lehote podľa ust. § 792 ods. 1 Občianskeho zákonníka, t. j. v lehote, ktorú navrhovateľ určil a ak ju neurčil, do jedného mesiaca odo dňa, kedy druhý účastník návrh dostal. Poistná zmluva je v takom prípade uzavretá, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , ktorú utrpela v príčinnej súvislosti s prevádzkou motorového vozidla odporkyne, pričom poistná udalosť nastala v čase, keď odporkyňa bola v omeškaní s úhradou poistného. Podľa ust. § 31 ods. 4 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb., ak je potrebné, aby sa .
Právna veta: Odvolací súd záverom konštatuje, že v zmysle § 12 ods. 1 písm. f) zákona o PZP je jednou z kumulatívnych podmienok omeškanie poistníka s platením poistného, pričom z poistnej zmluvy vyplýva, že poistné bolo dojednané na dobu jedného roka, kde však spôsob splatenia tohto poistného nebol splatením uvedenej sumy jednorazovo, ale v štyroch ročných splátkach, tzn. že aj podľa názoru odvolacieho súdu by omeškanie s platením poistného bolo možné považovať až vtedy, ak by žalovaný nezaplatil včas poslednú zo štyroch splátok ročného poistného, t.j. 10.12.2015. Vzhľadom na uvedené preto možno konš ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nastala dňa 11.08.2015, teda pred tým, ako sa poistné vôbec stalo splatným, preto sa žalovaný nemohol dostať do omeškania s úhradou poistného skôr, ako sa poistné stalo splatným. Žalovaný v čase poistnej udalosti bol v omeškaní len so splátkou poistného, nebol však .
Právna veta: Omeškanie dlžníka v zmysle § 517 Občianskeho zákonníka nastáva vtedy, ak dlžník svoj dlh riadne a včas nesplní a neexistujú žiadne relevantné okolnosti, ktoré by bránili jeho splneniu. Omeškanie dlžníka nastáva teda automaticky, priamo zo zákona a nevyžaduje sa žiaden právny úkon zo strany veriteľa. Dlžník sa dostáva do omeškania uplynutím času plnenia. Omeškanie dlžníka spôsobuje zmenu v obsahu záväzku, tak pokiaľ ide o oprávnenie veriteľa, ako aj povinnosť dlžníka a vznik nárokov zo zodpovednosti za omeškanie. Jedným z týchto nárokov sú úroky z omeškania. Úroky z omeškania sú v zmysle citova ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podmienok, mal žalovaný žalobcovi plniť 15 dní od 30.4.2014, teda 15.5.2014. Žalovaný sa teda dostal do omeškania s úhradou poistného plnenia dňom 16.5.2014 tak, ako to potvrdil v rozsudku aj prvostupňový súd. 15. Na základe uvedeného navrhol žalobca .
Kľúčové slová: penále, pohľadávka na penále

Právna veta: Pohľadávka na penále nevzniká v dôsledku samotného nesplnenia si povinnosti riadne a včas odviesť poistné a príspevky: vzniká až právoplatnosťou rozhodnutia o predpísaní penále. Kým penále nie je predpísané právoplatným rozhodnutím, Sociálna poisťovňa ho nemôže uplatňovať ako existujúcu pohľadávku v reštrukturalizačnom konaní. (...) Taktiež možno konštatovať, že penále je sankcia za porušenie povinností odviesť poistné včas alebo v správnej výške podľa zákona o sociálnom poistení. Nárok na penále nevzniká priamo zo zákona, ale porušením uvedených povinností vzniká Sociálnej poisťovni právo pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tento zákon neustanovuje inak. 13. V preskúmavanom prípade zo spisovej dokumentácie žalovaného súd mal preukázané, že žalobca sa dostal do omeškania s úhradami poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, poistného na invalidné poistenie, poistného na úrazové .
... od 30.9.2008 do 30.9.2009 vo výške 23.311 Sk. Odporca bol v tom čase teda v omeškaní s úhradou poistného za ďalšie poistné obdobie, ktorým bolo konkrétne poistné obdobie od 30.9.2008 do 30.9.2009, pričom predmetnou výzvou .
... . S prihliadnutím na okamih zániku poistnej zmluvy dňa 23.4.2009 bol odporca nepochybne odo dňa 24.4.2009 v omeškaní s úhradou poistného za príslušné poistné obdobie, a preto súd priznal navrhovateľovi právo na zaplatenie úrokov z omeškania z uplatnenej istiny 74,91 .
... strany platiteľa poistného nebolo uhradené poistné za obdobie od 01.01.1995 do 31.05.1997, čím sa dostal do omeškania s úhradou poistného na zdravotné poistenie. Oznamovacia povinnosť voči žalobcovi nebola splnená, a to aj napriek tomu, že § 11 zákona č. 273 .
... zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis. F. bola v omeškaní s úhradou poistného počnúc dňom XX.XX.XXXX, pričom ročný úrok z omeškania v súlade s § 3 T. vlády č. XX/XXXX .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.