Nájdené rozsudky pre výraz: oprávnená osoba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 56611

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

14965 dokumentov
6478 dokumentov
213 dokumentov
60 dokumentov
91 dokumentov
211 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pre účinky doručenia v predmetnej právnej veci je rozhodujúce, že konateľ právneho zástupcu žalobcu (ako oprávnená osoba v zmysle § 25 ods. 1 posledná veta správneho poriadku) fyzicky rozhodnutie žalovaného prevzal 6. augusta 2012 z adresy Bratislava, Moyzesova 8, čo potvrdil vlastnoručným podpisom. U právnických osôb je vylúčené „zdržiavanie sa v mieste doručovania", preto ani § 25 ods. 2 správneho poriadku v súvislosti so vznikom fikcie doručenia neupravuje skutočnosť „zdržiavania sa", resp. „nezdržiavania sa" v mieste doručovanie tak, ako je to v prípade fyzických osôb (§ 24 správneho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sži/12/2013 1012202075 22.08.2013 CSc., JUDr. Eva Babiaková ECLI:SK:NSSR:2013:1012202075.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: POHOTOVOSŤ, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, zastúpeného advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Grösslingova 4, konajúci advokát Doc. JUDr. Branislav Fridrich
Právna veta: Režim utajovaných skutočností upravuje zákon o ochrane utajovaných skutočností, ktorý vymedzuje utajované skutočnosti a tiež oprávnené osoby, teda právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sú určené na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami alebo ktorých oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami vzniklo zo zákona (§ 2 písm. f) zákona o ochrane utajovaných skutočností). Oprávnenou osobou s osobitným postavením v rozsahu svojej funkcie je aj sudca (§ 34 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane utajovaných skutočností). Za oprávnenú osobu sa považuje aj osoba, ktorá sa v konaní pred š ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/208/2012 1012201622 29.05.2014 JUDr. Monika Valašíková PhD. ECLI:SK:KSBA:2014:1012201622.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Renáty Janákovej a JUDr. Zuzany Mališovej, v právnej veci žalobcu: E. Q. E., I.., R. štátu O., právne zast
Právna veta: Podľa § 18 ods. 2 Zákona č. 428/2002 Z. z. oprávnená osoba je povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde do styku; tie nesmie využiť ani pre osobnú potrebu a bez súhlasu prevádzkovateľa ich nesmie zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť. Súd má za to, že navrhovateľ konal počas dlhšieho časového obdobia (t. j. viac ako dva mesiace) opakovane a úmyselne nie len v rozpore so Zákonníkom práce (majúc na mysli najmä ustanovenie § 81), pracovným poriadkom a internými postupmi zamestnávateľa ale aj v rozpore so všeobecne záväznými právnymi normami, a to Zákonom č. 351/20 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava II 52Cpr/1/2012 1212200262 19.09.2012 JUDr. Alena Roštárová ECLI:SK:OSBA2:2012:1212200262.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava II v konaní pred samosudkyňou JUDr. Alenou Roštárovou, v právnej veci navrhovateľa: I. T., bytom Z. XX, O., zast. GARANT PARTNER legal, s. r. o., so sídlom Koceľova 9, Bratislava, proti odporcovi: Orange
Právna veta: Podľa § 308 ods. 1 Tr.por. môže rozsudok odvolaním napadnúť v neprospech obžalovaného prokurátor, a len čo do povinnosti na náhradu škody má toto právo aj poškodený, ktorý uplatnil nárok na náhradu škody.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 23To/31/2013 3112011757 03.04.2013 JUDr. Ondrej Samaš ECLI:SK:KSTN:2013:3112011757.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ondreja Samaša a sudcov JUDr. Františka Kováča a JUDr. Ondreja Gáboríka na neverejnom zasadnutí konanom dňa 03. apríla 2013 rozhodol o odvolaní W. Z., v trestnej veci obžalovaného Q. Z., nar. XX.XX.X
Právna veta: 6. Podľa § 35 ods. 1 Zákonníka práce ak osobitný predpis neustanovuje inak, peňažné nároky zamestnanca jeho smrťou nezanikajú. Do štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku prechádzajú mzdové nároky z pracovného pomeru postupne priamo na jeho manžela, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak týchto osôb niet. 7. Ako vyplýva zo žalobných tvrdení, predmetom konania boli mzdové nároky pôvodnej zamestnankyne G.. K. D. voči žalovanej ako zamestnávateľovi z pracovného pomeru vzniknutého dňa 18.08.1998, uplatnené podľa § 35 ZP žalobcami, k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 12CoPr/2/2017 6615212136 27. 04. 2017 JUDr. Jana Halušková ECLI:SK:KSBB:2017:6615212136.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Haluškovej a členov senátu Mgr. Kataríny Katkovej a JUDr. Ing. Jána Gandžalu, PhD., v spore žalobcov 1/ G. D., nar. XX.XX.XXXX, s trvalým poby
Právna veta: Zákon č. 503/2003 Z.z. je jedným zo zákonov reštitučného charakteru, ktorého cieľom je spolu s ostatnými reštitučnými zákonmi zabezpečiť tzv. reštitučné procesy zmiernenia niektorých majetkových krívd, ku ktorým došlo v zákone presne ustanovenom období vo vzťahu k presne vymedzenému okruhu osôb a na základe v zákone taxatívne ustanovených prípadov straty majetku. Kto je oprávnenou osobou upravuje ustanovenie § 2 zák.č. 503/2003 Z.z., pričom právo na navrátenie pozemku môže uplatniť oprávnená osoba do 31.12.2014 na obvodnom pozemkovom úrade, v ktorého obvode vlastnila pozemok a zároveň preukáže ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 43Sp/12/2014 2014200108 05.02.2015 JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI:SK:KSTT:2015:2014200108.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave samosudcom JUDr. Ľubomírom Bundzelom v právnej veci navrhovateľa: Q. R., bytom O., V. D. X proti odporcovi: Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, o
Právna veta: Paragraf 2 zák. č. 503/2003 Z.z. je koncipovaný tak, že stanovuje limity osobného rozsahu potenciálnych reštituentov. Tento limit je zosobnený práve podmienkou štátneho občianstva SR. V tejto súvislosti si treba uvedomiť, že tento zákon upravuje podmienky zmiernenia niektorých majetkových krívd, ktoré sa stali v období neslobody a nemá ambíciu odčiniť všetky krivdy. Ústava SR v čl. 20 ods. 2 veta druhá deklaruje, aby určité veci boli iba vo vlastníctve občanov alebo právnických osôb zo sídlom v SR, čím vytvára priestor pre zákonodarcu ustanoviť osobný a vecný rozsah pri právnej úprave vlastní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 22Sp/34/2014 5014200713 26.09.2014 JUDr. Jana Martinčeková ECLI:SK:KSZA:2014:5014200713.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v konaní pred samosudkyňou JUDr. Janou Martinčekovou v právnej veci navrhovateľky: A. E., rod. S., nar. XX.XX.XXXX, bytom O. L. XXXX/X, D., L. republika, proti odporcovi: Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný o
Právna veta: Samostatnú povahu nezákonného zásahu má však i nesprístupnenie spisového materiálu z katastrálnej inšpekcie vlastníkovi nehnuteľnosti. Vlastník nehnuteľnosti má v zmysle § 19 písm. a/ katastrálneho zákona dbať, aby všetky údaje katastra týkajúce sa nehnuteľností alebo vlastníka nehnuteľností, ako aj zmeny týchto údajov mohli byť v katastri riadne evidované. Z tohto dôvodu musí mať prístup k informáciám a k procesným postupom orgánov na úseku štátnej správy katastra, ktoré sa ho týkajú, vrátane katastrálnej inšpekcie vykonávanej na predmetoch jeho vlastníctva a súvisiacich dokumentoch. N ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžz/5/2012 9012010132 04.12.2012 JUDr. Ivan Rumana ECLI:SK:NSSR:2012:9012010132.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a sudkýň JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu : JUDr. G. S., bytom H., T., proti žalovanému: Úrad geodézie, kartografie a
Právna veta: Pokiaľ nie je v príslušnom liste vlastníctva zapísané konanie o pozemkových úpravách v zmysle § 30 ods.2 zákona č.330/1991 Zb. nie je možné vychádzať z toho, že takéto konanie prebieha a následne nemožno reštitučný nárok posudzovať podľa ust. § 6 ods. 1 písm. h) zákona č. 503/2003 Z.z. ako tvrdí navrhovateľ. Okrem toho aj zo samotného stanoviska Obvodného pozemkového úradu v Dunajskej Strede jednoznačne vyplýva, že v k. ú. Š. H. X. nikdy neboli schválené pozemkové úpravy a ani sa nekonajú.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 44Sp/31/2010 2010200592 24.10.2011 JUDr. Pavol Laczo ECLI:SK:KSTT:2011:2010200592.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave samosudcom JUDr. Pavlom Laczom v právnej veci navrhovateľa: ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo, sídlom Košariská ul. 192/42, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 00 190 616, právne zast.: JUDr. Zdenka Lániková, advokát
Právna veta: Navrhovateľ namietal neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru z dôvodu, že nebolo dané oprávnenou osobou a že nebolo doručené. V tejto súvislosti bolo v konaní jednoznačne preukázané, že okamžité skončenie pracovného pomeru bolo dané oprávnenou osobou, teda štatutárnym orgánom odporcu - primátorom hlavného mesta SR Bratislavy, v súlade s ust. § 9 ods. 1 Zákonníka práce. Samotné doručenie okamžitého skončenia pracovného pomeru nie je právnym úkonom, z čoho vyplýva, že nebolo potrebné, aby ho urobil štatutárny orgán zamestnávateľa. Doručenie bolo vykonané zamestnancom odporcu - jeho pri ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 22C/157/2009 1109217757 07.03.2013 Mgr. Adela Unčovská ECLI:SK:OSBA1:2013:1109217757.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava I v konaní pred sudkyňou Mgr. Adelou Unčovskou v právnej veci navrhovateľa: I. Š., H. Š. X, XXX XX Bratislava, zastúpený: JUDr. Vladimír Grznár, advokát, so sídlom Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava
MENU