Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1077971
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63680
USSR: 34744
NSČR: 121555
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421554
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
20.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: osoba dlžníkovi blízka


Približný počet výsledkov: 57 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: osoba dlžníkovi blízka
  • osoba nájdené 988893 krát v 203347 dokumentoch
  • dlznik nájdené 498514 krát v 82581 dokumentoch
  • blizky nájdené 21087 krát v 9893 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 7 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 3 dokumenty


Právna veta: Podľa § 116 Občianskeho zákonníka blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedná z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Citované zákonné ust. § 116 vymedzuje osoby blízke dvojakým spôsobom a to jednak v závislosti na určitom príbuzenstve alebo manželstve fyzických osôb, jednak v závislosti na iných vzťahoch. V prvej kategórii ide o príbuzných v priamom rade, t.j. o predkov a potomkov, z príbuzných v rade pobočnom. Tieto osoby sú osobami blízkymi bez ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 1Co/657/2014 7212203154 05.08.2015 JUDr. Peter Tutko ECLI:SK:KSKE:2015:7212203154.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Tutka a sudcov JUDr. Adriány Murínovej a JUDr. Jána Slebodníka v právnej veci žalobcu Ľ. C., B. V. A., B. Z. Č.. XX, zastúpeného JUDr. Zuzanou Semanovou, advokátkou, so sídlom v .
Právna veta: Je nesporné, že právny inštitút odporovateľnosti slúži na zabezpečenie občianskoprávnej ochrany veriteľa pred takými právnymi úkonmi jeho dlžníka, ktorými sa tento zbavuje majetku za tým účelom, aby sa z neho nemohol uspokojiť jeho veriteľ. Za odporovateľné právne úkony sa považujú tie, ktoré ukracujú pohľadávku veriteľa (in frauden creditoris). Ide o právne úkony, ktorými dlžník zmenšuje svoj majetok do tej miery, že sa tým ukracuje uspokojenie veriteľovej vymáhateľnej pohľadávky. Pokiaľ by teda dlžníkovým právnym úkonom síce došlo k zmenšeniu jeho majetku, ale jeho zostávajúci majetok by nep ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prospech týchto osôb. Úmysel dlžníka a vedomosť druhej strany o tomto úmysle sa tu predpokladajú, prezumujú a druhá strana teda osoba dlžníkovi blízka má možnosť preukázať, že úmysel ukrátiť veriteľa nielenže nepoznala, ale i to že jej nemožno vyčítať zavinenie tejto neznalosti, resp .
Právna veta: Právny inštitút odporovateľnosti slúži na zabezpečenie občianskoprávnej ochrany veriteľa pred takými právnymi úkonmi jeho dlžníka, ktorými sa tento zbavuje majetku za tým účelom, aby sa z neho nemohli uspokojiť jeho veritelia. Za odporovateľné právne úkony sa považujú tie, ktoré ukracujú veriteľa aby mohol uspokojiť z majetku dlžníka svoju vymáhateľnú pohľadávku. Ide o právne úkony, ktorými dlžník ( fyzická alebo právnická osoba) zmenšuje svoj majetok do takej miery, že sa tým ukracuje uspokojenie veriteľovej pohľadávky. Veriteľ musí preukázať v konaní pred súdom, že odporovateľným právnym úko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... starostlivosť“ aby poznala tento dlžníkov úmysel a išlo o „náležitú“ starostlivosť“. Vynaloženie náležitej starostlivosti predpokladá, že osoba dlžníkovi blízka vykonala s ohľadom na okolnosti prípadu a s prihliadnutím na obsah právneho úkonu dlžníka takú činnosť (aktivitu) aby ... Táto nevedomosť ( resp. vedomosť) o úmysle dlžníka musela existovať v čase urobenia odporovateľného právneho úkonu. Osoba dlžníkovi blízka sa môže v zmysle ustanovenia § 42a, ods. 2 ubrániť odporovateľnej žalobe len ak preukáže, že o .
Právna veta: Zmyslom žaloby podľa ust. § 42a OZ je z pohľadu žalujúceho veriteľa dosiahnuť rozhodnutie súdu, ktorým by bolo určené, že voči nemu je neúčinný dlžníkom vykonaný právny úkon, ktorý ukracuje uspokojenie jeho vymáhateľnej pohľadávky. Rozhodnutie súdu, ktorým bolo odporovacej žalobe vyhovené, tak predstavuje podklad k tomu, že sa veriteľ môže na základe exekučného titulu vydaného proti dlžníkovi, domáhať exekúcie postihnutím toho, čo odporovaným (právne neúčinným) úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to nie proti dlžníkovi, ale voči osobe, s ktorou alebo v prospech ktorej bol právny úkon uskutočne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dôkazné bremeno v tomto smere nesie navrhovateľ (veriteľ). Preukázanie úmyslu dlžníka nie je podmienkou odporovateľnosti vtedy, ak „druhou stranou“ sú osoby dlžníkovi blízke (napr. osoby uvedené v § 116 OZ), ako je tomu v danom prípade. Úmysel dlžníka ukrátiť veriteľa v takom prípade .
Právna veta: Občiansky zákonník upravuje podmienky odporovateľnosti tým spôsobom, že právny úkon, ktorý urobil dlžník v posledných troch rokoch v úmysle ukrátiť veriteľa ak musel byť tento úmysel druhej strane známy. Oba tieto predpoklady, to znamená úmysel dlžníka a vedomosť druhej strany právneho úkonu o úmysle dlžníka skrátiť akéhokoľvek veriteľa, musí byť veriteľom tvrdený a dokázaný zároveň. Uplatnenie odporovacej žaloby v trojročnej lehote od urobenia odporovaného právneho úkonu je nutnou hmotnoprávnou podmienkou úspešnosti tejto žaloby. Čo sa týka právnych úkonov, ktorými boli veritelia dlžníka ukrá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vedieť, pretože vyvinuli starostlivosť k poznaniu tohto úmyslu dlžníka a šlo o náležitú starostlivosť. Vynaložením náležitej starostlivosti sa predpokladá, že osoba dlžníkovi blízka vykonala s ohľadom na okolnosti prípadu a s prihliadnutím k obsahu právneho úkonu dlžníka takú činnosť a aktivitu, aby úmysel .
Kľúčové slová: blízke osoby

Právna veta: Pokiaľ vychádzame z ust. § 116 OZ rozvedení manželia nemôžu byť navzájom v postavení osôb blízkych v zmysle § 116 vety pred stredníkom ako je zrejmé z gramatického výkladu, pretože do tejto skupiny osôb blízkych sa radia len manželia. Podmienkou pre zaradenie do tejto kategórie osôb blízkych je trvajúce manželstvo. Môžu však s prihliadnutím k ďalším skutočnostiam spadať do kategórie osôb blízkych v zmysle ust. § 116 za čiarkou. Osobami navzájom blízkymi sa v tejto skupine bez ohľadu na príbuzenský osvojenecký, partnerský, či manželský pomer stávajú osoby na základe určitých fakticky daných vzá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poznaniu úmysle ukrátiť veriteľa, pričom v kontexte zákona toto dôkazné bremeno je potrebné vysvetľovať tým spôsobom, že osoba dlžníkovi blízka nemôže a nemusí poznať úmysel dlžníka priamo, ale len z okolností vonkajšieho sveta, ktorých prostredníctvom sa vnútorný ... vskutku pri svojom právnom úkone sledoval ukrátenie veriteľa v priamom alebo nepriamom úmysle. Ak sa požaduje na osobe dlžníkovi blízkej, aby ak má sa úspešne ubrániť odporovacej žalobe tvrdila a preukázala, že dlžníkov úmysel ukrátiť veriteľa ani .
Právna veta: Ukrátenie uspokojenia veriteľovej pohľadávky predpokladá také skrátenie (zmenšenie) majetku, ktoré bráni uspokojeniu pohľadávky v celom rozsahu alebo aspoň z časti. Z toho vyplýva, že ten, kto odporuje, musí dokazovať kvalifikované zmenšenie majetku dlžníka. Nestačí, že sa majetok dlžníka zmenšil, musí sa preukázať, že sa zmenšil v takej miery, že to ohrozovalo aspoň čiastočne uspokojenie veriteľovho nároku. Z tohto záveru vyplýva, že je to žalobca, kto musí preukázať, že odplatný predaj časti nehnuteľnosti nebol ekvivalentný.

Úryvok z textu:
... potvrdené, že sa s intervenientom stretávali len sporadicky a o jeho podnikateľských aktivitách sa nerozprávali. Vynaloženie náležitej starostlivosti predpokladá, že osoba dlžníkovi blízka vykonala vzhľadom na okolnosti prípadu s prihiadnutím na obsah právneho úkonu dlžníka takú činnosť (aktivitu), aby úmysel dlžníka ukrátiť veriteľa .
... ), dlžníkov úmysel ukrátiť uspokojenie veriteľovej pohľadávky a vedomosť druhej strany - žalovanej o tomto úmysle sa zo zákona predpokladajú. Druhá strana (osoba dlžníkovi blízka) má však možnosť preukázať ( na nej je dôkazné bremeno), že úmysel ukrátiť veriteľa nielenže nepoznala, ale i to, že jej .
... švagra, ukrátiť uzavretými kúpnymi zmluvami navrhovateľa. Vynaloženie náležitej starostlivosti spoznať ukracovací úmysel dlžníka predpokladá, že osoba dlžníkovi blízka, vykonala vzhľadom na okolnosti prípadu a obsah právneho úkonu takú aktivitu, aby dlžníkov úmysel, ktorý ... poznaniu úmyslu dlžníka a že išlo o starostlivosť náležitú. Vynaloženie náležitej starostlivosti predpokladá, že osoba dlžníkovi blízka vykonala s ohľadom na okolnosti prípadu a s prihliadnutím na obsah právneho úkonu dlžníka takú činnosť .
... uspokojenie veriteľovej pohľadávky a vedomosť druhej strany - žalovanej o tomto úmysle sa zo zákona predpokladajú. Druhá strana (osoba dlžníkovi blízka) má však možnosť preukázať (na nej je dôkazné bremeno), že úmysel ukrátiť veriteľa nielenže nepoznala, ale ... smere nesie žalobca (veriteľ). Preukázanie úmyslu dlžníka nie je podmienkou odporovateľnosti vtedy, ak „druhou stranou“ sú osoby dlžníkovi blízke (napr. osoby uvedené v § 116 Občianskeho zákonníka). Úmysel dlžníka ukrátiť veriteľa v takom prípade zákon .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.