Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1046885
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62943
USSR: 34395
NSČR: 119672
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419134
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
22.10.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: osobnostné práva


Približný počet výsledkov: 21 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: osobnostné práva
  • osobnostny nájdené 8971 krát v 2301 dokumentoch
  • pravat nájdené 4264 krát v 3631 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 94 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 87 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 6 dokumentov


Právna veta: Predmetom autorského práva je v zmysle §§ 6 a 7 autorského zákona výsledok vlastnej duševnej tvorivej činnosti fyzickej osoby - autora, ktorý je vyjadrený v literárnej, inej umeleckej alebo vedeckej forme. Ide o pozitívne vymedzenie diela, pričom výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora musí byť dielo, ktoré je pôvodné, jedinečné. Medzi základné druhy autorských diel patrí aj dielo úžitkového umenia. Subjektom autorského práva je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila. I keď autorský zákon ustanovuje, kto sa považuje za autora diela, upravuje aj domnienku autorstva, v zmysle ktorej sa z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/285/2011 2109211244 30.07.2012 JUDr. Iveta Jankovičová ECLI:SK:KSTT:2012:2109211244.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Iveta Jankovičová a členiek senátu JUDr. Andrea Dudášová a JUDr. Lea Mária Stovičková v právnej veci navrhovateľa: Ing. A. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom W. XXXX/XX, D., zastúpeného FUTEJ .
Právna veta: 1. Predmetom autorského práva je autorské dielo. Nie každé vytvorené dielo však je možné považovať za predmet autorského práva, keďže nie každé dielo je možné považovať za dielo autorské. Základnými pojmovými znakmi diela je literárna, vedecká alebo umelecká forma vyjadrenia, vlastná tvorivá činnosť autora a objektívne vyjadrenie diela umožňujúce jeho zmyslové vnímanie, pričom pod pojmom dielo je potrebné rozumieť i fotografické dielo. Zákon definuje fotografické dielo ako záznam svetla alebo iného žiarenia na nosič, na ktorom sa vytvára obraz bez ohľadu na spôsob, akým sa záznam urobil. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava II 20C/165/2006 1206220013 18.02.2010 JUDr. Karol Posluch ECLI:SK:OSBA2:2010:1206220013.7 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava II v Bratislave v konaní pred sudcom JUDr. Karolom Posluchom v právnej veci navrhovateľov v 1. rade: H.. I. T., bytom v T., F.. U. č. XX, v 2. rade: E.. H. T., bytom v T., F.. U. č. XX, v 3. rade: E.. Q. T., bytom v T .
Právna veta: Predmetom ochrany je osobnosť fyzickej osoby v jej celistvosti. Čiastkové osobnostné práva sú preto chránené len v rámci celkovej osobnosti. Výpočet jednotlivých čiastkových osobnostných práv v § 11 OZ, ktoré vytvárajú jednotné základné osobnostné práva, je len demonštratívny. Zákon neposkytuje ochranu proti akémukoľvek zásahu, ale len proti takému zásahu, ktorý je neoprávnený. Neoprávnený zásah musí byť spôsobilý privodiť ujmu osobnosti fyzickej osoby z hľadiska jej postavenia v spoločnosti. Za neoprávnený zásah nemožno považovať zásah do osobnostnej sféry, ak ide o okolnosti vylučujúce ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 8Co/212/2013 3109213225 24.04.2014 JUDr. Vladimír Novotný ECLI:SK:KSNR:2014:3109213225.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Novotného a členov senátu JUDr. Jarmily Pogranovej a JUDr. Adriany Kálmánovej, PhD., v právnej veci navrhovateľa: W. K., nar. XX.XX.XXXX, t. č. M. R. C. T. V. I. a M. R. C. C .
Právna veta: Nevyhnutým predpokladom vzniku nároku na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch podľa § 13 ods. 2,3 Občianskeho zákonníka je, že morálna satisfakcia je nepostačujúca, t.j. nemožno ňou primerane znížiť ani vyvážiť vzniknutú ujmu. Z uvedeného potom vyplýva, že morálne zadosťučinenie je potrebné uprednostniť na eliminovanie vzniknutej nemajetkovej ujmy, a teda relutárna satisfakcia má plniť len subsidiárnu funkciu. Ďalšou podmienkou vzniku nároku je, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť alebo vážnosť fyzickej osoby v spoločnosti, teda že osoba, vzhľadom k povahe, intenzite, charakteru, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , ktorá musí znášať prípadný zvýšený záujem médií o svoju osobu podstatne viac ako bežní občania, je potrebné poskytnúť jeho ochranu osobnostným právam, keď napadnuté výroky, publikované v periodiku odporcu; predovšetkým spojenie mena navrhovateľa s menami osôb zo slovenského podsvetia; boli nepravdivými skutkovými .
Právna veta: Pri rozhodovaní sporov vo veciach ochrany osobnosti musí byť vždy zohľadnená ochrana slobody prejavu a to minimálne v rozsahu jej zákonných záruk. Z doterajšej rozhodovacej praxe vyšších súdov (NS SR, Ústavného súdu SR) vyplýva, že obmedzenie akéhokoľvek základného práva alebo slobody a teda aj slobody prejavu možno považovať za akceptovateľné len vtedy, ak ide o obmedzenie, ktoré má zákonný podklad, zodpovedá niektorému z ustanovených legitímnych cieľov a je nevyhnutné v demokratickej spoločnosti na dosiahnutie cieľa, t.j. ospravedlňuje ho existencia naliehavej spoločenskej potreby a pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ). 35. V prejednávanej veci však nebolo vykonaným dokazovaním preukázané, že žalovaný svojim konaním neoprávnene zasiahol do chráneného osobnostného práva žalobcu, do jeho práva na česť a ľudskú dôstojnosť. 36. Žalobca sa domáhal ochrany osobnosti v súvislosti ... rozsudkom súd žalobe žalobcu vyhovel, pretože dospel k záveru, že žalovaný zasiahol výrokmi v hodnotení sudcu do osobnostného práva žalobcu na česť a dôstojnosť a rovnako zasiahol do osobnostných práv žalobcu aj vyjadrením pre agentúru SITA. 29 .
... svoj základ v Listine základných práv a slobôd, ktorá je súčasťou Ústavného poriadku Slovenskej republiky (čl. 36), medzi osobnostné práva, ktoré sú predmetom občianskoprávnej ochrany nepatrí. Toto právo nemá rýdze osobnú povahu, lebo nie je späté s osobnou integritou ... že k nemu došlo primeraným spôsobom v medziach určených zákonom. Naopak nie povoleným je zásah, pokiaľ sa konajúci proti osobnostným právam fyzickej osoby napr. dopustí excesu, t.j. vybočenia z medzí vlastného procesu. Tým by mohli byť napr. .
... ujmy vo výške 23 000 eur je primeraná a zohľadňuje všetky skutočnosti, za ktorých došlo k neoprávnenému zásahu do osobnostných práva žalobcu. Z uvedeného vyplýva, že rozsudok súdu prvého stupňa je vecne správny v napadnutej časti, ktorou bola žalovanému ... násilnému pretrhnutiu väzieb žalobcu so zomrelými predstavuje neoprávnený zásah do osobnostných práv žalobcu a boli splnené predpoklady pre priznanie ochrany osobnostným právam žalobcu v zmysle ust. § 13 ods. 1 Obč. zák.. Konštatoval, že v prípade, ak ide o .
... väzieb navrhovateliek so zomrelým, považoval za neoprávnený zásah do ich osobnostných práv a tiež za splnené predpoklady pre priznanie ochrany osobnostným právam navrhovateliek v zmysle ust. § 13 ods. 1 Obč.zák. a to priznanie nemajetkovej ujmy v peniazoch. K námietkam odporcu .
... mohla dôvodne predpokladať dostatočný skutkový základ pre takéto tvrdenie a uzavrel, že napadnutý výrok je bez vzťahu k osobnostným právam navrhovateľa. Porovnávanie dvoch príslušníkov Slovenskej informačnej služby, V. I., ktorý pôsobil v čase, keď bol ... mohla dôvodne predpokladať dostatočný skutkový základ pre takéto tvrdenie a uzavrel, že napadnutý výrok je bez vzťahu k osobnostným právam navrhovateľa. Porovnávanie dvoch príslušníkov Slovenskej informačnej služby, V. I., ktorý pôsobil v čase, keď bol .
... navrhovateľa so zomrelými predstavuje neoprávnený zásah do osobnostných práv navrhovateľa a v danej veci boli splnené predpoklady pre priznanie ochrany osobnostným právam navrhovateľa v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Navrhovateľ v prejednávanej veci spomedzi zákonných prostriedkov ochrany uplatnil len .
... základ pre takéto tvrdenia a jeho spôsobilosť vyvolať ujmu na osobnostných právach navrhovateľa a napadnutý výroku je bez vzťahu k osobnostným právam navrhovateľa. Porovnávanie dvoch príslušníkov SIS ( p. U. A., ktorý pôsobil v čase keď bol príslušníkom SIS ... takáto informácia uverejnená v rozhovore nemá charakter difamačného výroku voči navrhovateľovi. Pri 4 napadnutom výroku je bez vzťahu k osobnostným právam navrhovateľa, či odporcu v 2 rade, považuje U. A. za jeho genetický klon. Pri 5 namietanom výroku .
... zásahu, pretože šírila o navrhovateľovi nepravdivú informáciu, nepravdivo ho obvinila z amorálneho správania, zasiahla do osobnostného práva navrhovateľa /práva na česť a dôstojnosť/. Išlo o neoprávnený zásah objektívne spôsobilý privodiť navrhovateľovi ujmu, preto ... návrh zamietnuť. Súd prvého stupňa mal za preukázané že odporkyňa svojim konaním neoprávnene zasiahla do chráneného osobnostného práva navrhovateľa, do jeho práva na česť a ľudskú dôstojnosť, pričom tento neoprávnený zásah bol objektívne .
... na ochranu osobnosti, pričom výpočet jednotlivých čiastkových osobnostných práv , ktorému je ochrana poskytnutá je len príkladmy a k týmto čiastkovým osobnostným právam možno priradiť aj právo na ochranu súkromia, aj na ochranu zdravia, ktoré patrí k základným ľudským právam a slobodám v .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.