SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1231126
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65973
USSR: 37251
NSČR: 126777
NSSČR: 69106
USČR: 81007
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 428770
Krajské súdy (ČR): 47921
Posledná aktualizácia
01.12.2020 22:15

Nájdené rozsudky pre výraz: otázka nadobudnutia vlastníckeho práva


Približný počet výsledkov: 58 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: otázka nadobudnutia vlastníckeho práva
  • otazka nájdené 263059 krát v 79898 dokumentoch
  • nadobudnutie nájdené 94947 krát v 45065 dokumentoch
  • vlastnicka nájdené 147262 krát v 30253 dokumentoch
  • pravat nájdené 923169 krát v 203954 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 23 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 22 dokumentov


Právna veta: Vlastníctvo veci možno nadobudnúť kúpnou, darovacou alebo inou zmluvou, dedením, rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iných skutočností ustanovených zákonom. V každom z týchto prípadov však platí, že vlastníctvo možno platne nadobudnúť len od vlastníka veci.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17Co/650/2013 3108214943 27.11.2013 JUDr. Emília Zimová ECLI:SK:KSTN:2013:3108214943.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Emílie Zimovej a sudcov JUDr. Gabriely Janákovej a Mgr. Ivana Kubínyiho v právnej veci žalobkýň 1/ O. K., bytom G. K. Z. č. XXX, občianky SR, 2/ L. G., bytom G. K. Z. - I., .
Právna veta: „Smernica Rady 93/13 EHS z 05. 04. 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa má vo svetle zásady efektivity vykladať v tom zmysle, že bráni uplatňovaniu takej vnútroštátnej úpravy, akou je v prejednávanej veci ust. § 151j ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ďalšími ustanoveniami právnej úpravy dotknutej vo veci samej, ktorá umožňuje veriteľovi vymôcť plnenie z neprijateľných zmluvných podmienok tak, že vykoná záložné právo predajom nehnuteľnosti aj napriek námietkam spotrebiteľa a bez posúdenia neprijateľnosti zmluvných podmienok. Inštitút dobrovoľnej dražby je inšt ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prospech záložcu, teda dlžníka, práve naopak preventívna súdna kontrola by umožnila zásadným spôsobom odstrániť aj právnu neistotu potencionálneho vydražiteľa v otázke nadobudnutia vlastníckeho práva, ak by nútený výkon záložného práva cez prizmu jeho dôvodnosti, oprávnenosti a najmä primeranosti ešte pred jeho uskutočnením verifikovala nezávislá .
Právna veta: Ustálená judikatúra všeobecných súdov dlhodobo vychádza z premisy, že udelením príklepu a zaplatením najvyššieho podania nadobúda vydražiteľ vlastnícke právo k veci draženej prostredníctvom súdnej exekúcie originárnym spôsobom. Tento záver vyplýva aj z rozhodnutia Najvyššie súdu SR sp.zn. 1ObdoV 2/2004 zo dňa 26.5.2005, podľa ktorého vydražiteľ, ktorému bol v exekučnom konaní udelený príklep a zaplatil najvyššie podanie, nadobudol vlastníctvo k vydraženým veciam. Takto nadobudnuté vlastnícke právo nemôže byť dotknuté ani prípadnými vadami exekučného konania. V odôvodnení rozhodnutia Najv ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... § 61 Zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ( ďalej len „ Exekučný poriadok“ ). Uviedol, že otázku nadobudnutia vlastníckeho práva v exekučnom konaní udelením a následným súdnym schválením príklepu vydražiteľovi k veci, ktorá nebola v čase udelenia príklepu vo vlastníctve .
Právna veta: Nevyhnutným predpokladom pre originárny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva dobromyseľným nadobúdateľom, ktorému sa má poskytnúť ústavnoprávna ochrana, je jeho dobrá viera, ktoré sú všeobecné súdy povinné dôsledne posúdiť s ohľadom na individuálne okolnosti prípadu (porovnaj napr. nález ÚS SR sp. zn. I. ÚS 549/2015, nález ÚS SR sp. zn. I. ÚS 151/2016). Skúmanie a zistenie dobrej viery ďalšieho nadobúdateľa je v takýchto prípadoch stretu kľúčové, nakoľko všetky úvahy o riešení stretu dvoch základných práv sa odvíjajú práve od záveru o naplnení dobrej viery nadobúdateľa (porovnaj napr. nález ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nález Ústavného súdu I. ÚS 151/2016 zo dňa 03.05.2017 v ktorom opakovane potvrdzuje nutnosť posunu judikatúry v otázke nadobudnutia vlastníckeho práva od nevlastníka ako to konštatoval aj nález Ústavného súdu I. ÚS 549/2015. 12. Podľa § 470 ods. 1 Civilného .
Právna veta: Po tom, čo vzniklo právo spoločného nájmu k predmetnému bytu zo zákona dňom 01. 07. 1992 a následne, a to aj na základe žiadosti žalobcu, bola uzavretá medzi prenajímateľom bytu a žalovanou nová nájomná zmluva, kde iba žalovaná bola uvedená ako nájomkyňa bytu, je bez právneho významu k posúdeniu práva spoločného nájmu, ktoré právo spoločného nájmu aj naďalej trvalo. Táto skutočnosť nemá žiaden právny význam vo vzťahu k posudzovaniu rozsahu BSM, konkrétne vo vzťahu k predmetu sporu, keď v konaní bolo nepochybne preukázané, že byt bol kúpený počas trvania manželstva strán sporu a finančné ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tvoril BSM. Argumentácia rozhodnutím NS ČR sp. zn. 22 Cdo/4000/2008 nemôže obstáť, keďže v tomto rozhodnutí bola riešená otázka nadobudnutia vlastníckeho práva k družstevnému bytu za situácie, že obidvaja manželia boli spoločnými nájomcami družstevného bytu a spoločnými členmi družstva. Na nesprávnom výklade .
... , predal cudziu vec. Túto skutočnosť potvrdil svojou výpoveďou aj L.. O.G., V. O.. Č.. Súd sa pritom zaoberal aj otázkou nadobudnutia vlastníckeho práva žalobcom od žalovaného ako nevlastníka týchto vecí v zmyle ustanovenia § 446 Obchodného zákonníka, podľa ktorého kupujúci nadobúda vlastnícke právo .
... sú preukázanie naliehavého právneho záujmu na žiadanom určení a preukázanie vlastníckeho práva navrhovateľa. Súd sa preto v konaní ďalej zaoberal otázkou nadobudnutia vlastníckeho práva odporcu k predmetným nehnuteľnostiam. V konaní bolo nesporné, že odporca nadobudol vlastnícke právo k uvedeným nehnuteľnostiam na základe dražby, ktorou .
... osobného užívania pozemku vznikne registráciou dohody na štátnom notárstve. V súvislosti s vyššie uvedeným sa súd zaoberal námietkami žalovaných, predovšetkým otázkou nadobudnutia vlastníckeho práva k rodinnému domu vydržaním, čo ako uviedol aj Krajský súd má zásadný význam pre možnosť uzavretia dohody o zriadení práva .
... správy ciest a ktoré slúžili na činnosť jej organizačných zložiek, na žalobcu. V predmetnej právnej veci je medzi účastníkmi spornou otázka nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom dane z nehnuteľností, zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, účinky tohto zápisu a následný vplyv .
... všetkých povinností zo zmluvy vyplývajúcich, poukazovali na legislatívny zámer Občianskeho zákonníka, ako i na judikatúru českého Ústavného súdu, týkajúcu sa otázky nadobudnutia vlastníckeho práva od nevlastníka. S poukazom i na článok v Právnych rozhledoch ročník 17, č. 7/2009, str. 246 - 252, nálezy Ústavného .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.