Nájdené rozsudky pre výraz: otcovstvo manžela matky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 90

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12 dokumentov
11 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Podľa § 85 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. (Zákon o rodine - ďalej len „ZR“): Ak sa narodí dieťa v čase od uzavretia manželstva do uplynutia trojstého dňa po zániku manželstva alebo po jeho vyhlásení za neplatné, považuje sa za otca manžel matky. Podľa § 87 ods. 1 ZR: Ak sa narodí dieťa v čase medzi stoosemdesiatym dňom od uzavretia manželstva a trojstým dňom po tom, čo manželstvo zaniklo alebo bolo vyhlásené za neplatné, možno otcovstvo zaprieť len vtedy, ak je vylúčené, že by manžel matky mohol byť otcom dieťaťa. Podľa § 88 ods. 1 a 2 ZR: Manžel má právo zaprieť otcovstvo voči dieťaťu a matke ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 21P/507/2012 5112241935 25.03.2013 JUDr. Gabriela Tučková ECLI:SK:OSZA:2013:5112241935.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudkyňou JUDr. Gabrielou Tučkovou v právnej veci navrhovateľa: D., narodený XX.XX.XXXX, bytom P., zastúpený Advokátskou kanceláriou hbr advokáti s.r.o., so sídlom Bratislava, ul. Obchodná č. 58, pr
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Podľa ust. § 85 ods.1 z.č. 36/2005 Z.z. ( Zákon o rodine, ďalej len ZR ) ak sa narodí dieťa v čase od uzavretia manželstva do uplynutia trojstého dňa po zániku manželstva alebo po jeho vyhlásení za neplatné, považuje sa za otca manžel matky. Podľa ust. § 87 ods.1 ZR ak sa narodí dieťa v čase medzi stoosemdesiatym dňom od uzavretia manželstva a trojstým dňom po tom, čo manželstvo zaniklo alebo bolo vyhlásené za neplatné, možno otcovstvo zaprieť len vtedy, ak je vylúčené, že by manžel matky mohol byť otcom dieťaťa. Podľa § 88 ods. 1 ZR manžel má právo zaprieť otcovstvo voči dieťaťu a matke, ak s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bardejov 1C/164/2009 8209204859 19.12.2011 Mgr. Ivana Hanuščaková ECLI:SK:OSBJ:2011:8209204859.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bardejov samosudkyňou Mgr. Ivanou Hanuščakovou v právnej veci navrhovateľa X. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom B., L. XXX/XX proti odporkyni H. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom E., I. XX, za účasti maloletých: Q. N., nar. XX.XX.XXXX,
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Odvolací súd považuje za potrebné poukázať v tejto súvislosti i na judikatúru Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva (ďalej ESĽP), z ktorej zásadne vyplýva, že po uplynutí zákonných lehôt na zapretie otcovstva prevažujú záujmy mal. dieťaťa na udržaní vytvorených rodinných väzieb nad záujmami otca na zosúladení právnej situácie s biologickou realitou. ESĽP podľa tohto pravidla postupuje predovšetkým v prípadoch, ak sa preukáže, že sťažovateľmi neboli využité právne prostriedky zapretia otcovstva v zákonnej lehote zo subjektívnych dôvodov. ESĽP pri aplikácii článku 8 Dohovoru o ochrane ľudsk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 4CoP/129/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3712204482 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oľga Lichnerová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2013:3712204482.2 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Oľgy Lichnerovej a sudkýň JUDr. Ivety Martináko
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Poukázal na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorého text bol uverejnený ako Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí pod č. 209/1992 Zb., ktorý je medzinárodnou zmluvou, ktorou je podľa článku 154c ods. 1 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky, súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky a má prednosť pred zákonom, ak zabezpečuje väčší rozsah ústavných práv a slobôd. Článok 8 dohovoru upravuje právo každého na rešpektovaní svojho súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie, ktorý ustanovuje negatívnu povinnosť štátu zasahovať do výko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 15Co/33/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1516200744 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 03. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Silvia Walterová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2021:1516200744.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr.
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: 14. Zaprieť otcovstvo môže aj dieťa, pokiaľ súd rozhodne o prípustnosti zapretia otcovstva. Ide o významný zásah do osobného stavu otca, matky aj dieťaťa. Základnými hmotnoprávnymi podmienkami sú záujem dieťaťa na zapretí otcovstva a uplynutie lehoty na zapretie otcovstva podľa ust. § 86, 89 alebo § 93 Zákona o rodine rodičom dieťaťa. Zapretie podľa tohto ustanovenia sa člení na dve fázy. Prvá fáza sa nazýva konanie o prípustnosti zapretia otcovstva. Aktívne legitimované na podanie návrhu je dieťa, ktoré má záujem na tom, aby otcovstvo jeho matrikového otca bolo zapreté. Žiadne procesné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 11CoP/398/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1218208073 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 04. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Alena Čakváriová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2020:1218208073.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Al
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Podľa § 90 Zákona o rodine, ak nie je otcovstvo určené podľa domnienky otcovstva manžela matky, možno ho určiť súhlasným vyhlásením oboch rodičov. Podľa § 91 ods. 1 Zákona o rodine, za otca sa považuje muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov. V súlade s citovaným zákonným ustanovením môže muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením podľa § 90 ods. 1 citovaného zákona otcovstvo pred súdom zaprieť len vtedy, ak je bezpečne vylúčené, že by mohol byť biologickým otcom dieťaťa. Žaloba o zapretie otcovstva musí byť podaná na súde v trojročnej (prekluzívnej) v leho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 21CoP/29/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8213209949 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 12. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Antónia Kandravá ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8213209949.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Antónie
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Otcovstvo k dieťaťu sa určuje na základe Zákonom o rodine stanovených vyvrátiteľných domnienok otcovstva. Naša právna úprava uprednostňuje rodinnoprávny vzťah medzi otcom a dieťaťom, založený prvou zákonnou vyvrátiteľnou domnienkou otcovstva. Prvá zákonná domnienka otcovstva, ktorá je upravená v ust. § 85 Zákona o rodine, tak svedčí manželovi matky dieťaťa, teda za otca dieťaťa sa považuje muž, ktorý je manželom matky dieťaťa, a to za predpokladu, že sa narodí v čase stanovenom ust. § 85 ods. 1 Zákona o rodine. Táto domnienka otcovstva svedčiaca manželovi matky dieťaťa však nie je absolútna, n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 6C/14/2011 5111201557 15.05.2012 Mgr. Andrej Kekely ECLI:SK:OSZA:2012:5111201557.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudcom Mgr. Andrejom Kekelym v právnej veci navrhovateľky: S. Z., R.. XX.XX.XXXX, D. A. Z.. D.. K., J. XX, XXX XX W., štátny občan SR, proti odporcovi: S. A., R.. XX.XX.XXXX, D. Ľ. XXXX/X, XXX XX Ž., štá
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Podľa § 84 Zákona o rodine, otcovstvo sa určuje na základe domnienok otcovstva ustanovených v tomto zákone, súhlasným vyhlásením rodičov alebo rozhodnutím súdu. Určenie otcovstva sa opiera o tri domnienky otcovstva, ktoré sú vyvrátiteľné. Prvá domnienka otcovstva svedčiaca manželovi matky, druhá domnienka otcovstva svedčiaca mužovi, ktorý spolu s matkou súhlasne vyhlásil, že je otcom dieťaťa, a tretia domnienka určenia otcovstva svedčiaca mužovi, ktorý s matkou dieťaťa súložil v dobe rozhodnej pre narodenie dieťaťa. Poradie uplatnenia týchto domnienok je fixné; pokiaľ sa uplatní prvá, je vylúč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 17C/204/2011 5111228178 19.09.2012 JUDr. Anna Majeriková ECLI:SK:OSZA:2012:5111228178.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred sudkyňou JUDr. Annou Majerikovou v právnej veci navrhovateľky: C. K., rod. S., nar. XX.X.XXXX, bytom Y. XXXX/X, A., štátne občianstvo SR, proti odporcom: 1/ E. K., nar. XX.XX.XXXX, naposledy bytom Y. XX
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Podľa ust. § 85 ods. l zák. č. 36/2005 Z.z. Zákona o rodine účinného od 1.4.2005 (v ďalšom len Zákona o rodine), ak sa narodí dieťa v čase od uzavretia manželstva do uplynutia trojstého dňa po zániku manželstva alebo po jeho vyhlásení za neplatné, považuje sa za otca manžel matky. Podľa ust § 88 ods. 2 Zákona o rodine, aj matka môže do troch rokov od narodenia dieťaťa zaprieť, že otcom dieťaťa je jej manžel. Ustanovenia o práve na zapretie otcovstva manželom matky dieťaťa sa použijú primerane. Lehota na zapretie otcovstva pre matku je podľa ust. § 88 ods. 2 O.s.p. tri roky a plynie odo dňa nar ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice II 41P/105/2012 7212211175 07.11.2012 JUDr. Beáta Oreničová ECLI:SK:OSKE2:2012:7212211175.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice II samosudcom JUDr. Beátou Oreničovou v právnej veci navrhovateľky O. G. rod. W., nar. XX.X.XXXX , t.č. W. centrum W. B. P., L. č. l, W., proti odporcom 1. G. G., nar. XX.X.XXXX, naposledy bytom bytom W., G. XX,
MENU