SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1204068
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65140
USSR: 36148
NSČR: 125344
NSSČR: 67698
USČR: 80381
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426317
Krajské súdy (ČR): 46103
Posledná aktualizácia
07.08.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: peňažný dar


Približný počet výsledkov: 63 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: peňažný dar
  • penazny nájdené 376707 krát v 113380 dokumentoch
  • dar nájdené 14075 krát v 3158 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 12 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 3 dokumenty
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument


Právna veta: Darovacia zmluva, ako taká, je dvojstranným právnym úkonom, spočívajúcim v súhlasom prejave darcu a obdarovaného. Darovacou zmluvou darca prenecháva alebo sľubuje bezplatne prenechať obdarovanému určitý majetkový prospech bez toho, že by mal na to právnu povinnosť a obdarovaný tento dar alebo sľub prijíma. Základnými pojmovými znakmi darovacej zmluvy sú bezodplatnosť a dobrovoľnosť. Bezodplatnosť znamená, že obdarovaný sa nezaväzuje poskytnúť nijakú protihodnotu daru vyjadriteľnú v peniazoch. Darovaním preto nie je darovanie s príkazom, aby obdarovaný niečo urobil alebo neurobil, čo má pre dar ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Lučenec 13C/123/2013 6613221782 02.01.2014 JUDr. Ján Šulaj ECLI:SK:OSLC:2014:6613221782.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Lučenec samosudcom JUDr. Jánom Šulajom v právnej veci navrhovateľa I. E., F. XX.XX.XXXX, Q. H. W. XX, A. - Z., štátny občan SR, zastúpený JUDr. Ondrejom Szilágyim, advokátom, so sídlom Lučenec, Haličská cesta 3200, proti odporkyni C. Z., F. .
Právna veta: Predmetom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je všetko, čo do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrilo a čo zároveň existovalo ku dňu jeho zániku. Súd v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov musí predovšetkým zistiť a ustáliť rozsah tohto spoluvlastníctva. Pri zisťovaní ceny vecí, ktoré tvoria predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov, platí zásada, že treba vychádzať z ceny, ktorú majú v čase vyporiadania, avšak z ich stavu ku dňu zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Pre určenie, ktoré z vecí patriacich do bezpodielo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , ktorý navrhovateľ predal počas manželstva, tak ako aj veľa iných vecí z bytu. 353 900,- Sk dostali na svadbe ako peňažné dary, táto suma bola uložená na vladnú knižku v Slovenskej sporiteľni a počas trvania manželstva si ju rozdelili a minuli. Navrhovateľ .
Právna veta: Pokiaľ navrhovateľka v podanom odvolaní uvádzala neplatnosť dohody o čiastočnom vyporiadaní BSM, je potrebné uviesť, že od účinnosti novely Občianskeho zákonníka zákonom č. 131/1982 Zb. (1. apríla 1983) sa objavili argumenty, že nie je účelné postupovať podľa dovtedajšej súdnej praxe a právna teória pripúšťala výklad, podľa ktorého dohoda o čiastočnom vyporiadaní BSM je platná.

Úryvok z textu:
... , do pokladne spoločnosti 01.08.2003, t. j. v prvý deň mesiaca august. Podľa čestného prehlásenia svedkyne K. G. však peňažný dar mal byť odporcovi poskytnutý niekedy v období začiatkom mesiaca august 2003, t. j. až po tom, ako bolo samotným odporcom .
Právna veta: V zmysle § 630 OZ darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Z platnej právnej úpravy vyplýva, že je potrebné rozlišovať medzi porušením právnej povinnosti (povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy, zo zákona alebo z inej právnej skutočnosti) a správaním hrubo porušujúcim dobré mravy, pod ktorými možno rozumieť pravidlá morálneho charakteru, všeobecne platné v spoločnosti, v ktorej sa uplatňuje a presadzuje vzájomná slušnosť, ohľaduplnosť a vzájomné rešpektovanie. Pri posudzovaní, či určité správanie sa obdarova ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súdneho konania vedeného pred Okresným súdom Banská Bystrica sp. zn. 10C/176/2010 vyplýva, že navrhovateľka žiadala od odporcu vrátiť peňažný dar vo výške 7.033,60 kanadských dolárov z dôvodu, že sa voči svojmu otcovi, jej manželovi, správa hrubým spôsobom, ktorý .
Právna veta: O zrušení konkurzu pre nedostatok majetku súd rozhodne kedykoľvek počas konkurzu, keď sa dozvie, že majetok konkurznej podstaty nepostačuje na úhradu pohľadávok proti podstate. Súd pri posúdení tejto skutočnosti vychádza z hodnoty majetku, ktorá tvorí konkurznú podstatu a ktorá patrí úpadcovi. Pohľadávky proti podstate sú predovšetkým pohľadávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu a týkajú sa správy a speňaženia majetku úpadcu. Súd bude o zrušení rozhodovať spravidla na návrh správcu, ktorý zistí stav majetku a má možnosť posúdiť, či tento majetok bude postačovať na úhradu pohľadávok proti po ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... alebo bola uspokojená len sčasti z majetku podliehajúceho konkurzu. Skutočnosti tvrdené odvolateľom, t.j. novoobjavený majetok v podobe peňažného daru úpadcovi vo výške 1.100 eur a ďalší prísľub poskytnutia peňažných prostriedkov vo výške 1.000 eur v auguste 2013 ... ak je vo výroku vecne správne. doručené oznámenie konkurzného úpadcu o novoobjavenom majetku, v ktorom úpadca oznamuje, že obdržal peňažný dar vo výške 1.100 eur a má ďalší prísľub na poskytnutie peňažných prostriedkov vo výške 1.000 eur v auguste .
Právna veta: Podstatou vlastníckych žalôb (podľa § 126 OZ) je právo vlastníka veci v prípade, že do absolútneho vlastníckeho práva niekto neoprávnene zasiahne, podať žalobu, ktorej obsahom je povinnosť narušiteľa vec vydať alebo upustiť od ďalších neoprávnených zásahov. Osoba aktívne legitimovaná na podanie žaloby je vlastník veci, ale môže to byť aj oprávnený držiteľ (alebo oprávnený detentor). Medzi účastníkmi nie je sporné, že suma peňazí, ktorá je predmetom sporu bola sporená pre budúce potreby dvoch synov účastníkov, ktorí sú maloletí. Sama žalobkyňa tvrdí, že sa nepovažuje za vlastníčku peňazí ale za ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Rovnako je irelevantné, či celá nasporená suma pochádza len z darov tretích osôb maloletým deťom, alebo či sú tam aj peňažné dary oboch rodičov svojim deťom. Do právoplatného skončenia manželstva boli oprávnení spravovať majetok deti obaja rodičia, ktorý sa dohodli, že otec .
Kľúčové slová: vyporiadanie BSM, vyporiadanie BSM súdom, disparita pri vysporiadaní

Právna veta: Odvolací súd však zdôrazňuje, že súdna prax odklon o princípu rovnosti podielov tzv. disparitu podielov označuje za postup mimoriadny a výnimočný, a preto je nutné vychádzať z toho, že parita podielov predstavuje východisko a disparita odklon od východiska parity podielov. Na vysvetlenie považuje za potrebné uviesť, že judikatúra výslovne zdôraznila, že hľadiská uvedené v § 149 resp. 150 predstavujú hľadiská rozhodné i pri rozhodovaní o výške podielov a pritom je potrebné poukázať aj na Zákon o rodine. Prípady kedy disparita prichádza do úvahy možno rozdeliť v zásade na tri skupiny a to: ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prostriedkov patrí žalobkyni. Uviedol, že žalovaný predložil v konaní darovacie zmluvy, na základe ktorých mu mali byť poskytnuté jeho rodičmi peňažné dary v sumách 450.000,- Sk, 840.000,- Sk a 700.000,- Sk. Skonštatoval, že aj žalobkyňa tvrdila, že od ... svojich rodičov dostala peňažné dary, pričom vyhodnotil, že v tomto smere však nepredložila žiadny dôkaz. 4. Zaoberal sa aj návrhom žalobkyne, aby boli do vyporiadania .
... aj samotné darovacie zmluvy, ktoré podmienky mal odporca ako obdarovaný plniť. Účelom darovacích zmlúv bolo poskytnutie peňažného daru na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, na poskytovanie sociálnej pomoci a na účely súvisiace s prevádzkovaním Domova na ... samotné darovacie zmluvy, ktoré podmienky mal odporca ako obdarovaný plniť. Účelom darovacích zmlúv bolo poskytnutie peňažného daru na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, na poskytovanie sociálnej pomoci a na účely súvisiace s prevádzkovaním Domova na .
... výdavky. Otec tiež odporcovi platí stavebné sporenie mesačne 62 eur (1.870,Sk) a poistku 32 eur mesačne. Okrem príležitostných peňažných darov, ktoré má od otca alebo starej matky, nemá odporca vlastné finančné prostriedky. Otec, ktorý ako splnomocnený zástupca konal pred súdom .
... pomerov. Výživu maloletých zabezpečoval hradením ich stravovania v školskej jedálni, nákupom liekov, obuvi, odevov a v neposlednom rade aj prostredníctvom peňažných darov. Poučenie: Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie na Okresnom súde Prievidza do 15 dní odo dňa jeho doručenia, písomne v .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.