Nájdené rozsudky pre výraz: písomné hlasovanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 109

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
6 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vykonaným dokazovaním súd prvej inštancie správne zistil a následne na svoje zistenia správne aplikoval ustanovenie §14 ods. 8 zákona č. 182/1993 Z. z. v znení k 31.10.2018, že žalobca ako vlastník, ktorý sa nezúčastnil písomného hlasovania, výsledok ktorého však napáda žalobou na súde, nie je prehlasovaným vlastníkom, a preto v zmysle zmienenej relevantnej hmotnoprávnej úpravy nie je oprávnený domáhať sa, aby vo veci rozhodol súd. V zmysle judikatúry najvyšších súdnych autorít, ak zákon výslovne priznáva aktívnu vecnú legitimáciu k podaniu žaloby prehlasovanému vlastníkovi, takouto osobou je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 9Co/382/2019 7218206505 09. 12. 2020 JUDr. Gizela Majerčák ECLI:SK:KSKE:2020:7218206505.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Gizely Majerčák a členov senátu JUDr. Dany Popovičovej a JUDr. Táne Veščičikovej, v spore žalobcu: R. S., V., A. XX, nar. X.X.XXXX, proti žalovanému: Stavebné bytové druž
Právna veta: Prejav vôle vlastníkov realizovaný formou písomného hlasovania má v prípade prijatia konkrétneho návrhu, o ktorom sa hlasuje, vždy formu rozhodnutia (uznesenia). Rozhodnutie prijímajú samotní vlastníci bytov. Správca teda je formou správy, ktorú si vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome zvolili na účel správy ich spoločného majetku. Právny vzťah medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správcom je regulovaný primárne ustanoveniami zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zmluvou o výkone správy. Správca vykonáva správu domu samostatne v mene vlastníko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 5Co/195/2013 8713204886 09.09.2014 JUDr. Gabriela Világiová ECLI:SK:KSPO:2014:8713204886.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Világiovej a členiek senátu JUDr. Jany Burešovej a JUDr. Zlaty Simkovej v právnej veci žalobkyne K. R., nar. XX.X.XXXX, bytom XX. A. XXX/XX, I., štátny obč
Právna veta: Zo znenia zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vyplýva, že vlastník bytu sa môže v určitých prípadoch výslovne v zákone stanovených, voči ostatným vlastníkom, v prípade prehlasovania obrátiť na súd aby o veci, o ktorej sa hlasovalo, rozhodol. Možnosť súdnej ochrany prehlasovaného vlastníka sa teda dáva voči ostatným vlastníkom, ktorý o veci hlasovali a rozhodli inak. Obdobne je tomu aj v prípade nezhôd pri spoluvlastníkoch riešených Občianskym zákonníkom...Pri posudzovaní vecnej legitimácie je nutné brať do úvahy, že vecná legitimácia vychádza z hmotnoprávneho vz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 9Co/470/2013 1212215683 10.04.2014 JUDr. Roman Huszár ECLI:SK:KSBA:2014:1212215683.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Huszára a členiek senátu JUDr. Zuzany Posluchovej a JUDr. Magdalény Florekovej, v právnej veci navrhovateľa: J. V.L., X.. XX. X. XXXX, V. L. N.. F. C. X, L., pr
Právna veta: Odporca (spoločenstvo) je právnickou osobou, ktorá spravuje spoločné časti, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové priestory, príslušenstvo a priľahlý pozemok, vrátane ich údržby a obnovy a zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome. Spoločenstvo môže vykonávať len činnosti vymedzené zákonom, ako napr. hospodáriť s úhradami, s fondom prevádzky a opráv, s majetkom získaným svojou činnosťou, uzatvára zmluvy v rozsahu svojej činnosti, rozhoduje o rozúčtovaní nákladov na správu domu a uhrádza plnenia, o výške preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv a pod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava II 52C/210/2009 1209218563 09.06.2010 JUDr. Alena Roštárová ECLI:SK:OSBA2:2010:1209218563.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava II v Bratislave, v konaní pred sudkyňou: JUDr. Alenou Roštárovou, v právnej veci navrhovateľov: 1. M.. Z. Z., bytom C. X, K., 2. M.. art. N. O., bytom C. X, K., 3. O.. I. I., bytom C. X, K., 4. T.. Q. O.,
Právna veta: Pokiaľ ide o výklad pojmu „spôsob v dome obvyklý“, zákonodarca v tomto prípade ponechal spoločenstvu určitú voľnosť z dôvodu, aby vzhľadom na špecifické okolnosti toho ktorého spoločenstva si mohol sám upraviť daný spôsob doručenia, ktorý môže byť v tom ktorom bytovom dome, ale aj spoločenstve rozdielny. Zákon tak umožňuje jednotlivé špecifiká upraviť aj napríklad v stanovách družstva, avšak nie je to nutnosť. Súd zo všeobecnej praxe môže konštatovať rôzne spôsoby oznamovania rozhodujúcich skutočností, a to aj podľa závažnosti, ktorým býva oznámenie na úradnej nástenke, oznámenie na vchodových ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15Co/211/2012 6610212271 14.08.2013 JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI:SK:KSBB:2013:6610212271.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jaroslava Mikulaja a sudcov JUDr. Oľgy Maľovej a JUDr. Jaroslava Galla, v právnej veci navrhovateľa S. S., nar. XX. XX. XXXX, bytom F., R..K. č. XX, zast. MA
Právna veta: 23. Pre úplnosť však treba tiež dodať, že bytový dom je jedna stavba v spoluvlastníctve všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorí sa na tvorbe Fondu opráv podieľajú podľa svojich spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach. V každom bytovom dome sa podľa BytZ vytvára len jeden Fond opráv a to pre celý bytový dom, do ktorého sú povinní podľa ust. § 10 ods. 1 BytZ prispievať všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov. Nie sú teda vedené osobitné fondy len pre vlastníkov bytov a len pre vlastníkov nebytových priestorov, pretože byty a nebyt ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Co/196/2019 1215223237 29. 04. 2020 JUDr. Valéria Kleinová ECLI:SK:KSBA:2020:1215223237.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Valérie Kleinovej a členov senátu Mgr. Ingrid Degmovej Pospíšilovej a JUDr. Anny Kašajovej v právnej veci žalobcu: BYTOKOMPLET, s.r.o., so sídlom Kamenárska
Právna veta: Pre vznik fikcie doručenia zakotvenej v citovanom ustanovení je predpísané súčasné splnenie nasledovných podmienok a/ možnosť náhradného doručenia nie je zákonom vylúčená, b/ adresát písomnosti nebol pri doručovaní písomností zastihnutý, c/ adresát sa zdržuje v mieste doručovania, d/ doručovateľ nezastihnutého adresáta vhodným spôsobom upovedomí, kedy príde písomnosť doručiť znova s uvedením dňa a hodiny, e/ druhý pokus o doručenie zostal taktiež bezvýsledný, f/ adresát písomnosti bol vhodným spôsobom upovedomený o uložení písomnosti na pošte, alebo orgáne obce, g/ adresát si písomnosť n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5Co/70/2013 3212203525 30.04.2014 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2014:3212203525.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Zajacovej a sudkýň JUDr. Emílie Zimovej a JUDr. Márie Vrtochovej v právnej veci navrhovateľa: G. T., bytom Z. nad Z., M. XXXX/X, právne zastúpený Pavlom Trnkom,
Právna veta: Pokiaľ žalobca nesprávne určí okruh účastníkov na strane žalovaného, súd nemá v zmysle § 5 Občianskeho súdneho poriadku povinnosť žalobcu o tomto nedostatku poučiť pretože nejde o poučenie o procesných právach a povinnostiach, ale by išlo o poučenie hmotnoprávne - poučenie žalobcu o tom koho by podľa hmotného práva mal žalovať teda presahuje poučovaciu povinnosť súdu podľa § 5 Občianskeho súdneho poriadku, a je v rozpore so zásadou rovnosti účastníkov konania. Je pritom bezvýznamné, že podľa hmotného práva by právo malo byť uplatnené proti niekomu inému než proti označenému žalovanému - v tomt ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24Co/663/2014 2112207271 13.05.2015 JUDr. Magdaléna Krajčovičová ECLI:SK:KSTT:2015:2112207271.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a členov senátu: JUDr. Andrea Dudášová a JUDr. Martin Holič, v právnej veci navrhovateľov: 1. Ing. E. X., nar. XX.XX.XXXX, bytom O. XXX
Kľúčové slová: dobrovoľná dražbazmarenie a neplatnosť dražby
Právna veta: Z ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. vyplýva, že dobrovoľná dražba je originálnym spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva, v ktorom prípade dražbou dochádza k prechodu vlastníckeho práva, pretože udelením príklepu a uhradením ceny, dosiahnutej vydražením, sa vydražiteľ stáva vlastníkom predmetu dražby za predpokladu, že sú splnené podmienky ustanovené zákonom o dobrovoľných dražbách. V zmysle citovaného ustanovenia § 21 ods. 2 zákona o dobrovoľných dražbách v prípade, ak dražba nebola uskutočnená v súlade s týmto zákonom, môže ju súd na návrh osoby, práva ktorej boli týmto dotknuté, vyhlásiť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17Co/767/2014 3213204470 16. 09. 2015 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2015:3213204470.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Zajacovej a sudkýň Mgr. Zuzany Holúbkovej a JUDr. Gabriely Janákovej v právnej veci navrhovateľky: Y. L., bytom K U. XX/XX, R. nad R., právne zastúpenej JUDr
MENU