SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1231104
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65973
USSR: 37251
NSČR: 126777
NSSČR: 69106
USČR: 81007
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 428770
Krajské súdy (ČR): 47921
Posledná aktualizácia
01.12.2020 21:25

Nájdené rozsudky pre výraz: plná moc


Približný počet výsledkov: 3876 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: plná moc
  • plny nájdené 287469 krát v 135541 dokumentoch
  • moc nájdené 14700 krát v 7294 dokumentochPrávna veta: Len podporne odvolací súd v súvislosti s uplatňovaným nárokom žalobcu na náhradu trov právneho zastúpenia za opakovaný úkon prevzatia a prípravy zastúpenia v odvolacom konaní tou istou advokátkou, ako splnomocnenou právnou zástupkyňou už pri podaní žaloby v prvostupňovom konaní, poukazuje na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 1M Obdo V 21/2007 (R 17/2011), podľa ktorého právnej vety, úspešný účastník občianskeho súdneho konania má právo na náhradu trov konania potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý nemal vo veci úspech, a to vrátane t ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 14Cob/334/2014 5814202871 11.12.2014 JUDr. Ivana Nemčeková ECLI:SK:KSZA:2014:5814202871.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ivany Nemčekovej, členov senátu JUDr. Martiny Nemravovej, JUDr. Róberta Bebčáka, v právnej veci žalobcu: Turbo-Tec Slovakia, s.r.o., so sídlom Bratislavská 490, .
Merito Plná moc
Právna veta: Podľa § 31 Občianskeho zákonníka pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia (ods. 1). Pri plnomocenstve udelenom právnickej osobe vzniká právo konať za splnomocniteľa štatutárnemu orgánu tejto osoby alebo osobe, ktorej tento orgán udelí plnomocenstvo (ods. 2). Plnomocenstvo možno udeliť aj niekoľkým splnomocnencom spoločne. Ak v plnomocenstve udelenom niekoľkým splnomocnencom nie je určené inak, musia konať všetci spoločne (ods. 3). ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 25Co/158/2019 2318200692 14. 01. 2020 JUDr. Ľubica Spálová ECLI:SK:KSTT:2020:2318200692.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Ľubica Spálová a sudkýň: JUDr. Martina Valentová a Mgr. Lucia Mizerová, v právnej veci žalobcu: De vries Justitia, s.r.o., so sídlom Česká republika, Praha, Nové Město, Na poř .
Právna veta: Príkazná zmluva je zmluvným typom, ktorého predmet spočíva v činnosti pre iného. Predmetom záväzku povinnej osoby - príkazníka je obstaranie veci alebo uskutočnenie inej činnosti. Záväzok povinnej osoby pritom spočíva len vo vykonaní činnosti, ktorá je v zmluve vymedzená, nie však tiež v dosiahnutiu výsledku. Riziko výsledku totiž nesie príkazca. Preto pokiaľ príkazník vykoná riadne všetko, k čomu sa zaviazal, nezodpovedá za to, že očakávaný výsledok sa nedostavil. Výsledok je len očakávaným cieľom príkazcu, nie však tiež záväzkom príkazníka a v zmluve nemusí byť ani vyjadrený. Činnosť, ku kt ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 27C/203/2008 3108203540 11.05.2010 JUDr., Ing. Miroslav Manďák ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trenčín, samosudcom Mgr., Ing. Miroslavom Manďákom, v právnej veci navrhovateľky Ľ. Ž., bytom B. N. B., S. XXX/XX,. zast. V. s. r. o., so sídlom B., S. X proti odporcovi Ľ. R., bytom T., t. č. C. J., T., S. U., o zaplatenie 16.596,96 € s prísl., takto .
Právna veta: Niet pochýb o tom, že k primárnym povinnostiam poisteného patrí povinnosť zachovávať všetko to, čo bolo dohodnuté alebo určené a povinnosť poskytovať súčinnosť. Je logické, že rozsah týchto povinností vyplýva buď priamo zo zákona, prípadne z poistných podmienok, pokiaľ sú súčasťou poistnej zmluvy. Okrem toho má i povinnosť zachovávať všetko, k čomu sa zaviazal v zmluve. Pre prípad kolízie medzi povinnosťami zo zákona na strane jednej a zo zmluvy na druhej strane, je treba rešpektovať kogentnú alebo dispozitívnu povahu príslušných ustanovení a z tohto hľadiska hodnotiť právnu relevanciu. Záväzn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... alkoholu, s výsledkom merania 0,42 mg/l, pričom o tejto skutočnosti musel byť informovaný aj jeho právny zástupca, ktorému plnú moc na zastupovanie v trestnom konaní vedenom OR PZ Bratislava I, ČVS: ORP-850/2-OVK-B1-2006-RM, udelil dňa .
Právna veta: Aj napriek tomu, že § 196 Exekučného poriadku v znení účinnom do 31.12.2011 výslovne stanovoval, že o daň z pridanej hodnoty sa exekútorovi, ktorý je platcom DPH, zvyšuje odmena, nie je možné toto ustanovenie vykladať tak reštriktívne, že by malo ísť len o odmenu. Súdny exekútor má totiž v zmysle prvej vety citovaného ustanovenia nárok okrem odmeny aj na náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času, pričom nepochybne (čo vyplýva aj zo stanoviska Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky - viď nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 31/04) aj tieto vo forme náhrady trov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... bol vybraný priamo oprávneným ako veriteľom, nemôže viesť k záveru, že menovaný advokát bude hájiť záujmy osoby, ktorá mu plnú moc na svoje zastupovanie udelila, ale naopak nasvedčuje záveru, že bude hájiť predovšetkým záujmy subjektu, ktorý ho vybral a do ... bol vybraný priamo oprávneným ako veriteľom, nemôže viesť k záveru, že menovaný advokát bude hájiť záujmy osoby, ktorá mu plnú moc na svoje zastupovanie udelila, ale naopak nasvedčuje záveru, že bude hájiť predovšetkým záujmy subjektu, ktorý ho vybral a do .
Právna veta: Upozornenie o vadách o ktorých predávajúci vie, musí byť konkrétne. Občiansky zákonník pojem vady priamo nedefinuje, v zásade je však nutné za vadu považovať nedostatok takej vlastnosti, ktorá sa u veci rovnakého druhu a veku všeobecne predpokladá a jej neexistencia je možnosť využívať veci podstatne znížená. Teda za vadu treba rozumieť nedostatok predmetu kúpy fyzickej a právnej povahy, teda všetko, čo znižuje možnosť jeho využitia a upotrebenia. Vadnosť veci môže spočívať i v tom, že vec nemá vlastnosti, ktoré si kupujúci pri kúpe vymienil alebo vlastnosti o ktorých predávajúci ubezpečil kup ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Podľa plnej moci navrhovateľ podpísal dňa 1.7. 1996 JUDr: V. J. plnú moc vo veci zaplatenia sumy 50 000 Sk od odporcu, kde práve tento právny zástupca plnú moc prijal plnú moc bez vyznačenia dátumu prijatia./čl. 10 súdneho spisu/. Podľa poštového hárku bez vyznačenia ... zodpovednosti za vady na motor, vozidle zn. Renault S 100.06 ŠPZ BAY 45-92 /čl. 44 súdneho spisu/. Táto plná moc bola založená na pojednávaní dňa 15.3. 1999 bez vyznačenia dátumu jej prijatia právnym zástupcom. Podľa faktúry zo dňa 11 .
Právna veta: V rámci odvolacieho konania môže odvolací orgán výsledky daňového konania doplňovať, môže sám odstraňovať chyby konania alebo toto doplnenie alebo odstránenie chýb uložiť správcovi dane s určením primeranej lehoty. Pokiaľ to považuje za potrebné, môže i sám v rámci odvolacieho konania vykonávať dokazovanie. V zásade odvolací orgán môže odvolaniu vyhovieť a odvolaním napadnuté rozhodnutie správcu dane zrušiť a vec vrátiť správcovi dane na ďalšie konanie, môže toto rozhodnutie vo vlastnom mene zmeniť (v prípade, ak vo veci malo byť rozhodnuté inak) a pokiaľ nie sú splnené podmienky na zrušenie r ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 07. 2013 k protokolu z daňovej kontroly. Podľa zápisnice o ústnom pojednávaní žalobca dňa 17. 01. 2014 predložil správcovi dane plnú moc zo dňa 04. 06. 2010 udelenú splnomocniteľom: B. G. pre splnomocnenca (žalobcu), v ktorej je uvedené, že splnomocniteľ udelil ... zo dňa 27. 10. 2010, ktorá bola predložená počas daňovej kontroly. Správca dane v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že plná moc nie je relevantný dôkaz, čo odôvodnil tým, že bola predložená až 17. 01. 2014, bola udelená žalobcovi, a nie .
Právna veta: Podľa § 69a ods. 1, 2, 3, 7 zákona č. 222/2004 Z. z. dovozca, ktorý je zahraničnou osobou a nie je platiteľom podľa tohto zákona, sa vo veci uplatnenia oslobodenia od dane podľa § 48 ods. 3 môže dať zastúpiť daňovým zástupcom. Daňovým zástupcom môže byť len platiteľ so sídlom alebo bydliskom v tuzemsku. Daňový zástupca musí mať na zastupovanie dovozcu udelené písomné plnomocenstvo s úradne overeným podpisom a osobitné identifikačné číslo pre daň pridelené Daňovým úradom Bratislava. Písomné plnomocenstvo podľa odseku 1 musí obsahovať vyhlásenie splnomocniteľa, že ide o daňové zastúpenie v mene ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nie je platiteľom podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení; splnomocniteľ dáva plnú moc na podávanie a preberanie colných dokladov pre colné konanie s možnosťou poveriť týmto úkonom tretiu osobu. Žalobca, ako mandant, uzatvoril ... . Zástupca musí vyhlásiť, že koná v prospech inej osoby, uvedie, či ide o zastúpenie priame alebo nepriame, a preukáže sa plnou mocou. Osoba, ktorá nevyhlási, že koná v mene alebo na účet inej osoby, alebo vyhlási, že koná v mene alebo na .
Právna veta: 1. Mandátnu zmluvu je možné kvalifikovať ako zmluvu, ktorou sa mandatár zaväzuje za odplatu zriadiť určitú obchodnú záležitosť pre mandanta, pričom takéto zariaďovanie spočíva buď v uskutočnení právnych úkonov (tzv. úkonov právnej pomoci), alebo v uskutočnení inej činnosti v mene mandanta. Mandátna zmluva upravuje iba vzťah medzi mandatárom a mandantom a nemožno z nej priamo odvodzovať plnomocenstvo. Jeho úpravu obsahuje Občiansky zákonník v § 22 a nasledujúcich. Mandátna zmluva môže byť uzatvorená v akejkoľvek forme. Písomnú formu však musí mať v prípade, ak bude obsahovať plnú moc k uskutočn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Mandátna zmluva môže byť uzatvorená v akejkoľvek forme. Písomnú formu však musí mať v prípade, ak bude obsahovať plnú moc k uskutočneniu právnych úkonov v mene mandanta. V prejednávanej veci navrhovateľ zriadený ako Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov ... rozsahu jeho činnosti boli vymedzené v čl. II. zmluvy a zároveň v čl. VII. zmluvy bola mandatárovi udelená plná moc na právne úkony spojené s vybavovaním záležitostí mandanta uvedených v mandátnej zmluve. Zmluva nadobudla účinnosť 01. 09. 2007 .
Právna veta: Ak stanovy spoločnosti určujú, že menom spoločnosti musia konať spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, nie je prípustné, aby dvaja členovia predstavenstva udelili generálnu plnú moc iba jednému z nich. Pokiaľ je teda neprípustné, aby kolektívny štatutárny orgán, majúci v zmysle spoločenskej zmluvy (resp. rozhodnutia najvyššieho orgánu spoločnosti) konať len spoločne, splnomocnil na takého konanie iba jedného svojho člena, o to viac je neprípustné, aby kolektívny štatutárny orgán splnomocnil na výkon svojho generálneho konateľského oprávnenia jedinú tretiu osobu, ktorá ani nie je čle ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... spoločnosti musia konať spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, nie je prípustné, aby dvaja členovia predstavenstva udelili generálnu plnú moc iba jednému z nich. Pokiaľ je teda neprípustné, aby kolektívny štatutárny orgán, majúci v zmysle spoločenskej zmluvy ... F. G. na základe generálneho plnomocenstva je platným právnym úkonom, nakoľko bola dodržaná forma plnej moci, plná moc bola vystavená oprávnenými osobami a výklad, ktorý podsúva žalobca je nesprávny. Prvoinštančný súd teda rozhodol nesprávne, .
Právna veta: Účinky zastúpenia účastníka na základe plnej moci nastupujú vo vzťahu k správnemu orgánu okamihom, keď sa o splnomocnení dozvedel. Splnomocnenie je vo svojej podstate len listinou osvedčujúcou uzavretie dohody o splnomocnení. Ak splnomocnenec toto splnomocnenie dodatočne predloží v lehote určenej správnym orgánom, nedostatok splnomocnenia je tým odstránený. Znamená to, že v prípade, ak splnomocnenec tvrdí, že je oprávnený konať namiesto splnomocniteľa, ale nepredloží plnomocenstvo, ide o odstrániteľnú vadu konania. Za takejto situácie je správny orgán povinný vyzvať splnomocniteľa (úča ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vecne a miestne príslušný orgán, bol riadne odôvodnený a obsahoval všetky náležitosti vyžadované Správnym poriadkom a jedine priložená plná moc bola zamenená (bola však podpísaná osobou, ktorej meno je totožné s menom štatutárneho zástupcu žalobcu). Odvolal sa ... ako zástupca účastníka konania bez predloženia plnej moci, dodatočne v lehote stanovenej súdom, alebo správnym orgánom predloží plnú moc, je tým uvedený nedostatok zhojený a sú schválené aj tie úkony, ktoré boli zástupcom účastníka robené v konaní .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.