Nájdené rozsudky pre výraz: plnomocenstvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17170

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3829 dokumentov
1073 dokumentov
14 dokumentov
54 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Účastníkom konania v predmetnom colnom konaní bol žalobca a to na základe predloženej mandátnej zmluvy uzatvorenej medzi žalobcom a právnickou osobou SO&VA, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom pričom zistil, že predmetná zmluva bola v čase preverovania stále v platnosti. Nebolo sporné, že tovar, ktorý bol predmetnom dovozu, nebolo možné vzhľadom na nepredloženie všetkých potrebných dokladov prepustiť do navrhovaného režimu voľný obeh, keďže v colnom konaní nebolo predložené relevantné osvedčenie v súlade s čl. 1 Nariadenia č. 1541/98. Pri posudzovaní písomného plnomocenstva udeleného právnickou osobo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 21S/79/2011 5011200976 22.02.2012 JUDr. Veronika Poláčková ECLI:SK:KSZA:2012:5011200976.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Veroniky Poláčkovej a členov senátu JUDr. Eriky Šobichovej a JUDr. Vladimíra Sučika, v právnej veci žalobcu: MEGRA, s.r.o., Oravská Jasenica č. 156, IČO: 36 417 831,
Meritum Plná moc
Právna veta: Podľa § 31 Občianskeho zákonníka pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia (ods. 1). Pri plnomocenstve udelenom právnickej osobe vzniká právo konať za splnomocniteľa štatutárnemu orgánu tejto osoby alebo osobe, ktorej tento orgán udelí plnomocenstvo (ods. 2). Plnomocenstvo možno udeliť aj niekoľkým splnomocnencom spoločne. Ak v plnomocenstve udelenom niekoľkým splnomocnencom nie je určené inak, musia konať všetci spoločne (ods. 3). ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 25Co/158/2019 2318200692 14. 01. 2020 JUDr. Ľubica Spálová ECLI:SK:KSTT:2020:2318200692.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Ľubica Spálová a sudkýň: JUDr. Martina Valentová a Mgr. Lucia Mizerová, v právnej veci žalobcu: De vries Justitia, s.r.o., so sídlom Česká republika, Praha, Nové Měs
Právna veta: Z vymedzenia pojmu sprostredkovateľská zmluva vyplýva, že úlohou sprostredkovateľskej zmluvy je len sprostredkovať uzavretie určitej zmluvy t. j. nájsť potencionálneho zmluvného partnera na uzavretie zmluvy a vytvoriť podľa možností aj predpoklady na jej uzavretie. Sprostredkovateľ pritom nevystupuje vo svojom mene a sprostredkúvanú zmluvu uzatvára sám záujemca. Sprostredkovateľ je ale oprávneným za záujemcu prijímať aj preddavok na plnenie len vtedy, ak bol na to splnomocnený písomným plnomocenstvom. Ak má teda za záujemcu niečo konať alebo prijímať, musí mať podľa § 777 veta druhá Obč. zák. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava III 21C/138/2007 1306221866 14.09.2012 JUDr. Beata Farkašová ECLI:SK:OSBA3:2012:1306221866.15 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava III v Bratislave v konaní pred sudkyňou JUDr. Beatou Farkašovou v právnej veci navrhovateľov: X. S. O., J.. XX.X.XXXX, X. H. O., J.. XX.X.XXXX, Q. G. G., V. XX, obaja zastúpení JUDr. Rastislavom Smieško
Právna veta: Súd dospel k záveru, že Splnomocnenie, ktoré navrhovateľka udelila B. F. ako fyzickej osobe, je platný jednostranný úkon navrhovateľky, ktorým dáva na vedomie tretím osobám, že B. F. je oprávnený zastupovať ju pri predaji bytu - teda aj uzavrieť za ňu kúpnu zmluvu a prebrať kúpnu cenu. Toto Splnomocnenie nebolo z jej strany vypovedané, tretie osoby sa nemali ako dozvedieť, že splnomocnenie na zastupovanie akýmkoľvek spôsobom zaniklo a teda konali v dobrej viere, že splnomocnenie je platný právny úkon navrhovateľky. Preto aj kúpna zmluva uzavretá s kupujúcimi odporcami 1. a 2. prostredníctvom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava V 15C/195/2006 1506221249 18.11.2010 JUDr. Zdenka Kleimanová ECLI:SK:OSBA5:2010:1506221249.13 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava V samosudkyňou JUDr. Zdenkou Kleimanovou v právnej veci navrhovateľky: V. C., nar. X.X.XXXX, trvale bytom A., H. XX, zast. JUDr. Petrom Mihaldom, advokátom so sídlom v Bratislave, Gogoľovova 18, proti o
Právna veta: : Práceneschopnosť právneho zástupcu nebráni jeho schopnosti preberať poštové zásielky. Ani skutočnosť, že právna zástupkyňa navrhovateľa bola v čase prevzatia napadnutého rozsudku vyčiarknutá zo zoznamu advokátov, nemá vo vzťahu k riadnemu doručeniu rozsudku zástupcovi účastníka žiadnu relevanciu. Poukázal na § 28 ods. 3 O.s.p. s tým, že toto ustanovenie analogicky platí, aj pokiaľ ide o vyčiarknutie advokáta zo zoznamu advokátov, keďže dochádza de facto k zániku plnomocenstva na zastupovanie v súdnom konaní, resp. k ukončeniu zastupovania účastníka advokátom. Súd nemá žiadnu povinnosť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 14Co/104/2013 1210217157 22.05.2013 JUDr. Katarína Javorčíková ECLI:SK:KSBA:2013:1210217157.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: K. X., Q.. Q. J..H.., T. X, B., D.: XX XXX XXX, do 22.8.2012 zast. JUDr. Barborou Takácsovou, Pohraničná 7, Komárno, proti odporcovi: V. K. F.., Q.J. XX, B., zast. JUDr. Allanom Böhmom, advokátom, J
Právna veta: Súd je názoru, že správny orgán vyžadoval od účastníkov správneho konania splnomocnenia, pretože predloženie takejto plnej moci je nevyhnutnou podmienkou toho, aby bolo možné preskúmať splnenie podmienok pre začatie konania podľa ust. § 7 zákona č. 64/1997 Z.z., z dikcie ktorého nesporne vyplýva, že konanie je možné začať len na návrh nadpolovičnej väčšiny užívateľov, ktorí užívajú nadpolovičnú výmeru plochy a prislúchajúci podiel z výmery spoločných pozemkov a ktorí preukázali, že vlastníci odmietli k týmto pozemkom uzavrieť kúpnu zmluvu. Preto je súd názoru, že preukázanie splnomocneni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/282/2004 1004116218 24.11.2011 JUDr. Nora Puchelová ECLI:SK:KSBA:2011:1004116218.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Puchelovej a členiek senátu JUDr. Moniky Valašikovej, PhD a JUDr. Renáty Janákovej v právnej veci žalobcov: 1/ Základná organizácia Slovenského zväzu záhradk
Právna veta: Aj pri posudzovaní splnomocnenia pre daňové konanie je potrebné rozlišovať medzi plnomocenstvom udeleným podľa hmotnoprávnych predpisov (plnomocenstvo W.. T. na podanie daňových priznaní) a procesným plnomocenstvom, ktoré sa udeľuje na zastupovanie v daňovom konaní. Plnomocenstvá udelené žalobcom pre Mgr. Františka Poppera zo dňa 19.12.2008 a 21.12.2009 sú práve takýmito plnomocenstvami, ktoré sa vzťahujú na procesné konanie, t.j. na konanie po začatí daňového konania, ktoré začína v zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb. dňom, keď sa podanie daňového subjektu doručilo orgánu prísluš ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 23S/89/2011 6011200968 15.02.2012 JUDr. Milan Segeč ECLI:SK:KSBB:2012:6011200968.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Segeča a členov JUDr. Jána Škvarku a JUDr. Drahomíry Mikulajovej, v právnej veci žalobcu: INVESTANO, s.r.o., Podháj 57, XXX XX J. J., W. XX XXX XXX, za
Právna veta: Podľa § 33b ods. 1 Občianskeho zákonníka, plnomocenstvo zanikne: a) vykonaním úkonu, na ktorý bolo obmedzené, b) ak ho splnomocniteľ odvolal, c) ak ho vypovedal splnomocnenec, d) ak splnomocnenec zomrie. Podľa § 33b ods. 2 prvá veta O.s.p., plnomocenstvo zaniká smrťou splnomocniteľa, ak z jeho obsahu nevyplýva niečo iné. Z vyššie uvedeného vyplýva, že jedným z dôvodov zániku plnomocenstva je aj smrť splnomocniteľa (mandatum morte dissolvitur). Na to, aby plnomocenstvo v prípade smrti splnomocniteľa nezaniklo, musí byť z jeho obsahu zrejmé, že trvá aj po jeho smrti. Súd zároveň uvádza, že smrťo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 9Sp/5/2013 7013200388 13.09.2013 JUDr. Juraj Tymko ECLI:SK:KSKE:2013:7013200388.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach samosudcom JUDr. Jurajom Tymkom v právnej veci navrhovateľa POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, proti odporcovi Správa katastra Trebišov, so sídlom Námestie Mieru č. 804, Trebišov, za účasti F. K.,
Právna veta: Podľa § 69a ods. 1, 2, 3, 7 zákona č. 222/2004 Z. z. dovozca, ktorý je zahraničnou osobou a nie je platiteľom podľa tohto zákona, sa vo veci uplatnenia oslobodenia od dane podľa § 48 ods. 3 môže dať zastúpiť daňovým zástupcom. Daňovým zástupcom môže byť len platiteľ so sídlom alebo bydliskom v tuzemsku. Daňový zástupca musí mať na zastupovanie dovozcu udelené písomné plnomocenstvo s úradne overeným podpisom a osobitné identifikačné číslo pre daň pridelené Daňovým úradom Bratislava. Písomné plnomocenstvo podľa odseku 1 musí obsahovať vyhlásenie splnomocniteľa, že ide o daňové zastúpenie v mene ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžf/21/2012 5011200976 20.03.2013 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2013:5011200976.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobcu: MEGRA, s.r.o., so sídlom Oravská Jasenica 156, IČO: 3
Právna veta: Komisionárska zmluva upravená v ustanoveniach § 577 až § 590 Obchodného zákonníka je právnym úkonom podľa hmotného práva a nemožno ju stotožňovať s procesným plnomocenstvom, ktoré zákon na zastupovanie účastníka v občianskom súdnom konaní vyžaduje. Ak by aj súčasťou takéhoto právneho úkonu podľa hmotného práva bolo aj písomné procesné plnomocenstvo na zastupovanie účastníka konania, v tomto prípade by ho odvolací súd musel hodnotiť ako rozporné so zákonom / porušujúce ustanovenia § 26 O.s.p. - k tomu viď. vyššie/ a preto neplatné.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5CoE/282/2015 3515203847 20. 01. 2016 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2016:3515203847.2 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávnenej Poštovej banky, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, IČO 31 340 890 proti povinnej I. S., bytom L. F. XXX, M., pre vymoženie 4.300 eur s príslušenstvom, na odvolanie spoločnosti BENCONT INVESTM
MENU