SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1157351
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64382
USSR: 35541
NSČR: 123825
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424395
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
31.05.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: pochybnosť o nepredpojatosti


Približný počet výsledkov: 16 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: pochybnosť o nepredpojatosti
  • pochybnost nájdené 90236 krát v 44109 dokumentoch
  • o nájdené 12673213 krát v 422353 dokumentoch
  • nepredpojatosti nájdené 134 krát v 73 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 3 dokumenty
Ústavný súd Slovenskej republiky 35 dokumentov


Právna veta: Pojem zaujatosť Správny poriadok nedefinuje. Na riešenie situácie, keď možno predpokladať zaujatosť zamestnancov správneho orgánu sa vzťahuje inštitút vylúčenia. K vylúčeniu zamestnanca správneho orgánu dochádza po a) obligatórne v prípadoch, ak sa zamestnanec správneho orgánu zúčastnil na konaní v tej istej veci pred správnym orgánom iného stupňa (index inhabilis), po b) fakultatívne, ak pre jeho pomer k veci alebo účastníkom, príp. ich zástupcom, možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti (index suspectus). V prvom prípade, ak sa preukáže účasť zamestnanca na konaní, či už na nižšom ale ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 29Sp/8/2012 5012200128 01.06.2012 JUDr. Erika Šobichová ECLI:SK:KSZA:2012:5012200128.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v konaní pred samosudkyňou JUDr. Erikou Šobichovou, v právnej veci navrhovateľa: ST. NICOLAUS, a. s., Liptovský Mikuláš, so sídlom Ul. 1. mája 113, Liptovský Mikuláš, IČO: 31 563 066, právne zast. JUDr. Zuzanou Kandlerovou, .
Právna veta: Súd je toho názoru, že pojem „zamestnanec správneho orgánu“ upravený v § 9 ods. 1 Správneho poriadku je v súvislosti s vylúčením z prejednávania a rozhodovania veci potrebné vykladať širšie tak, aby v praxi dochádzalo k reálnemu naplneniu práva na inú právnu ochranu, resp. práva na spravodlivý proces. Paušálne konštatovanie, že starosta obce (mestskej časti) nie je zamestnancom správneho orgánu (stavebného úradu) a preto neprichádza do úvahy jeho vylúčenie z prejednávania a rozhodovania konkrétnej veci, podľa názoru súdu nie je ústavne konformným výkladom zákona. Namietané pochybnosti o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/222/2011 1011201990 25.04.2012 JUDr. Marián Trenčan ECLI:SK:KSBA:2012:1011201990.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: J.. H. Y., štátny občan SR, U. XX, U., zastúpený: Advokátska kancelária JUDr. Šimon Meliš, s.r.o., Partizánska 3, Bratislava, proti odporcovi: Krajský stavebný úrad v Bratislave, Lamačská cesta 8, Bratislava, o návrhu .
Právna veta: Podľa § 9 ods. 1 správneho poriadku zamestnanec správneho orgánu je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom konania možno mať pochybnosť o jeho nepredpojatosti. Pomer k veci je spravidla osobný záujem zamestnanca správneho orgánu na tom, aby bolo v konkrétnej veci vydané rozhodnutie s určitým obsahom, môže vyplývať predovšetkým z jeho právneho záujmu na prejednávanej veci. Pomer k účastníkovi konania je založený predovšetkým na príbuzenskom alebo jemu obdobnom vzťahu, v danom prípade neboli naplnené citované ustanovenia správneho po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7S/4559/2010 7010209995 02.11.2011 JUDr. Tamara Sklenárová ECLI:SK:KSKE:2011:7010209995.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte, zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tamary Sklenárovej a členov senátu JUDr. Judity Jurákovej a JUDr. Jozefa Kuruca, v právnej veci žalobkyne Obce H. E., zast. advokátkou JUDr. Monikou Némethovou, AK C. C., H.. .
Právna veta: Úprava zrušenia rozhodcovského rozsudku súdom v § 40 a nasl. ZRK umožňuje, aby niektorý z účastníkov rozhodcovského konania požiadal súd o zrušenie rozhodcovského rozsudku, avšak len z dôvodov taxatívne vymenovaných v § 40 ods. 1 ZRK. V prípade úpravy § 40 ZRK nejde o preskúmavanie rozhodcovského rozsudku, ale možnosť pre účastníkov konania dosiahnuť jeho zrušenie v určitých prípadoch. V zmysle uvedenej úpravy nie je možné požiadať súd o zrušenie rozhodcovského rozsudku pre porušenie hmotno-právnych predpisov, teda nie je možné napadnúť vecnú nesprávnosť rozhodcovského rozsudku. Okrem sporov, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vylúčení z prejednávania a rozhodovania danej veci, pretože tu nie sú len plne odôvodnené pochybnosti o nepredpojatosti rozhodcov tohto rozhodcovského súdu, ale dokonca jednoznačné dôkazy o neexistencii takejto zákonom vyžadovanej nepredpojatosti rozhodcov ... vylúčení z prejednávania a rozhodovania danej veci, pretože tu nie sú len plne odôvodnené pochybnosti o nepredpojatosti rozhodcov tohto rozhodcovského súdu, ale dokonca jednoznačné dôkazy o neexistencii takejto zákonom vyžadovanej nepredpojatosti .
Právna veta: V zmysle § 9 zák. č. 244/2002 Z .z. v znení neskorších predpisov ak sa zmluvné strany nedohodnú o postupe podávania námietok voči rozhodcovi, zmluvná strana, ktorá chce podať námietku voči rozhodcovi, zašle do 15 dní odo dňa keď sa dozvedela o okolnostiach podľa ods. 1 alebo o nesplnení podmienok podľa § 6 ods. 1 písomné oznámenie dôvodov námietky k vybranej osobe. Ak vybraná osoba nebola určená podľa § 6 ods. 3 zašle písomné oznámenie súdu. Ak sa rozhodca, voči ktorému bola námietka vznesená funkcie nevzdá, alebo ak druhá zmluvná strana nebude s námietkou súhlasiť, o námietke rozhodne na žiad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sú vzhľadom na ich pomer k zmluvným stranám vylúčení z prejednávania a rozhodovania danej veci, pretože sú nie len odôvodnené pochybnosti o nepredpojatosti rozhodcov rozhodcovského súdu, ale dokonca jednoznačné dôkazy o neexistencii takejto zákonom vyžadovanej nepredpojatosti rozhodcov tohto rozhodcovského súdu. V tomto smere .
... neprihliadlo na najzávažnejšiu skutočnosť uvádzanú žalobcom (podanie trestného oznámenia na npor. J.) zakladajúcu vznik pochybnosti o nepredpojatosti. V dôsledku nezákonných rozhodnutí ako aj postupov správnych orgánov bol ukrátený na svojich právach, a ... ktorej bolo podané bude nepriateľsky naladená voči podávateľovi. Takáto situácia jednoznačne navodzuje stav, keď vzniká pochybnosť o nepredpojatosti. Keďže Krajské riaditeľstvo túto skutočnosť, ktorú žalobca v odvolaní uviedol, nezobralo pri rozhodovaní o .
... konanie nemôže byť prekážkou v konaní vo veci povolenia banskej činnosti. Žalovaný považoval takéto odôvodnenie za postačujúce. K námietke pre pochybnosti o nepredpojatosti žalovaný uviedol, že predseda obvodného banského úradu O.. T. nebol vylúčený z prejednávania a rozhodovania vo veci rozhodnutím z 12 .
... právo na spravodlivý proces, je z vyššie uvedených dôvodov neopodstatnená. K námietke žalobcu vo veci pochybnosti o nepredpojatosti zamestnancov prvostupňového správneho orgánu uviedol, že prvostupňový správny orgán vo vyjadrení k odvolaniu v rámci ... ktoré nedovoľujú odklad. V tejto súvislosti namietal, že dňa 22.06.2012 podal námietky zakladajúce pochybnosti o nepredpojatosti zamestnancov prvostupňového správneho orgánu. Podotkol, že námietky podal proti zaujatosti zamestnancov a nie námietky proti .
... -PO-100-003/2015PHZ. 32/ Žalobkyňa podaním zo dňa 16.07.2015 vzniesla podľa § 144a zákona námietku z dôvodu pochybnosti o nepredpojatosti gen. JUDr. Alexandra Nejedlého, prezidenta HaZZ ako vedúceho služobného úradu príslušného v tomto konaní, ktorý vydal aj súdom zrušené rozhodnutie .
... , v ktorom uviedla, že nielen samotný odvolací orgán, ale i zvolená komisia v zložení, v akom bola vytvorená, umožňujú mať pochybnosti o nepredpojatosti rozhodovania, čo by mohlo mať za následok nezákonnosť vydaného rozhodnutia. Komisia v zložení, v akom bola vytvorená, nemôže byť nestranná .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.