SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187982
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64725
USSR: 35948
NSČR: 124682
NSSČR: 67459
USČR: 80175
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425623
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
12.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: podanie odvolania


Približný počet výsledkov: 55508 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: podanie odvolania
  • podanie nájdené 916995 krát v 266133 dokumentoch
  • odvolania nájdené 386622 krát v 204191 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 6435 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 2750 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 168 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 7 dokumentov


Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje, že na podanie odvolania sú procesne legitimovaní najmä účastníci konania. Účastníci konania odvolanie v danej právnej veci nepodali. Odporkyňa nesplnomocnila vedľajšieho účastníka na podanie odvolania. Vychádzajúc z dikcie ustanovenia § 93 ods. 4 OSP v spojení s ustanovením § 201 OSP je oprávnený na podanie odvolania aj vedľajší účastník, avšak len za predpokladu že, ak z právneho predpisu vyplýva určitý spôsob vyrovnania vzťahu medzi účastníkom a vedľajším účastníkom (napr. v prípadoch poistenia, kedy vedľajší účastník hradí priznané plnenie za účastníka, na ktorého s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 8Co/42/2013 4612200328 30.04.2013 JUDr. Mária Hušeková ECLI:SK:KSNR:2013:4612200328.4 Uznesenie Krajský súd v Nitre v právnej veci navrhovateľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Bratislava, Údernícka 5, IČO: 35 724 803, zastúpený TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom Bratislava, Údernícka 5, IČO: 36 613 843, zastúpená konateľom a advokátom Mgr. Tomášom Kušnírom, proti .
Kľúčové slová: odvolanie, podanie odvolania

Právna veta: Odvolanie proti rozsudku, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej možno odôvodniť len tým, že: 1. sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov 2. ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania účastník konania, alebo nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený 3. v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie 4. sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný 5. účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom 6. rozhodol vylúčený sudca 7. súd pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 36Cb/68/2012 3111210857 28.11.2012 JUDr. Alena Bieliková ECLI:SK:OSTN:2012:3111210857.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trenčín samosudkyňou JUDr. Alenou Bielikovou v právnej veci žalobcu BK STEEL, s.r.o. so sídlom Makovického 3 , 010 01 Žilina, IČO 44 206 062, zast. Consilior Iuris, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO 47 231 157, proti .
Právna veta: Podľa § 201 O.s.p. účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje. Podľa § 20 ods. 3 ZKR proti uzneseniu o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka. Z uvedeného je bez akýchkoľvek pochybností zrejmé, že zákon nepriznáva právo podať odvolanie navrhovateľovi, ktorý nie je veriteľom, a nepriznáva ho ani dlžníkovi, i keď je navrhovateľom.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2CoKR/28/2013 4112240911 23.05.2013 JUDr. Blažena Hirnerová ECLI:SK:KSBA:2013:4112240911.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: V. O., I. XX.XX.XXXX, Z. XXX XX Š. Č.. XX, zastúpeného na základe plnej moci W.. N. O., I. XX.XX.XXXX, Z. N. XXXX/XX, XXX XX L.Á. M., o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, o odvolaní dlžníka proti .
Právna veta: Predpokladom legitimácie vedľajšieho účastníka na podanie opravného prostriedku je súhlas hlavného účastníka s týmto úkonom. To znamená, že ak na výzvu súdu hlavný účastník nevyjadrí súhlas, tento absentuje a preto nemožno opravný prostriedok považovať za podaný oprávnenou osobou. Nevyjadrením súhlasu nemožno rozumieť konkludentný súhlas so žalobou, ako to v odvolaní špecifikuje vedľajší účastník. Vychádza totiž z iných predpokladov ako z tých, ktoré sú pre posúdenie veci rozhodujúce.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15Co/644/2013 6712218014 07.11.2013 JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI:SK:KSBB:2013:6712218014.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci navrhovateľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pajštúnska 5, IČO: 35 724 803, zast. TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pajštúnska 5, IČO: 36 613 843, proti odporkyni V. A., nar. XX. XX. .
Právna veta: Za nesprávne právne posúdenie a teda za dôvod na odvolanie podľa § 205 ods. 2 písm. f/ O.s.p. sa podľa súdnej praxe považuje mylná aplikácia a výklad právnej normy na zistený skutkový stav alebo použitie právnej normy, ktorú na skutkový stav vôbec nemožno použiť.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17Co/311/2012 3712200523 14.08.2013 JUDr. Emília Zimová ECLI:SK:KSTN:2013:3712200523.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Emílie Zimovej a sudkýň JUDr. Gabriely Janákovej a JUDr. Eriky Zajacovej v právnej veci navrhovateľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., P. X, Z., R.: XX XXX XXX, zastúpeného G. N., M., .
Právna veta: Platné procesné právo síce výslovne zakotvuje právo účastníka súdneho konania napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, skutočné oprávnenie napadnúť konkrétne rozhodnutie odvolaním však v každom konkrétnom prípade závisí od dotknutia potenciálneho odvolateľa inak napadnuteľným rozhodnutím na jeho právach. Zásadne tak platí, že oprávnenie účinne brojiť proti rozhodnutiu súdu (odvolaním) má len ten z účastníkov konania, ktorý v dôsledku súdom zvoleného spôsobu rozhodnutia utrpel ujmu na svojich právach, resp. ktorému boli napadnuteľným rozhodnutím založené určité povinnosti a to samozre ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 10Co/51/2013 2211210758 27.03.2013 Mgr. Dušan Čimo ECLI:SK:KSTT:2013:2211210758.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci žalobkyne: Credium Slovakia, a. s., Bratislava, Einsteinova 21, zastúpenej advokátom: JUDr. Vladimír Muzikář, Piešťany, Teplická 7434/147, proti žalovanej: U. U., nar. X. Y. XXXX, bytom W. W., I. W. XX, o 3.419,81 eur s príslušenstvom, o .
Právna veta: Podľa ust. § 204 ods. 1 O.s.p., odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Podľa ust. § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene Podľa ust. § 57 O.s.p., do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7CoP/245/2013 7512220263 13.11.2013 JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI:SK:KSKE:2013:7512220263.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti I. N., nar. XX.XX.XXXX, I. N., nar. XX.XX.XXXX a U. N., nar. XX.XX.XXXX, zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, detí rodičov Mgr. F. N., nar. XX.XX.XXXX, .
Právna veta: Zmyslom vedľajšieho účastníctva je pomoc v spore niektorému z účastníkov konania. Pomoc poskytovaná vedľajším účastníkom môže spočívať tiež v tom, že podá za ním podporovaného účastníka odvolanie. Vedľajší účastník môže podať odvolanie len vtedy, ak vstúpi do konania pred súdom prvého stupňa alebo ak vstúpi do konania síce po rozhodnutí súdu prvého stupňa, avšak ešte pred uplynutím odvolacej lehoty účastníkovi, ktorého podporuje. Iba v prípade, ak vstúpi do konania pred rozhodnutím súdu prvého stupňa, doručuje súd prvého stupňa svoje rozhodnutie tiež vedľajšiemu účastníkovi s tým, že vedľajší ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1Cob/386/2012 1209207072 21.02.2013 JUDr. Danica Michalková ECLI:SK:KSBA:2013:1209207072.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: Slovenská republika - Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava, IČO: 00 686 832, zast. JUDr. Martinom Krivákom, advokátom, Gajova 13, Bratislava, proti odporcovi: TRANSPETROL, a. s., Šumavská 38, Bratislava .
Právna veta: Prípady, v ktorých súd odmieta odvolanie sú upravené v § 218 ods. 1 OSP taxatívnym výpočtom. Okrem iného, súd odmietne odvolanie, ktoré smeruje proti rozhodnutiu proti ktorému nie je odvolanie prípustné. Ide o uznesenia, ktorých účinky nemajú priamy súvis s rozhodovaním vo veci samej a nemôžu privodiť na strane účastníka v konaní nejakú ujmu na jeho právach. Uznesenie, ktorým okresný súd vo veci nariadil znalecké dokazovanie je uznesením, ktorým sa upravuje vedenie konania, preto proti nemu nie je v zmysle ust. § 202 ods. 3 písm. a/ OSP prípustné odvolanie s výnimkou výroku, ktorým okresný súd ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13CoP/11/2014 6812201551 31.03.2014 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2014:6812201551.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v právnej veci navrhovateľa: K. L., nar. XX. XX. XXXX, bytom XXX XX P. č. XXX, zastúpený splnomocneným advokátom JUDr. Alexandrom Milkom, so sídlom Advokátskej kancelárie ul. Cyrila a .
Právna veta: Podľa § 310 ods. 2 Tr. por. z odvolania prokurátora, ktoré podal na hlavnom pojednávaní, musí byť zrejmé, či odvolanie smeruje v prospech alebo neprospech obžalovaného. Vzhľadom na to, že podľa § 308 Tr. por. prokurátor môže podať odvolanie ako v neprospech, tak aj v prospech obžalovaného, odvolací súd stál pred úlohou posúdiť rozsah svojej prieskumnej povinnosti na základe porušenia povinnosti prokurátora podľa § 310 ods. 2 Tr. por. uviesť, či odvolanie proti oslobodzujúcim výrokom podal na hlavnom pojednávaní v neprospech alebo v prospech dotknutých obžalovaných. Samotná skutočnosť, že usta ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... voči oslobodzujúcim výrokom napadnutého rozsudku podáva v prospech alebo neprospech dotknutých obžalovaných. Do uplynutia lehoty na podanie odvolania prokurátor nedoplnil, či vo vzťahu k oslobodzujúcim výrokom napadnutého rozsudku podáva odvolanie v prospech alebo neprospech ... vyššie uvedených úvah vyvstáva otázka, ako posúdiť podanie prokurátora, v ktorom v zákonnej lehote na podanie odvolania podal odvolanie proti konkrétnemu výroku rozsudku súdu prvého stupňa, avšak v zákonnej lehote neuviedol, či .
Právna veta: Pre doručovanie do vlastných rúk platí § 24 zákona č. 71/1967 Zb., v ktorého ods. 2 sú ustanovené podmienky, za ktorých nastáva tzv. fikcia doručenia rozhodnutia. Ide o situáciu pri náhradnom doručovaní, kedy účinky doručenia písomnosti nastanú ex lege po uplynutí ustanovenej doby aj voči tomu, kto písomnosť fakticky neprevzal. Účelom fikcie v práve je posilniť právnu istotu. Právna fikcia je nástrojom výnimočným, striktne určeným pre naplnenie jedného z hlavných ústavných postulátov právneho poriadku v podmienkach právneho štátu. Aby mohla právna fikcia svoj účel naplniť (dosiahnutie pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v medziach žaloby boli v súlade so zákonom. vzal tento doklad do úvahy a na základe toho rozhodol, že podaním odvolania na poštu dňa 17.2.2011 žalobca podal odvolanie po uplynutí zákonnej 15-dňovej lehoty, nakoľko rozhodnutie bolo žalobcovi doručené ... označený pečiatkou pošty dňa 14.3.2011. Žalovaný vzal tento doklad do úvahy a na základe toho rozhodol, že podaním odvolania na poštu dňa 17.2.2011 žalobca podal odvolanie po uplynutí zákonnej 15-dňovej lehoty, nakoľko rozhodnutie bolo žalobcovi doručené .
Právna veta: Podľa § 55 a nasl. Zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v znení neskorších predpisov sa daň platí v eurách príslušnému správcovi dane. Pri každej platbe na daň musí byť uvedená príslušná daň, na ktorej úhradu je platba určená. Správca dane prijme platbu na úhradu príslušnej dane, a ak platba nie je označená, použije ju v poradí podľa odsekov 6 a 7, v takom prípade správca dane daňovému subjektu oznámi, na aký účel prijatú platbu použil. Ak nemožno platbu použiť podľa odsekov 6 a 7, správca dane postupuje podľa § 79 zákona (daňové pre ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 142 ods. 1 O.s.p. patrí aj náhrada trov odvolacieho konania. Tú si uplatnil za jeden úkon právnej služby podanie odvolania vo výške 58,86 Eur (51,45 Eur odmena + 7,41 eur režijný paušál). Tieto trovy sú v súlade s .
Právna veta: Úlohou správneho orgánu v ďalšom konaní t.j. ešte pred vydaním rozhodnutia, bolo preto ďalej konať s touto účastníčkou konania, tejto účastníčke umožniť uplatniť jej procesné práva (§ 3 ods. 2, § 33 ods. 1, 2 správneho poriadku) a až tak vo veci rozhodnúť. Správny orgán uvedeným spôsobom nepostupoval, vydal rozhodnutie bez toho, aby konal s navrhovateľkou ako s účastníčkou konania a keďže jej odňal jej procesné práva, medzi inými aj právo vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a navrhovať dôkazy, rozhodol predčasne na základe neúplne a nepresne zisteného skutkového stavu. Nesprávne postupo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... napadnuté rozhodnutie nebolo navrhovateľke do dnešného dňa doručené, a teda jej ešte ani nezačala plynúť lehota na podanie odvolania, tak navrhovateľka z opatrnosti podáva voči rozhodnutiu odvolanie. Napadnuté rozhodnutie je nejasné a ako také aj nepreskúmateľné ... napadnuté rozhodnutie nebolo navrhovateľke do dnešného dňa doručené, a teda jej ešte ani nezačala plynúť lehota na podanie odvolania, tak navrhovateľka z opatrnosti podáva voči rozhodnutiu odvolanie. Napadnuté rozhodnutie je nejasné a ako také aj .
Právna veta: Ustanovenie § 713 OZ upravuje právne postavenie odporcov tak, že sa síce nestali nájomcami sporného bytu, ale napriek tomu sú oprávnení sporný byt naďalej užívať. Ak teda po smrti nájomcu služobného bytu užívajú tento byt jeho manželka a ďalšie osoby uvedené v § 706 ods. 1 OZ, nie sú síce nájomcami, ale napriek tomu nie sú povinní sa z bytu vysťahovať, dokiaľ im nie je zabezpečený primeraný náhradný byt. Za primeraný náhradný byt je potrebné považovať byt rovnocenný vypratávanému bytu t.j. byt porovnateľný s vypratávaným bytom, pričom právo na zabezpečenie zodpovedajúcej bytovej náhrady nemožn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Podaním odvolania vzniká odvolateľovi poplatková povinnosť v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. V odvolacom konaní je základom poplatku cena nároku uplatňovaného .
Právna veta: Pre úplnosť Ústavný súd Slovenskej republiky dodal, že hoci špecifiká súdnych či administratívnych konaní, či ich konkrétnych súčastí sa môžu prejaviť aj v obmedzení základných práv a slobôd ich účastníkov, limity takýchto obmedzení aj v takýchto prípadoch predstavuje čl. 13 ods. 4 ústavy, v súlade s ktorým treba pri obmedzovaní základných práv a slobôd dbať na ich podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ. Podľa názoru ústavného súdu však výklad najvyššieho súdu, v súlade s ktorým nie je možné vykonávať žiadne opravy (úpravy), resp. spresnenia splnomocne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... BIZOŇ & PARTNERS, s.r.o. bola žalobcom splnomocnená na vykonanie jedného právneho úkonu v mene žalobcu - podanie odvolania, keď splnomocnenie na vykonanie jedného právneho úkonu sa spravuje ustanovením § 31 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sa overenie ... BIZOŇ & PARTNERS, s.r.o. bola žalobcom splnomocnená na vykonanie jedného právneho úkonu v mene žalobcu - podanie odvolania, keď splnomocnenie na vykonanie jedného právneho úkonu sa spravuje ustanovením § 31 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sa overenie .
Právna veta: Požiadavka včasnej stabilizácie statusu dieťaťa viedla zákonodarcu k ustanoveniu prekluzívnych lehôt v záujme odstránenia účinkov pôsobenia zákonných domnienok, t. j. pre zapretie otcovstva. Márne uplynutie lehoty na zapretie otcovstva môže nastať na základe najrozmanitejších životných situácií. Pochybnosť, že nie je skutočným otcom dieťaťa môže muž získať po uplynutí zapieracej lehoty. Túto vedomosť môže získať náhodou, mohla mu byť z rôznych dôvodov zatajovaná, nemohol ju získať z dôvodov odlúčenia, ale v praxi sa vyskytujú aj situácie, keď o tomto fakte vie, nepodnikne však príslušné právne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa účastník môže brániť proti výsledku postupu a konania prvostupňového súdu v riadnom opravnom konaní. Na podanie odvolania je oprávnený účastník, účastník pre určitý úsek konania, samostatný spoločník v procesnom spoločenstve, nerozlučný spoločník ... osoba, ktorá sa stala do právoplatnosti napadnutého rozhodnutia právnym nástupcom pôvodného účastníka. Subjektívnym predpokladom na podanie odvolania je to, že napadnuté rozhodnutie súdu prvého stupňa vyznelo v neprospech odvolateľa, teda ktorému nebolo .
Právna veta: V ust. § 705a Občianskeho zákonníka je upravený jeden z najaktuálnejších problémov obetí domáceho násilia, keď tieto sú nútené opúšťať spoločný byt, aby boli uchránené pred ďalším násilím a jeho hrozbou, ak násilník v spoločnom byte zostane bývať. Právna úprava umožňuje ohrozovanému manželovi domáhať sa ochrany voči násilníkovi. Právo na ochranu života a zdravia, ktoré je násilníkom ohrozované má absolútnu povahu a je teda silnejšie ako vlastnícke právo násilníka, či právo ktoré mu vyplýva z bezpodielového spoluvlastníctva k bytu. Preto užívacie právo násilníka k spoločnému obydliu, ktoré vypl ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... domu podala žalobkyňa a žalovaný nielenže nie je v konaní aktívny, ale využíva všetky prostriedky vedúce k predĺžovaniu konania (napr. podaním odvolania voči uzneseniu, ktorým súd uložil žalovanému povinnosť zložiť preddavok na znalecké dokazovanie). Takýmto postupom žalovaného je predpoklad vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva .
Právna veta: U pomerne nového právneho inštitútu konania o prípustnosť zapretia otcovstva (zavedeného až zákonom č. 36/2005 Z. z. a nepoznaného skorším zákonom č. 94/1963 Zb.) potreba pripustenia zapretia otcovstva aj po uplynutí lehoty na to určenej rodičom v záujme dieťaťa nemá len povahu jednej z hmotnoprávnych podmienok pre vyhovenie návrhu (v tomto prípade pre charakter konania ako sporového „žalobe“, tu por. i ust. § 79 ods. 1 poslednej vety a § 90 O. s. p.), ale zároveň takýto záujem je súd povinný deklarovať aj vo výroku rozsudku. Nakoľko až úspech v konaní podľa § 96 zákona č. 36/2005 Z. z. umožňu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pre neho usudzovať nešlo. Uvedené pravidlo možno aj zovšeobecniť a to tak, že pri posudzovaní subjektívneho oprávnenia účastníka konania na podanie odvolania je rozhodujúcim nielen výsledok konania, ale aj to, do akej miery takýto výsledok zodpovedá procesnej aktivite účastníka v konaní. V .
Právna veta: Podľa § 19 ods. 1 Správneho poriadku, podanie možno urobiť písomne alebo ústne do zápisnice, alebo elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona. Možno ho urobiť aj telegraficky alebo telefaxom; také podanie obsahujúce návrh vo veci treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do troch dní. Citované ustanovenie § 19 Správneho poriadku jasne a zrozumiteľne ustanovuje formu, akou možno uskutočniť procesný úkon voči správnemu orgánu, táto forma musí byť pritom zo strany podávateľa dodržaná, inak podanie nemôže vyvolať procesné účinky. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prihliadol pri vydaní napadnutého rozhodnutia, ak ju vyhodnotil ako nesplnenie podmienky vylúčenia zrejmej bezúspešnosti z dôvodu márneho uplynutia lehoty na podanie odvolania voči rozhodnutiu Správy katastra Krupina. Pretože vec v ktorej navrhovateľ žiadal poskytnutie právnej pomoci by bola z dôvodu oneskoreného odvolania .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.