Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1094792
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63961
USSR: 34978
NSČR: 122299
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422435
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
25.02.2020 04:27

Nájdené rozsudky pre výraz: podielové spoluvlastníctvo


Približný počet výsledkov: 2662 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: podielové spoluvlastníctvo
  • podielovy nájdené 36068 krát v 7095 dokumentoch
  • spoluvlastnictvo nájdené 24042 krát v 8298 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 387 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 284 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 4 dokumenty
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 12 dokumentov


Právna veta: Ustálená súdna prax dospela k záveru, že „Spoluvlastník, ktorý je oprávnený z predkupného práva (§ 140 Občianskeho zákonníka ), má pri porušení povinností zo strany spoluvlastníka, ktorý je povinný z predkupného práva, na výber, či: a/ sa bude žalobou domáhať vyslovenia relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode podielu zo spoluvlastníka na tretiu osobu (§ 40a Občianskeho zákonníka SK/ZZ/1964/40/>); jeho žaloba musí v takomto prípade smerovať voči všetkým účastníkom zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu, pri ktorej bolo porušené jeho predkupné právo, lebo tí sú pasívne legitimovaní, b/ sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 11Co/161/2018 6417208961 13. 12. 2018 JUDr. Jozef Zlocha ECLI:SK:KSBB:2018:6417208961.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Zlochu a sudkýň JUDr. Renáty Deákovej a JUDr. Jany Haluškovej ako členiek senátu, v spore žalobcu 1/ M. I., nar. X. W. XXXX, trvale bytom .
Právna veta: Nariadenie predaja a rozdelenia výťažku veci pri zrušení podielového spoluvlastníctva súdom podľa štvrtej vety ust. § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka je celkom výnimočný prípad zrušenia podielového spoluvlastníctva. Dôvodom, pre ktorý môže súd použiť tento spôsob zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva je, že z hľadiska poradia vyporiadania podielového spoluvlastníctva, ktorý stanovuje Občiansky zákonník, a ktorý je pre súd záväzný, neprichádza do úvahy rozdelenie spoločnej veci medzi spoluvlastníkov podľa výšky podielov a nikto z podielových spoluvlastníkov spoločnú vec nechce, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19Co/316/2012 3110232457 22.01.2015 JUDr. Viera Škultétyová ECLI:SK:KSTN:2015:3110232457.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Škultétyovej a sudkýň JUDr. Beáty Čupkovej a JUDr. Aleny Záhumenskej v právnej veci navrhovateľa V., zastúpeného S. proti odporkyni X., zastúpenej S., o zrušenie a .
Právna veta: Podielové spoluvlastníctvo charakterizuje spoluvlastnícky podiel, ktorý je vyjadrený v zlomku, prípadne v percente a je hlavným kritériom miery účasti spoluvlastníka na práva a povinnostiach zo spoluvlastníckeho vzťahu. Z ust. § 136 a nasl. týkajúcich sa úpravy spoluvlastníctva zakotvených v Občianskom zákonníku vyplýva, že u podielových spoluvlastníkov sa jedná o tzv. ideálny podiel na spoločnej nehnuteľnej veci. Nejedná sa preto o reálne vymedzenie určitej časti spoločnej veci. K ideálnemu podielu majú práva všetci spoluvlastníci, to však nevylučuje, aby sa navzájom dohodli na reálnom užívan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5Co/231/2014 3214200048 01.04.2014 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2014:3214200048.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľky H. T., bytom M.R. T. XXX/X, I., právne zastúpená JUDr. Ingrid Zlochová, advokátka so sídlom v Bratislave, Galvaniho č. 12, proti odporcovi J. R., bytom M.R. T. XXX/X, I., právne zastúpený JUDr. .
Právna veta: Veci v bezpodielovom spoluvlastníctve užívajú obaja manželia spoločne; spoločne uhrádzajú aj náklady vynaložené na veci alebo spojené s ich užívaním a udržiavaním (§ 144 OZ). Právo užívať veci, ktoré sú v bezpodielovom spoluvlastníctve prislúcha obom manželom. Títo sa môžu dohodnúť na určitom spôsobe užívania, pričom ich dohoda nevyžaduje predpísanú formu; môže mať aj konkludentný charakter. Právu užívania vecí, tvoriacich predmet bezpodielového spoluvlastníctva zodpovedá povinnosť manželov hradiť náklady na veci vynaložené alebo spojené s ich užívaním a udržiavaním. Ak ich však uhradil iba je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 11Co/177/2013 7812213448 14.05.2014 JUDr. Jarmila Čabaiová ECLI:SK:KSKE:2014:7812213448.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jarmily Čabaiovej a sudkýň Mgr. Angeliky Sopoligovej a JUDr. Angely Čechovej vo veci žalobcu G. bytové družstvo M., so sídlom M., H. č. XX, IČO: 31686966, zast. JUDr. Erikou .
Právna veta: Za vecne správy možno považovať len taký výklad ustanovenia § 140 OZ, ktorý pod pojmom „prevod spoluvlastníckeho podielu“ zahŕňa ako odplatný, tak aj bezodplatný prevod. Len takýto výklad totiž zodpovedá systematickému, gramatickému a logickému výkladu tohto ustanovenia. Zákonodarca v uvedenom zákonnom ustanovení zakotvil, že ide o prevod spoluvlastníckeho podielu bez toho, aby zo zákonného predkupného práva vylúčil napr. darovaciu zmluvu, vklad spoločníka do obchod-nej spoločnosti a pod.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Pezinok 10C/273/2011 1711213848 30.01.2013 JUDr. Roman Majerský ECLI:SK:OSPK:2013:1711213848.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Pezinok v konaní pred sudcom JUDr. Romanom Majerským, v právnej veci navrhovateľov: R. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom V. T. H. XXX, zastúpená: JUDr. Dušan Pohovej & partners, s. r. o., so sídlom Námestie slobody 10, Bratislava, IČO: 36 863 .
Právna veta: Podľa § 50 ods. 1 Občianskeho zákonníka môžu účastníci uzavrieť zmluvu aj v prospech tretej osoby a táto osoba ako oprávnená z vecného bremena prejavila vôľu byť zmluvou viazaná. V prípade, ak je nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve na strane povinných z vecného bremena musia byť všetci podieloví spoluvlastníci v tom istom právnom úkone, zmluve. Ak sa zmluvou zriaďuje vecné bremeno len na príslušný spoluvlastnícky podiel, nemôže byť táto zmluva platná a vkladu schopná. Vecné bremeno, hoci je viazané na spoluvlastnícky podiel, zaťažuje celú nehnuteľnosť, pretože spoluvlastník nie je majit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 26Sp/4/2012 3012200198 28.01.2013 JUDr. Elena Zaťková ECLI:SK:KSTN:2013:3012200198.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne samosudkyňou JUDr. Elenou Zaťkovou v právnej veci navrhovateľa: MH Invest, s.r.o., Mierová 19, Bratislava, zastúpená Geodet - Real, s.r.o., Daxnerova 2636/9, Žilina proti odporkyni: Správa katastra Trenčín, Piaristická 25, .
Právna veta: Pri vyporiadaní zrušovaného podielového spoluvlastníctva, ktoré súd vyporiadava ako vyporiadanie v širšom zmysle na návrh účastníka (strany sporu) je totiž treba z hľadiska povahy nárokov a ich premlčania rozlišovať medzi nákladmi na nutnú opravu a údržbu vecí a nákladmi na opravu a údržbu vecí, ktoré neboli nevyhnutné, medzi nákladmi v bežnej záležitosti a v ostatných záležitostiach (§ 139 Občianskeho zákonníka), medzi nákladmi, s ktorými spoluvlastníci vyslovili súhlas, alebo ktoré boli niektorým spoluvlastníkom vynaložené bez tohto súhlasu. Treba tiež zisťovať, či za trvania podielovéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19Co/946/2015 3512209711 15. 03. 2017 JUDr. Viera Škultétyová ECLI:SK:KSTN:2017:3512209711.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Škultétyovej a sudkýň JUDr. Beáty Čupkovej a JUDr. Aleny Záhumenskej v spore žalobkyne 1) E., 2) E., obe zastúpené E. proti žalovanému J., zastúpenému H., o zrušene a .
Právna veta: 15. Na zdôraznenie správnosti záverov prijatých súdom prvej inštancie a v nadväznosti na odvolacie námietky žalovanej odvolací súd uvádza, že právo spoluvlastníka na náhradu za to, že neužíva spoločnú vec v rozsahu zodpovedajúcom jeho spoluvlastníckeho podielu je dané zákonom; vyplýva z § 137 ods. 1 Občianskeho zákonníka, t.j. z práva spoluvlastníka podieľať sa na užívaní spoločnej veci v miere zodpovedajúcej jeho podielu. Ak neumožňujú existujúce pomery, prípadne dohoda spoluvlastníkov niektorému spoluvlastníkovi plnú realizáciu tohto práva, náleží mu za to zodpovedajúca náhrada. Spoluv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3Co/308/2016 1313218091 28. 09. 2017 JUDr. Mario Dubaň ECLI:SK:KSBA:2017:1313218091.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ing. Maria Dubaňa a sudcov JUDr. Alexandry Hanusovej a JUDr. Romana Bolebrucha v právnej veci žalobkyne: Mgr. H. L., I. XX, J. I., zastúpenej Bc. Františkom Jančokom, Lipnická 32 .
Právna veta: 9. V preskúmavanej veci otázka preukázania (osvedčenia) naliehavého právneho záujmu žalobcu súvisí s problematikou predkupného práva. Nie je sporné, že spoluvlastník, ktorý je oprávnený z predkupného práva (§ 140 OZ) má pri porušení povinnosti zo strany spoluvlastníka, ktorý je povinný z predkupného práva na výber, či: a/ sa bude žalobou domáhať vyslovenia relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode podielu zo spoluvlastníka na tretiu osobu, b/ bude sa domáhať voči nadobúdateľovi (tretej osobe alebo singulárnemu právnemu zástupcovi pôvodného podielového spoluvlastníka), aby mu nadobudnutý sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 9Co/410/2017 4316215581 12. 07. 2018 Mgr. Ingrid Radošická Vallová ECLI:SK:KSNR:2018:4316215581.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Ingrid Radošickej Vallovej a členov senátu JUDr. Kataríny Marčekovej a Mgr. Andrey Szombathovej-Polákovej, v spore žalobcu: R. F. nar. XX. XX. XXXX, bytom V. nad Q., XX. E. .
Právna veta: Z povahy podielového spoluvlastníctva ako spoločenstva vlastníckych práv založeného na zásade dobrovoľnosti vyplýva, že ak nedôjde k dohode, ktorýkoľvek spoluvlastník môže kedykoľvek požiadať súd o zrušenie spoluvlastníctva a jeho vyporiadanie. Toto právo vyplýva zo zásady, že nikto nemôže byť spravodlivo nútený k tomu, aby zotrval v spoluvlastníckom vzťahu, ak mu to z akýchkoľvek dôvodov nevyhovuje. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, súd použije ďalší spôsob zrušenia a vyporiadania spoluvlastníctva, ktorým je prikázanie veci jednému alebo viacerým spoluvlastníkom za primeranú náhradu. (Ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 5Co/323/2018 5317206062 30. 04. 2019 JUDr. Dagmar Cabadajová ECLI:SK:KSZA:2019:5317206062.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Dagmar Cabadajovej a členov senátu JUDr. Miroslava Jamricha a JUDr. Gabriely Veselovej, v právnej veci žalobcu: V. E., nar. XX.XX.XXXX, bytom N. A. XXX, právne .
Právna veta: V prvej skupine dedičov dedia rovnakým dielom manžel poručiteľa a jeho deti. Poručiteľove deti dedia bez ohľadu na to, či pochádzajú z manželstva, alebo nie. Právo na dedičstvo zákon priznáva aj deťom, ktoré boli počaté a v čase úmrtia poručiteľa ešte nenarodené. Právo dediť majú aj deti, ktoré boli osvojené. Ak poručiteľ žil v manželstve, v rámci konania o dedičstve treba najprv vyporiadať zaniknuté bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a určiť, ktorá časť bezpodielového spoluvlastníctva manželov bude patriť do dedičstva. Okrem toho do dedičstva po zomretom manželovi bude patriť aj jeho výlu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... bude patriť aj jeho výlučný majetok a aj podiely, ktoré mu ku dňu smrti patrili z vecí, ktoré mal v podielovom spoluvlastníctve. V rámci prvej skupiny dedičov je zakotvené právo reprezentácie, z čoho vyplýva, že môžu dediť aj potomkovia detí poručiteľa, t .
Právna veta: 8. Zánikom združenia založeného podľa § 829 a nasl. Obč. zák. nezaniká podielové spoluvlastníctvo jeho účastníkov k veciam uvedeným v § 833 a v § 834 Obč. zák. Ak sa pri zániku združenia nedohodnú jeho účastníci na vyporiadaní podielového spoluvlastníctva ( podielové spoluvlastníctvo vznikne podľa ust. § 833 Obč. zák. 40/1964 - Občiansky zákonník k poskytnutým peniazom alebo k iným veciam určeným podľa druhu a podľa ust. § 834 Obč. zák. i k majetku získanému pri výkone spoločnej činnosti ), môže sa ktorýkoľvek z nich domáhať zrušenia podielového spoluvlastníctva a vykonania vyporiadani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... spoluvlastníctva, ale peňažný nárok z titulu vyporiadania združenia M. vo výške 158.606,72 eur. Žiadne podielové spoluvlastníctvo sporových strán, ktoré by bolo možné vyporiadať, neexistuje. Žalovaná uplatnila námietku premlčania vo vzťahu k nárokom žalobcu ... pri výkone spoločnej činnosti, prípadne spoločné pohľadávky. Spoločné záväzky združenia netvoria - ako je to uvedené vyššie - podielové spoluvlastníctvo strán. Zo znaleckého posudku č. 2/2011 vyplýva, že hodnota pohľadávok združenia sa rovná nule. V .
Právna veta: Ústavnokonformný výklad Zákona o poľovníctve za súčasnej právnej úpravy je obsiahnutý najmä v § 5 tohto zákona, podľa ktorého vlastníci poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru rozhodujú na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov. Rokovanie zhromaždenia vlastníkov môže zvolať jedna tretina vlastníkov poľovných pozemkov, počítaná podľa výmery pozemkov začlenených do poľovného revíru. Zhromaždenie vlastníkov môžu zvolať vlastníci poľovných pozemkov alebo ich splnomocnení zástupcovia aj verejnou vyhláškou, ktorá musí byť vyvesená v každej obci, v katastrálnom území ktorej sa má ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tejto zmluvy, vyplývajúcich na základe súhlasu jeho právneho predchodcu, a je preto povinný strpieť, že na poľovných pozemkoch v jeho podielovom spoluvlastníctve, vykonáva právo poľovníctva odporca. Pokiaľ vlastník poľovných pozemkov (navrhovateľ) chce právo poľovníctva vykonávať sám, musí to byť v súlade s .
Právna veta: Zákonné ustanovenia § 142 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka upravujú jednotlivé spôsoby vyporiadania zrušeného podielového spoluvlastníctva za predpokladu, ak nedôjde k dohode o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva medzi jednotlivými podielovými spoluvlastníkmi a sú z hľadiska postupnosti spôsobov vyporiadania spoluvlastníctva pre úvahu súdu určujúce a záväzné. Pokiaľ nedošlo k dohode o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva medzi spoluvlastníkmi, a neprichádza do úvahy reálna deľba predmetu spoluvlastníctva, zvažuje súd možnosť prikázania veci za primeranú náhradu jednému alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odporcovia v 1., 2. a v 4. rade. Na druhej strane, rozhodnutie súdu nezrušiť a nevyporiadať podielové spoluvlastníctvo účastníkov za daných súčasných okolností neovplyvní žiadnym zásadným a citeľným spôsobom súčasné bytové pomery, osobnú a majetkovú situáciu ... v 1., 2. a v 4. rade. Na druhej strane, rozhodnutie súdu nezrušiť a nevyporiadať podielové spoluvlastníctvo účastníkov za daných súčasných okolností neovplyvní žiadnym zásadným a citeľným spôsobom súčasné bytové pomery, osobnú a majetkovú situáciu .
Právna veta: Podielové spoluvlastníctvo je definované v ust. § 136 ods. 1 OZ s tým, že samotný vznik spoluvlastníctva Občiansky zákonník špeciálne neupravuje a preto platia pre vznik podielového spoluvlastníctva všeobecné spôsoby nadobudnutia vlastníckeho práva v zmysle ust. § 132 OZ. Podielové spoluvlastníctvo preto môže vzniknúť buď zmluvou, dedením, rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iných skutočností stanoveným zákonom, či na základe zákona, nadobudnutím spoluvlastníckeho práva k novej veci, predovšetkým k stavbe. Jedná sa o spôsoby nadobudnutia vlastníckeho práva všeobecne, pričom pre oblas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vznik podielového spoluvlastníctva všeobecné spôsoby nadobudnutia vlastníckeho práva v zmysle ust. § 132 OZ. Podielové spoluvlastníctvo preto môže vzniknúť buď zmluvou, dedením, rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iných skutočností ... Odporcovi sa náhrada trov odvolacieho konania potvrdzuje. nepriznáva. odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zrušil podielové spoluvlastníctvo účastníkov k motorovému vozidlu Renault Megane BA0W05, rok výroby 2000, VIN VF1BA0W0522950163, Ev. č. .
Právna veta: V prejednávanej veci navrhovateľka žiadala, aby súd vydal rozhodnutie, ktorým by uložil odporcom povinnosť strpieť umiestnenie a prevádzkovanie bezpečnostných kamier. Z dôkazov produkovaných navrhovateľkou vyplýva, že predmetné bezpečnostné kamery bez akýchkoľvek pochybností vo svojom zornom poli zaberajú aj spoločné časti predmetného bytového domu (§ 2 ods. 4 zákona č. 182/1993 Z. z.), ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve účastníkov konania a iných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v predmetnom bytovom dome a týmito kamerami sú tak vyhotovované obrazové záznamy spoločných častí pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... predmetného bytového domu (§ 2 ods. 4 zákona č. 182/1993 Z. z.) vo vchode č. 2, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve účastníkov konania a iných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v predmetnom bytovom dome, konkrétne časť schodišťa vedúceho zo 7. podlažia .
Právna veta: Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa vykonáva ako vyporiadanie v tzv. širšom zmysle, to znamená, že do úvahy sa berú a vyporiadavajú aj pohľadávky a dlhy vzniknuté za trvania manželstva účastníkov a ich spoločného hospodárenia. Toto vyporiadanie sa však vykoná iba medzi manželmi, nie aj vo vzťahu k tretím osobám, ktoré nie sú účastníkmi konania o vyporiadanie. Týmto osobám preto zostáva zachované ich právo žiadať napríklad splnenie dlhu od hociktorého z bývalých spoluvlastníkov. Aj zo zásady, že podiely manželov pri vyporiadaní sú v zásade rovnaké, existujú výnimky. Stať sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa určí, ktoré veci zostanú vo výlučnom vlastníctve každého z manželov, prípadne, ktoré zostanú v podielovom spoluvlastníctve s určením rozsahu podielu každého zo spoluvlastníkov. Obsah vyporiadania teda predpokladá predovšetkým rozdelenie vecí (hnuteľných ... sa určí, ktoré veci zostanú vo výlučnom vlastníctve každého zo spoluvlastníkov, prípadne, ktoré zostanú v podielovom spoluvlastníctve a s akým podielom pre každého spoluvlastníka. Pri zisťovaní ceny vecí, ktoré tvoria predmet bezpodielového .
Právna veta: Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, jeho vyporiadanie sa vykoná podľa zásad uvedených v § 150 Obč.zák. (§ 149 ods. 1 Obč.zák.). Cieľom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je vyporiadanie ich spoločného majetku (vecí), ktoré podľa § 143 Obč.zák. do bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva patrili. Podľa § 149 Obč.zák. existujú tri spôsoby vyporiadania, a to dohodou, súdnym rozhodnutím a uplynutím doby. Zákon preferuje dohodu, pre ktorú, pokiaľ jej predmetom nie sú nehnuteľnosti, nie je stanovená žiadna forma. Dohoda môže byť uzatvorená písomne, ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... mlčky, resp. konkludentným činom. Vyporiadaním sa určí, ktoré veci zostanú vo výlučnom vlastníctve každého zo spoluvlastníkov, prípadne ktoré zostanú v podielovom spoluvlastníctve a s akým podielom pre každého zo spoluvlastníkov. Vyporiadavajú sa nielen hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré patrili do zaniknutého bezpodielového .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.