Nájdené rozsudky pre výraz: podklad rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18103

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3981 dokumentov
302 dokumentov
11 dokumentov
38 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Správny súd považuje za potrebné zdôrazniť, že povinnosť zistiť skutočný stav veci podľa § 32 zákona č. 71/1967 Zb. (Správny poriadok) má žalovaný len v rozsahu dôvodov, ktoré žalobca v priebehu konania o jeho žiadosti o udelenie azylu uviedol. Zo zákonnej úpravy nemožno vyvodiť povinnosť, aby si žalovaný domýšľal právne relevantné dôvody pre udelenie azylu žalobcom neuplatnené a následne k týmto dôvodom vykonal príslušné skutkové zistenia. Správny súd mal za to, že žalovaný pri zisťovaní skutkového stavu postupoval dôsledne, starostlivo, obstaral dostatok informácii o krajine pôvodu žal ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Saz/1/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7019200015 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2019:7019200015.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, sudkyňou JUDr. Mariannou Hraboveckou, v právnej ve
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Správny súd konštatuje, že pokiaľ v rámci správneho konania účastník konania kvalifikovaným spôsobom vzniesol výhrady týkajúce sa výsledkov kontrolných zistení, nemohol správny orgán odkázať iba na zistenia učinené v rámci kontroly a bolo jeho povinnosťou sa s jeho námietkami vyporiadať v súlade so zásadou materiálnej pravdy, skutočnosti spochybňované účastníkom konania riadne objasniť. Správny súd konštatuje, že pri rozhodovaní o vyvodení sankčnej zodpovednosti voči zodpovednému subjektu sa správny orgán nemôže uspokojiť bez ďalšieho len s kontrolným zistením učineným v rámci inšpekcie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 13S/41/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3018200310 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ing. Miroslav Manďák ECLI: ECLI:SK:KSTN:2019:3018200310.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ing. M
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Tak, ako už bolo uvedené vyššie, všeobecný predpis o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov) sa nevzťahuje na vymenovanie a odvolanie poľovníckeho hospodára podľa § 19 zákona o poľovníctve. Z uvedenej právnej úpravy vyplýva, že proti rozhodnutiu obvodného lesného úradu v konaní o návrhu poľovníckej organizácie na vymenovanie navrhnutej osoby do funkcie poľovníckeho hospodára, ako aj proti rozhodnutiu obvodného lesného úradu v konaní o odvolaní poľovníckeho hospodára, nie je možné podať odvolanie, o ktorom by rozhodoval nadriadený správny orgá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 13S/58/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2010200377 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Vašková ECLI: ECLI:SK:KSTN:2012:2010200377.5 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci žalobcu: Poľovnícka organizácia - Poľovnícke združenie, Lipníky Trenčianska
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V zmysle rozhodnutí správnych orgánov, ktorými bola zamietnutá žiadosť žalobcu o obnovenie prechodného pobytu žalobcu na území SR na účely podnikania, správne orgány nevzhliadli dôvod na spochybňovanie informácií získaných od Ministerstvo hospodárstva SR, či potrebu hlbšej analýzy. Je však v rozpore s postavením policajného útvaru v tomto konaní jeho postup spočívajúci v bezvýhradnom akceptovaní obsahu písomnosti, ktorá slúži ako podklad rozhodnutia. Písomnosť obsahujúcu informácie potrebné na rozhodnutie je správny orgán povinný podrobiť hodnoteniu podľa svojej úvahy, a to jednotlivo (tak ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 6S/21/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1020200118 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 07. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Krišková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2020:1020200118.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 195 ods. 1, 2, 3 zákona organizačná zložka Sociálnej poisťovne pred vydaním rozhodnutia postupuje tak, aby presne a úplne zistila skutočný stav veci, a na ten účel obstará potrebné podklady na rozhodnutie. Podkladom na rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe organizačnej zložke Sociálnej poisťovne z jej činnosti. Organizačná zložka Sociálnej poisťovne pri posudzovaní veci objasňuje rovnako dôkladne všetky rozhodujúce skutočnosti bez ohľadu na to, či svedčia v prospech, alebo v nepros ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 21Sd/367/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6013201497 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 12. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Valenčíková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6013201497.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v konaní pred samosudkyňou JUDr. Evou
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Správny súd na tomto mieste odôvodnenia zdôrazňuje, že úprava podľa § 33 ods. 1 na jednej strane a podľa § 33 ods. 2 na druhej strane, všetko Správneho poriadku (...) je úpravou dvoch samostatných právnych situácií. V ustanovení § 33 ods. 1 Správneho poriadku ide o úpravu procesných práv tu vymedzených subjektov, a to účastníka konania a zúčastnenej osoby, okrem iného i klásť svedkom otázky a úprava podľa § 33 ods. 2 Správneho poriadku je úpravou zákonnej povinnosti správneho orgánu dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k podkladom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 27Sa/6/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5020200093 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 12. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martina Brniaková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2020:5020200093.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v konaní pred sudkyňou JUDr. Martinou
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zo žiadneho právneho predpisu vrátane Správneho poriadku nevyplýva povinnosť prvostupňového správneho orgánu písomne sa vyjadrovať k písomnému vyjadreniu žalobcu, ktoré podal v zmysle § 33 ods. 2 Správneho poriadku. Podľa tohto ustanovenia má účastník konania právo sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k podkladu rozhodnutia, avšak následnú výslovnú reakciu správneho orgánu zákon nestanovuje. Pokiaľ sa prvostupňový správny orgán vyjadril k vyjadreniu žalobcu až v odôvodnení prvostupňového rozhodnutia, tento postup je zákonný.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 30S/20/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5020200039 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 12. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Martinčeková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2020:5020200039.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. J
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Účastník správneho konania má nielen právo navrhovať dôkazy, ale na potvrdenie správnosti svojho tvrdenia má súčasne aj povinnosť dôkazy správnemu orgánu predkladať, nesplnenie tejto povinnosti má za následok neunesenie jeho dôkaznej povinnosti podmieňujúcej výsledok konania. Nesplnenie si tejto povinnosti však nezbavuje správny orgán zistiť vo veci skutočný stav, keďže túto povinnosť správnemu orgánu zabezpečuje zisťovanie skutkových okolností z úradnej povinnosti a postupuje v súlade so Správnym poriadkom, aj keď účastník správneho orgánu je nečinný a správnemu orgánu nenavrhuje alebo nepred ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 5S/75/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1013200567 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 10. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Šebestová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2014:1013200567.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Čo sa týka námietky nedostatočne zisteného skutkového stavu, navrhovateľ nešpecifikoval, ktoré konkrétne skutkové zistenia boli nedostatočne zistené. Nestačí citovať paragrafy, ako tomu bolo v prípade navrhovateľa (keď citoval ustanovenia § 32 ods. 1, § 46 Správneho poriadku) a opätovne výrok napadnutého rozhodnutia. Tiež nestačí, aby odôvodnil túto námietku všeobecným výkladom zákonných noriem, napr. čo má obsahovať odôvodnenie rozhodnutia správneho orgánu. Keďže navrhovateľ konkrétne neuviedol, v čom vidí nedostatočne zistený skutkový stav, táto námietka je nedôvodná. Čo sa týka námiet ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 22Sp/41/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5010200688 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Martinčeková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2012:5010200688.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v konaní pred samosudkyňou JUDr. Janou Martinčekovou,
MENU