Nájdené rozsudky pre výraz: podklad rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15601

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2167 dokumentov
256 dokumentov
11 dokumentov
33 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Správny súd konštatuje, že pokiaľ v rámci správneho konania účastník konania kvalifikovaným spôsobom vzniesol výhrady týkajúce sa výsledkov kontrolných zistení, nemohol správny orgán odkázať iba na zistenia učinené v rámci kontroly a bolo jeho povinnosťou sa s jeho námietkami vyporiadať v súlade so zásadou materiálnej pravdy, skutočnosti spochybňované účastníkom konania riadne objasniť. Správny súd konštatuje, že pri rozhodovaní o vyvodení sankčnej zodpovednosti voči zodpovednému subjektu sa správny orgán nemôže uspokojiť bez ďalšieho len s kontrolným zistením učineným v rámci inšpekcie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 13S/41/2018 3018200310 17. 04. 2019 JUDr. Ing. Miroslav Manďák ECLI:SK:KSTN:2019:3018200310.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ing. Miroslava Manďáka a sudcov JUDr. Evy Vékonyovej a JUDr. Rastislava Dlugoša, PhD., v právnej veci žalobcu: VENEL s.r.o., so sídlom Holíč, Duklianska 1362/14, I
Právna veta: Správny súd považuje za potrebné zdôrazniť, že povinnosť zistiť skutočný stav veci podľa § 32 zákona č. 71/1967 Zb. (Správny poriadok) má žalovaný len v rozsahu dôvodov, ktoré žalobca v priebehu konania o jeho žiadosti o udelenie azylu uviedol. Zo zákonnej úpravy nemožno vyvodiť povinnosť, aby si žalovaný domýšľal právne relevantné dôvody pre udelenie azylu žalobcom neuplatnené a následne k týmto dôvodom vykonal príslušné skutkové zistenia. Správny súd mal za to, že žalovaný pri zisťovaní skutkového stavu postupoval dôsledne, starostlivo, obstaral dostatok informácii o krajine pôvodu žal ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4Saz/1/2019 7019200015 10. 04. 2019 JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI:SK:KSKE:2019:7019200015.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, sudkyňou JUDr. Mariannou Hraboveckou, v právnej veci žalobcu: Z. K. F. F.-F., narodeného XX.XX.XXXX v meste M., gubernia M., štátnej príslušnosti V. L., toho času miesto pobytu V. XXXXX/XX, Z., zastúpený L
Právna veta: Tak, ako už bolo uvedené vyššie, všeobecný predpis o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov) sa nevzťahuje na vymenovanie a odvolanie poľovníckeho hospodára podľa § 19 zákona o poľovníctve. Z uvedenej právnej úpravy vyplýva, že proti rozhodnutiu obvodného lesného úradu v konaní o návrhu poľovníckej organizácie na vymenovanie navrhnutej osoby do funkcie poľovníckeho hospodára, ako aj proti rozhodnutiu obvodného lesného úradu v konaní o odvolaní poľovníckeho hospodára, nie je možné podať odvolanie, o ktorom by rozhodoval nadriadený správny orgá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 13S/58/2010 2010200377 29.02.2012 JUDr. Eva Vašková ECLI:SK:KSTN:2012:2010200377.5 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci žalobcu: Poľovnícka organizácia - Poľovnícke združenie, Lipníky Trenčianska Turná, IČO: XXXXXXXX, so sídlom Veľký Lúč 133, 930 03 Lúč na Ostrove, právne zastúpený JUDr. U. B., advokátom, Advokátska kancelária so sídlom D. X, Q.,
Právna veta: V zmysle rozhodnutí správnych orgánov, ktorými bola zamietnutá žiadosť žalobcu o obnovenie prechodného pobytu žalobcu na území SR na účely podnikania, správne orgány nevzhliadli dôvod na spochybňovanie informácií získaných od Ministerstvo hospodárstva SR, či potrebu hlbšej analýzy. Je však v rozpore s postavením policajného útvaru v tomto konaní jeho postup spočívajúci v bezvýhradnom akceptovaní obsahu písomnosti, ktorá slúži ako podklad rozhodnutia. Písomnosť obsahujúcu informácie potrebné na rozhodnutie je správny orgán povinný podrobiť hodnoteniu podľa svojej úvahy, a to jednotlivo (tak ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6S/21/2020 1020200118 02. 07. 2020 JUDr. Andrea Krišková ECLI:SK:KSBA:2020:1020200118.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Kriškovej a členov senátu Mgr. Mariána Degmu a JUDr. Otílie Belavej, v právnej veci žalobcu: E. L., W..: XX.XX.XXXX, Q. XX, XXX XX F.,
Právna veta: Podľa § 195 ods. 1, 2, 3 zákona organizačná zložka Sociálnej poisťovne pred vydaním rozhodnutia postupuje tak, aby presne a úplne zistila skutočný stav veci, a na ten účel obstará potrebné podklady na rozhodnutie. Podkladom na rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe organizačnej zložke Sociálnej poisťovne z jej činnosti. Organizačná zložka Sociálnej poisťovne pri posudzovaní veci objasňuje rovnako dôkladne všetky rozhodujúce skutočnosti bez ohľadu na to, či svedčia v prospech, alebo v nepros ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 21Sd/367/2013 6013201497 18.12.2013 JUDr. Eva Valenčíková ECLI:SK:KSBB:2013:6013201497.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v konaní pred samosudkyňou JUDr. Evou Valenčíkovou v právnej veci navrhovateľa: P. T., nar. XX. L. XXXX, bytom A. T. XXX/XX, XXX XX X. L. Y., zast. advokátkou JUDr. Alžbetou Slašťanovou, Námesti
Právna veta: Zo žiadneho právneho predpisu vrátane Správneho poriadku nevyplýva povinnosť prvostupňového správneho orgánu písomne sa vyjadrovať k písomnému vyjadreniu žalobcu, ktoré podal v zmysle § 33 ods. 2 Správneho poriadku. Podľa tohto ustanovenia má účastník konania právo sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k podkladu rozhodnutia, avšak následnú výslovnú reakciu správneho orgánu zákon nestanovuje. Pokiaľ sa prvostupňový správny orgán vyjadril k vyjadreniu žalobcu až v odôvodnení prvostupňového rozhodnutia, tento postup je zákonný.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 30S/20/2020 5020200039 15. 12. 2020 JUDr. Jana Martinčeková ECLI:SK:KSZA:2020:5020200039.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Martinčekovej a členov senátu JUDr. Jany Vargovej a JUDr. Zuzany Jančárovej, v právnej veci žalobcu: METALCOM Čadca, s.r.o., so sídlom Svrčinovec č. 1133, IČO:
Právna veta: Správny súd na tomto mieste odôvodnenia zdôrazňuje, že úprava podľa § 33 ods. 1 na jednej strane a podľa § 33 ods. 2 na druhej strane, všetko Správneho poriadku (...) je úpravou dvoch samostatných právnych situácií. V ustanovení § 33 ods. 1 Správneho poriadku ide o úpravu procesných práv tu vymedzených subjektov, a to účastníka konania a zúčastnenej osoby, okrem iného i klásť svedkom otázky a úprava podľa § 33 ods. 2 Správneho poriadku je úpravou zákonnej povinnosti správneho orgánu dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k podkladom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 27Sa/6/2020 5020200093 17. 12. 2020 JUDr. Martina Brniaková ECLI:SK:KSZA:2020:5020200093.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v konaní pred sudkyňou JUDr. Martinou Brniakovou, v právnej veci žalobcov: 1/ Z. Z., nar. XX.XX.XXXX, trvale pobytom L. XXX/X, XXX XX U., právne zastúpená: DPP Martaus & Partners, s.r.o., so sí
Právna veta: Účastník správneho konania má nielen právo navrhovať dôkazy, ale na potvrdenie správnosti svojho tvrdenia má súčasne aj povinnosť dôkazy správnemu orgánu predkladať, nesplnenie tejto povinnosti má za následok neunesenie jeho dôkaznej povinnosti podmieňujúcej výsledok konania. Nesplnenie si tejto povinnosti však nezbavuje správny orgán zistiť vo veci skutočný stav, keďže túto povinnosť správnemu orgánu zabezpečuje zisťovanie skutkových okolností z úradnej povinnosti a postupuje v súlade so Správnym poriadkom, aj keď účastník správneho orgánu je nečinný a správnemu orgánu nenavrhuje alebo nepred ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5S/75/2013 1013200567 21.10.2014 JUDr. Viera Šebestová ECLI:SK:KSBA:2014:1013200567.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Šebestovej a členiek senátu JUDr. Dáši Filovej a JUDr. Anny Peťovskej, PhD., v právnej veci žalobcu: DUOCENTER Slovakia s.r.o., Pribinova 23, 811 01 Bratisl
Právna veta: Vzhľadom na uvedené bolo povinnosťou žalovaného vykonať vo veci dokazovanie v dostačujúcom rozsahu, zadovážiť si relevantné dôkazy za účelom posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na opatrovanie. Podkladom pre vydanie rozhodnutia je komplexný posudok vypracovaný podľa § 15 ods. 1, čo však nezbavuje správny orgán povinnosti zistiť vo veci materiálnu pravdu v zmysle § 32 Správneho poriadku a za tým účelom vykonať aj iné dôkazy, potreba ktorých vyjde v konaní najavo, predovšetkým ak sú navrhované účastníkom konania, v rámci celého správneho konania, teda aj v odvolacom konaní. Pokiaľ zákonoda ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 8Sa/46/2018 8018200649 25. 04. 2019 JUDr. Ingrid Kalináková ECLI:SK:KSPO:2019:8018200649.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove, sudkyňou JUDr. Ingrid Kalinákovou, v právnej veci žalobkyne L. I., nar. XX.XX.XXXX, bytom E. XX, XXX XX H., prechodný pobyt T. XXX, XXX XX T., zastúpenej JUDr. Martinom Kirňakom, advokátom, Vajanského 43, 080
MENU