SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1119569
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64072
USSR: 35200
NSČR: 123053
NSSČR: 66324
USČR: 79665
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423366
Krajské súdy (ČR): 43537
Posledná aktualizácia
08.04.2020 21:27

Nájdené rozsudky pre výraz: podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku


Približný počet výsledkov: 30 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku
  • podmienka nájdené 961833 krát v 173730 dokumentoch
  • obnova nájdené 28003 krát v 6230 dokumentoch
  • konanie nájdené 6907276 krát v 407495 dokumentoch
  • podla nájdené 6778688 krát v 418873 dokumentoch
  • § nájdené 8794878 krát v 421433 dokumentoch
  • 394 nájdené 5585 krát v 2571 dokumentoch
  • trestny nájdené 471786 krát v 43567 dokumentoch
  • poriadok nájdené 1221630 krát v 254848 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 24 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 20 dokumentov


Právna veta: Účel obnovy konania nie je revízia pôvodného trestného konania ani spochybňovanie spôsobu, akým dôkazy hodnotili súdy v pôvodnom konaní. Tieto sú totiž nezvratné, nemožno ich meniť, ani inak korigovať a dôkazy, ktoré už boli vykonané v pôvodnom konaní, nemožno opakovať. Za nové v zmysle vyššie citovaných ustanovení a úvah súdu I. stupňa je potrebné považovať také skutočnosti, ktoré neboli pred rozhodnutím súdu predmetom zisťovania alebo dokazovania, novým dôkazom je predovšetkým dôkazný prostriedok, ktorý sa v čase rozhodovania súdu v spise nenachádzal. Naproti tomu za nové skutočnosti alebo d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 4Tos/85/2015 4315010124 11.08.2015 Mgr. Adriana Némethová ECLI:SK:KSNR:2015:4315010124.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Adriany Némethovej a sudcov JUDr. Zity Matyóovej a JUDr. Jána Bernáta, v trestnej veci odsúdeného A. M., pre prečin krádeže podľa § 212 odsek 2 písmeno f/, odsek 3 písmeno b/ .
Kľúčové slová: podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku

Právna veta: Krajský súd konštatuje, že pre povolenie obnovy konania musia byť kumulatívne splnené dve podmienky. Musia nastať skutočnosti súdu skôr neznáme, a zároveň musia byť spôsobilé privodiť priaznivejšie rozhodnutie pre páchateľa. Možnosť zasahovania do právoplatných rozhodnutí súdov je však v súlade so zásadou nemennosti právoplatných rozhodnutí pre zaručenie právnej istoty striktne obmedzená určením presných zákonných kritérií uvedených v citovanom ustanovení § 394 ods. 1 Trestného poriadku. Už zo systematického zaradenia inštitútu obnovy konania medzi mimoriadne opravné prostriedky je zrejmé, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Ntok/2/2016 1016010006 02. 03. 2017 JUDr. Marcela Kosová ECLI:SK:KSBA:2017:1016010006.1 Rozhodnutie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Marcely Kosovej a sudcov JUDr. Ľudmily Králikovej a JUDr. Kamila Ivánka, v trestnej veci odsúdeného R.. Y. Y., pre pokračovací trestný čin podvodu spolupáchateľstvom v časti formou účastníctva ako .
Právna veta: Ustanovenie § 47 odsek 2 Trestného zákona upravuje osobitný režim ukladania trestov páchateľom v ňom vymedzených trestných činov, recidivujúcim spôsobom uvedeným v tomto zákonnom ustanovení. Citované ustanovenie je osobitným ustanovením (lex specialis) vo vzťahu k iným ustanoveniam Trestného zákona obsiahnutým či už v jeho všeobecnej alebo osobitnej časti, t.j. aplikačne majúcim pred nimi prednosť pri ukladaní trestu. Teda ak sú splnené podmienky na uloženie trestu uvedené v § 47 odsek 2 Trestného zákona, páchateľovi sa trest ukladá podľa tohto zákonného ustanovenia, bez ohľadu na to, že súčas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... E. Z. na povolenie obnovy konania v trestnej veci vedenej menovaným súdom pod sp. zn. 3T/115/2011, pretože nezistil podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku. Uvedeným návrhom sa odsúdený domáhal zmiernenia mu právoplatne uloženého (súhrnného) trestu odňatia slobody vo výmere 25 rokov, ktorý mu bol .
... trestnej veci Okresného súdu Trnava, sp. zn. 3T/9/2012 z a m i e t a , lebo neboli zistené podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku. odôvodnenie: Odsúdený O. A. podal dňa 13.06.2013 na okresný súd návrh na obnovu konania odôvodnením, že trest, ktorý .
... na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 2T 129/2011 z a m i e t a , keďže súd nezistil podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku. odôvodnenie: Podľa § 176 ods. 3 Tr. poriadku toto uznesenie neobsahuje písomné odôvodnenie, pretože po jeho vyhlásení na verejnom zasadnutí .
... . H. na povolenie obnovy konania v trestnej veci Okresného súdu Trnava sp.zn. 1T/172/2007 zamietol, nakoľko neboli splnené podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku. Proti tomuto uzneseniu podal dňa 26.07.2013 sťažnosť odsúdený, ktorá bola doručená okresnému súdu dňa 29.07.2013. Krajský .
... 394 ods. 1 Trestného poriadku. V predmetnej veci súd vyhovel návrhu na povolenie obnovy konania, nakoľko zistil, že sú splnené podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku. Odsúdenej bol v pôvodnom konaní uložený spoločný a súhrnný trest odňatia slobody podľa tzv. asperačnej zásady upravenej v § 41 .
... povolenie obnovy konania podaný odsúdeným G. O., nar. XX.XX.XXXX, z a m i e t a , lebo nezistil podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku. odôvodnenie: Senát Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica o žiadosti odsúdeného G. O. na obnovu konania rozhodol tak, ako je .
... dňa 15.06.2011 sp.zn. 2T/123/2005 sa z a m i e t a, pretože neboli zistené podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku . . odôvodnenie: Odôvodnenie uznesenia odpadá z dôvodov ustanovenia § 176 odsek 3 Trestného poriadku, nakoľko po jeho vyhlásení na verejnom zasadnutí .
... jeho trestnej veci vedenej na okresnom súde pod sp.zn. 1T/95/2004, pretože podľa názoru okresného súdu neboli zistené podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku. Okresný súd bližšie odôvodnil svoj záver v tom smere, že podľa jeho názoru podmienky pre povolenie obnovy konania v zmysle .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.