SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1234544
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65987
USSR: 38417
NSČR: 126777
NSSČR: 69209
USČR: 81031
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 428872
Krajské súdy (ČR): 48009
Posledná aktualizácia
06.12.2020 02:25

Nájdené rozsudky pre výraz: podmienky pre priznanie náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch


Približný počet výsledkov: 16 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: podmienky pre priznanie náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch
  • podmienka nájdené 988438 krát v 178124 dokumentoch
  • pre nájdené 1736983 krát v 308924 dokumentoch
  • priznanie nájdené 166211 krát v 61095 dokumentoch
  • nahrada nájdené 2257482 krát v 361786 dokumentoch
  • majetkovy nájdené 425861 krát v 83823 dokumentoch
  • ujat nájdené 131738 krát v 26101 dokumentoch
  • v nájdené 21866698 krát v 428719 dokumentoch
  • peniaze nájdené 107403 krát v 30981 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 3 dokumenty
Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty


Právna veta: Je nesporné, že právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch podľa ust. § 13 ods. 2 a 3 OZ a nároky na náhradu škody za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia v zmysle § 44 OZ sú samostatné právne prostriedky ochrany fyzickej osoby. Občiansky zákonník v ust. § 420 ods. 1, 2 a § 444 OZ upravuje podmienky pre priznanie a odškodnenie bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia. Na druhej strane v ust. § 13 a nasl. OZ sú vymedzené zákonné podmienky na priznanie práva na náhradu nemajetkovej ujmy, či už vo forme morálneho zadosťučinenia alebo vo forme finančného zadosťučinenia. Podľa ustál ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 9Co/330/2012 4109209960 02.10.2013 Mgr. Ingrid Vallová ECLI:SK:KSNR:2013:4109209960.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Ingrid Vallovej a členiek senátu JUDr. Veroniky Svoradovej a JUDr. Kataríny Marčekovej, v právnej veci navrhovateľov: 1. D. H., nar. XX. XX. XXXX, bytom R. XXX, R. Y., zastúpený .
Právna veta: Občiansky zákonník v ust. § 11 priznáva každej fyzickej osobe právo na ochranu osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Vzhľadom na mnohotvárnosť jednotlivých stránok osobností fyzickej osoby a rozmanitosť životných situácií, v ktorých sa fyzická osoba môže nachádzať, zákon nepodáva výpočet konkrétnych foriem zásahov, ktorými môžu byť dotknuté jej osobnostné práva, ale stanovuje len znaky, pri danosti ktorých treba určité správanie považovať za zásah do osobnosti (objektívna spôsobilosť zásahu negatívne dop ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nedostatočne odôvodnený. Za nesprávny považuje záver súdu prvého stupňa o tom, že nie sú splnené podmienky pre priznanie náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch v zmysle ust. § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Namietala nesprávnosť posúdenia intenzity povahy a ... 100.000 Eur. Po vyhodnotení všetkých okolností odvolací súd dospel k záveru, že nie sú splnené podmienky pre priznanie náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch navrhovateľke podľa § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Mal za to, že postačujúcim by bolo .
Právna veta: 25. Odvolací súd nepovažoval za dôvodný ani argument žalovaného, ktorý s poukazom na ust. § 428 OZ dôvodil, že v danom prípade je daný liberačný dôvod, pretože žalovaný vyvinul všetko úsilie, ktoré možno po ňom požadovať, aby škode zabránil, keďže znaleckým posudkom ÚSI Žilina č. 34/2017, bola posudzovaná iba možnosť subjektívneho zabránenia dopravnej nehode, čo sa vymyká spod objektívnej zodpovednosti prevádzkovateľa a možnosti liberácie podľa § 428 OZ. Odvolací súd k tomuto argumentu považuje za potrebné uviesť, že v zmysle ust. § 428 OZ platí, že prevádzkovateľ sa nemôže zbaviť svojej ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... OZ rovnako zodpovedá žalovaný ako prevádzkovateľ motorového vozidla, ktoré viedol jeho zamestnanec, pričom podľa súdu v danom prípade boli splnené podmienky pre priznanie náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, keď súd na základe svojej úvahy dospel k záveru, že primeraná okolnostiam prípadu a následkom zásahu do týchto práv je .
... súdu SR, sp. zn. 3 Cdo 137/2008 zo dňa 18. 2.2010, v ktorom sa zaoberal najvyšší súd práve podmienkami pre priznanie náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch v prípade porušenia práva na súkromie, ako aj rozlíšením dôsledkov v prípade neoprávneného zásahu do práva na česť a vážnosť .
... súdu SR, sp. zn. 3 Cdo 137/2008 zo dňa 18. 2.2010, v ktorom sa zaoberal najvyšší súd práve podmienkami pre priznanie náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch v prípade porušenia práva na súkromie, ako aj rozlíšením dôsledkov v prípade neoprávneného zásahu do práva na česť a vážnosť .
... SR, sp. zn. 3 Cdo 137/2008 zo dňa 18. 2.2010, v ktorom sa zaoberal práve podmienkami pre priznanie náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch v prípade porušenia práva na súkromie, ako aj rozlíšením dôsledkov v prípade neoprávneného zásahu do práva na česť a ... SR, sp. zn. 3 Cdo 137/2008 zo dňa 18. 2.2010, v ktorom sa zaoberal práve podmienkami pre priznanie náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch v prípade porušenia práva na súkromie, ako aj rozlíšením dôsledkov v prípade neoprávneného zásahu do práva na česť a .
... informácie novinárke - svedkyni M.. Čo sa týka nárokov nemajetkovej ujmy k tomuto súd uvádza nasledovné: V konkrétnom prípade neboli splnené podmienky pre priznanie náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch tak, ako to predpokladá ust. § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka, a to z viacerých dôvodov. Jednak z dôvodu, aby .
... značnej nemajetkovej ujmy v podobe zníženia vážnosti mena, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, žalobca nepreukázal, a preto nie sú splnené podmienky, pre priznanie náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Po konštatovaní uvedeného záveru, súd nemohol inak, ako žalobu v časti náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch zamietnuť. 13/ O trovách .
... každom jednotlivom prípade osobitý. Pre posúdenie závažnosti vzniknutej ujmy a jej následkov v takýchto prípadoch preto nie je rozhodujúce, resp. podmienkou pre priznanie náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch nie je preukázanie negatívneho dopadu na zdravotný stav oprávnených osôb, pretože už samotný zásah takéhoto charakteru je bez ďalšieho spôsobilý .
... nároku na primerané zadosťučinenie. Podľa odvolacieho súdu však súd prvej inštancie v prerokúvanej veci nesprávne právne posúdil, či sú naplnené podmienky pre priznanie náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch v zmysle § 13 ods. 2 Obč. zák. Z § 13 ods. 1 Obč. zák. vyplýva, že fyzická osoba má .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.