Nájdené rozsudky pre výraz: podmienky pre rozvod manželstva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 995

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V § 23 Zákona o rodine je uvedená všeobecná hmotnoprávna podmienka na rozvod manželstva, ktorou je existencia vážneho narušenia a trvalého rozvratu vzťahov medzi manželmi spôsobujúca nemožnosť plnenia účelu manželstva a kumulatívne neexistencia ďalšej perspektívy obnovenia manželského spolužitia. Existencia vážneho a trvalého rozvratu vzťahov medzi manželmi musí byť v príčinnej súvislosti s nemožnosťou napĺňať ďalej účel manželstva. Ustanovenie predpokladá objektívnu existenciu rozvratu vzťahov bez ohľadu na subjektívne stanovisko manželov a na zavinenie niektorého z manželov. Objektívny rozv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Nové Zámky 16P/343/2012 4412223744 24.01.2013 JUDr. Mária Nagyová ECLI:SK:OSNZ:2013:4412223744.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Nové Zámky, sudkyňou JUDr. Máriou Nagyovou, v právnej veci navrhovateľky: G. J., nar. XX.X.XXXX, bytom T. XXX, štátny občan SR proti odporcovi: V.Š. J., nar. X.X.XXXX, bytom T. XXX, štátny občan SR zastúpený I.. E. T., S.
Právna veta: Len na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia odvolací súd považuje za potrebné uviesť, že povinnosť manželov žiť spolu, vzájomne si pomáhať a vytvárať zdravé rodinné prostredie, je právnym vyjadrením mravných postulátov, ktoré povinnosti nemožno od manželov vynucovať, ale v prípade, ak sa neplnia, existuje možnosť domáhať sa rozvodu manželstva tak, ako sa to stalo aj v prejednávanej veci. Vzájomná pomoc spočíva v majetkovej, ale aj v nemajetkovej sfére. Ide najmä o prekonávanie každodenných starostí vo všetkých životných situáciách. Z citovaných zákonných ustanovení v odôvodnení napad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 5Co/4/2017 5116210531 28. 02. 2017 JUDr. Miroslav Jamrich ECLI:SK:KSZA:2017:5116210531.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Miroslava Jamricha a členov senátu JUDr. Dagmar Cabadajovej a JUDr. Gabriely Veselovej, v právnej veci navrhovateľa: doc. Ing. V. X., PhD., nar. XX.XX.XX
Právna veta: Súd pri rozhodovaní o rozvode manželstva účastníkov vychádza z podmienok uvedených v § 23 Zákona o rodine. Z ust. § 23 ods. 1 Zákona o rodine vyplýva ako dôvod rozvratu manželstva, ktorým je existencia objektívneho kvalifikovaného rozvratu a nemožnosti očakávania obnovenia manželského spolužitia. Znenie ust. § 23 ods. 1 Zákona o rodine koncentruje pozornosť na vzťah medzi manželmi a zdôrazňuje nemožnosť obnovenia manželského spolužitia. Rozvod sa tak v celospoločenskej záležitostí stáva súkromnou otázkou rozvádzajúcich sa manželov. Z dikcie zákona je možné vyvodiť záver, že tzv. kvalifikovanos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 7CoP/22/2017 5316203297 03. 05. 2017 Mgr. František Dulačka ECLI:SK:KSZA:2017:5316203297.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Františka Dulačku a členov senátu Mgr. Kataríny Beniačovej a Mgr. Márie Kašíkovej, vo veci navrhovateľky: I. E., rod. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom J. XXX
Právna veta: Pri posudzovaní podmienok pre prípadný rozvod manželstva podľa Zákona o rodine súd berie do úvahy najmä vzájomný vzťah medzi manželmi a doterajšie spolužitie, jeho dĺžku, ako aj mieru vzájomnej odkázanosti a možnosti poskytnúť si osobnú, mravnú a materiálnu pomoc. Intenzitu narušenia a rozvratu treba skúmať aj z hľadiska, či manželstvo môže plniť svoj spoločenský účel. Tým sa zdôrazňuje objektivita hodnotenia dôsledkov narušenia vzťahov medzi manželmi a vážneho rozvratu manželstva. V každom prípade je potrebné skúmať, aký vplyv majú tieto okolnosti na možnosť plnenia spoločenského účelu manže ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 25CoP/41/2014 4613206753 08.10.2014 JUDr. Dušan Harbuta ECLI:SK:KSNR:2014:4613206753.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Dušana Harbutu a členov senátu JUDr. Ingrid Doležajovej a JUDr. Márie Malíkovej, v právnej veci navrhovateľky: T.. B. C., bytom I. Z. XXX, zastúpenej Advokátskym združením Du
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 a 2 ZR súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia (1). Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na neprihliada (2 veta prvá).. Vo vyššie citovanom ustanovení je uvedená všeobecná hmotnoprávna podmienka na rozvod manželstva, ktorou je existencia vážneho narušenia a trvalého rozvratu vzťahov medzi manželmi spôsobujúca nemožnosť pln ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 26CoP/23/2019 2318200927 30. 10. 2019 Mgr. Jozef Mačej ECLI:SK:KSTT:2019:2318200927.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Jozefa Mačeja a členov senátu Mgr. Fedora Benku a Mgr. Kataríny Arnouldovej v právnej veci navrhovateľky: Y. U., nar. X. U. XXXX, trvale bytom Q. X. XXX/XX, L., zast. splnomoc
Právna veta: 6. Podľa § 22 Zákona o rodine k zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch. 7. V zmysle § 23 ods. 1, 2, 3 Zákona o rodine súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí. Súd pri posudzov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19Co/96/2017 3816202826 21. 09. 2017 JUDr. Viera Škultétyová ECLI:SK:KSTN:2017:3816202826.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Škultétyovej a sudcov JUDr. Beáty Čupkovej a JUDr. Radoslava Svitanu, PhD. v konaní o rozvod manželstva navrhovateľa - manžela S., zastúpeného D. a manželk
Právna veta: 18. Základným predpokladom pre zrušenie manželstva rozvodom, je vážny rozvrat medzi manželmi, ktorý neodčiniteľne bráni ďalšiemu plneniu spoločenského účelu manželstva. Rozvrat vo vzťahoch medzi manželmi v zmysle § 23 Zákona o rodine nastáva vtedy, ak sa manželia neriadia vo vzájomnom správaní pravidlami, ktoré vyplývajú z jednotlivých ustanovení Zákona o rodine. Hĺbka rozvratu vo vzťahoch medzi manželmi závisí od toho, do akej miery sa nezhody manželov týkajú podstatných stránok ich spolužitia. 19. Dôležitosť jednotlivých úloh manželstva sa v jeho priebehu mení a to v závislosti od dĺžky ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5CoP/4/2019 3517204014 13. 02. 2019 JUDr. Mária Vrtochová ECLI:SK:KSTN:2019:3517204014.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Vrtochovej a sudcov JUDr. Eriky Zajacovej a JUDr. Denisa Vékonyho v právnej veci navrhovateľky P. X., trvale bytom J.C. XXX/X, F., proti manželovi navrhovateľ
Právna veta: Rozvrat vzťahov medzi manželmi nastáva prevažne vtedy, ak sa manželia nespravujú (prípadne nemôžu spravovať) vo vzájomnom správaní pravidlami, ktoré vyplývajú z čl. I a VI Základných zásad a z ustanovenia § 18 až 21 Zákona o rodine (teraz § 18 až § 20 Zákona o rodine). Zrušenie manželstva rozvodom neodôvodňuje pochopiteľne, akýkoľvek, ale len kvalifikovaný rozvrat vzťahov medzi manželmi. Záver o vážnosti rozvratu vzťahov medzi manželmi je teda odôvodnený vtedy, ak sa rozvrat vzťahov medzi manželmi javí ako neodčiniteľný, nenapraviteľný stav, vzhľadom na výsledok dialektického zhodnote ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 9CoP/49/2019 4218202308 12. 12. 2019 JUDr. Katarína Marčeková ECLI:SK:KSNR:2019:4218202308.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Marčekovej a členiek senátu Mgr. Ingrid Radošickej Vallovej a Mgr. Andrey Szombathovej-Polákovej, v právnej veci manželky: L. N., nar. XX. XX. XXXX, bytom D
Právna veta: Hmotno-právnou podmienkou na rozvod manželstva v zmysle ust. § 23 Zákona o rodine je existencia vážneho narušenia a trvalého rozvratu vzťahu medzi manželmi spôsobujúca nemožnosť plnenia účelu manželstva a neexistencia ďalšej perspektívy obnovenia manželského spolužitia. V konaní bolo preukázané vážne a trvalé rozvrátenie vzťahov medzi manželmi, ktoré je v príčinnej súvislosti s nemožnosťou napĺňať účel manželstva. Zákon predpokladá objektívnu existenciu rozvratu vzťahov, bez ohľadu na subjektívne stanovisko toho ktorého manžela. Pritom objektívny rozvrat vzťahu znamená, že medzi manželmi je sk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 19CoP/24/2016 8815208717 22. 09. 2016 JUDr. Zlata Simková ECLI:SK:KSPO:2016:8815208717.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zlaty Simkovej a sudkýň JUDr. Gabriely Világiovej a JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD. v právnej veci manžela - otca: K. J., nar. XX.XX.XXXX, bytom, bytom Z. XXXX, XXX XX
MENU