Nájdené rozsudky pre výraz: podstatná zmena pomerov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5062

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

141 dokumentov
64 dokumentov
1 dokument
8 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Nie je podstatné to, ako matka v odvolaní uvádza, že na jej strane nedošlo k podstatnej zmene pomerov, dôležité je, že zmena pomerov nastala na strane mal. dieťaťa. Samotný fakt, že dieťa bolo zo strany matky vystavované stresovým situáciám, že odišlo ku otcovi je podstatnou zmenou pomerov a to v takom rozsahu, že to odôvodňovalo zmenu výchovného prostredia. Vyššie uvedené skutočnosti o podstatnej zmene pomerov na strane mal. podľa názoru odvolacieho súdu nemohli ovplyvniť ani matkou predložené rozhodnutia v trestnom a správnom konaní, vydané voči otcovi, ktoré sa týkali domáceho násilia, ktor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 22CoP/5/2022 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8320203904 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 10. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Kandriková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2022:8320203904.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery K
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Vychádzajúc z výsledkov súdom prvej inštancie vykonaného dokazovania súd prvej inštancie správne skonštatoval, že v danej veci nie sú splnené podmienky pre zníženie výživného otca na maloletého M.. Predovšetkým je potrebné uviesť, že od poslednej úpravy výživného uplynulo časové obdobie piatich rokov, teda už len samotným uplynutím doby došlo objektívne k podstatnej zmene pomerov na strane maloletého, kedy prirodzene vzrástli jeho potreby nielen na bežné životné náklady ale predovšetkým v súvislosti s prípravou na budúce povolanie, teda pochopiteľne vzrástli jeho odôvodnené potreby vo všetkýc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 24CoP/44/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2318208373 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 09. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Dudášová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2019:2318208373.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea D
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: So štúdiom na vysokej škole sú spojené značné náklady. Tieto sú spojené najmä s ubytovaním, cestovaním, nákupom rôznych pomôcok, športovým, kultúrnym vyžitím, stravovaním a pod. Vodiacou zásadou na strane povinného rodiča je miera jeho schopností, možností a majetkových pomerov. Pre posúdenie možností a schopností povinného rodiča, ale nie sú vždy rozhodujúce jeho zárobkové pomery, ale jeho reálne zárobkové (prípadne aj majetkové) možnosti dané okrem iného jeho fyzickým stavom, nadaním, množstvom vedomostí a pracovných skúseností. Nemôže byť bez ďalšieho dôvodom nemožnosti zvýšiť výživné len t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 13Co/827/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6614203525 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 09. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI: ECLI:SK:KSBB:2014:6614203525.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací, v senáte zlože
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Nová úprava vyživovacej povinnosti povinného rodiča je opodstatnená len za predpokladu, ak má súd preukázané, že pomery povinného i oprávneného sa zmenili do takej miery, že predchádzajúce rozhodnutie o výživnom už nezodpovedá schopnostiam a možnostiam povinného rodiča a odôvodneným potrebám detí. Ak však od poslednej úpravy vyživovacej povinnosti rodičov voči maloletým deťom uplynula dlhšia doba, už táto skutočnosť je sama osebe relevantným dôvodom opodstatňujúcim novú úpravu výšky príspevku povinného rodiča na výživu maloletého dieťaťa, pretože vývoj životných nákladov, ako aj miera odôvodne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 14CoP/58/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6113202536 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 09. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Podhorová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6113202536.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky sená
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Je nesporné, že vekom sa potreby dieťaťa zvyšujú, a to či už ide o bežné potreby, ako je strava, oblečenie, zvyšujú sa náklady aj na záujmovú činnosť, t.j. činnosť, ktorá prispieva k celkovému rozvoju osobnosti dieťaťa. Výraznou zmenou je nástup do základnej školy, keď vyučovací proces všeobecne je spojený s nákupom školských pomôcok, platenia poplatkov, platenia akcií poriadaných školou, financovania výletov a pod.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 11CoP/337/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1111210205 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 10. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Štrignerová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2013:1111210205.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Pri rozhodovaní o zmene výživného musí súd posúdiť komplexne všetky zmeny v pomeroch účastníkov, ku ktorým došlo od predchádzajúcej úpravy a musí taktiež prihliadnuť na vývoj životných nákladov za celé obdobie, ktoré uplynulo od vydania posledného rozhodnutia o výživnom, tzv. valorizačnú klauzulu zakotvenú v ustanovení § 78 ods. 3 Zákona o rodine. Pre určenie výšky výživného pre dieťa sú rozhodujúce reálne zárobkové možnosti, schopnosti a majetkové pomery každého z rodičov, ktoré sú dané nielen ich subjektívnymi vlastnosťami, ale aj okolnosťami objektívneho charakteru. Naviac, súd prihliada i ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 25CoP/20/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4112209599 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 04. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dušan Harbuta ECLI: ECLI:SK:KSNR:2013:4112209599.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Dušana Harbutu
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Z ustanovenia § 78 ods. 1 zákona o rodine vyplýva zásada, že úprava výživného sa deje vždy podľa stavu, ktorý tu je v dobe, kedy je rozhodnutie vydané. Môže prísť k zmene potrieb oprávneného, najmä v súvislosti s pribúdajúcim vekom (fyzickým vyspievaním, počínajúcou školskou dochádzkou, ďalšími formami prípravy na budúce povolanie), ale môže nastať aj zmena v možnostiach povinného plniť vyživovaciu povinnosť v dovtedajšom rozsahu, napr. v dôsledku vzrastu alebo poklesu jeho príjmu, poprípade v dôsledku zúženia alebo rozšírenia okruhu osôb, ku ktorým má rodič vyživovaciu povinnosť. Musí ísť o z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 23CoP/47/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2312213526 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Lea Stovičková ECLI: ECLI:SK:KSTT:2013:2312213526.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ley Stovičk
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: K zmene rozhodnutia o výživnom môže súd v zmysle § 78 ods. 1 Zákona o rodine pristúpiť len ak sa podstatne zmenia pomery oprávneného alebo povinného z vyživovacieho vzťahu, oproti pomerom, ktoré boli podkladom rozhodnutia o predchádzajúcej úprave výživného; súd teda v konaní porovnáva pomery účastníkov konania v čase poslednej úpravy výživného a v čase rozhodnutia súdu o návrhu na zvýšenie výživného; zmenou pomerov sa rozumie výrazná a dlhší čas trvajúca (teda nie dočasná) zmena tých okolností, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia súdu o výživnom (napr. také zvýšenie zárobku, či i ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 17CoP/7/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6720204027 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 03. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dušan Ďurian ECLI: ECLI:SK:KSBB:2021:6720204027.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Iný význam má nárast príjmu pri mzde, z ktorej už v predchádzajúcom období bolo možné uspokojivo uhrádzať všetky obvyklé výdavky na štandardnej úrovni a iný pri nižšej mzde , keď veľmi komplikované bolo zabezpečovanie len skutočne základných potrieb a i to v nižšom, resp. až najnižšom štandarde. Z daného pohľadu je nadväzne zrejmé, že hoci došlo percentuálne k výraznému zvýšeniu príjmu matky (až o 50%), v celkovom kontexte ide svojim spôsobom „len" o stabilizáciu mzdy na úrovni akceptovateľného štandardu, kedy nehrozí, že nečakaný vyšší výdavok je spôsobilý viesť až k finančnému kolapsu dotknu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 10CoP/3/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5920201608 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 01. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Róbert Urban ECLI: ECLI:SK:KSZA:2021:5920201608.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr.
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Odvolací súd zvýrazňuje, že vyživovacia povinnosť rodičov k deťom vyplýva zo zákona a každý rodič je povinný vyvinúť maximálne úsilie na to, aby vyživovaciu povinnosť k svojím maloletým deťom mohol plniť v čo najväčšom rozsahu. Samotná skutočnosť, že otec maloletého dieťaťa bol v čase podania návrhu na zníženie výživného nezamestnaný 19 dní, nezakladá relevantný dôvod na rozhodnutie o znížení vyživovacej povinnosti. Vyživovacia povinnosť rodiča k maloletému dieťaťu sa neviaže výlučne na existenciu a trvanie pracovného pomeru toho-ktorého rodiča, ale odvodzuje sa od jeho možností a schopností z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 14CoP/37/2022 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6622202140 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 01. 2023 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Dzúriková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2023:6622202140.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu
MENU