Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1067385
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63394
USSR: 34597
NSČR: 120820
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420666
Krajské súdy (ČR): 41557
Posledná aktualizácia
13.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: pohľadávka právneho predchodcu navrhovateľa


Približný počet výsledkov: 181 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: pohľadávka právneho predchodcu navrhovateľa
  • pohladavka nájdené 760237 krát v 141895 dokumentoch
  • pravny nájdené 3180393 krát v 352292 dokumentoch
  • predchodca nájdené 125034 krát v 24296 dokumentoch
  • navrhovatel nájdené 2493405 krát v 166539 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 1 dokument
Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument


Právna veta: Občianske súdne konanie je ovládané prejednacou zásadou, v dôsledku ktorej povinnosť tvrdiť skutočnosti a navrhovať na ich preukázanie dôkazy, je zásadne vecou účastníkov konania. Povinnosť označiť dôkazy v zmysle ust. § 120 ods. 1 O.s.p. sa vzťahuje na všetky tvrdenia, ktoré sú uvedené v návrhu a vo vyjadreniach odporcu. Nesplnenie dôkaznej povinnosti prináša so sebou také rozhodnutie súdu, ktoré vychádza zo skutkového základu zisteného z dôkazov navrhnutých účastníkom v opačnom procesnom postavení, než je účastník, ktorý nesplnil, alebo nedostatočne splnil svoju dôkaznú povinnosť. V zmysle c ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19Co/181/2012 3711211286 27.02.2014 JUDr. Beáta Čupková ECLI:SK:KSTN:2014:3711211286.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beáty Čupkovej a sudkýň JUDr. Aleny Záhumenskej a JUDr. Viery Škultétyovej v právnej veci navrhovateľa Z., U. X, A., IČO XX XXX XXX, právne zastúpeného C., W. X, A., IČO XX XXX .
Právna veta: Premlčanie znamená uplynutie času ustanoveného v zákone na vykonanie práva, ktorý uplynul bez toho, aby sa právo bolo vykonalo. Konkrétnym právnym účinkom premlčania je, že dlžníkovi vzniklo oprávnenie vzniesť námietku premlčania, a tým spôsobom zánik veriteľovej možnosti domôcť sa s úspechom na súde premlčaného práva. Ak sa uplatní námietka premlčania pred príslušným súdom nie je možné oprávnenej osobe toto právo priznať.

Úryvok z textu:
... uzatvorenej dňa 15.10.2009 medzi postupcom A. A.Ň., a.s. a navrhovateľom ako postupníkom došlo k postúpeniu pohľadávky právneho predchodcu navrhovateľa na navrhovateľa. Postupca a odporcovia v rade 1/ a 2/ uzatvorili dňa 18.12.2002 zmluvu č. XXXXXXXXX, ... súd preukázané, že zmluvou o postúpení pohľadávok č. 1023/2009/CE zo dňa 12.11.2009 bola postúpená pohľadávka právneho predchodcu navrhovateľa na navrhovateľa a táto pohľadávka voči odporcom v čase postúpenia predstavovala čiastku 598,95 € ako je uvedené v .
Právna veta: V sporovom konaní, o ktoré ide aj v prejednávanej veci, platí dispozičná a prejednacia zásada. Prejednacia zásada spočíva v tom, že tvrdiť skutočnosti, rozhodné pre posúdenie daného prípadu, a navrhovať a predkladať dôkazy pre tieto skutočnosti, je zásadne vecou účastníkov konania, na ktorých spočíva hlavná zodpovednosť za zhromaždenie skutkového podkladu potrebného pre rozhodnutie vo veci samej. Úprava vychádza z toho, že iniciatíva pri zhromažďovaní dôkazov leží zásadne na účastníkoch a ukladá im označiť dôkazy k preukázaniu tvrdenia. Účastník má teda povinnosť tvrdenia (§ 79 ods. 1 a § 101 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... priamo peňažné prostriedky z účtu nečerpal a vyúčtované úroky tak nepochybne zahŕňajú i príslušenstvo premlčaných pohľadávok právneho predchodcu navrhovateľa, ktoré s poukazom na vznesenú námietku premlčania navrhovateľovi nie je možné priznať. Nakoľko v ... priamo peňažné prostriedky z účtu nečerpal a vyúčtované úroky tak nepochybne zahŕňajú i príslušenstvo premlčaných pohľadávok právneho predchodcu navrhovateľa, ktoré s poukazom na vznesenú námietku premlčania navrhovateľovi nie je možné priznať. Nakoľko v .
Právna veta: Dohoda o uzavretí splátkového kalendára a uznaní záväzku je kombináciou jednostranných a dvojstranných právnych úkonov upravujúcich právne vzťahy, ktoré vyplývajú zo spotrebiteľskej zmluvy. Je to formulár, ktorý vopred pripravil veriteľ pre dlžníka, prípadne osobu pristupujúcu k záväzku a dlžník nemá žiadnym spôsobom možnosť ovplyvniť jeho ob­sah. Tento formulár obsahuje jednostranné právne úkony uznania zväzku, prípadne pristú­penia k záväzku a dvojstranné právne úkony pri dohode o splátkach záväzku a dohode o uzatvorení rozhodcovskej doložky. Vzhľadom k predformulovanému obsahu Dohody ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... byť navrhovateľ vedomý. Ak sa nároky zo spotrebiteľských zmlúv premlčujú vo všeobecnej trojročnej premlčacej lehote, v čase postúpenia pohľadávok bola pohľadávka právneho predchodcu navrhovateľa aj s príslušným úrokom z omeškania ešte nepremlčaná, premlčacia lehota plynula ku dňu 15. 04. 2011, avšak v čase uznania .
Právna veta: V zmysle judikatúry Súdneho dvora EÚ v prípade neprimeraných/neprijateľných sankcií (v súdenej veci sankčných úrokov) nie je prípustná ich moderácia. To znamená, že konajúci súd nemôže vlastnou úvahou dospieť ku konštatovaniu, v akom rozsahu je/môže byť konkrétna sankcia (ešte) akceptovateľná/zodpovedajúca limitom ochrany spotrebiteľa a v tomto rozsahu jej poskytnúť súdnu ochranu. Dôsledok neplatnosti dopadá na (neprimeranú) sankciu ako celok, t.j. na jej základe nie je možné priznať ani čiastočné plnenie.

Úryvok z textu:
... ako celku. Účelovým je i súvisiace tvrdenie odvolateľa o nepriznaní mu žiadneho úroku v období od januára 2010 do postúpenia pohľadávky. Právny predchodca navrhovateľa si uplatňoval totiž v danom období len sankčný úrok, pričom dojednanie o ňom bolo neplatné. V predmetnej úvahe sa odvolací .
... zmluvná pokuta vo výške 7.500,-Sk s DPH ( uvedená v tabuľke č. 1/ ) Následne na základe zmluvy o postúpení pohľadávky právny predchodca navrhovateľa Slovak Telekom, a.s. odplatne previedol predmetnú pohľadávku na navrhovateľa, zmluvou o postúpení pohľadávky zo dňa 6.12.2011. V .
... poskytol mu peňažné prostriedky. Vzhľadom na to, že odporca neplnil v stanovených termínoch splátky, právny predchodca navrhovateľa odstúpil od zmluvy. Pohľadávka právneho predchodcu navrhovateľa ku dňu postúpenia pohľadávky predstavovala sumu 36,86 €. Navrhovateľ pokusom o zmier zo dňa 11.01.2012 vyzval odporcu na .
... 9901415547,predmetom ktorej bolo poskytnutie dňa 5.12.2008, faktúrou č. 7896543468 zo dňa 31.12.2008, prehľadom postúpených pohľadávok právneho predchodcu navrhovateľa, zmluvou o pripojení č. 9900360644 zo dňa 21.3.2005 a Dodatkom k zmluve o pripojení zo dňa 27.5 ... , faktúrou č. 1895418181 zo dňa 5.12.2008, faktúrou č. 7896543468 zo dňa 31.12.2008, prehľadom postúpených pohľadávok právneho predchodcu navrhovateľa, zmluvou o pripojení č. 9900360644 zo dňa 21.3.2005 a Dodatkom k zmluve o pripojení zo dňa 27.5 .
... v sume 248,95 eur vyúčtoval odporcovi faktúrou č. XXXXXXXXXX, splatnou 27.4.2009. Pohľadávku právneho predchodcu navrhovateľa zodpovedajúcu tejto zmluvnej pokute Za účelom preukázania svojich tvrdení a oprávnenosti svojho nároku predložil súdu faktúru ... pokutu v sume 248,95 eur vyúčtoval odporcovi faktúrou č. XXXXXXXXXX, splatnou 27.4.2009. Pohľadávku právneho predchodcu navrhovateľa zodpovedajúcu tejto zmluvnej pokute Za účelom preukázania svojich tvrdení a oprávnenosti svojho nároku predložil súdu faktúru .
... .2010, a faktúru č. 7103074645 na sumu 248,95 €, splatnú dňa 09.04.2011. Uvedené faktúry odporca nezaplatil ani sčasti, pohľadávka právneho predchodcu navrhovateľa voči odporcovi teda v čase postúpenia predstavovala spolu sumu 345,93 €. Nezaplatením faktúr sa odporca dostal do omeškania, preto má .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.