SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1352479
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67160
USSR: 39293
NSČR: 129764
NSSČR: 71816
USČR: 82562
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431244
Krajské súdy (ČR): 50385
Posledná aktualizácia
23.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: pohľadávka z úverovej zmluvy


Približný počet výsledkov: 639 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: pohľadávka z úverovej zmluvy
  • pohladavka nájdené 823376 krát v 147163 dokumentoch
  • z nájdené 10138830 krát v 427615 dokumentoch
  • uverovy nájdené 208638 krát v 32821 dokumentoch
  • zmluva nájdené 2981791 krát v 155508 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 68 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 22 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument


Právna veta: Špecifické pôsobenie bánk, na ktoré dohliada centrálna banka, opodstatňuje záver, že s bankovým úverom, ktorý nie je splatný, nemôže nakladať nebankový subjekt. Nesplatný úver od banky je produktom banky, na ktorý dopadá dohľad centrálnej banky s prísne stanovenými pravidlami pre bankový sektor. Nebankový subjekt nie je oprávnený používať (akokoľvek) bankové oprávnenia a ani používať bankové úvery. Termín používať prirodzene zahŕňa aj zosplatnenie úveru alebo určité zavŕšenie vzťahu vyplývajúceho zo zmluvných podmienok banky. Postúpenie pohľadávky je pomerne bežným právnym úkonom. Pokia ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 11Co/82/2016 8615204705 17. 10. 2017 JUDr. Jozef Angelovič ECLI:SK:KSPO:2017:8615204705.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Angeloviča a sudcov JUDr. Mareka Kohúta a JUDr. Jozefa Škraba, v sporovej veci žalobcu: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pajštúnska 5, IČO: 35 724 803, .
Právna veta: Ak bola pohľadávka veriteľa vyplývajúca z úverovej zmluvy zabezpečená záložným právom, odstúpením veriteľa od zmluvy o úvere záväzok záložného dlžníka nezanikol ( viď rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp.zn. 4 Obo 102/1999 ), z toho vyplýva, že záložný veriteľ je naďalej oprávnený požadovať uspokojenie svojej pohľadávky zo zálohu. Odstúpením od zmluvy o úvere nezaniká povinnosť dlžníka vrátiť poskytnuté peňažné prostriedky, prípade zaplatiť aj úroky, menia sa iba podmienky za ktorých je dlžník povinný uvedenú povinnosť splniť. V súdenej veci záložná zmluva slúžila na zabezpečenie pohľadáv ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pohľadávku ktorej vznik tkvie v úverovej zmluve. Záložné právo zriadené záložnou zmluvou je zabezpečovacím právnym inštitútom pohľadávky z úverovej zmluvy, zabezpečuje celkovú návratnosť z titulu úveru poskytnutých peňažných prostriedkov, odstúpením žalovanej od úverovej zmluvy nezaniklo ... v rozhodnutí Najvyššieho súdu SR sp.zn. 4 Obo/202/99, ktoré judikovalo, že zabezpečená pohľadávka z úverovej zmluvy nezmenila svoj právny dôvod potom čo veriteľ od zmluvy odstúpil. Vychádzajúc z tohto právneho názoru okresný .
Kľúčové slová: dobromyseľnosť držby, záložné právo, záložná zmluva

Právna veta: Žalobca nekonal pri uzatváraní predmetnej zmluvy a prijatí zálohu dobromyseľne, nakoľko pri zachovaní minimálnej odbornej starostlivosti mu muselo byť už pri uzatváraní predmetnej záložnej zmluvy bez akýchkoľvek pochybností zrejmé, že žalovaný v I. rade nie je vlastníkom zakladaných nehnuteľností - pozemkov. Na tomto závere odvolacieho súdu nič nemení ani skutočnosť tvrdená žalobcom o presvedčení samotného žalovaného v I. rade o svojom vlastníckom práve. Skutočnosť, že štatutárny zástupca žalovaného v I. rade mal za to, že je vlastníkom predmetných nehnuteľností nemá vplyv na prípadnú d ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . rade uplatnili námietku premlčania, ktorú odôvodnili tým, že v tomto konkrétnom prípade platí, že pohľadávka z úverovej zmluvy sa spravuje výlučne ustanoveniami Obchodného zákonníka, ale záložné právo k nehnuteľnostiam, ktoré zabezpečuje splnenie uvedenej ... takejto žalobe vyhovieť a určiť neexistenciu takéhoto záložného práva. 84. V konkrétnom prípade platí, že pohľadávka z úverovej zmluvy sa spravuje výlučne ustanoveniami Obch. zák., ale záložné právo k nehnuteľnostiam, ktoré zabezpečuje splnenie uvedenej .
Právna veta: Ak zmenka vznikla na zabezpečenie splnenia dlhu zo spotrebiteľskej zmluvy, ide o spotrebiteľskú zmenku, v rámci ktorej existujú odlišnosti oproti zmenke z iného právneho vzťahu. Jednou z odlišností spotrebiteľskej zmenky je zohľadnenie kauzy právneho vzťahu, z ktorého zmenka vznikla. Ďalšou odlišnosťou spotrebiteľskej zmluvy je ex offo súdna kontrola neprijateľnosti podmienok zmluvy, z ktorej zmenka vznikla a zmluvných podmienok jej vyplnenia. To platí aj v právnych veciach podľa Nariadenia(t.j. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 zo dňa 11.7.2007), ktorým sa ustanovu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... /605/2011-28 zo dňa 6.10.2011, právoplatným dňa 6.12.2012, preto ak exekučný súd exekúciu na uspokojenie pohľadávky z úverovej zmluvy právoplatne nepovolil, nakoľko zmluva sa prieči dobrým mravom, čo spôsobuje jej absolútnu neplatnosť, nemôže byť platná ani vystavená zmenka, ktorá .
Právna veta: Podľa § 526 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak dlžníkovi postúpenie oznámil postupca, dlžník nemá právo požadovať preukázanie postúpenia zmluvou o postúpení pohľadávky. To však platí len vo vzťahu k dlžníkovi, teda presnejšie vo vzťahu medzi účastníkmi zmluvy o postúpení pohľadávky na jednej strane a dlžníkom na strane druhej, nie vo vzťahu k súdu. Súdna prax sa už odklonila od rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 4Obo/210/01, podľa ktorého relevantné oznámenie postupcu dlžníkovi o postúpení pohľadávky bez ďalšieho zakladá aktívnu vecnú legitimáciu postupníka na vymáhanie p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nevykonal účastníkom navrhnutý dôkaz, ktorý bol spôsobilý preukázať právne významnú skutočnosť. Týmto dôkazom je postúpenie pohľadávky z úverovej zmluvy č. XXXXXXXXXX, pričom táto listina je jednoznačne takým dôkazom, ktorým môže byť preukázaná právne významná ... avšak napriek jej nedôvodnosti predkladá listinu - postúpenie pohľadávky z úverovej zmluvy č. XXXXXXXXXX a naďalej trvá na podanom návrhu. Túto listinu zo dňa 29.10.2013 (postúpenie pohľadávky z úverovej zmluvy č. XXXXXXXXXX) v uvedenom podaní zo dňa .
Právna veta: V tejto súvislosti je však nevyhnutné zdôrazniť, že na prejednávanú vec je potrebné aplikovať spolu s § 565 OZ aj § 53 ods. 9 OZ, na základe ktorého sa v prípade záväzkových vzťahov, ktoré vznikli na základe spotrebiteľskej zmluvy upravenej v § 52 OZ

Úryvok z textu:
... predčasne splatný. Ak výzvou na úhradu dlžnej sumy zo dňa 23.05.2016 právny predchodca žalobcu oznámil žalovanému, že jeho pohľadávka z úverovej zmluvy sa ku dňu 23.05.2016 stala predčasne splatnou v celom rozsahu, pričom žalovaný ju prevzal dňa 27.05.2016 ... tejto výzvy. 16. Výzvou na úhradu dlžnej sumy zo dňa 23.05.2016 právny predchodca žalobcu oznámil žalovanému, že jeho pohľadávka z úverovej zmluvy sa ku dňu 23.05.2016 stala predčasne splatnou v celom rozsahu. Táto výzva bola žalovanému doručená dňa 27.05 .
Kľúčové slová: žalovaný zo zmenky, zmenka, majiteľ zmenky

Právna veta: Podľa § 17 ods. 1 a 2 ZZŠ, kto je odporca zo zmenky, nemôže robiť majiteľovi námietky, ktoré sa zakladajú na jeho vlastných vzťahoch k vystaviteľovi alebo k predošlým majiteľom, okrem ak majiteľ pri nadobúdaní zmenky konal vedome na škodu dlžníka. Ak je odporcom zo zmenky ten, koho zaviazanosť zo zmenky vznikla v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, možno majiteľovi robiť námietky, ktoré sa zakladajú na jeho vlastných vzťahoch k vystaviteľovi alebo k predošlým majiteľom vždy. V konaní, v ktorom sa uplatňuje alebo vymáha nárok zo zmenky sa z úradnej povinnosti prihliadne na skutočnosti ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Spolu s postúpením pohľadávok bola indosovaná aj bianco zmenka, vystavená dlžníkom v prospech odporcu na zabezpečenie pohľadávok z úverovej zmluvy. Navrhovateľ ďalej uviedol, že spolu s prevodom pohľadávky z úverovej zmluvy nadobudol tiež vyplňovacie právo z dohody o vyplňovacom práve k bianco zmenke. Toto oprávnenie ako majiteľ blankozmenky .
Právna veta: Vychádzajúc z ust. § 100 ods.2 Obč. zák. sa záložné právo premlčuje. Nepremlčuje sa teda len zabezpečovaná pohľadávka, ale aj samotné záložné právo. Záložné právo sa ale nepremlčuje skôr, ako zabezpečená pohľadávka. Záložné právo sa premlčuje vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe, ktorá v zmysle § 101 Obč. zák. začína plynúť odo dňa, keď sa mohlo vykonať po prvý raz, t.j. odo dňa, keď vzniklo právo na uspokojenie zabezpečenie pohľadávky zo zálohu. Záložné právo nie je premlčané, ak neuplynula premlčacia doba pri zabezpečenej pohľadávke; v takom prípade sa záložné právo premlčí až márnym upl ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ako vlastníkov zálohu napriek tomu, že ho nemožno vykonať, lebo už je premlčané z dôvodu premlčania ním zabezpečenej pohľadávky z úverovej zmluvy. Žalobcovia pritom nemajú žiaden iný spôsob, akým by sa domáhali výmazu tohto záložného práva a v prípade zamietnutia ... 48. Vychádzajúc z rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 25. apríla 2012 sp. zn. 1Cdo/71/2010 pohľadávka z úverovej zmluvy sa premlčuje v 4-ročnej premlčacej dobe podľa § 397 Obchodného zákonníka, kým záložné právo sa premlčuje v 3- .
Právna veta: Podľa ust. 54 ods. 1 veta prvá Občianskeho zákonníka zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou sa nemôžu odchýliť od tohto zákona v neprospech spotrebiteľa. V danej veci má však úverová zmluva povahu spotrebiteľskej zmluvy, ktorá určuje, že pred ustanoveniami Obchodného zákonníka majú prednosť ustanovenia Občianskeho zákonníka (§ 54 ods. 1 prvá veta OZ), ak je to na prospech spotrebiteľa. Použitie obchodnoprávnej úpravy by bolo na neprospech spotrebiteľa, pretože občianskoprávna úprava následkov odstúpenia je pre neho výhodnejšia, keďže podľa občianskoprávnej úpravy navrhovateľo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .259,30 Sk, resp. 240,95 eur. Zmluvou o postúpení pohľadávok zo dňa 21.12.2006 Slovenská sporiteľňa, a.s. pohľadávku z úverovej zmluvy uzavretej s odporcom postúpila na navrhovateľa (č.l. 12 až 28 spisu), ktorú skutočnosť Slovenská sporiteľňa, a.s. oznámila odporcovi .
Právna veta: Aj na absolútne obchody je potrebné aplikovať normy Občianskeho zákonníka, ak sú pre spotrebiteľa výhodnejšie. V tomto smere je súdna prax jednotná, naviac i Ústavný súd SR vo svojom rozhodnutí sp.zn. I. ÚS/402/2013 zo dňa 19.6.2013 konštatoval, že prednostným uplatnením Občianskeho zákonníka na prospech spotrebiteľa na úver ako absolútny obchod upravený v Obchodnom zákonníku nedošlo k porušeniu ústavných práv veriteľa. Na túto súdnu prax (ktorá vychádza z implementovanej Smernice č. 93/13/EHS o nekalých ustanoveniach v spotrebiteľských zmluvách) nadviazala i novela Občianskeho zákonníka vykon ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ešte právnym predchodcom navrhovateľa, ktorý už listom zo dňa 18.12.2007 oznámil odporkyni 2/, že správu a vymáhanie celej pohľadávky z úverovej zmluvy zverila spoločnosti Intrum Justitia Slovakia, s.r.o. na základe mandátnej zmluvy uzatvorenej dňa 15.5.2007. Nakoľko odvolací súd .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.