Nájdené rozsudky pre výraz: pohľadávky proti podstate

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1087

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

453 dokumentov
104 dokumentov
3 dokumenty
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Aj keď pohľadávky proti podstate nie je možné paušalizovať, pretože tento druh pohľadávok musí byť vždy riadne zdokladovaný, je pravdou, že tieto vznikajú najčastejšie v príčinnej súvislosti so správou a udržovaním majetkovej podstaty dlžníka, prípadne v súvislosti s prevádzkovaním podniku dlžníka. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v § 87 ods. 2 uvádza len príkladom pohľadávky proti podstate, pričom nimi môžu byť aj pohľadávky takého charakteru, z ktorých vyplýva, že nemusia nutne súvisieť so správou a speňažovaním majetku, ale ani s prevádzkovaním podniku. Medzi takéto pohľadávky ne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43CoKR/18/2014 6113221825 19.06.2014 JUDr. Drahomíra Dibdiaková ECLI:SK:KSBB:2014:6113221825.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej, členiek senátu JUDr. Evy Kmeťovej a JUDr. Evy Železníkovej v obchodnoprávnej veci navrhovateľa Všeobec
Právna veta: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii presne kvalifikuje, ktoré pohľadávky sú pohľadávkami proti podstate. Z ustanovenia § 87 ods. 2 písm. i/ zákona č. 7/2005 Z.z. jednoznačne vyplýva, že pohľadávky, ktoré vzniknú nezaplatením poistného na sociálne poistenie sú len tie pohľadávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu, ak súvisia s prevádzkovaním podniku počas konkurzu. Ide teda o pohľadávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu a týkajú sa zamestnancov resp. zamestnanca, ktorým správca prideľuje prácu v súvislosti s prevádzkovaním podniku. Pokiaľ správca zamestnancovi neprideľuje žiadnu pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 16CoKR/9/2016 3113220349 23. 05. 2017 JUDr. Mária Prikrylová ECLI:SK:KSTN:2017:3113220349.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Prikrylovej a členiek senátu JUDr. Ivety Záleskej a JUDr. Ivice Čelkovej v spore žalobcu Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, Bratislava,
Právna veta: Povinnosť prihlásiť každú pohľadávku, teda aj tú, ktorú by si chcel neskôr daňový úrad započítať, má opodstatnenie z dôvodu, že správca konkurznej podstaty je povinný každú pohľadávku preskúmať a ak by nevyhovovala kritériám zákona, je povinný ju poprieť. Len takýmto spôsobom by bolo možné zabrániť tomu, aby sa uplatňovali a následne započítavali aj pohľadávky, ktoré sú vylúčené z uspokojovania, pretože nie každú prihlásenú pohľadávku je možné započítať, na čo správne poukázal žalobca. Obmedzujúce limity sú stanovené v ustanovení § 54 ZKR, ako aj v ustanovení § 100 ZKR. V danej veci si sp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 23S/104/2015 6015200812 28. 10. 2015 JUDr. Drahomíra Mikulajová ECLI:SK:KSBB:2015:6015200812.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Drahomíry Mikulajovej a členov JUDr. Milana Segeča a JUDr. Petra Kvietka v právnej veci žalobcu: V.. V. V., B.., správca so sídlom kancelárie Mladých
Právna veta: O zrušení konkurzu pre nedostatok majetku súd rozhodne kedykoľvek počas konkurzu, keď sa dozvie, že majetok konkurznej podstaty nepostačuje na úhradu pohľadávok proti podstate. Súd pri posúdení tejto skutočnosti vychádza z hodnoty majetku, ktorá tvorí konkurznú podstatu a ktorá patrí úpadcovi. Pohľadávky proti podstate sú predovšetkým pohľadávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu a týkajú sa správy a speňaženia majetku úpadcu. Súd bude o zrušení rozhodovať spravidla na návrh správcu, ktorý zistí stav majetku a má možnosť posúdiť, či tento majetok bude postačovať na úhradu pohľadávok proti po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2CoKR/11/2013 4112216251 11.04.2013 JUDr. Tatiana Pastieriková ECLI:SK:KSBA:2013:4112216251.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: E. X., I.. XX.XX.XXXX, Z. I. H. XX/A, XXX XX I. E., T. W.: E. X. - I., W. B.: N. XX, XXX XX I. E., R.: XX XXX XXX, s ustanoveným správcom JUDr. Richardom Schwarzom,
Právna veta: Súd konštatuje, že veriteľský výbor aj napriek skutočnosti, že jeho členovia disponujú rozhodujúcim počtom hlasov vo výške 78,51 % všetkých prihlásených pohľadávok nemal oprávnenie na uloženie záväzných pokynov, resp. súhlasov s vylúčením majetku zo súpisu podstaty, resp. správkyňa mala uvedené pokyny (súhlasy) odmietnuť a so žiadosťou sa obrátiť na súd. Súd však ďalej konštatuje, že v súvislosti s prijatými uzneseniami nebola podaná na súd žiadna žaloba podľa § 38 ods. 7 ZKR, a preto tieto uznesenia veriteľského výboru súd považuje za platné. Súd sa zaoberal aj skutočnosťou, či by súhlasil (p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 2K/16/2006 5106229760 31.01.2012 JUDr. Gabriela Bargelová ECLI:SK:OSZA:2012:5106229760.21 Uznesenie Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TEVET s.r.o., Nám. Osloboditeľov 9, 033 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 390 330, ktorého správkyňou je: JUDr. Gabriela Bírošová, Moyzesova 939/46, Žilina, v časti o návrhu správkyne na zru
Právna veta: Podľa ust. § 470 ods. 1 OZ, dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Podľa ods. 2 cit. par., ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy poručiteľa podľa pomeru z toho, čo z dedičstva nadobudli k celému dedičstvu. Predmetné zákonné ustanovenie teda určuje, v akom rozsahu zodpovedá dedič za záväzky poručiteľa a za úhradu primeraných nákladov jeho pohrebu. Dedičom sú pritom osoby, ktoré na základe právoplatného rozhodnutia súdu d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 25Co/178/2018 2514206014 10. 12. 2019 Mgr. Lucia Mizerová ECLI:SK:KSTT:2019:2514206014.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: Mgr. Lucia Mizerová a sudkýň: JUDr. Ľubica Spálová a JUDr. Martina Valentová, v právnej veci žalobcu: J. O., nar. X.X.XXXX, adresa B. Z., I. XXXX/XX, zastúpeného: Advokátsk
Právna veta: Podľa ust. § 18 ods. 3 zákona o sociálnom poistení nárok na dávku garančného poistenia z garančného poistenia zamestnávateľa má jeho zamestnanec uvedený v § 4 ods. 1 písm. a) a d) a v § 4 ods. 2 po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom. Podmienky nároku na dávku garančného poistenia sú upravené v § 102 zákona o sociálnom poistení. Podľa ust. § 102 ods. l zákona o sociálnom poistení zamestnanec má nárok na dávku garančného poistenia, ak jeho zamestnávateľ sa stal platobne neschopný a nemôže uspokojiť nároky tohto zamestnanca uvedené v zákone o sociálnom poistení. Ide o nárok na mzdu a ná ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prešov 2Cbi/8/2011 8111211489 13.10.2011 JUDr. Tomáš Novák ECLI:SK:OSPO:2011:8111211489.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prešov sudcom JUDr. Tomášom Novákom v právnej veci žalobcu: Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, proti žalovanému: JUDr. Vladimír Šatník, Mierová 64/2, 066 01 Humenné, správca konkurzn
Právna veta: Podľa § 141 ods. 1 cit. zák. fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú povinné platiť poistné, sú povinné poistné odvádzať, ak tento zákon neustanovuje inak. Podľa ods. 2 cit. ust. za zamestnanca odvádza poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti zamestnávateľ. Zamestnávateľ vykoná zrážku poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti, ktoré je povinný platiť zamestnanec. Podľa § 143 cit. zák. je poistné splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kale ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43CoKR/18/2012 6111218410 20.09.2012 JUDr. Drahomíra Dibdiaková ECLI:SK:KSBB:2012:6111218410.1 Rozhodnutie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej, členiek senátu JUDr. Evy Kmeťovej a JUDr. Evy Železníkovej v právnej veci žalobcu Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintor
Právna veta: Podľa § 141 ods. 2 Zákona za zamestnanca však odvádza poistné zamestnávateľ, ktorý aj vykonáva zo mzdy zamestnanca zákonom predpísané zrážky na jednotlivé zákonom stanovené druhy poistenia, ak je ich zamestnanec povinný platiť. Odvolací súd potom vyvodil, že povinnosť zamestnávateľa platiť poistné a stanoviť jeho výšku a odviesť poistné za zamestnanca je povinnosťou, ktorá sa viaže nielen na existenciu vzniku a zániku samotného pracovného pomeru, ale na okolnosti podmieňujúce vznik nároku na mzdu, jej výšku a osobný status zamestnanca, ako platiteľa poistného. Poistné je zamestnávateľ povinný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Banská Bystrica 63Cbi/1/2012 6112203732 06.09.2012 JUDr. Katarína Holečková ECLI:SK:OSBB:2012:6112203732.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Banská Bystrica v konaní pred samosudkyňou JUDr. Katarínou Holečkovou v právnej veci žalobcu Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. Augusta č. 8 -10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, proti žalovanému
Kľúčové slová: podnik a obchodné imanienehmotné zložky podnikania
Právna veta: Odvolací súd považuje za potrebné v zhode s okresným súdom poukázať na ust. § 5 Obchodného zákonníka, ktorý definuje podnik ako súbor troch zložiek podnikania, a to hmotných zložiek podnikania, nehmotných zložiek podnikania a osobných zložiek podnikania. Podnikom sa teda rozumie určitý celok podnikateľskej činnosti, uskutočňovanej v rámci jedného podnikateľského subjektu. Tento tvoria nielen vecné prostriedky, ako aj osobná zložka podnikateľskej činnosti a práva s daným podnikom spojené. Hmotnými zložkami podnikania sú nehnuteľné veci, hnuteľné veci a iné veci. Nehmotnými zložkami podnikania s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 13CoKR/6/2018 5115230119 27. 06. 2018 Mgr. Zuzana Štolcová ECLI:SK:KSZA:2018:5115230119.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Zuzany Štolcovej a členov senátu JUDr. Márie Dubcovej a JUDr. Róberta Bebčáka, v právnej veci žalobcu: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
MENU