SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1183399
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64677
USSR: 35887
NSČR: 124550
NSSČR: 67392
USČR: 80143
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425465
Krajské súdy (ČR): 43750
Posledná aktualizácia
06.07.2020 04:25

Nájdené rozsudky pre výraz: poistenie motorového vozidla


Približný počet výsledkov: 1102 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: poistenie motorového vozidla
  • poistenie nájdené 344390 krát v 34605 dokumentoch
  • motorovy nájdené 190472 krát v 34660 dokumentoch
  • vozidla nájdené 216188 krát v 35742 dokumentochPrávna veta: Škoda, ako kategória občianskeho práva sa chápe ako ujma, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného a je objektívne vyjadriteľná všeobecným ekvivalentom, t.j. peniazmi, a je teda napraviteľná poskytnutím majetkového plnenia. Skutočnou škodou sa rozumie ujma spočívajúca v zmenšení majetkového stavu poškodeného a reprezentujúca majetkovej hodnoty, ktoré by bolo treba vynaložiť, aby došlo k uvedeniu veci do predchádzajúceho stavu. S poukazom na judikát R 25/1990 pri stanovení výšky náhrady škody spôsobenej na veci treba vychádzať z nákladov (ich ceny), ktoré treba vynaložiť na uvedenie veci do ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pozostávajúca zo 4 fotografií, z ktorých vyplýva rozsah poškodených dielov na oboch vozidlách opísaných z danom zázname. havarijného poistenia motorového vozidla, v ktorom uviedol, že vodič vozidla U. M. po prudkom zabrzdení vodičky vozidla pred ním v dôsledku ... od navrhovateľa. Súd zistil, že dňa 27.06.2007 navrhovateľ písomne oznámil navrhovateľovi vznik škodovej udalosti z havarijného poistenia motorového vozidla, v ktorom uviedol, že vodič vozidla U. M. po prudkom zabrzdení vodičky vozidla pred ním v .
Právna veta: Z vykonaného dokazovania mal súd za preukázané listinnými dôkazmi doloženými navrhovateľom, že odporkyňa ako chodkyňa porušila právnu povinnosť upravenú v ust. § 53 zák. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke keď prešla cez cestu mimo priechodu pre chodcov, vošla do jazdnej dráhy motorového vozidla, ktoré prechádzalo na svetelný signál voľno, následkom čoho spôsobila škodu na uvedenom motorovom vozidle. Poškodená nahlásila poistnú udalosť, navrhovateľ vyplatil poškodenej sumu, o čom svedčia predložené listinné dôkazy navrhovateľa. Poškodená ako poistená mala voči odporkyni právo na náhradu šk ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vykonal dokazovanie oboznámením sa s obsahom listinných dôkazov založených v spise Poistnou zmluvou pre havarijné poistenie motorového vozidla, reláciou dopravnej polície o priebehu dopranej nehody, oznámením o vzniku škodovej udalosti z havarijného poistenia ... vykonal dokazovanie oboznámením sa s obsahom listinných dôkazov založených v spise Poistnou zmluvou pre havarijné poistenie motorového vozidla, reláciou dopravnej polície o priebehu dopranej nehody, oznámením o vzniku škodovej udalosti z havarijného .
Právna veta: Uplatnený nárok navrhovateľky upravuje ustanovenie § 72 Zákona o rodine, v zmysle ktorého rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov (ods. 1 cit. ustanovenia). Zákonná úprava v odseku 2 preferuje dohodu bývalých manželov v tejto otázke. ak k dohode nedôjde, ochranu oprávnenému bývalému manželovi poskytne súd a autoritatívne rozhodne o tejto povinnosti.

Úryvok z textu:
... na cestovanie do zamestnania v G. má vo výške 190 eur mesačne, v čom je zahrnutá aj údržba, servis a poistenie motorového vozidla. Náklady za telefón, internet má vo výške 36 eur mesačne. Spláca pôžičku 116 eur mesačne. Jeho zárobok od marca 2013 .
Právna veta: Súčasťou práva na ochranu osobnosti je i právo na súkromie a rodinný život, ktoré v sebe zahrnuje tiež právo na spolužitie s ďalšími osobami, predovšetkým s členmi rodiny. Občianskoprávne sankcie za nemajetkovú ujmu spôsobenú zásahom do osobnosti fyzickej osoby upravuje ustanovenie § 13 Občianskeho zákonníka. Určenie subjektov, na ktoré dopadajú sankcie podľa tohto zákonného ustanovenia, zákonná úprava vymedzuje vzťahom medzi osobou, do ktorej práv na ochranu osobnosti bolo neoprávnene zasiahnuté (môžu ňou byť len fyzické osoby) a osobou, ktorá neoprávnený zásah spôsobila (môžu ňou byť aj práv ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , a. s. ako poisťovňa, keďže mala za to, že by všetky nároky uplatnené pozostalými mali byť hradené z povinného zmluvného poistenia motorového vozidla. Nesprávnosť rozhodnutia súdu 1. stupňa vidí práve v tom, že ju zaviazal k náhrade nemajetkovej ujmy solidárne spolu s odporcom .
Právna veta: Z ustanovenia § 797 ods. 1 Občianskeho zákonníka vyplýva, ktorá osoba má právo na poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť uvedená v poistnej zmluve. Spravidla je to ten, na ktorého majetok, život alebo zdravie, alebo na ktorého zodpovednosť za škodu sa poistenie vzťahuje, ale len za predpokladu, pokiaľ nie je v tomto zákone alebo poistných podmienkach uvedené inak. Z uvedeného vyplýva, že ak je dojednaná odchylná úprava v poistných podmienkach, má prednosť. Z poistnej zmluvy ako aj poistných podmienok vyplýva, že poistníkom a poisteným bol navrhovateľ a je teda aktívne legitimovaným účastn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tým, že dňa 10.03. 2004 uzatvoril s odporcom poistnú zmluvu - Havarijné poistenie motorového vozidla . Touto poistnou zmluvou si zmluvné strany dohodli poistenie motorového vozidla - ťahač značky Renault MAGNUM výrobné č. motora XXMOXXXXXX, EV. č. RK 981AN ... nebolo dohodnuté inak poistné plnenie“. Podľa čl. II bod 4 Dohody o osobitných podmienkach havarijného poistenia motorového vozidla, plnenie poisťovateľa z havarijného poistenia je po dobu trvania leasingovej zmluvy vinkulované na žiadosť poistníka v .
Právna veta: Pri rozhodovaní o zmene výživného v zmysle citovaných ustanovení zákona je nevyhnutné previesť porovnanie okolností dôležitých pre určovanie výživného tak v dobe skoršieho ako i nového rozhodovania a to na základe spoľahlivých a úplných výsledkov dokazovania. Je pritom potrebné prihliadnuť ku všetkým okolnostiam, ktoré by mohli odôvodniť zmenu výživného, ak sa závažnejším spôsobom prejavia v pomeroch účastníkov v porovnaní s ich pomermi v čase vyhlásenia predchádzajúceho rozsudku. Zmena pomerov pritom môže byť odôvodnená buď subjektívne okolnosťami na strane povinného, resp. oprávneného, alebo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... so sprievodcom nárok na bezplatné cestovanie verejnou dopravou, neplatí koncesionárske poplatky, môže mať zľavu na poplatkoch za komunálny odpad, na poistení motorového vozidla a iné. Má nárok na kompenzačné pomôcky, napríklad na bicykel a všetky uvedené možnosti výrazne kompenzujú zvýšené náklady na starostlivosť .
Právna veta: 18.Postúpenie pohľadávky je všeobecný inštitút záväzkového práva, týkajúci sa zmeny v osobe účastníka záväzkovoprávneho vzťahu na strane veriteľa a je upravený v Občianskom zákonníku v § 524 a nasl. Pohľadávku možno postúpiť písomnou zmluvou, na základe ktorej namiesto doterajšieho veriteľa (postupcu) nastúpi do trvajúceho záväzku nový veriteľ (postupník). Na platnosť zmluvy o postúpení pohľadávky sa nevyžaduje súhlas dlžníka, keďže zmena v osobe veriteľa sa netýka jeho oprávnení a povinností vyplývajúcich pre neho zo záväzku. Na platnosť zmluvy o postúpení pohľadávky sa nevyžaduje ani t ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ako fyzická osoba - podnikateľ pod obchodným C. C. Š. - PULZ, IČO: 43 261 990, návrh na uzatvorenie poistnej zmluvy na poistenie motorového vozidla, ktorý bol zo strany poistiteľa UNIQUA poisťovňa, a.s. 10.6.2010 prijatý, čím došlo k uzatvoreniu poistnej zmluvy. Žalovaná .
Právna veta: 17. Podľa ustanovenia § 4 odsek 2 Zákona o PZP, poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu b/ škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, c/ účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa písmen a), b) a d), ak poisťovateľ nesplnil povinnosti uvedené v § 11 ods. 6 písm. a) alebo písm. b) alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie. Podľa odseku 4, poistený má ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .06.2014 žalobca predmetnú poistnú udalosť nahlásil u žalovanej, pričom žalovanej okrem tlačiva - oznámenie o vzniku škodovej udalosti z havarijného poistenia motorového vozidla predložil aj záznam o dopravnej nehode, fotokópiu vodičského preukazu a technického preukazu. Listom zo dňa 16.06.2014 a listom .
Právna veta: V prípade plnenia z neplatného právneho úkonu je vznik bezdôvodného obohatenia založený na tom, že právny úkon, na základe ktorého došlo k plneniu, je od začiatku (ex tunc) neplatný. Nedostatok dôvodu na plnenie tu spočíva v tom, že právny úkon tu síce formálne existoval, avšak je neplatný (napr. plnenie z kúpnej zmluvy, ktorá je podľa § 39 OZ absolútne neplatná -R 26/1975). V danom prípade bola podkladom pre vyplatenie poistného plnenia platne uzavretá poistná zmluva, to znamená, že sa nejednalo o neplatný právny úkon. K vyplateniu poistného žalovanému v danej veci došlo na základe plne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 2014 spolu s fotodokumentáciou mal preukázané, že medzi stranami sporu bola uzavretá poistná zmluva, predmetom ktorej bolo poistenie motorového vozidla, ktoré nebolo pristavené na ohliadku v rámci likvidácie nahlásenej poistnej udalosti. Z výsluchu osoby, ktorá pracovala ... obohatenia. Strany sporu uzavreli dňa 6.12.2013 poistnú zmluvu č. 0837130068083, predmetom ktorej bolo havarijné poistenie motorového vozidla zn. VOLVO FH XXX XXT N striebornej farby, svetlého odtieňa s EČV: G a začiatkom poistenia 5 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.