SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1183399
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64677
USSR: 35887
NSČR: 124550
NSSČR: 67392
USČR: 80143
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425465
Krajské súdy (ČR): 43750
Posledná aktualizácia
06.07.2020 04:07

Nájdené rozsudky pre výraz: poistenie motorového vozidla


Približný počet výsledkov: 1102 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: poistenie motorového vozidla
  • poistenie nájdené 344390 krát v 34605 dokumentoch
  • motorovy nájdené 190472 krát v 34660 dokumentoch
  • vozidla nájdené 216188 krát v 35742 dokumentochPrávna veta: Odvolací súd predovšetkým všeobecne konštatuje, že ustanovenie § 257 CSP predstavuje odchýlku od zásady zodpovednosti za výsledok (§ 255 CSP) a od zásady zodpovednosti za zavinenie podľa § 256 ods. 1 CSP. Súd výnimočne neprizná náhradu trov konania, ak sú to dôvody hodné osobitného zreteľa. Znamená to, že súd nemusí zaviazať neúspešnú stranu sporu na náhradu trov konania, resp. nemusí zaviazať stranu sporu, ktorá spôsobila vznik trov svojím zavinením, aby tieto trovy nahradila protistrane. Aplikácia ustanovenia § 257 musí zodpovedať osobitným okolnostiam, konkrétneho prípadu a musí mať ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poškodenej voči poisťovateľovi vzhľadom k tomu, že medzi poistníkom a žalovaným bola uzavretá poistná zmluva č. XXXXXXXXXX o povinnom zmluvnom poistení motorového vozidla. V konaní zostala sporná tá skutočnosť ohľadom výšky bodového ohodnotenia sťaženia spoločenského uplatnenia žalobkyne, ktorej bolo spôsobené úrazmi pri dopravnej .
Právna veta: Pokiaľ žalovaný namieta, že žalobcom uplatnená výška nezodpovedá skutočne vynaloženým nákladom na opravu motorového vozidla, ktoré žalobca nepreukázal, odvolací súd uvádza, že žalobca si dal opraviť poškodené motorové vozidlo vo vlastnom autoservise, čo zákonom nie je zakázané. Pokiaľ však žalovaný odmietol poskytnúť žalobcovi akékoľvek poistné plnenie, teda konal v rozpore s povinnosťami poistiteľa ustanovenými v § 795 Občianskeho zákonníka, nakoľko nebol oprávnený poistné plnenie odmietnuť. Bol oprávnený len poistné plnenie primerane znížiť, avšak až za preukázania vedomého porušenia p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 41Cob/173/2018 6615201855 25. 04. 2019 JUDr. Miriam Boborová Sninská ECLI:SK:KSBB:2019:6615201855.3 Rozhodnutie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Miriam Boborovej Sninskej a členiek senátu JUDr. Aleny Križanovej a JUDr. Miroslavy Púchovskej, v právnej veci žalobcu DESTACAR, s.r.o. so sídlom Rovňany 10 .
Kľúčové slová: výživné na maloleté dieťa, určenie výšky výživného

Právna veta: K námietkam matky dieťaťa, že súd prvej inštancie rozhodol v rozpore s rozhodovacou praxou, keď na základe tejto praxe sa výživné priznáva vo výške 20-30% z čistého príjmu rodiča, odvolací súd udáva, že určenie výšky výživného je individuálne v každom jednom prípade, pričom paušálne určenie výšky výživného percentuálnou sadzbou z preukázaného príjmu rodiča (objektivizácia výživného) Zákon o rodine nepozná. Súd musí každý jeden prípad posudzovať individuálne a dôsledne sa zaoberať podstatnými skutkovými okolnosťami každého prípadu.

Úryvok z textu:
... výdavky maloletej nemohol súd započítať pôvodne uplatnené náklady vyčíslené matkou napr. tretinu zo zálohových a vyúčtovacích faktúr, poistenie a sporenie, poistenie motorového vozidla a pod.), v období rozhodovania súdu týmto rozsudkom (október 2018) vo výške podľa odhadu súdu max. 450 až 500 eur .
Právna veta: Splnením povinnosti na základe rozhodnutia súdu peňažný dlh zanikne iba voči žalobcovi. Keďže ide o spoločný záväzok, dlžníci sa medzi sebou vzájomne vysporiadajú v zmysle § 511 ods. 2, ods. 3 Občianskeho zákonníka. Uvedená právna úprava vychádza z toho, že podiely dlžníkov na spoločnom dlhu sú rovnaké. Pokiaľ žalovaný v rade 2/, ako dotknutý dlžník v konaní proti žalovanej v 1/ rade ako držiteľke motorového vozidla a prípadne v konaní vedenom proti vlastníkovi motorového vozidla nepreukáže, že za nich plnil viac, ako mal sám plniť, môže žiadať náhradu toho, čo plnil navyše.

Úryvok z textu:
... tov. zn. S., A.: O a na prívesnom vozíku S., A.: O Q. vozidlo Q. X nebolo povinne zmluvne poistené. Poistenie motorového vozidla bolo uzavreté v poisťovni U. - W. V.. poistnou zmluvou č. XXXXXXXXXX až od XX. XX. XXXX o XX:XX hod .
Právna veta: Z ust. § 113 ods. 2 O.s.p. vyplýva povinné spojenie konania o určenie otcovstva súdnym rozhodnutím s konaním o výchove a výžive maloletého dieťaťa. Z toho, že odporca musí byť o určenie svojho otcovstva k dieťaťu žalovaný, plynie, že svoje povinnosti k maloletému dieťaťu neplní dobrovoľne a že musia byť jeho práva a povinnosti k maloletému dieťaťu upravené podľa Zákona o rodine.

Úryvok z textu:
... eur, príspevku na domov sociálnych služieb matke 69 eur, lieky a liečenie 60 eur, na prevádzku motorového vozidla 60 eur, poistenia motorového vozidla 23,82 eur, platby za telefón 20 eur, poistenie domácnosti 2,29 eur a poplatku za káblovú televíziu 16,56 .
Právna veta: Za škodu podľa § 419 Obč. zák. zodpovedá ten, kto zavinil vznik hrozby škody. Tento subjekt je tiež povinný nahradiť účelne vynaložené náklady tomu, kto odvracal hroziacu škodu. O odvrátenie hroziacej škody v zmysle § 419 Obč. zák. ide iba v prípade, ak škoda síce hrozila, ale v dôsledku jej odvrátenia reálne nevznikla. Ak totiž škoda vznikne, postupuje sa podľa § 420 a nasl. Obč. zák.

Úryvok z textu:
... vykonaným dokazovaním zistil, že žalobca uzavrel so žalovanou dňa 21. 4. 2010 poistnú zmluvu č. 8320059085. Jej predmetom bolo havarijné poistenie motorového vozidla zn. Škoda Octavia 1,9 TDI, EČV: BA 948 JS. Súčasťou poistnej zmluvy boli poistné podmienky. Tie v Hlave II .
... zmluvy. Z uvedeného vyplýva, že v čase vzniku predmetnej škody dňa 14.10.2005 nebola uzavretá zmluva o povinnom zmluvnom poistení motorového vozidla S.: Z.-XXX JP poistníkom, t.j. odporcom, preto bol navrhovateľ povinný poskytnúť poškodeným poistné plnenie za odporcu, a to .
... na tom základe, že účastníci konania uzavreli dňa 7.7.2008 poistnú zmluvu č. XXXXXXXXXX predmetom ktorej bolo povinné zmluvné poistenie motorového vozidla Volkswagen Passat ev. Č.. N. XXXAU s účinnosťou od 7.7.2008 na dobu neurčitú . Žalovaná suma predstavuje ... skutkový a právny stav: Navrhovateľ uzavrel s odporcom poistnú zmluvu zo dňa 7.7.2008 predmetom ktorej bolo povinné zmluvné poistenie motorového vozidla Volkswagen Passat I.. Č.. N. XXXAU s účinnosťou od 7.7.2008 na dobu neurčitú . Na základe tejto .
... vyjadrení ďalej uviedol, že dňa 31.10.2008 uzavrel žalobca so žalovaným Poistnú zmluvu č. 6549480088 o havarijnom poistení motorového vozidla. Predmetom poistenia bolo motorové vozidlo BMW X5 rok výroky 2008, EČV: S.. Žalobca uzavrel poistnú zmluvu ako ... vyjadrení ďalej uviedol, že dňa 31.10.2008 uzavrel žalobca so žalovaným Poistnú zmluvu č. 6549480088 o havarijnom poistení motorového vozidla. Predmetom poistenia bolo motorové vozidlo BMW X5 rok výroky 2008, EČV: S.. Žalobca uzavrel poistnú zmluvu ako .
... dôkazov a to prečítaním listinných dôkazov relácie dopravnej polície o priebehu dopravnej nehody, oznámenia o vzniku škodovej udalosti z havarijného poistenia motorového vozidla, výpisu z evidencie vozidiel, výpisu zo systému navrhovateľa, oznámenie o poistnom plnení, výpočty hodnoty a výšky škody, faktúry č. 30 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.