Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1034905
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62723
USSR: 34293
NSČR: 119100
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 418579
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
19.09.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: poistenie motorového vozidla


Približný počet výsledkov: 1048 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: poistenie motorového vozidla
  • poistenie nájdené 323095 krát v 33209 dokumentoch
  • motorovy nájdené 177580 krát v 33446 dokumentoch
  • vozidla nájdené 202177 krát v 34667 dokumentochPrávna veta: Podľa § 798 Občianskeho zákonníka poistiteľ je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy primerane znížiť, ak na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede ( § 793) bolo určené nižšie poistné. Ustanovenie § 798 obsahuje sankciu za porušenie povinnosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky poistiteľa. Táto sankcia spočíva v tom, že poistiteľ je oprávnený plnenie zo zmluvy primerane znížiť, ak na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede bolo určené nižšie poistné. To, že išlo o vedome nepravdivú alebo neúplnú odpoveď, musí preukázať poistiteľ.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 13C/22/2011 5111202049 10.05.2012 JUDr. Beáta Svediaková ECLI:SK:OSZA:2012:5111202049.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudkyňou JUDr. Beátou Svediakovou v právnej veci navrhovateľa: R..Y. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom Z. XXXX/XX, XXX XX Ž., práv. zast.: JUDr. Romanom Hriadelom, advokátom, Sad SNP 669/6, 010 01 Žilina, proti .
Právna veta: Medzi fakultatívne náležitosti poistnej zmluvy spravidla patrí označenie poistného rizika, vinkulácia poistného plnenia, spôsob úhrady poistného a podobne. Žiadosť o vykonanie vinkulácie je jednostrannou dispozíciou oprávneného z poistnej zmluvy, ako má poisťovateľ povinný z poistnej zmluvy naložiť s poistným plnením. Dohodou o vinkulácii poistného plnenia poistník vinkuluje poistné plnenie v prospech tretej osoby; najčastejšie k vinkulácii poistného plnenia dochádza pri leasingových zmluvách, keď leasingový nájomca vinkuluje poistné plnenie v prospech leasingovej spoločnosti.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 11Co/13/2013 1210206773 19.08.2014 JUDr. Bianka Gelačíková ECLI:SK:KSBA:2014:1210206773.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Bianky Gelačíkovej a členov senátu JUDr. Kataríny Štrignerovej a JUDr. Blanky Podmajerskej, v právnej veci navrhovateľky: Z. T., B.. XX.X.XXXX, T. na C. XXX, C. U., .
... stranami sporu nebolo sporné, že medzi stranami sporu vznikol poistný vzťah na základe zmluvy o havarijnom poistení motorového vozidla, predmetom ktorej bolo poistenie osobného motorového vozidla, ktorú skutočnosť žalovaný nerozporoval. Nebolo sporné, že predmetom ... I. I., EČV: W., pričom ako poistníčka uzavrela so žalovaným ako poisťovateľom Zmluvu o havarijnom poistení motorového vozidla č. XXXXXXXXXX, predmetom ktorej bolo poistenie osobného motorového vozidla. S predmetným motorovým vozidlom došlo dňa 07 .
... z okresným súdom vykonaného dokazovania plynie, že žalobca oznámil žalovanému ako poisťovni vznik škodovej udalosti z havarijného poistenia motorového vozidla (č.l. 10 spisu), kde ako popis vzniku škody uviedol, že zrazil zviera, ktoré vybehlo pred ... vyplýva, že podľa čl. 2 písm. c) všeobecných ustanovení týchto Všeobecných poistných podmienok sa predmetné poistenie motorového vozidla žalobcu týkalo okrem iného poškodenia alebo zničenia motorového vozidla a/alebo jeho obvyklej a povinnej výbavy zvieraťom .
Právna veta: K námietkam matky dieťaťa, že súd prvej inštancie rozhodol v rozpore s rozhodovacou praxou, keď na základe tejto praxe sa výživné priznáva vo výške 20-30% z čistého príjmu rodiča, odvolací súd udáva, že určenie výšky výživného je individuálne v každom jednom prípade, pričom paušálne určenie výšky výživného percentuálnou sadzbou z preukázaného príjmu rodiča (objektivizácia výživného) Zákon o rodine nepozná. Súd musí každý jeden prípad posudzovať individuálne a dôsledne sa zaoberať podstatnými skutkovými okolnosťami každého prípadu.

Úryvok z textu:
... výdavky maloletej nemohol súd započítať pôvodne uplatnené náklady vyčíslené matkou napr. tretinu zo zálohových a vyúčtovacích faktúr, poistenie a sporenie, poistenie motorového vozidla a pod.), v období rozhodovania súdu týmto rozsudkom (október 2018) vo výške podľa odhadu súdu max. 450 až 500 eur .
... dôvodná. Medzi žalobcom a právnou predchodkyňou žalovaných vznikol záväzkovo-právny vzťah a to uzatvorením poistnej zmluvy týkajúcej sa povinného zmluvného poistenia motorového vozidla. Právna predchodkyňa žalovaných však riadne a včas dohodnuté poistné za obdobie od 25.1.2013 do 24.7.2013 nezaplatila .
... XX/XXXXX zo dňa 14.10.2013, uzavretej medzi žalobcom ako poistníkom a žalovaným ako poisťovateľom, predmetom ktorej bolo havarijné poistenie motorového vozidla L. J. N.. Predmetné motorové vozidlo bolo poškodené pri poistnej udalosti ku ktorej došlo dňa 17.12.2013 medzi obcami .
... VÚB leasing, a. s., IČO:31 318 045. Žalobca ako poistník uzavrel so žalovaným ako poisťovateľom poistnú sumu o havarijnom poistení motorového vozidla č. XXXXXXXXXX zo dňa 29.5.2015 na základe poistnej zmluvy č. XXXXXXXXXX zo dňa 11.6.2015. Predmetom poistenia .
... dôkazmi predloženými žalobcom, žalovaným, a zistil tento skutkový stav veci: 6. Žalobca so žalovaným uzavreli poistnú zmluvu - havarijné poistenie motorového vozidla, 14.5.2013, Y. M., I. : G. XXX T.. Poistený v bode 9 tejto zmluvy vyhlásil, ... Svoj návrh odôvodnil tak, že žalobca mal na základe poistnej zmluvy so žalovanou uzatvorené havarijné poistenie, predmetom ktorého bolo poistenie motorového vozidla Y. M., I.: G. XXX T.. Poistenie zahŕňalo aj prípad krádeže vozidla. Predmetné motorové vozidlo bolo v .
... ktorého dôvodu len zmluvný typ, a to uzavretej zmluvy - Poistnej zmluvy č. 6818765082, ktorej predmetom bolo havarijné poistenie motorového vozidla žalobcu HONDA Civic, ev. č.: MT 686 DZ, sa spravoval ustanoveniami Občianskeho zákonníka o tomto zmluvnom type, avšak ... KS4, že žalobca so žalovaným uzatvorili dňa 5.2.2016 Poistnú zmluvu č. 6818765082, predmetom ktorej bolo havarijné poistenie motorového vozidla Honda Civic, evidenčné číslo MT 646 DZ (správne malo byť uvedené 686). Ďalej bolo preukázané, že dňa 1 .
... žalovaným ako poistiteľom poistnú zmluvu pre vozidlá so začiatkom poistenia 9.2.2010 o 13.55 hodine, predmetom ktorej bolo poistenie motorového vozidla Mercedes, EČV: A.. Dňa 28.9.2010 neznámy páchateľ v dobe od 21.00 do 10.15 hodine dňa 29 .
... uzavretej poistnej zmluvy č. 6539981495 pre havarijné poistenie a zo zmluvných dojednaní (EURO KASKO E) tvoriacich jej súčasť mal preukázané poistenie motorového vozidla žalobkyne Škoda Combi 6y EVČ ZA 698 CB s dohodnutou spoluúčasťou 5 % minimálne 5 000,- Sk. Ďalej mal preukázané, že .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.