SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1204781
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65223
USSR: 36154
NSČR: 125344
NSSČR: 67710
USČR: 80388
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426385
Krajské súdy (ČR): 46137
Posledná aktualizácia
10.08.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: poistná zmluva


Približný počet výsledkov: 8367 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: poistná zmluva
  • poistny nájdené 319603 krát v 20660 dokumentoch
  • zmluva nájdené 2901992 krát v 152315 dokumentochPrávna veta: Províziu treba podľa § 662 ods. 2 ObchZ vrátiť v prípade, keď na ňu zanikol nárok podľa § 662 ods. 1 ObchZ. Podľa tohto ustanovenia nárok na províziu zanikne, ak je zrejmé, že obchod medzi zastúpeným a treťou osobou sa neuskutoční a ak jeho neuskutočnenie nie je dôsledkom okolností, za ktoré zodpovedá zastúpený, ak z obchodu nevyplýva niečo iné.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 31Cob/116/2018 2211207022 30. 12. 2019 JUDr. Andrea Vyskočová ECLI:SK:KSTT:2019:2211207022.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Vyskočovej a sudcov Mgr. Michala Novotného a JUDr. Boženy Husárovej, v sporovej veci žalobcu: UNIQA poisťovňa, a.s., IČO: 00 653 501, so sídlom 820 07 Bratislava, .
Kľúčové slová: uzavrieť zmluvu aj v prospech tretej osoby, poistná zmluva

Právna veta: Podľa § 794 Občianskeho zákonníka, poistnú zmluvu možno uzavrieť aj v prospech inej osoby. Na poistné zmluvy uzavreté v prospech inej osoby sa primerane použijú ustanovenia o zmluve v prospech tretej osoby ( § 50) s tým, že súhlas inej osoby môže byť daný aj dodatočne pri uplatnení práv vyplývajúcich z poistnej udalosti. Podľa § 50 Občianskeho zákonníka, účastníci môžu uzavrieť zmluvu aj v prospech tretej osoby. Ak nie je v tomto zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, je táto osoba zo zmluvy oprávnená okamihom, keď s ňou prejaví súhlas. Dlžník má proti nej tie isté námietky ako pro ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Banská Bystrica 14C/319/2012 6112208387 13.12.2012 Mgr. Vlasta Huljaková ECLI:SK:OSBB:2012:6112208387.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Banská Bystrica samosudcom Mgr. Vlastou Huljakovou, vo veci navrhovateľa Wüstenrot poisťovňa, a. s., so sídlom Karadžičova 17, Bratislava, IČO: 31 383 408, zastúpený advokátom Mgr. Miroslavom Vilímom, Advokátska kancelária .
Právna veta: 10. Odvolací súd sa s touto argumentáciou nestotožňuje; odvolací súd v súlade so súdnou praxou dospel k záveru, že sporný poistný vzťah bol založený na základe normy súkromného práva a jeho účastníkmi sú subjekty súkromného práva, ktoré dobrovoľne za vopred dohodnutých podmienok vstúpili do zmluvného vzťahu; na druhej strane tu vystupuje vzťah jedného zo subjektov súkromnoprávneho vzťahu, a to žalovaného ako poisťovne, ktorá vykonáva svoju činnosť pod dohľadom orgánov štátu, práve so štátom; z toho vzťahu vznikajú rovnako obidvom subjektom, a to jednak žalovanému ako poisťovni ako aj štá ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17Co/879/2015 6113228598 28. 06. 2017 JUDr. Zita Nagypálová ECLI:SK:KSBB:2017:6113228598.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zity Nagypálovej a sudcov Mgr. Dušana Ďuriana a JUDr. Renáty Deákovej ako členov senátu, v spore žalobkyne J. J., nar. XX. XX. XXXX, bytom .
Právna veta: Ustanovenie § 788 ods. 1 O.z. definuje poistnú zmluvu ako zmluvný vzťah, na základe ktorého sa poistiteľ zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu plnenie, ak nastane náhodná udalosť v zmluve bližšie označená a fyzická alebo právnická osoba ktorá s poistiteľom poistnú zmluvu uzavrela je povinná platiť poistné. Keďže Obchodný zákonník poistenie neupravuje, spravujú sa aj vzťahy súvisiace s poistením, ktoré vznikli medzi podnikateľmi ustanoveniami Občianskeho zákonníka upravujúcimi poistenie. Poistná doba, je doba na ktorú sa dojednáva poistenie, napr. niekoľko dní, mesiacov, rokov, na neurčito ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11Co/767/2014 2712206200 16. 12. 2015 Mgr. Renáta Gavalcová ECLI:SK:KSTT:2015:2712206200.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Renáty Gavalcovej a sudcov JUDr. Silvie Hýbelovej a Mgr. Fedora Benku, v právnej veci navrhovateľa: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, Bratislava .
Právna veta: I keď podľa Všeobecných poistných podmienok /VPP/ bol odporca ako poistený povinný hradiť poistné v dohodnutej výške počas celej doby poistenia, nemožno nevidieť, že účastníkmi uzavretá poistná zmluva nie je typickou poistnou zmluvou podľa § 788 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ale je takou poistnou zmluvou, ktorá zahŕňa kombináciu poistenia s investičným /sporivým/ zámerom. To znamená, že odporcom platená poistná suma sa delí na účel krytia plnenia v prípade vyskytnutia sa poistením krytej poistnej udalosti a časť z nej sa ukladá na účel sporenia /na nákup podielových jednotiek investičných ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4Co/304/2015 3812225063 28. 01. 2016 JUDr. Oľga Lichnerová ECLI:SK:KSTN:2016:3812225063.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Oľgy Lichnerovej a sudkýň JUDr. Alice Beňovej a JUDr. Ivety Martinákovej v právnej veci navrhovateľa: G. poisťovňa, a.s., so sídlom v A., K. XX, J.: XX XXX XXX, zastúpeného Mgr. V. M .
Právna veta: Odvolací súd sa stotožňuje so správnymi skutkovými a právnymi závermi súdu prvej inštancie a s odôvodnením napadnutého rozsudku, na ktoré v celom rozsahu poukazuje a dopĺňa nasledovné: 18. Podľa ust. § 802 ods. 2 OZ ak sa poistiteľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť; odmietnutím plnenia poistenie zanikne. 19. Poistná zmluva je dvojstranný úkon, pri ktorom má poistiteľ ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 2Co/282/2016 7715202213 11. 05. 2017 JUDr. Ľuboš Kunay ECLI:SK:KSKE:2017:7715202213.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľuboša Kunaya a sudkýň JUDr. Andrey Galdunovej a JUDr. Anny Slovinskej v spore žalobcu Ing. Ľ. H., nar. X.XX.XXXX, XXX XX S. XXX, zastúpeného JUDr. Danou Čukylovou, advokátkou, .
Právna veta: Právna úprava poistnej zmluvy sa týka len súkromného poistného práva. Jeho obsahom sú záväzkové vzťahy poistenia, v ktorých na jednej strane vystupuje poistiteľ, ktorý svoju podnikateľskú činnosť odvodzuje zo zákona č. 95/2002 Zb. z. o poisťovníctve v znení neskorších právnych predpisov. Úprava poistnej zmluvy sa netýka tzv. verejného poistného práva, ktoré vzniká na základe zákona v špecifických oblastiach spoločenských vzťahov (sociálne poistenie, zdravotné poistenie, poistenie pre prípad nezamestnanosti). V poistnom vzťahu je poistiteľ vždy podnikateľský subjekt, preto ak by si súd osvojil ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Poprad 16Cb/163/2012 8712208462 14.01.2013 JUDr. Marek Kohút ECLI:SK:OSPP:2013:8712208462.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Poprad sudcom JUDr. Marekom Kohútom v právnej veci žalobcu: Generali Slovensko poisťovňa, a.s., so sídlom Lamačská cesta 3/A, Bratislava, IČO: 35 709 332, práv. zast. JUDr. Slavomírom Dubjelom, advokátom, AK so sídlom Žriedlova 3, Košice, .
Právna veta: Poistný pomer predpokladá aj po vzniku poistnej zmluvy úzku súčinnosť poistiteľa a poisteného. Dôvodom takejto súčinnosti je poistné riziko, ktoré má latentný charakter a môže sa kedykoľvek zmeniť na náhodnú (poistnú) udalosť, od ktorej závisí povinnosť poistiteľa vyplatiť dojednané poistné plnenie. Preto zákon v § 799 Občianskeho zákonníka ukladá poistenému povinnosti, ktorá má plniť počas existencie záväzkového právneho vzťahu, a to najmä po vzniku poistnej udalosti. Zakotvenie týchto povinností do zákona je potrebné okrem iného aj z dôvodu, že ich nedodržanie môže mať vplyv na rozsah ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1Cob/60/2019 1115231766 23. 01. 2020 JUDr. Andrea Sedláčková ECLI:SK:KSBA:2020:1115231766.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Sedlačkovej a členov senátu JUDr. Marty Šašinkovej a Mgr. Štefana Zelenáka v právnej veci žalobcu: HOLZPARTNER SK, s.r.o., 919 05 Trstín č. 401, IČO: 36 257 648, .
Právna veta: Obchodný zákonník v § 261, ktorý má kogentný charakter upravuje presné pravidlá, podľa ktorých je možné určiť, či sa konkrétny záväzkový vzťah medzi dvoma subjektmi práva riadi Obchodným zákonníkom, alebo Občianskym zákonníkom (resp. predpismi občianskeho práva v širšom ponímaní). Citované ust. § 261 ObZ tak vymedzuje tzv. relatívne obchody (§ 261 ods. 1 a 2), tzv. absolútne obchody (§ 261 ods. 6) a v súčasnej dobe tzv. kombinované obchody (§ 261 ods. 9, v minulosti označované ako tzv. absolútne neobchody). Tento systém určenia pôsobnosti Obchodného zákonníka je potom doplnený v ust. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Cob/1/2020 6119235554 12. 03. 2020 JUDr. Mária Jamrišková, PhD. ECLI:SK:KSBB:2020:6119235554.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Jamriškovej PhD., členov senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej a Mgr. Miriam Kamenskej v právnej veci žalobcu KOMUNÁLNA poisťovňa, a .
Právna veta: Podľa § 788 ods. 3 Občianskeho zákonníka, súčasťou poistnej zmluvy sú všeobecné poistné podmienky poistiteľa (poistné podmienky), na ktoré sa poistná zmluva odvoláva a ktoré sú k nej pripojené alebo boli pred uzavretím zmluvy tomu, kto s poistiteľom zmluvu uzavrel, oznámené. Každý poistiteľ vydáva svoje vlastné poistné podmienky, ktoré podľa nového zákona o poisťovníctve nepodliehajú schváleniu žiadnemu orgánu. Dohľad nad poisťovníctvom podľa zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom vykonáva Národná banka Slovenska. Tá má možnosť zakročiť, ak by zistila, že poistné podmienky sú ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 9Co/72/2012 4110215245 10.05.2012 Mgr. Ingrid Vallová ECLI:SK:KSNR:2012:4110215245.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Ingrid Vallovej a členiek senátu JUDr. Veroniky Svoradovej a JUDr. Renáty Pátrovičovej, v právnej veci navrhovateľa: J. Z., bytom O., M. Y. XXXX/XX, zastúpeného Centrom právnej pomoci .
Právna veta: Niet pochýb o tom, že k primárnym povinnostiam poisteného patrí povinnosť zachovávať všetko to, čo bolo dohodnuté alebo určené a povinnosť poskytovať súčinnosť. Je logické, že rozsah týchto povinností vyplýva buď priamo zo zákona, prípadne z poistných podmienok, pokiaľ sú súčasťou poistnej zmluvy. Okrem toho má i povinnosť zachovávať všetko, k čomu sa zaviazal v zmluve. Pre prípad kolízie medzi povinnosťami zo zákona na strane jednej a zo zmluvy na druhej strane, je treba rešpektovať kogentnú alebo dispozitívnu povahu príslušných ustanovení a z tohto hľadiska hodnotiť právnu relevanciu. Záväzn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... plniť. V citovaných zákonných ustanoveniach sú určené povinnosti poisteného, ktoré vyplývajú z uzavretej poistnej zmluvy. Predzmluvné povinnosti, ktoré vznikajú pri uzavieraní poistnej zmluvy (§ 793), sa vzťahujú tak na poistníka, ako aj na poisteného. Povinnosť ... vedome nepravdivých, alebo neúplných odpovedí na písomné otázky poistiteľa odlišné právne dôsledky (právo poistiteľa neuzavrieť poistnú zmluvu, jeho právo odstúpiť od nej, ako aj právo poistiteľa znížiť primerane poistné plnenie alebo ho úplne .
Kľúčové slová: výzva na zaplatenie poistného, zánik poistnej zmluvy

Právna veta: Na zdôraznenie správnosti napadnutého rozsudku odvolací súd uvádza, že ak bolo v poistnej zmluve poistné dohodnuté ako bežné poistné, t. j. ako poistné platené pravidelne za dohodnuté poistné obdobia, Občiansky zákonník ustanovuje podmienky na zánik poistenia v prípade neplatenia poistného za ďalšie poistné obdobia, kedy zánik poistenia je v tomto prípade viazaný na aktivitu poisťovne. Občiansky zákonník s účinnosťou od 1. januára 2003 zaviedol systém kvalifikovaných výziev, ktorými poisťovňa môže iniciovať proces zániku poistenia pre neplatenie bežného poistného. Výzva poisťovne musí obsahova ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... výzvy, ktoré obsahujú upozornenie podľa § 801 ods. 2 Občianskeho zákonníka, a teda majú spôsobilosť privodiť zánik poistnej zmluvy. Pred zaslaním kvalifikovanej výzvy sa poisťovňa spravidla snaží zabrániť zániku poistenia zaslaním jednej, prípadne viacerých bežných upomienok ... na náhradu trov konania. 2. Súd prvej inštancie vykonaným dokazovaním zistil, že žalobca so žalovanou uzavreli poistnú zmluvu č. XXXXXXXXXX, predmetom, ktorej bolo poistenie majetku na dobu neurčitú s ročným poistným obdobím a poistným .
Právna veta: Podľa § 817 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak je dohodnuté, že poistnou udalosťou je smrť poisteného, môže ten, kto poistnú zmluvu s poistiteľom uzavrel, určiť osobu, ktorej má poistnou udalosťou vzniknúť právo na plnenie, a to menom alebo vzťahom k poistenému. Z citovaného ustanovenia má súd za to, že oprávnenú osobu možno určiť len pre prípad, ak poistnou udalosťou je smrť poistného. Aj v predmetnom prípade pre prípad smrti poisteného, sám poistený určil osobu oprávnenú na plnenie, a to svoju manželku (navrhovateľku). Uvedené sa však podľa súdu vzťahuje výlučne na prípady, kedy poistnou udalo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... založených v súdnom spise a to, úmrtným listom poručiteľa, návrhom na uzavretie poistnej zmluvy, Všeobecnými poistnými podmienkami, poistkou, odstúpením od poistnej zmluvy, žiadosťou odporcu o dokumenty ku škodovej udalosti, doplnkovým dotazníkom, ako i ... založených v súdnom spise a to, úmrtným listom poručiteľa, návrhom na uzavretie poistnej zmluvy, Všeobecnými poistnými podmienkami, poistkou, odstúpením od poistnej zmluvy, žiadosťou odporcu o dokumenty ku škodovej udalosti, doplnkovým dotazníkom, ako i .
Právna veta: 21. Podstatou poistenia zodpovednosti za škody je, že v prípade, ak vznikne poistná udalosť, poistiteľ má povinnosť nahradiť za poisteného škodu, ktorá vznikla na živote, na zdraví alebo na veci, alebo vznikla iná škoda, ktorej vznik poistná zmluva predpokladá. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je upravené v zákone č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a svojim charakterom je poistením zodpovednosti za škody (§ 823 a nasl. Občianskeho zákonníka). Vychádzajúc z ust. § 4 ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na ktorú tento nereagoval. 3. Žalovaný žiadal žalobu ako nedôvodnú zamietnuť. Nerozporoval, že mal so žalobcom uzatvorenú poistnú zmluvu č. XXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX, predmetom ktorej bolo povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu pre motorové vozidlo značky T. XXX, ... škodu, ktorá vznikla na živote, na zdraví alebo na veci, alebo vznikla iná škoda, ktorej vznik poistná zmluva predpokladá. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je upravené v zákone č. 381/ .
Právna veta: Podľa ustanovenia podľa § 535 Občianskeho zákonníka poukážkou sa oprávňuje poukazník vybrať plnenie u poukázanca a poukázanec sa splnomocňuje, aby splnil poukazníkovi na účet príkazcu. Priamy nárok nadobudne poukazník proti poukázancovi len vtedy, ak sa dostane prejav poukázanca, že poukážku prijíma. Podľa § 536 ods. 1 Občianskeho zákonníka pokiaľ je poukázanec to, čo má plniť, už poukazcovi dlžný, je voči nemu povinný poukážke vyhovieť. Jeho záväzok zanikne, ak nie je inak dohodnuté, iba tým, že splní podľa poukážky poukazníkovi. Ak sa má poukážkou splniť dlh príkazcu poukazníka, ktorý s tým ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... domáhať sa splnenia povinností na úhradu sumy, ktorá zodpovedá rozdielu medzi už poukázaným poistným plnením z poistnej zmluvy a nákladmi skutočne vynaloženými poukazníkom - žalobcom pri oprave motorového vozidla. Vznik poukážky žalobca preukazuje „splnomocnením ... Rozsah pohľadávky poukazcu, ktorým mala žalovaná na základe splnomocnenia a ďalších právnych úkonov v súlade s poistnou zmluvou plniť, bol daný vymedzením pojmov škoda za poškodenie motorového vozidla, presne identifikovaného evidenčným číslom. .
Právna veta: Nutnosť zohľadňovania amortizácie vyslovil napr. Najvyšší súd SR vo svojom rozsudku sp. zn. 5Cdo/89/2008 zo dňa 24.03.2010, pričom upozornil na možnosť vzniku bezdôvodného obohatenia v prípade, kedy by poškodený po oprave získal vec vo vyššej hodnote, ako bola hodnota pred poškodením, čo je v rozpore s inštitútom náhrady škody. „Pri škodách na veci opotrebovanej sa vychádza z názoru, že pri vynaložení určitej čiastky na opravu veci je od tejto čiastky potrebné odrátať čiastku zodpovedajúcu zhodnoteniu veci oproti jej stavu pred poškodením. Pokiaľ sa vykonanou opravou (napr. výmenou súčiastok) ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... plnila navrhovateľovi v rámci poistného plnenia navrhovateľovi Vedľajší účastník na strane odporcu, s ktorým má odporca uzavretú poistnú zmluvu, akceptoval túto položku. Zároveň prehodnotil výpočet poskytnutého poistného plnenia vykonaný spoločnosťou X., G..Y.. T. Z ... uviedol, že nespochybňuje spôsobenie škody a taktiež, že sa nebráni škodu uhradiť, lebo má uzavretú poistnú zmluvu, ktorej predmetom je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania, avšak navrhovateľ ničím nepreukázal, že .
Právna veta: Sprostredkovateľská zmluva je podľa § 774 Občianskeho zákonníka zmluvou, ktorou sa sprostredkovateľ zaväzuje obstarať záujemcovi za odmenu príležitosť uzavrieť určitú zmluvu. Obsahom záväzku sprostredkovateľa je teda činnosť smerujúca k tomu, aby bola poskytnutá najmä príležitosť uzavrieť určitú zmluvu s treťou osobou. Na základe sprostredkovateľskej zmluvy nie je sprostredkovateľ oprávnený robiť na účet záujemcu voči tretím osobám žiadne právne úkony svojím menom alebo menom záujemcu. Sprostredkovateľ je oprávnený za záujemcu konať alebo prijímať čokoľvek, len ak bol na to splnomocnený písomn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nepožívajú súdnu ochranu. Súd vykonal dokazovanie a to výsluchom účastníkov konania, Sprostredkovateľskou zmluvou, jej dodatkami, poistnými zmluvami, smernicou o odmeňovaní a dodatkov, výpisom inkasného účtu a zistil, že žalobca so žalovaným uzatvorili 15 ... zákonníka. Predmetné ustanovenie Občianskeho zákonníka jednoznačne upravuje záväzok žalovaného vyvíjať činnosť smerujúcu k uzavretiu zmluvy poistnej zmluvy - s dopredu neznámym počtom záujemcov o takúto zmluvu. Nárok na províziu vznikne žalovanému len .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.