SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187005
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64710
USSR: 35922
NSČR: 124652
NSSČR: 67430
USČR: 80155
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425530
Krajské súdy (ČR): 43761
Posledná aktualizácia
10.07.2020 02:27

Nájdené rozsudky pre výraz: poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu


Približný počet výsledkov: 147 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu
  • poistny nájdené 318080 krát v 20532 dokumentoch
  • zmluva nájdené 2886812 krát v 151745 dokumentoch
  • o nájdené 12756309 krát v 423549 dokumentoch
  • poistenie nájdené 344706 krát v 34626 dokumentoch
  • zodpovednost nájdené 198029 krát v 41255 dokumentoch
  • za nájdené 4836187 krát v 403222 dokumentoch
  • skoda nájdené 679839 krát v 74896 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 3 dokumenty
Ústavný súd Slovenskej republiky 3 dokumenty


Právna veta: Či sa poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu vzťahuje aj na náhradu nemajetkovej ujmy za smrť blízkej osoby, by bolo namieste skúmať, ak by nárok z poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu uplatnila oprávnená osoba. Náhradu (škody, za ktorú poistený zodpovedá) platí podľa § 823 Občianskeho zákonníka poistiteľ poškodenému; poškodený však právo na plnenie proti poistiteľovi nemá, ak osobitné predpisy neustanovujú inak. Z poistenia zodpovednosti za škody má poistený (navrhovateľ) právo, aby v prípade poistnej udalosti (vzniku jeho povinnosti nahradiť škodu) za neho poistiteľ (o ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17Co/465/2013 6110224957 19.11.2014 JUDr. Zita Nagypálová ECLI:SK:KSBB:2014:6110224957.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zity Nagypálovej a sudcov JUDr. Renáty Deákovej a Mgr. Dušana Ďuriana, v právnej veci navrhovateľa T. V., nar. XX. XX. XXXX, bytom C.. G. XXX .
Právna veta: Pre uzavretie poistnej zmluvy a všetky právne úkony týkajúce sa poistnej zmluvy je v ust. § 791 ods. 1 Občianskeho zákonníka stanovená obligatórna písomná forma, avšak s jedinou výnimkou - tou, ktorá je upravená v ust. § 792 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia možno návrh poisťovateľa prijať tiež zaplatením poistného vo výške uvedenej v návrhu, ak sa tak stane v lehote podľa ust. § 792 ods. 1 Občianskeho zákonníka, t. j. v lehote, ktorú navrhovateľ určil a ak ju neurčil, do jedného mesiaca odo dňa, kedy druhý účastník návrh dostal. Poistná zmluva je v takom prípade uzavretá, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vyriešenie otázky, či medzi účastníkmi konania vznikol poistno-právny vzťah na základe uzavretej poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou predmetného motorového vozidla. V prípade negatívneho záveru o neexistencii tohto poistno ... vyriešenie otázky, či medzi účastníkmi konania vznikol poistno-právny vzťah na základe uzavretej poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou predmetného motorového vozidla. V prípade negatívneho záveru o neexistencii tohto .
Právna veta: Ak poukázancovi nie je zrejmý v čase udelenia splnomocnenia na plnenie na účet poukazcu rozsah pohľadávky, ktorú má plniť poukazníkovi, nemožno hovoriť o jej prijatí, ak poskytne len nejakú časť plnenia a to v rozsahu, ktorú si sám určil. Svojou povahou a účelom poukážka vylučuje, aby poukázanec bol tým subjektom, ktorý určuje rozsah (charakter plnenia), ktorý z poukážky poskytne poukazníkovi. Aj v prípade existencie poukážky, ak tzv. valutový vzťah medzi poukazníkom a poukazcom predstavuje dlh väčšieho rozsahu než poukázanec splnil poukazníkovi, je možné z čiastočného plnenia naopak dovodiť o ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sumy 39,77 eur s príslušenstvom z titulu poškodenia motorového vozidla vozidlom poisteným na základe poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Podľa výpočtu škody nákladov na výmenu autoskla spoločnosťou Slovexperta bola ... 39,77 eur s príslušenstvom z titulu poškodenia motorového vozidla vozidlom poisteným na základe poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú jednak v písomnom oznámení o poistnom plnení a jednak v samotnom poukázaní neúplného .
Právna veta: Charakteristickými znakmi zverených hodnôt, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, je ich určenie na obeh alebo obrat a osobná dispozícia zodpovedného pracovníka nimi po celú dobu, po ktorú sú mu zverené. Z týchto hodnôt sú vylúčené základné prostriedky (napríklad motorové vozidlá) a drobné krátkodobé predmety v používaní (napríklad inventárne predmety); dohody o hmotnej zodpovednosti, ktorých predmetom sú motorové vozidlá, sú neplatné a zodpovednosť vodiča za zverené auto možno posudzovať len podľa ustanovenia §179 Zákonníka práce. Prepravovaný tovar však predstavuje hodnotu v zmysle ustanov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poistné udalosti, aké podklady vyžaduje predložiť pri hlásení poistnej udalosti (napríklad zápis škodovej komisie, faktúry a podobne), ak bola uzatvorená poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania. Na túto výzvu zareagoval žalobca, ktorý súdu zaslal list od Allianz - Slovenská poisťovňa zo dňa 16 .
Právna veta: V zmysle § 420 ods. 2 Občianskeho zákonníka odporca v tomto prípade za škodu nezodpovedá, pretože škoda je spôsobená právnickou osobou a bola spôsobená pri jej činnosti odporcom, ktorého na túto činnosť použila. Tieto osoby samy za škodu takto spôsobenú podľa Občianskeho zákonníka nezodpovedajú; ich zodpovednosť podľa pracovnoprávnych predpisov nie je tým dotknutá.

Úryvok z textu:
... za vzniknutú škodu podľa ust. § 427 OZ. Odporca 2/ je poistníkom aj z toho dôvodu, že s navrhovateľom uzavrel poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č.8080022943. Za škodu spôsobenú prevádzkou dopravného prostriedku zodpovedá poškodenému zásadne jeho prevádzateľ. Zo znenia ust .
... tejto lehoty. Z vykonaného dokazovania mal súd za preukázané, že žalovaná uzatvorila so žalobcom dňa 17.9.2008 poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla značky H. H., S. Č. B. XXXCG, v zmysle ktorej sa zaviazala ... tejto lehoty. Z vykonaného dokazovania mal súd za preukázané, že žalovaná uzatvorila so žalobcom dňa 17.9.2008 poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla značky H. H., S. Č. B. XXXCG, v zmysle ktorej sa .
... zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty. V danej veci bolo preukázané, že medzi účastníkmi konania bola dňa 26. 1. 2009 uzatvorená poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Žalovaný neuhradil žalobcovi splátku poistného ani na základe upomienky do jedného mesiaca odo dňa splatnosti, preto .
... na hypertenziu a hypercholesterolémiu. Zdravotný stav bol riadne preukázaný lekárskou správou vystavenou P.. U. O., I.., internistom. Otec má uzatvorenú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľom pri výkone povolania s dojednanou platbou poistného vo výške 10.- eur mesačne, ktorú musí mať uzatvorenú z dôvodu .
... Dňa 10. 05. 2007 uzatvoril odporca s právnym predchodcom navrhovateľa Českou poisťovňou Slovensko, a. s., poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu cestného dopravcu č. 5040073742, so začiatkom poistenia od 11. 05. 2007. Na základe tejto zmluvy bolo ... Dňa 10. 05. 2007 uzatvoril odporca s právnym predchodcom navrhovateľa Českou poisťovňou Slovensko, a. s., poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu cestného dopravcu č. 5040073742, so začiatkom poistenia od 11. 05. 2007. Na základe tejto zmluvy .
... a zistil nasledujúci skutkový stav. Odporca uzavrel s Allianz - Slovenskou poisťovňou, a.s. poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania, na základe ktorej vznikla odporcovi ako poistníkovi povinnosť platiť dohodnuté ročné ... a zistil nasledujúci skutkový stav. Odporca uzavrel s Allianz - Slovenskou poisťovňou, a.s. poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania, na základe ktorej vznikla odporcovi ako poistníkovi povinnosť platiť dohodnuté .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.