Nájdené rozsudky pre výraz: poručiteľ

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5237

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1468 dokumentov
675 dokumentov
27 dokumentov
32 dokumentov
40 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V ust. § 476c Občianskeho zákonníka je upravená osobitná forma alografného závetu v prípade, keď poručiteľ síce vie čítať a písať, ale z určitého dôvodu (choroba, úraz) nemôže čítať alebo písať. Poručiteľ (závetca) musí svoju poslednú vôľu prejaviť pred troma súčasne prítomnými svedkami v listine, ktorá musí byť prečítaná. Po prečítaní tejto listiny musí takisto v prítomnosti troch svedkov potvrdiť, že listina zodpovedá tomu, čo zamýšľal vyhlásiť, čiže že "listina obsahuje jeho poslednú vôľu". Nie je potrebné, aby pisateľom alebo predčitateľom bola osoba odlišná od svedkov. Pisateľ však nesmie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 6C/62/2005 5105205848 25.10.2011 Mgr. Andrej Kekely ECLI:SK:OSZA:2011:5105205848.8 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudcom Mgr. Andrejom Kekelym v právnej veci navrhovateľov: I. D. W., F.. XX.XX.XXXX, T. XXX XX W. XXX, Š. Z. J., II. L. W., F.. XX.XX.XXXX, T. XXX XX W. XXX, Š. Z. J., obaja právne zastúpený Advokátskou
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V súvislosti s prvým dôvodom neplatnosti oboch závetov odvolací súd konštatuje, že náležitosti právneho úkonu - prejavu poslednej vôle do notárskej zápisnice (ustanovený v osobitnom predpise - Notárskom poriadku) v prípade osôb, ktoré nemôžu čítať alebo písať, prakticky kopírujú (s určitými obmenami) náležitosti stanovené pre závet s predčitateľom upravené v § 476c Občianskeho zákonníka. Ide o sprísnenú formu alografného závetu v prípade, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, ktorá slúži na ochranu práv poručiteľa a vyplýva z oslabenej pozície poručiteľa pri zostavení závetu, aj z toho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 7Co/258/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1114207197 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 07. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Blanka Podmajerská ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1114207197.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 485 Občianskeho zákonníka, ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča. Citované zákonné ustanovenie tak zakotvuje právo oprávneného dediča na vydanie dedičstva nadobudnutého neoprávneným dedičom. Ide o špeciálnu právnu úpravu, ktorá sa líši od všeobecnej úpravy ochrany vlastníctva najmä tým, že právo na vydanie dedičstva, na rozdiel od vlastníckeho práva sa premlčuj ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 17Co/95/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3508899880 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Emília Zimová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2012:3508899880.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Emílie Zim
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa ust. § 470 ods. 1 OZ, dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Podľa ods. 2 cit. par., ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy poručiteľa podľa pomeru z toho, čo z dedičstva nadobudli k celému dedičstvu. Predmetné zákonné ustanovenie teda určuje, v akom rozsahu zodpovedá dedič za záväzky poručiteľa a za úhradu primeraných nákladov jeho pohrebu. Dedičom sú pritom osoby, ktoré na základe právoplatného rozhodnutia súdu d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 25Co/178/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2514206014 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 12. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Lucia Mizerová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2019:2514206014.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: Mgr. Lucia Mizero
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Spoločnú domácnosť podľa § 474 Občianskeho zákonníka tvoria aj tí, ktorí spoločne uhrádzajú len tú časť osobných potrieb, ktorá súvisí napr. s bývaním, stravovaním kým ďalšie potreby ako ošatenie, kultúru a podobne si obstarávajú a uhrádzajú sami. Nie je dokonca ani vylúčené keby jednotlivé spolu žijúce osoby mali vlastné úspory. Spoločná domácnosť predpokladá spravidla spoločné bývanie. Výnimočne netreba trvať na spoločnom bývaní, keď napríklad poručiteľ pre svoj zdravotný stav alebo z bytových dôvodov nemohol mať spoločný byt s osobami, s ktorými inak trvale žil spolu a ktoré sa z tohto dôvo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 11C/89/2011 1111217995 10.12.2012 JUDr. Branislav Král ECLI:SK:OSBA1:2012:1111217995.5 Rozhodnutie Okresný súd Bratislava I v Bratislave, v konaní pred samosudcom JUDr. Branislavom Králom v právnej veci navrhovateľa: Y. Z., bytom C.P. XX, Bratislava, občan SR, zastúpený: JUDr. Jana Uhrinová, advokátka, Bezručova 1, Bratislava, proti odporcovi: Slovensk
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V zmysle § 470 Občianskeho zákonníka platí dôležitá zásada na ochranu dedičov, podľa ktorej dedenie by malo byť na prospech dediča a nie na jeho ťarchu, aby sa dedič dedením nedostal do horšej majetkovej situácie, než akú mal pred dedením a aby bol chránený pred negatívnym dopadom dedenia. Preto zákonodarca zakotvil zásadu, že dedič zodpovedá iba za dlhy ktorých výška nepresahuje výšku ceny nadobudnutého dedičstva. V zmysle § 470 ods. l Občianskeho zákonníka zodpovednosť má iba ten dedič, ktorý skutočne dedičstvo nadobudol. Kto dedí a v akej hodnote (aká je čistá hodnota dedičstva nadobudnutéh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 14Co/222/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6612200794 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Trubanová, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6612200794.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici rozhodujúci v senáte zloženom
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Platné dedičské právo stojí na zásade, že dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa (§ 460 OZ). Z tejto zásady vyplýva, že okamihom smrti poručiteľa vstupuje dedič na jeho miesto a stáva sa subjektom všetkých práv a povinností, ktoré smrťou nezanikajú. Pod pojmom dedič v zmysle ust. § 470 OZ treba rozumieť každého, komu svedčí niektorý z titulov dedenia, je spôsobilý dediť a dedičstvo neodmietol a z dedičstva niečo nadobudol (resp. nadobudne, ak sú tu aktíva dedičstva, prevyšujúce pasíva)...Podľa ust. § 175k ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len "O.s.p."), treba považo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 23Co/302/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2508899850 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 09. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Iveta Jankovičová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2014:2508899850.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Iveta Ja
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Tvrdenie žalovaného, že dedič zodpovedá do výšky nadobudnutého dedičstva len za dlhy, ktoré boli v čase dedičského konania známe a za dlhy, ktoré vzniknú resp. sú splatné po dedičskom konaní zodpovedá bez obmedzenia uvedeného v § 470 ods. 1 OZ je tvrdením účelovým a nesprávnym. Takýto výklad odporuje nielen zneniu ale aj účelu § 470 ods. 1 OZ. V § 470 ods. 1 OZ je uvedené, že dedič zodpovedal za poručiteľove dlhy. Toto ustanovenia zákona nešpecifikuje za aké dlhy dedič zodpovedá, resp. že za niektoré dlhy nezodpovedá. Na základe uvedeného dedič zodpovedá za dlhy známe v čase dedičského k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 3S/33/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8015200833 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 09. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboslava Mruškovičová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8015200833.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľubo
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V danej veci povinná v priebehu konania zomrela. Povinnosti vyplývajúce z exekučných vzťahov však smrťou povinného nezanikajú ( § 37 ods. 3 Exekučného poriadku ), ale prechádzajú na dedičov, ktorí sa okamihom smrti poručiteľa stávajú subjektom jeho práv a povinností a veritelia môžu od nich žiadať uspokojenie svojich pohľadávok do výšky nadobudnutého dedičstva. V tomto prípade však poručiteľka žiaden majetok nezanechala a dedičské konanie bolo právoplatne zastavené podľa § 175h ods. 1 O.s.p. pre jej nemajetnosť. Prípadní dedičia nevstúpili do žiadnych povinností poručiteľky, nakoľko tá b ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 15CoE/143/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7207208714 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7207208714.1 Rozhodnutie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: Obvodný úrad Košice, so sídlom Komenského 52
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa ustálenej judikatúry súdov je treba otázku, či potomok o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok prejavovať mal, posudzovať s prihliadnutím ku všetkým okolnostiam prípadu a rovnako aj k otázke dobrých mravov, ktoré sa v spoločnosti ustálili. Jedným z hľadísk, na ktoré je treba prihliadať je to, či potomok poručiteľa mal reálnu možnosť o poručiteľa prejaviť opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejaviť, t.j. či poručiteľ mal sám záujem sa s potomkom stýkať a udržiavať s ním bežné príbuzenské vzťahy; vydedenie prichádza do úvahy len tam, kde poručiteľ o t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoD/47/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7511209158 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 02. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dana Ferková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2015:7511209158.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dany Ferk
MENU