SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187624
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64714
USSR: 35935
NSČR: 124655
NSSČR: 67450
USČR: 80174
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425562
Krajské súdy (ČR): 43764
Posledná aktualizácia
11.07.2020 03:27

Nájdené rozsudky pre výraz: porušenie povinností zamestnávateľa


Približný počet výsledkov: 85 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: porušenie povinností zamestnávateľa
  • porusenie nájdené 375388 krát v 99832 dokumentoch
  • povinnost nájdené 1851169 krát v 281954 dokumentoch
  • zamestnavatel nájdené 119337 krát v 20776 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 24 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument


Právna veta: 32. Účelom zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je okrem iného vymedziť nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ustanoviť zákaz vykonávania nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, výkon kontroly a postih za porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Jednoznačne pritom zákon rozlišuje nelegálne zamestnávanie. Pokiaľ zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 2 ods. 2 písm. b/ zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní považuje za nelegálne zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6S/51/2016 7016200159 05. 04. 2017 Mgr. Marián Degma ECLI:SK:KSBA:2017:7016200159.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Mariána Degmu a členov senátu JUDr. Andrey Kriškovej a JUDr. Beáty Jurgošovej, v právnej veci žalobcu: APHRODITE - Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, s.r.o., IČO: 36 006 297 .
Právna veta: Správne konanie je spravidla ovládané zásadou písomnosti a neverejnosti. Ústne konanie sa preto vo všeobecnosti na rozdiel od súdneho konania nevyžaduje. Napriek tomu procesný inštitút ústneho konania je nevyhnutný aj v správnom konaní a to ak osobitný právny predpis nariaďuje ústne pojednávanie, ide teda o obligatórne ústne pojednávanie, alebo ak si to vyžaduje povaha veci, kedy ide o fakultatívne ústne pojednávanie.

Úryvok z textu:
... čase kedy došlo k pracovnému úrazu vyplýva, že správny orgán je oprávnený uložiť za porušenie povinností zamestnávateľa v danom prípade pokutu od 0 do 100.000,- Eur. Pokiaľ však porušením povinností zamestnávateľa došlo k smrteľnému úrazu zamestnanca ( čo v danom prípade nedošlo), mala byť najnižšie uložená .
Právna veta: Z citovaných ustanovení jednoznačne vyplýva, že spoločnými znakmi dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú existencia hierarchie nadriadenosti a podriadenosti a rovnaké alebo obdobné právne následky vznikajúce alebo s nimi súvisiace, napr. v oblasti ochrany práce (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci), v oblasti zodpovednosti za škodu a pod. Na pracovnoprávne vzťahy založené dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa nevzťahujú tie ustanovenia Zákonníka práce a ostatných pracovnoprávnych predpisov, ktoré sa týkajú výlučne pracovného pomeru, a ktorých uplat ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákona č. 125/2006 Z.z.. Je zrejmé, že žalovaný dospel k záveru, že spoločenské nebezpečenstvo protiprávneho konania žalobcu predstavuje porušenie povinnosti zamestnávateľa spočívajúcej v zníženej ochrane práv zamestnancov. Takýto záver vyplýva zo skutkových zistení a z dôvodov rozhodnutia. Žalobca zamestnával zamestnancov výlučne .
Právna veta: Pre posúdenie kedy, a či žalobcovi (t.j. zamestnávateľovi) v danom prípade vznikla povinnosť vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy pri okamžitom skončení pracovného pomeru, je podľa názoru súdu potrebné v prvom rade vysporiadať sa s otázkou, aký vplyv má na povinnosť vyplatiť náhradu mzdy vedenie konania o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru. Uvedenou problematikou sa zaoberal Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozsudku sp. zn. 5 MCdo/8/2012 zo dňa 26.01.2015, ktorý možno na prejednávaný prípad analogicky aplikovať. Najvyšší súd v danej veci konštatoval, že ,,zamestnanec, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Vzhľadom na túto skutočnosť tak v danej veci bez rozhodnutia súdu o neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru nemožno hovoriť o porušení povinnosti zamestnávateľa vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy, ako to nesprávne konštatoval žalovaný v predmetnom Protokole. 20. Správny bol preto názor žalobcu, že v .
Kľúčové slová: Peňažný trest, primeranosť trestu

Právna veta: Peňažný trest je vhodným druhom trestu aj ako samostatný, alebo v kombinácii s inými druhmi trestu nespojenými s odňatím slobody pri trestných činoch majetkovo indiferentných napr. aj pokiaľ ich spáchali osoby doposiaľ bezúhonné a ide o menej závažné delikty, najmä nedbanlivostné, presne tak ako je to i v tejto veci. V týchto prípadoch mnohokrát postačí uloženie peňažného trestu ako samostatného, čiže ako klasická alternatíva k nepodmienečnému trestu odňatia slobody. Na túto skupinu trestných činov sa potom spravidla vzťahuje vyššie citované ustanovenie § 56 ods. 2 Trestného zákona (na rozdiel ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že poškodená nedodržala všetky predpisy na úseku ochrany zdravia pri práci. Vznik ťažkej ujmy na zdraví poškodenej bol zapríčinený aj porušením povinností zamestnávateľa, ktorý neposkytol poškodenej osobné ochranné prostriedky, neoznačil ani neohradil priestor, v ktorom prebiehala nakládka tovaru. Taktiež vysokozdvižný vozík, ktorý bol .
Kľúčové slová: právo na prístup k zamestnaniu, diskriminácia v zamestnaní

Právna veta: Zásada rovnakého zaobchádzania sa uplatňuje len v spojení s právami osôb ustanovenými osobitnými zákonmi v oblasti prístupu k zamestnaniu vrátane požiadaviek pri prijímaní do zamestnania a podmienok a spôsobu uskutočňovania výberu do zamestnania. Touto formuláciou sa zdôrazňuje, že o diskrimináciu v prezentovanej oblasti môže ísť len vtedy, ak je namietaná v súvislosti s uplatňovaním niektorého práva alebo výkonu povinnosti, ktoré vyplývajú z osobitných zákonov. Účelom takejto formulácie je jasne a jednoznačne stanoviť, že nie všetky situácie, v rámci ktorých dochádza k odlišnému zaobchádzani ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ako kvalifikačný predpoklad postačuje úplné stredoškolské vzdelanie nemožno to, že prijatý uchádzač má vzdelanie také a nie vysokoškolské chápať ako porušenie povinnosti zamestnávateľa. Nemožno uprieť logiku tvrdeniam žalobkyne o tom, že záujmom zamestnávateľa (a za pravdu jej dáva aj Ministerstvo školstva) by malo .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 196 ods. 3, 4 a 5 Zákonníka práce, ak sa zamestnávateľ zbaví zodpovednosti sčasti, určí sa časť škody, za ktorú zodpovedá zamestnanec, podľa miery jeho zavinenia. V prípade uvedenom v odseku 2 písm. c) sa zamestnancovi uhradí aspoň jedna tretina škody. Pri posudzovaní, či zamestnanec porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci [ odsek 1 písm. a) a odsek 2 písm. a)], alebo osobitné predpisy, nemožno sa dovolávať len všeobecných ustanovení, podľa ktorých si má každý počínať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a zdravie in ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Následne potom súd vzhľadom na takéto právne a skutkové závery vyhodnotil mieru zodpovednosti zamestnanca vo vzťahu k jeho zavineniu oproti porušeniu povinností zamestnávateľa. Zamestnávateľ porušil zo zákona vyplývajúce povinnosti pri zabezpečení ochrany zdravia pri práci a nebezpečné miesto strojového zariadenia nevybavil príslušnými krytmi .
... 73 ods. 8 ZP nárok na náhradu mzdy v sume 2-násobku priemerného zárobku zamestnanca. Zákonodarca považoval porušenie povinností zamestnávateľa pri hromadnom prepúšťaní za tak závažné, že ho priamo do zákona sankcionoval. Uvedenú skutočnosť potvrdil aj inšpektorát ... s § 73 ods. 8 Zákonníka práce a nemožno kvalifikovať uplatnenie nároku na náhradu mzdy v dôsledku porušenia povinnosti zamestnávateľa ako úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom. .
... stanovujú povinnosti priamo poskytovateľovi. Žalobkyňa je toho názoru, že nemôže predchádzať porušenie povinností zamestnanca porušeniu povinnosti zamestnávateľa, ktorý navonok zodpovedá za činnosť prevádzky. Ďalej uviedla, že v inom konaní žalovaný vyslovil ... stanovujú povinnosti priamo poskytovateľovi. Žalobkyňa je toho názoru, že nemôže predchádzať porušenie povinností zamestnanca porušeniu povinnosti zamestnávateľa, ktorý navonok zodpovedá za činnosť prevádzky. Ďalej uviedla, že v inom konaní žalovaný .
... . Pokiaľ aj odporca namietal, že sa navrhovateľka o výpovedi dozvedela od svojej matky, tak takáto námietka je irelevantná vzhľadom k porušeniu povinnosti zamestnávateľa doručiť výpoveď zamestnancovi do vlastných rúk pod sankciou neplatnosti. Povinnosť doručiť výpoveď do vlastných rúk zamestnancovi má zamestnávateľ a nie .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.