Nájdené rozsudky pre výraz: porušenie pracovnej disciplíny

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1657

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

412 dokumentov
124 dokumentov
19 dokumentov
31 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Ustanovenie § 63 ods. 1 písm. e) ZP patrí k právnym normám s relatívne neurčitou (abstraktnou) hypotézou, t.j. k takým právnym normám, ktorých hypotéza nie je priamo stanovená právnym predpisom a ktoré ponechávajú súdu, aby podľa svojho uváženia v každom jednotlivom prípade sám vymedzil hypotézu právnej normy zo širokého, vopred neobmedzeného okruhu okolností. Zákonník práce zároveň neustanovuje, z akých východísk má súd vychádzať. Vymedzenie hypotézy platnej v každom konkrétnom prípade teda závisí od úvahy súdu. Súd môže pri skúmaní intenzity porušenia pracovnej disciplíny prihliadať na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 12CoPr/1/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6614215518 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Katarína Katková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2016:6614215518.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedníčky s
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Povinnosť dodržiavať pracovnú disciplínu patrí k základným povinnostiam zamestnanca vyplývajúcim z pracovného pomeru (§ 47 ods. l písm. b/ Zákonníka práce) a spočíva v plnení povinností stanovených právnymi predpismi, pracovným poriadkom, pracovnou zmluvou alebo pokynom nadriadeného zamestnanca. Ak má byť porušenie pracovnej disciplíny právne postihnuteľné ako dôvod na skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, musí byť toto porušenie pracovných povinností zo strany zamestnanca zavinené (aspoň z nedbanlivosti) a musí dosahovať určitý stupeň intenzity. Zákonník práce pre účely ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 6CoPr/10/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1214201523 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 12. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Murgaš ECLI: ECLI:SK:KSBA:2019:1214201523.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martin
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Pre okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, ktoré predstavuje jednostranný právny úkon skončenia pracovného pomeru, sú taxatívne vymedzené dôvody v § 68 ods. 1 ZP. Jedným z dôvodov je závažné porušenie pracovnej disciplíny, za ktoré sa považuje porušenie pracovnej disciplíny vyššej intenzity, preto aj postih voči zamestnancovi môže byť viac závažný, bez požiadavky na opakovanie, bez predchádzajúceho upozornenia (R 18/1974). Zákonník práce nevymedzuje skutkové podstaty závažného a menej závažného porušenia pracovnej disciplíny, kvalifikáciu konania zamestnanca robí zamest ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 12CoPr/2/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6718204917 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 03. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Kvietok ECLI: ECLI:SK:KSBB:2021:6718204917.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Súd zdôrazňuje, že vo všeobecnosti nie je možné preukazovanie porušenia pracovnej disciplíny viazať len na ust. § 81 a § 82 Zákonníka práce (v prípade vedúcich zamestnancov), keď-že v týchto ustanoveniach sú práva a povinnosti zamestnancov, resp. vedúcich zamestnancov uvádzané len všeobecne, a je v záujme zamestnávateľa konkretizovať práva a povinnosti zamestnancov a vzájomné zodpovednostné väzby medzi zamestnancami organizácie v ďalších vnútropodnikových smerniciach alebo pokynoch, ako je napr. pracovný poriadok, organizačný poriadok, resp. iné vnútorné predpisy.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava III 20Cpr/61/2003 1303897267 28.03.2007 JUDr. Blanka Podmajerská ECLI:SK:OSBA3:2007:1303897267.8 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava III v Bratislave, v konaní pred sudkyňou JUDr. Blankou Podmajerskou, v právnej veci navrhovateľa: R. K., bytom D. XX,. B., zastúpeného: J.. J. H., advokát, AK T. XX. XX,. B., proti odporcovi: Ž. S. R
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Právnu kvalifikáciu porušenia pracovnej disciplíny Zákonník práce nevymedzuje. Za porušenie pracovnej disciplíny zamestnanca možno považovať zavinené porušenie povinností, ktoré zamestnancovi vyplývajú z právnych, z pracovnoprávnych predpisov, z pokynov zamestnávateľa, z pracovnej zmluvy, či z pracovného poriadku. Zákonník práce taktiež nedefinuje pojem závažné porušenie pracovnej disciplíny. Naplnenie tejto skutkovej podstaty je preto potrebné posudzovať v každom prípade individuálne, podľa konkrétnych okolností prípadu. Možno však vyvodiť, že ide o také porušenie pracovnej disciplíny, ktoré ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Skalica 2C/6/2011 2711200111 12.04.2012 JUDr. Božena Michaláčová ECLI:SK:OSSI:2012:2711200111.10 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Skalica samosudkyňou JUDr. Boženou Michaláčovou v právnej veci navrhovateľky: T. K., nar. XX.XX.XXXX, bytom O. XX, XXX XX A., zast.: JUDr. Igor Chaloupka, nar. 11.12.1963, bytom Pelíškova 32, 909 01 Skalica, proti odporco
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Podľa § 68 ods. 1 Zákonníka práce, zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne, a to iba vtedy, ak zamestnanec: a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, b) porušil závažne pracovnú disciplínu.Neospravedlnená neprítomnosť na pracovisku predstavuje závažné porušenie pracovnej disciplíny. V každom jednotlivom prípade je však potrebné zohľadniť individuálne okolnosti prípadu.V posudzovanej veci práve tieto individuálne okolnosti prípadu umožňujú prijať záver, že ani neospravedlnená absencia žalobkyne na pracovisku v trvaní jedného dňa nepredstavuje závažné poruše ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 20CoPr/3/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8316206306 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 11. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Michal Boroň ECLI: ECLI:SK:KSPO:2019:8316206306.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Michala Boroňa
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Podľa ustálenej súdnej praxe okamžité skončenie pracovného pomeru je výnimočným opatrením; zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer so zamestnancom okamžite len vtedy, ak konanie zamestnanca možno s prihliadnutím na všetky rozhodujúce okolnosti považovať za tak závažné, že od zamestnávateľa nemožno spravodlivo požadovať, aby ho ďalej zamestnával. Pri skúmaní intenzity porušenia pracovnej disciplíny sa vo všeobecnosti musí prihliadnuť na osobu zamestnanca, ním zastávanú funkciu, jeho doterajší postoj pri plnení pracovných úloh, čas a situáciu, za ktorej došlo k porušeniu pracovnej discip ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 16CoPr/5/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6716212428 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 02. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ivica Hanusková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2018:6716212428.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky se
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Závažnosť porušenia pracovnej disciplíny žalobcom neznižuje ani tá skutočnosť, že žalovaný mu ponúkol zaradenie na iné pracovné miesto. Pokiaľ žalobca nesúhlasil s jeho pracovným zaradením na nižšiu pracovnú pozíciu, tak nebolo možné od žalovaného spravodlivo požadovať, aby žalobcu naďalej zamestnával vo funkcii vedúceho zamestnanca, pri výkone ktorej došlo z jeho strany k závažnému porušeniu pracovnej disciplíny. Intenzitu porušenia pracovnej disciplíny žalobcom ako vedúceho zamestnanca nemožno porovnávať s prípadom jeho podriadeného , ktorého porušenie pracovnej disciplíny sa týkalo in ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 8Co/372/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1211203274 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 04. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Vlčková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1211203274.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany V
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Iba závažné porušenie pracovnej disciplíny je dôvodom podľa § 68 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce na okamžité skončenie pracovného pomeru. Vzhľadom na charakter citovaného zákonné-ho ustanovenia, ktoré patrí k právnym normám s neurčitou (abstraktnou) hypotézou, je vždy úlohou súdu, aby podľa svojho uváženia, s ohľadom na okolnosti prípadu, sám túto hypotézu vymedzil. Je vecou súdu, aby posúdil, či sa zamestnanec dopustil zavineného porušenia pracovnej disciplíny a v prípade kladného záveru rozhodol, o aký stupeň porušenia pracovnej disciplíny v danom prípade ide. Pri týchto úvahách nie je súd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 9Co/540/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1110234222 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Huszár ECLI: ECLI:SK:KSBA:2012:1110234222.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Romana Huszá
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Na okamžité skončenie pracovného pomeru podľa § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce sa vyžaduje, aby išlo o zavinené konanie zo strany zamestnanca, a to aj z nedbanlivosti, a musí dosahovať intenzitu porušenia pracovných povinností závažným spôsobom. Dôvodom pre okamžité skončenie pracovného pomeru podľa § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce je teda závažné porušenie pracovnej disciplíny. Zamestnávateľ musí závažné porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom preukázať. Preukazovanie závažného porušenia pracovnej disciplíny nemožno viazať len na § 81 a § 82 Zákonníka práce, v ktorých sú všeobecne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2CoPr/7/2013 1212220290 25.09.2013 JUDr. Ayše Pružinec - Erenová ECLI:SK:KSBA:2013:1212220290.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ayše Pružinec Erenovej a členov senátu JUDr. Márie Hajdínovej a JUDr. Jany Vlčkovej v právnej veci navrhovateľa: N. Z., nar. X. X. XXXX, bytom C. V.. Č.
MENU