SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1230216
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65526
USSR: 36289
NSČR: 126261
NSSČR: 68283
USČR: 80739
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427335
Krajské súdy (ČR): 46897
Posledná aktualizácia
25.09.2020 01:07

Nájdené rozsudky pre výraz: porušenie správneho poriadku


Približný počet výsledkov: 48 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: porušenie správneho poriadku
  • porusenie nájdené 382249 krát v 101181 dokumentoch
  • spravny nájdené 1654119 krát v 313240 dokumentoch
  • poriadok nájdené 1245412 krát v 258051 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 26 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 7 dokumentov


Právna veta: V zmysle ust. § 66 Zákonníka práce zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného ÚPSVaR, inak je výpoveď neplatná. Tento súhlas sa nevyžaduje, ak ide o výpoveď dávanú zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok, alebo z dôvodov ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a) a e).

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 20S/41/2012 2012200625 10.12.2013 JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI:SK:KSTT:2013:2012200625.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubomíra Bundzela a členov senátu JUDr. Boženy Husárovej a JUDr. Róberta Foltána v právnej veci žalobkyne: C. P., nar. XX.X.XXXX, bytom F., L. XXXX/XX, zastúpenej Mgr. U. Y., nar. XX.X. .
Právna veta: Účastník správneho konania má nielen právo navrhovať dôkazy, ale na potvrdenie správnosti svojho tvrdenia má súčasne aj povinnosť dôkazy správnemu orgánu predkladať, nesplnenie tejto povinnosti má za následok neunesenie jeho dôkaznej povinnosti podmieňujúcej výsledok konania. Nesplnenie si tejto povinnosti však nezbavuje správny orgán zistiť vo veci skutočný stav, keďže túto povinnosť správnemu orgánu zabezpečuje zisťovanie skutkových okolností z úradnej povinnosti a postupuje v súlade so Správnym poriadkom, aj keď účastník správneho orgánu je nečinný a správnemu orgánu nenavrhuje alebo nepred ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na uloženie pokuty. Dňa 21.11.2012 žalobca doručil žalovanému dodatok k podanému odvolaniu, v ktorom namietal okrem iného aj porušenie Správneho poriadku v ustanoveniach § 3 ods. 1 a 2, § 32 ods. 1 a 2, § 33 ods. 1 a 2 .
Právna veta: Na to, aby príslušný úrad práce mohol konať o žiadosti zamestnávateľa o súhlas úradu podľa § 66 Zákonníka práce je potrebné, aby bolo preukázané, že vo vzťahu k pracovnému miestu zamestnanca so zdravotným postihnutím došlo ku skutočnostiam zakladajúcim dôvod pre skončenie pracovného pomeru výpoveďou zamestnávateľa podľa § 63 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce. Rozhodnutie zamestnávateľa o takých organizačných zmenách, ktoré majú alebo môžu mať za následok skončenie pracovného pomeru so zamestnancom so zdravotným postihnutím je jedným z podkladov pre konanie úradu práce o žiadosti zamestnávateľa o ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... skutkovej podstaty výpovedného dôvodu u žalobkyne, pretože súd nepreskúmava vyjadrenie žalovaného, ale rozhodnutie žalovaného. Vzhľadom k vyššie uvedenému došlo k porušeniu Správneho poriadku v tom, že žalovaný svojím postupom ukrátil žalobkyňu na jej právach tak, ako je vyššie uvedené, a preto súd napadnuté .
Právna veta: Podľa ust. § 4 ods. 1 až 5 zákona o poľovníctve, žiadosť o uznanie poľovného revíru môže podať vlastník alebo vlastníci poľovného pozemku na príslušný obvodný lesný úrad. Na podanie návrhu na uznanie spoločného poľovného revíru je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých vlastníkov poľovných pozemkov počítaný podľa výmery poľovných pozemkov, z ktorých má byť poľovný revír uznaný. Ak poľovné pozemky navrhnuté na uznanie za poľovný revír ležia v obvode pôsobnosti viacerých lesných úradov, dotknutými správnymi orgánmi sú lesné úrady, v ktorých pôsobnosti leží menšia časť poľovných p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... administratívny spis. Žalovaný mal navyše vedomosť o tom, že Krajský súd v Bratislave viacerými rozsudkami posúdil obdobné konanie nielen ako porušenie správneho poriadku ale aj Ústavy Slovenskej republiky. Žalobca poukázal na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III ÚS S 153/07 .
Právna veta: Hneď prvou úlohou, ktorou sa mali správne orgány zaoberať je posúdenie, či žiadateľ o schválenie nájmu na výkon práva poľovníctva spĺňa podmienku podľa cit. § 14 ods. 3 zákona č. 23/1962 Zb., a teda či je takým právnym subjektom, ktorému je možné právo výkonu poľovníctva prenajať za účelom, aby ho tento mohol vykonávať. Rovnako dôležité malo byť zistenie správnych orgánov, či žiadateľ o schválenie nájmu na výkon práva poľovníctva spĺňa podmienku disponovania platným poľovným lístkom (kedy bol poľovný lístok vydaný a pre koho), (§ 4 ods. 1 zákona č. 23/1962 Zb.). Žalovaný sa vo svojom roz ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v čase rozhodovania správnych orgánov, subjektom nespôsobilým byť nositeľom (nájomcom) výkonu práva poľovníctva. Z uvedeného podľa názoru žalobcu je zrejmé porušenie Správneho poriadku v ustanoveniach § 3 ods. 1 (zásada zákonnosti), ods. 4 (zásada materiálnej pravdy), ako aj § 32 ods. 1 (povinnosť .
... prvostupňový správny orgán bez rozhodnutia o námietke zaujatosti vydal rozhodnutie vo veci samej, čím došlo k porušeniu Správneho poriadku. Žalovaný v napadnutom rozhodnutí uviedol, že účastník konania môže podať námietku zaujatosti len voči konkrétnemu zamestnancovi ... správny orgán bez toho aby o nej rozhodol, vydal rozhodnutie vo veci samej, čím došlo k porušeniu Správneho poriadku. Žalovaný v odôvodnení napadnutého rozhodnutia k tejto námietke iba dôvodil, že podanie námietky zaujatosti účastníkom konania .
... úkony, ktoré odporca vykonal (spísanie zápisnice), mali len formálny charakter a nemohli zmeniť prijaté rozhodnutie odporcu. Ide tu o zjavné porušenie Správneho poriadku a porušenie práv navrhovateľa v konaní, keď správny orgán rozhodol o zaistení navrhovateľa predčasne, ešte predtým, ako navrhovateľ dostal možnosť .
... . 138/1991 Z.z. na zápis vecného bremena záznamom. Ak žalobkyňa namieta, že postupom žalovaného Mesta Prešov došlo tiež k porušeniu Správneho poriadku, s týmto názorom sa súd nestotožňuje. Zákon č. 369/190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v § .
... vydané k predchádzajúcemu stavebnému konaniu, ktoré bolo právoplatne zastavené. Naviac rovnako namieta protokol o vykonanom meraní hluku. Tiež upozorňovala na porušenie Správneho poriadku, keď stavebný úrad nepribral do konania jej rodičov - manželov O., ktorých trvalé bydlisko je na H. T.. Č.. XX, čím .
... , najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. V danom prípade súd považoval za jednoznačne zistené a preukázané porušenie správneho poriadku, keď žalovaný svojim postupom ukrátil žalobcu na jeho právach, a to najmä tým, že ho neprizval na ohliadku reklamných zariadení .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.