Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1092744
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63945
USSR: 34960
NSČR: 122249
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422360
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
20.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: poskytnutie revolvingového úveru


Približný počet výsledkov: 1880 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: poskytnutie revolvingového úveru
  • poskytnutie nájdené 201915 krát v 64025 dokumentoch
  • revolvingoveho nájdené 10385 krát v 2694 dokumentoch
  • uver nájdené 1151080 krát v 53358 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 15 dokumentov


Kľúčové slová: poskytnutie revolvingového úveru, spotrebiteľská zmluva

Právna veta: Treba v tejto súvislosti zdôrazniť, že odvolacia námietka žalobcu spočívajúca v tom, že premlčaciu dobu je treba posudzovať podľa Obchodného zákonníka nie je náležitá z dôvodu, že v danom prípade ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom, pričom na všetky právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ sa vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva. Z tohto dôvo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 11Co/105/2014 8513203825 25.08.2015 JUDr. Peter Šamo ECLI:SK:KSPO:2015:8513203825.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Šama a sudcov JUDr. Romana Tótha a JUDr. Jozefa Škraba v právnej veci žalobcu: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 792 752, zastúpený: Advokátskou .
Právna veta: Cena plnenia nie je vyňatá zo súdnej kontroly, pokiaľ ide o rozsah jej primeranosti, ani kontroly podľa generálnej klauzuly v zmysle ust. § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Neprimeranou a preto odporujúcou dobrým mravom je taká výška úrokov, ktorá podstatne presahuje obvyklú úrokovú mieru v čase uzavretia zmluvy, určenú predovšetkým s prihliadnutím na najvyššie úrokové sadzby uplatňované bankami pri poskytovaní pôžičiek. Pri nebankových subjektoch, predstavujúcich súčasť finančného trhu sa dajú akceptovať vyššie úroky, rozhodne však nie viac ako o 100 % oproti priemeru bánk. Výška zmluvn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákonníka, § 298 ods. 1, 2 Civilného sporového poriadku a uviedol, že z listiny označenej ako: „Žiadosť o poskytnutie revolvingového úveru/ zmluva o revolvingovom úvere“, jednoznačne vyplýva, že žalobkyňa v rámci návrhu na uzavretie zmluvy uviedla parametre, ktoré má mať ... na základe čoho súdu dospel k záveru o tom, že žalobkyňa vlastne navrhla údaj o RPMN. Žiadosť o poskytnutie revolvingového úveru žiadny návrh RPMN neobsahuje, uvádza sa v nej len údaj o predpokladanej RPMN. Ak teda súd prvej inštancie .
Právna veta: Údaje o schválenom úvere sú uvedené až v Oznámení veriteľa o schválení úveru dlžníkovi - Zmluva o revolvingovom úvere č. 8200051050, resp. 8200051051, ktoré je podpísané len žalovaným a nie sú súčasťou samotnej zmluvy o revolvingovom úvere, podpísanou žalobkyňou a žalovaným, zmluva neobsahuje náležitosti, predpokladané § 4 ods. 2 zákona č. 258/2001 Z.z.. Pokiaľ Oznámenie veriteľa o schválení úveru dlžníkovi nie je podpísané žalobkyňou, ale len žalovaným, v tomto rozsahu toto oznámenie nie je možné považovať za zmluvu, podpísanú obidvomi účastníkmi konania, a preto uvedená zmluva nespĺňa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... č. 8200051050. Zmluva je formulárové tlačivo s predtlačeným označením veriteľa - žalovaného, s názvom "Žiadosť o poskytnutie revolvingového úveru/Zmluva o revolvingovom úvere", do ktorého záujemca o poskytnutie úveru vypĺňa svoje osobné údaje a údaje o ... č.8200051051. Zmluva je formulárové tlačivo s predtlačeným označením veriteľa - žalovaného, s názvom "Žiadosť o poskytnutie revolvingového úveru/Zmluva o revolvingovom úvere", do ktorého záujemca o poskytnutie úveru vypĺňa svoje osobné údaje a údaje o .
Právna veta: Uzavretie zmluvy o revolvingovom účte navrhovateľ umiestnil do ÚZP, ktoré majú formulárovú podobu, t. j. sú predtlačené a ich obsah nemôže klient ovplyvniť. Na úverovej zmluve je uvedené, že ÚZP sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Z uvedeného postupu navrhovateľa potom plynie, že klient nemá inú možnosť, ako prijať ÚZP aj so zmluvou o revolvingovom úvere, ktorú ani nechce uzavrieť. Takýto postup navrhovateľa súd kvalifikoval ako nekalú praktiku a neprijateľnú zmluvnú podmienku podľa ustanovenia § 53 ods. 3 písm. a) Občianskeho zákonníka. V zmysle § 52a ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak sú uza ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 8. ÚZP zmluva o úvere bola zároveň aj zmluvou o poskytnutí revolvingového úveru. Navrhovateľ zmluvy označil rôznymi číslami (úverová zmluva Č.. XXXXXXXXXX a zmluva o poskytnutí revolvingového úveru Č.. XXXXXXXXXX). Zmluva bola medzi účastníkmi uzavretá podľa príslušných ... zmysle hlavy 8. ÚZP sa zmluvné strany popri úverovej zmluve dohodli aj na uzatvorení zmluvy o poskytnutí revolvingového úveru. Ako uviedol navrhovateľ, odporca riadne a včas nesplácal revolvingový úver č. 5709010276. K tomuto svojmu .
Právna veta: Ako vyplýva z článku 6 odsek 1 Smernice Rady č. 2005/29 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, obchodná praktika sa považuje za klamlivú, ak obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá alebo akýmkoľvek spôsobom, vrátane celkového prevedenia uvádza do omylu alebo je spôsobilá uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k jednému alebo k viacerým prvkom vymenovaným v tomto článku 6 ods.1, pričom v obidvoch prípadoch zapríčiňuje alebo je spôsobilá zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcií, ktoré by inak neurobil ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. Na základe takto uzatvorenej Zmluvy o RU I vzniká klientovi právo na poskytnutie revolvingového úveru I prostredníctvom Úverovej karty za podmienok stanovených v hlave 8, 9, 10 a 11 Úverových podmienok spoločnosti Home ... úvere, a uvádza, že si musela byť vedomá pri čítaní návrhu úverovej zmluvy, že uzatvára aj zmluvu o poskytnutí revolvingového úveru. Odvolací súd k tomu dodáva, že žalobca ukryl podmienky, ktoré mali byť podstatné pre informáciu klienta, teda spotrebiteľa .
Právna veta: Zákon č. 129/2010 Z.z. obsahuje v § 11 dôsledky porušenia povinnosti, keď v ods. 1 uvádza dôvody, kedy sa poskytnutý spotrebiteľský úver považuje za bezúročný a bez poplatkov. Podľa písm. a/ je tomu tak v prípade ak zmluva o spotrebiteľskom úvere nemá písomnú formu podľa § 9 ods. 1, podľa písmena b/ zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje náležitosti podľa § 9 ods. 2 písm. a/ až l/, s/, z/ a a/, podľa c/ zmluva o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí splatiť na požiadanie alebo do troch mesiacov, neobsahuje náležitosti podľa § 10 ods. 1 alebo d/ v zmluve o spotre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vzťahu medzi účastníkmi a dospel k záveru, že tento právny vzťah založený zmluvou označenou ako žiadosť o poskytnutie revolvingového úveru/zmluva o revolvingovom úvere je potrebné posudzovať podľa ustanovení o spotrebiteľskom práve. Zo samotnej zmluvy a jej ... rozhodnutie odôvodnil popisom vykonaných dôkazov, z ktorých zistil, že odporkyne dňa 25.06.2010 požiadali navrhovateľa o poskytnutie revolvingového úveru vo výške 1.500 eur zo splatnosťou úveru v 36 mesačných splátkach, pri mesačnej splátke 85,15 eur .
Právna veta: Podľa § 40 ods. 3 OZ písomný právny úkon je platný, ak je podpísaný konajúcou osobou; ak právny úkon robia viaceré osoby, nemusia byť ich podpisy na tej istej listine, ibaže právny predpis ustanovuje inak. Podpis sa môže nahradiť mechanickými prostriedkami v prípadoch, keď je to obvyklé Úverové podmienky žalovaný nepodpísal a odvolací súd sa preto stotožňuje s názorom prvostupňového súdu, že pre nedodržanie zákonom vyžadovanej písomnej formy nejde o platný právny úkon. „Písomná forma je zachovaná, ak je rozhodcovská zmluva obsiahnutá v dokumente podpísanom zmluvnými stranami alebo vo vzá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... úverovým rámcom na základe ktorého vzniká klientovi právo na poskytnutie revolvingového úveru prostredníctvom úverovej karty za stanovených úverových podmienok a tiež zmluvy o poskytnutí revolvingového úveru II. s úverovým rámcom, na základe ktorej vzniká klientovi právo na poskytnutie revolvingového úveru. Žalobca zaslal v súlade s úverovými podmienkami úverovú kartu .
Právna veta: Dojednanie zrážok zo mzdy len na základe údajov zainteresovaného obchodníka je osobitne závažné. Pre porovnanie odvolací súd dáva do pozornosti ust. § 12 rakúskeho zákona o ochrane spotrebiteľa, cit.,, Zákaz postúpenia mzdy(1) Pohľadávku spotrebiteľa na mzdu alebo plat nemožno podnikateľovi postúpiť ani na uspokojenie, ani na zabezpečenie jeho ešte nesplatnej pohľadávky. Smernica Európskeho parlamentu Rady 2008/46/ES z 23.04.2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere ukladá veriteľovi informačnú povinnosť a povinnosť poskytnúť vysvetlenie, ktoré umožňuje dlžníkovi prijať pri uzatvorení úve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... spotrebiteľov, ako aj Smernicu Rady č. 93/13/EHS z 05.04.1993. 3. Vychádzal zo zistenia, že Žiadosťou o poskytnutie revolvingového úveru/Zmluvou o revolvingovom úvere žalobca ako dlžník požiadal žalovaného o revolvingový úver v sume 1.500,- eur, pričom z údajov .
Právna veta: Cieľom finančného zadosťučinenia je dovŕšenie ochrany porušeného práva spôsobom, ktorý vyžaduje poskytnutie vyššieho stupňa ochrany. Hypotéza tejto právnej normy vyžaduje splnenie predpokladov, ktorými sú úspešné uplatnenie porušenia práva alebo povinnosti ustanovenej zákonom č. 250/2007 Z. z. alebo osobitnými predpismi a spôsobilosť takéhoto porušenia práva alebo povinnosti privodiť spotrebiteľovi ujmu. Samotná povaha primeraného finančného zadosťučinenia neumožňuje jeho priame vyčíslenie, preto súdu nemusia byť predložené dôkazy o existencií ujmy, stačí, ak tá ujma tu je. Bez právneho význam ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zrušenia rozhodcovského rozsudku Stáleho rozhodcovského súdu Victoria v Žiline. Z vykonaného dokazovania mal konajúci všeobecný súd preukázané, že návrh na poskytnutie revolvingového úveru nebol prijatý zo strany žalovaného, preto nedošlo k uzavretiu zmluvy ako dvojstranného právneho úkonu. Pokiaľ na tieto skutočnosti neprihliadol rozhodcovský .
Právna veta: Toto dojednanie o odplate je však aj podľa názoru odvolacieho súdu oddeliteľné od ostatného obsahu zmluvy. Neplatná pre rozpor so zákonom je teda len tá časť zmluvy, v ktorej je dohodnutá odplata, nie aj tá časť zmluvy, v ktorej je dohodnutá povinnosť žalovaného vrátiť poskytnutú istinu úveru. Z uvedeného dôvodu je tak toto zmluvné dojednanie podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatné, pričom neplatnosť tohto dojednania nečiní neplatnou celú zmluvu o revolvingovom úvere, keď dojednania o odplate možno oddeliť od ostatného obsahu zmluvy /§ 41 Občianskeho zákonníka

Úryvok z textu:
... z toho, že žalovaný požiadal žalobcu žiadosťou zo dňa 07.04.2014, ktorú žalobca akceptoval dňa 09.04.2014, o poskytnutie revolvingového úveru s úverovým limitom 1 170 €. Zmluva je zmluvou o spotrebiteľskom úvere v zmysle ustanovení zákona č. 129/2010 Z.z .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.