Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1033997
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62644
USSR: 34277
NSČR: 119015
NSSČR: 63879
USČR: 77301
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 418542
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
17.09.2019 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: postup okresného súdu


Približný počet výsledkov: 143 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: postup okresného súdu
  • postupit nájdené 42764 krát v 24419 dokumentoch
  • okresny nájdené 2105695 krát v 395823 dokumentoch
  • sud nájdené 14002226 krát v 418339 dokumentochPrávna veta: Je zrejmé, že lehota 15 dní je zákonodarcom stanovená pre exekučný súd len pre prípad nezistenia rozporu žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie alebo návrhu na vykonanie exekúcie alebo exekučného titulu so zákonom. Len v tom prípade je povinnosťou exekučného súdu do 15 dní od doručenia žiadosti písomne poveriť exekútora na vykonanie exekúcie. Pre prípad zistenia rozporu exekučného titulu so zákonom, a teda pre prípad zamietnutia žiadosti exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zákonodarca lehotu neurčil. Nie je teda možné konštatovať, že v preskúmavanej veci došlo k n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/464/2013 2113203817 04.08.2014 JUDr. Iveta Jankovičová ECLI:SK:KSTT:2014:2113203817.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Iveta Jankovičová a členiek senátu JUDr. Lea Stovičková a JUDr. Daša Kontríková v právnej veci navrhovateľa: POHOTOVOSŤ, s.r.o. Bratislava, Pribinova 25, IČO: 35 807 598, .
Právna veta: Nesprávny úradný postup nie je v žiadnom právnom predpise presne definovaný, preto v súlade s ustálenou súdnou praxou ho možno definovať tak, že ide o porušenie právnou normou ustanoveného predpísaného postupu štátneho orgánu, resp. o porušenie účelu postupu štátneho orgánu, ktorý bez ohľadu na to, či súvisí s jeho rozhodovacou činnosťou alebo nie, nenašiel svoj bezprostredný výraz vo vydanom rozhodnutí. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím, resp. nesprávnym úradným postupom je zodpovednosťou občianskoprávnou, osobitnou, ktorá je upravená samostatným zákonom. Základnými predp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Co/421/2015 6912213028 06.08.2015 JUDr. Drahomíra Dibdiaková ECLI:SK:KSBB:2015:6912213028.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej, členiek senátu JUDr. Evy Kmeťovej a JUDr. Márie Jamriškovej, PhD. v právnej veci navrhovateľa POHOTOVOSŤ, s.r.o., .
Právna veta: Pri rozhodovaní o návrhu oprávneného na zmenu súdneho exekútora nie je súdny exekútor v zmysle § 37 ods. 1 Exekučného poriadku účastníkom konania; podľa názoru odvolacieho súdu nie je súdny exekútor v tomto prípade ani účastníkom pre určitý úsek konania, t.j. nie je osobou, o ktorej procesných právach a povinnostiach sa v konaní rozhoduje. Aj keď je súdny exekútor v prípade rozhodovania o návrhu oprávneného na zmenu exekútora objektom rozhodovania, toto rozhodnutie nemá priamy vplyv na jeho práva a povinnosti, o ktorých súd v tomto prípade nerozhoduje. Výber konkrétneho súdneho exekútora na vy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Súd v rozhodnutí o zmene exekútora podľa odseku 8 zároveň vykonaním exekúcie poverí exekútora, ktorého navrhne oprávnený, a vec mu postúpi okresného súdu je zmätočné a neúplné, pretože v ňom chýba výrok o trovách pôvodného súdneho exekútora a okresný súd iba v odôvodnení .
Právna veta: Rozhodnutie, ktoré nie je exekučným titulom, nie je spôsobilé byť podkladom pre nútený výkon rozhodnutia (exekúciu). Súdna prax je jednotná v názore, že už v štádiu posudzovania splnenia zákonných predpokladov pre poverenie súdneho exekútora na vykonanie exekúcie sa exekučný súd okrem iného zaoberá tým, či rozhodnutie uvedené v návrhu na vykonanie exekúcie bolo vydané orgánom s právomoc na jeho vydanie a či z hľadísk zakotvených v príslušných právnych predpisoch ide o rozhodnutie vykonateľné tak po stránke formálnej ako aj materiálnej. V nadväznosti na uvedené odvolací súd poukazuje aj na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... aj vyššie citovaný rozsudok Stáleho rozhodcovského súdu. Podaním zo dňa 27.10.2011 Okresný súd Nové Zámky uvedenú exekučnú vec postúpil Okresnému súdu Komárno s tým, že sa jedná o súd miestne príslušný. Okresný súd Komárno s postúpením veci nesúhlasil, vec ... vyššie citovaný rozsudok Stáleho rozhodcovského súdu. Podaním zo dňa 27.10.2011 Okresný súd Nové Zámky uvedenú exekučnú vec postúpil Okresnému súdu Komárno s tým, že sa jedná o súd miestne príslušný. Okresný súd Komárno s postúpením veci nesúhlasil, vec .
... . zn. 16P/51/2013 (o návrhu otca maloletej na zrušenie predbežného opatrenia o zákaze styku otca s maloletou). postúpil Okresnému súdu Čadca, ako súdu vecne a miestne príslušnému, konajúcemu vo veci samej starostlivosti o maloletú Adelu Belákovú, pod sp. zn ... a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, z dôvodov uvedených v liste zo dňa 20.8.2013 vec postúpil Okresnému súdu Čadca, ako súdu vecne a miestne príslušnému, konajúcemu vo veci samej starostlivosti o maloletú Adelu Belákovú, pod sp. .
... Okresný súd Trenčín, ktorý v senáte uznesením č. k.. NM-1T/139/01-176 zo dňa 9. júna 2005 túto postúpil Okresnému súdu Senica ako súdu vecne a miestne príslušnému. Okresný súd Senica však senátom uznesením č. k. 3T/141/2005-184 zo ... Okresný súd Trenčín, ktorý v senáte uznesením č. k.. NM-1T/139/01-176 zo dňa 9. júna 2005 túto postúpil Okresnému súdu Senica ako súdu vecne a miestne príslušnému. Okresný súd Senica však senátom uznesením č. k. 3T/141/2005-184 zo .
... v dohodnutej výške 0,06% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Okresný súd Michalovce vec dňa 27.4.2011 postúpil Okresnému súdu Trebišov (č. l. 35). Okresný súd Trebišov v predmetnej veci vydal dňa 29.4.2011 platobný rozkaz č. k. 11Ro .
... exekúcia vedie u nástupníčky JUDr. Anetty Demešovej so sídlom vo Vrábľoch, 1. mája 1053. Súdny exekútor dňa 9.5.2012 postúpil Okresnému súdu Levice návrh oprávneného na zastavenie exekúcie, z dôvodu nevymožiteľnosti pohľadávky, nakoľko šetrením bola preukázaná nemajetnosť povinného. Podľa § 57 ods .
... /2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Tunajší súd dňa 10.4.2013 predmetnú vec postúpil Okresnému súdu Nitra ako vecne príslušnému súdu. Proti danému postúpeniu dňa 3.5.2013 podal právny zástupca navrhovateľa námietku, tiež Okresný súd .
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 18CoPr/5/2012 8108216379 23.05.2012 JUDr. Mária Kupková ECLI:SK:KSPO:2012:8108216379.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Kupkovej a sudcov JUDr. Jozefa Angeloviča a JUDr. Mariany Muránskej v právnej veci žalobcu plk. JUDr. E. S., nar. X.X.XXXX, bytom E. XXXX/X, XXX XX E. proti žalovanému .
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Lučenec 6P/99/2013 6613219569 30.10.2013 Mgr. Július Slavkovský ECLI:SK:OSLC:2013:6613219569.1 Uznesenie Okresný súd Lučenec vo veci starostlivosti o maloleté dieťa C. P., nar. XX.XX.XXXX, bytom ako matka, dieťa rodičov L. F., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom U. X, F. B., v súčasnosti bytom L. XX, U., zast. JUDr. Danielou Suchánkovou, advokátkou, M. Waltariho č. 7, Piešťany a F. .
... . Týmto odpadla prekážka, pre ktorú bolo konanie prerušené, Okresný súd I. pokračoval v konaní a dňa 20.9.2010 vec postúpil Okresnému súdu Košice-okolie ako súdu miestne príslušnému vo veci konať podľa § 105 ods. 2 O.s.p., pretože žalovaná má .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.