SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1193777
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65699
USSR: 37251
NSČR: 126701
NSSČR: 68604
USČR: 80932
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427887
Krajské súdy (ČR): 47295
Posledná aktualizácia
23.10.2020 04:07

Nájdené rozsudky pre výraz: posudok posudkového lekára


Približný počet výsledkov: 5116 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: posudok posudkového lekára
  • posudok nájdené 225137 krát v 34818 dokumentoch
  • posudkovy nájdené 113158 krát v 8460 dokumentoch
  • lekar nájdené 125015 krát v 17271 dokumentochPrávna veta: Podľa ustanovenia § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z., o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Podľa ustanovenia § 71 ods. 1 citovaného zákona poistenec je invalidný ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 8Sd/41/2013 1013200376 06.05.2014 JUDr. Peter Pospech ECLI:SK:KSBA:2014:1013200376.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave pred samosudcom JUDr. Petrom Pospechom, v právnej veci navrhovateľa: L. S., X. Č. XXXXXX/XXXX, I. S. XX, XXX XX I., proti odporcovi: Sociálna poisťovňa - ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava, zast. .
Právna veta: Vzhľadom na zákonnú požiadavku preskúmateľnosti rozhodnutia musí lekárska správa a posudok posudkového lekára, ktorý bol podkladom pre vydanie napadnutého rozhodnutia obsahovať všetky relevantné údaje o zdravotnom stave poistenca a o ich vplyve na jeho pracovnú schopnosť a to vyčerpávajúcim, konkrétnym, zrozumiteľným, presvedčivým a logickým spôsobom tak, aby bolo možné jeho závery z hľadiska úplnosti i z hľadiska závažnosti zdravotných ťažkostí poistenca preskúmať. Jeho posudkový záver musí byť podložený výsledkami odborných vyšetrení...Dátum vzniku invalidity je podmienený medicínskymi ziste ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 26Sd/135/2014 6014200714 05.02.2015 Mgr. Ivana Datlová ECLI:SK:KSBB:2015:6014200714.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici samosudkyňou Mgr. Ivanou Datlovou v právnej veci navrhovateľa X. Z., nar. XX. I. XXXX, bytom J. Z. XXXX/X, E., proti odporkyni Sociálnej poisťovni - ústrediu so sídlom v Bratislave ul. 29. augusta 8, o .
Právna veta: Odôvodnenie rozhodnutia, v ktorom sú uvedené len citácie príslušných ustanovení zákona, odkaz na posudok posudkového lekára a percentuálne zistený rozsah poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, bez uvedenia skutočností, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie Sociálnej poisťovne, akými úvahami sa Sociálna poisťovňa riadila pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, ako sa vysporiadala s námietkami účastníka, ktoré uviedol v opravnom prostriedku a s jeho návrhmi na doplnenie dokazovania, nespĺňa zákonné náležitosti odôvodnenie rozhodnutia. Rozhodnutie musí byť individuálne zdô ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 20Sd/310/2014 6014201412 06.05.2015 JUDr. Jarmila Badíková ECLI:SK:KSBB:2015:6014201412.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v konaní samosudkyňou JUDr. Jarmilou Badíkovou v právnej veci navrhovateľa: P.. N. O., nar. XX. A. XXXX, S. XXXX/XXA, XXX XX C. C., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta č. 8, 813 .
Právna veta: Z logiky veci vyplýva, že o stabilizácii zdravotného stavu možno hovoriť s určitým časovým postupom po ukončení predpísanej liečby. Hoci je vymedzenie tohto obdobia len orientačné (spravidla 2 roky), nesporne je potrebné v ňom zohľadniť závažnosť, stupeň ochorenia, charakter, priebeh liečby a v týchto súvislostiach aj rizikovosť stavu, tj. možnosť recidívy ochorenia. Práve v týchto súvislostiach by mal posudkový lekár z hľadiska svojich odborných medicínskych poznatkov vyhodnotiť zdravotný stav poistenca individuálne, na základe konkrétne preukázaného stavu jeho ochorenia, charakteru a dĺžky l ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 26Sd/249/2014 6014201147 07.05.2015 Mgr. Ivana Datlová ECLI:SK:KSBB:2015:6014201147.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici samosudkyňou Mgr. Ivanou Datlovou v právnej veci navrhovateľky Y. W. rod. O., nar. X.K. XXXX, bytom Š. G. XXX/XX Q. U. T., proti odporkyni Sociálnej poisťovni - ústrediu so sídlom v Bratislave Ul. 29. augusta .
Právna veta: Podľa § 132 OSP dôkazy súd hodnotí podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti; pričom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo za konania najavo, včítane toho, čo uviedli účastníci. V konaní podľa § 250l a nasl. OSP súd hodnotí posudok podľa zásad vyslovených v ust.§ 132 OSP ako každý iný dôkaz. Posudzuje ho podľa svojej úvahy jednotlivo, ale tiež s prihliadnutím na všetky ostatné dôkazy v ich vzájomnej súvislosti. Keďže ide o dôkazný prostriedok, súd nie je viazaný posudkom a v ňom vyslovenými odbornými závermi.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 20Sd/42/2014 6014200253 03.09.2014 JUDr. Jarmila Badíková ECLI:SK:KSBB:2014:6014200253.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v konaní samosudkyňou JUDr. Jarmilou Badíkovou v právnej veci navrhovateľa: Y. I., nar. XX. W. XXXX, bytom XXX XX P. č. XXX, zastúpený Mgr. Martinom Jankovičom, advokátom, Advokátska kancelária Y. XXX/XX, .
Právna veta: Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí (§ 71 ods. 6 zákona o sociálnom poistení). Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10%, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzde ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4Sd/13/2014 7014200445 12.05.2014 JUDr. Jozef Kuruc ECLI:SK:KSKE:2014:7014200445.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach samosudcom JUDr. Jozefom Kurucom v právnej veci navrhovateľa P. G. M. Š. T. J. T. , B. B.K. Č.. XXXX/X, A., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom .
Právna veta: Podľa § 196 zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (6) Účastník konania je povinný navrhnúť dôkazy na podporu svojich tvrdení. Organizačná zložka Sociálnej poisťovne rozhodne, ktoré z dôkazov sa vykonajú. Organizačná zložka Sociálnej poisťovne je povinná vykonať aj iné dôkazy, ktoré účastníci konania nenavrhli, ak sú potrebné na zistenie a objasnenie skutočného stavu veci. (7) Organizačná zložka Sociálnej poisťovne hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz osobitne a všetky dôkazy vo vzájomnej súvislosti. Podľa § 209 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení Rozhodnutie ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že nespĺňa podmienky pre uznanie za invalidného podľa § 71 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z.z., nakoľko podľa posudku posudkového lekára SP pobočka Dunajská Streda zo dňa 16.04. 2013 nie je jeho miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní .
Právna veta: Podľa ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu SR nie je úlohou správneho súdu pri výkone správneho súdnictva nahradzovať činnosť orgánov verejnej správy, ale len preskúmavať zákonnosť ich postupov a rozhodnutí. 39. Je zrejmé, že v danom prípade sa posudzuje žiadosť o vydanie parkovacieho preukazu podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu v znení platnom od 01.07.2018. Na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy bolo možné vyhotoviť parkovací preukaz fyzickej osobe, ak spĺňala podmienku odkázanosti na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, pričom podľa novej právnej ú ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... miery funkčnej poruchy u žalobcu je malígny tumor V. - po odstránení vo včasnom štádiu bez komplikácií. Zopakoval závery z lekárskeho posudku posudkového lekára Ústredia, podľa ktorého sa žalobca s mierou funkčnej poruchy XX% nepovažuje za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, a preto .
Právna veta: Rozhodovanie o opravnom prostriedku upravuje ustanovuje § 219 zákona. Podľa ods. 3 tohto ustanovenia ak ústredie opravnému prostriedku v celom rozsahu nevyhovie, predloží opravný prostriedok spolu so svojim vyjadrením a spisovým materiálnom súdu najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia opravného prostriedku. Z uvedeného je zrejmé, že môže o opravnom prostriedku rozhodnúť aj odporkyňa, ale len v prípade ak vyhovie opravnému prostriedku v celom rozsahu. Situácia, ktorá bola riešená v súdnom konaní zjavne takouto nie je, pretože odporkyňa vydala síce nové rozhodnutie, avšak nepriznala navrhovateľov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... systémov sociálneho zabezpečenia, zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 7.6.2012 s odôvodnením, že podľa posudku posudkového lekára SP, pobočky Banská Bystrica zo dňa 15.11.2012 nie je invalidný, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav ... zrušil podľa § 250j ods. 2 písm. c/ O.s.p., pretože toto rozhodnutie vychádzalo z podkladu - posudku posudkového lekára SP, pobočka Banská Bystrica zo dňa 15.11.2012, kedy bol nedostatočne zistený zdravotný stav navrhovateľa, teda nebol dostatočne .
Právna veta: Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 19.02.2014 z dôvodu, že podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia, pobočky Sociálnej poisťovne Košice z 19.02.2014 pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú .
Právna veta: Komplexný posudok ako podklad spracovaný posudkovým lekárom a sociálnymi pracovníkmi prvostupňového alebo druhostupňového správneho konania, je výsledkom lekárskej posudkovej činnosti a sociálnej posudkovej činnosti. Lekársku posudkovú činnosť podľa § 63 ods. 1 zákona o peňažných príspevkoch vykonáva posudkový lekár, ktorým je na účely tohto zákona lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo alebo odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti posudk ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... domu alebo garáže a ďalej § 37 ods. 1 zákona, potom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na základe lekárskeho posudku posudkového lekára a posudkového záveru o sociálnych dôsledkoch ŤZP konštatovalo, že podľa aktuálnych lekárskych nálezov odvolateľky napriek ŤZP nie je táto odkázaná .
Právna veta: Pre úplnosť považuje správny súd za potrebné poznamenať, že pri posudzovaní podmienok pre priznanie parkovacieho preukazu podľa § 14 ods. 6 zákona č. 447/2008 Z.z. je úlohou príslušných orgánov verejnej správy zamerať sa aj na vyhodnotenie špecifických prejavov ťažkého zdravotného postihnutia fyzickej osoby vo vzťahu k jej možnostiam absolvovať cestovanie prostriedkom verejnej hromadnej dopravy. Predmetom vyhodnotenia by nemala byť len fyzická schopnosť posudzovanej osoby dopraviť sa na zástavku verejnej hromadnej dopravy, schopnosť nastúpiť do dopravného prostriedku alebo z neho vystúpi ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... citovanými ustanoveniami § 11 ods. 3, 4, 5 a 6 zákona č. 447/2008 Z.z.. Čo sa týka lekárskeho posudku posudkového lekára žalovaného zo dňa 13.09.2017 MUDr. H. R. musí správny súd konštatovať jeho neúplnosť nakoľko z obsahu administratívneho spisu .
Právna veta: 26. Hmotnoprávnym základom pre uplatnenie špecifického práva žalobcu na náhradu škody vzniknutej výplatou dôchodkovej dávky je od 1.12.2004 vyššie citované ust. § 238 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Podľa uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 3MCdo/19/2008 zo dňa 21.01.2009 zákonným predpokladom vzniku nároku Sociálnej poisťovne podľa uvedeného ustanovenia je, že poisťovňa uhradila svojmu poistencovi dávky dôchodkového zabezpečenia, ktoré boli vyplatené ako následok zavineného protiprávneho konania tretej osoby proti poistencovi. Na základe § 238 ods ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na pozemných komunikáciách. Cyklista M. M. utrpel ťažké zranenia, ktoré viedli k jeho následnej invalidizácii od 21.6.2006. Podľa posudku posudkového lekára žalobcu zo dňa 11.4.2016 miera poklesu vykonávať zárobkovú činnosť u poškodeného je 80%. Za obdobie od 1.1 .
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na zákonnú dikciu ustanovenia § 85 ods. 2 Zákona o rodine, v zmysle ktorej obidvaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Povinnosť oboch rodičov postarať sa o výživu detí je odrazom zásady, v zmysle ktorej úhradu potrieb na výživu dieťaťa poskytujú približne v rovnakej miere obidvaja rodičia podľa svojich síl, možností, schopností, dosiahnutého stupňa vzdelania a pomeru svojich zárobkov, s ohľadom na ich celkovú a objektívnu osobnú, majetko ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v ktorom sú pripojené a riadne zdokladované všetky otcom tvrdené ochorenia a to lekárskymi správami, prípadne odborným posudkom posudkového lekára Sociálnej poisťovne. Priznaná invalidita a aktuálne dosahovaný príjem, ako aj nepriaznivý zdravotný stav otca sú také ... 281,80,- eur mesačne. Okrem tohto príjmu otec žiadny ďalší pravidelný mesačný príjem nemá. Podľa odborného posudku posudkového lekára Sociálnej poisťovne zo dňa 6.9.2017 bola u neho určená miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť .
Právna veta: Pokiaľ ponúkané zamestnanie, a to čistenie verejných priestranstiev môže vykonávať zamestnanec bez ukončeného základného vzdelania, nemôže súčasne platiť, že k výkonu tohto zamestnania - k čisteniu verejných priestranstiev je potrebné (v zmysle nevyhnutné) ukončené stredné odborné vzdelanie. Je nepochybné, že zamestnanie, resp. pracovné miesto, ktoré si nevyžaduje ukončené základné vzdelanie môže vždy vykonávať aj osoba so stredným odborným vzdelaním, resp. úplným stredným odborným vzdelaním a vysokoškolským vzdelaním, avšak na účely aplikácie cit. ust. § 15 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z.z. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Z.z.. K tvrdeniu žalobcu, že ponúkané zamestnanie odmietol zo zdravotných dôvodov, žalovaný poznamenáva, že ak účastník konania nesúhlasil s posudkom posudkového lekára z 04.03.2019, mal možnosť do piatich pracovných dní od prevzatia posudku požiadať o jeho preverenie odborným konzíliom, čo .
Právna veta: Podľa judikátu R 99/2011 Sociálna poisťovňa ako správny orgán sama nie je oprávnená posudzovať správnosť (závery) znaleckého posudku. Hodnotí iba to, či závery znalca zodpovedajú zásadám logiky a skutkovým záverom vyplývajúcim z vykonaných dôkazov. To znamená, že posudkoví lekári Sociálnej poisťovne nie sú oprávnení zasahovať do bodového hodnotenia určeného znalcom. Sú oprávnení posúdiť len to, či závery znalca majú oporu v lekárskych nálezoch, ktoré sú súčasťou zdravotnej dokumentácie poškodenej. V opačnom prípade by došlo k popretiu hodnovernosti znaleckého posudku a posudkoví lekári ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... lekár potvrdil, že trvá na záveroch uvedených v posudku zo dňa 28.01.2016. Z dôvodu vzniku rozporu medzi odbornými posudkami posudkových lekárov sociálnej poisťovne a posudkom posudzujúceho lekára zo dňa 28.01.2016 žalovaná v zrušujúcom rozhodnutí zo dňa 09.02.2017 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.