SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1306992
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66818
USSR: 38909
NSČR: 128948
NSSČR: 71186
USČR: 82268
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430433
Krajské súdy (ČR): 49521
Posledná aktualizácia
05.03.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: povinnosť platiť úroky z omeškania


Približný počet výsledkov: 909 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: povinnosť platiť úroky z omeškania
  • povinnost nájdené 1912055 krát v 286654 dokumentoch
  • platit nájdené 552626 krát v 194012 dokumentoch
  • urok nájdené 987656 krát v 103572 dokumentoch
  • z nájdené 10084290 krát v 426804 dokumentoch
  • omeskanie nájdené 1082005 krát v 107142 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 76 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 15 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 8 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument
Odborné články 2 dokumenty


Právna veta: V danom prípade škoda nebola spôsobená porušením povinnosti zo záväzkového vzťahu, a preto nejde o prípad zodpovednosti za škodu podľa § 373 Obch. zák., ale o prípad osobitnej zodpovednosti za škodu podľa Občianskeho zákonníka. Žalobca zodpovedá za vzniknutú škodu žalovanému podľa § 420a ods. 1 Obč. zák., teda ako za škodu spôsobenú žalovanému prevádzkovou činnosťou, keďže ku vzniku škody (poškodením odkvapového žľabu) došlo žeriavom použitým pri činnosti, ktorá má prevádzkovú povahu. V tomto prípade ide jednoznačne o objektívnu zodpovednosť. Podľa § 420a ods. 3 Obč. zák. tejto zodpovednosti b ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 26Cob/14/2014 4413212368 06.03.2014 JUDr. Pavol Pilek ECLI:SK:KSNR:2014:4413212368.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Pileka a členov senátu JUDr. Jána Bzdúška a Mgr. Erika Németha v právnej veci žalobcu: Juraj Martinka LIMESTONE COM., Slovenská 11, Šurany, IČO: 43 977 987, zastúpený: Advokátska .
Právna veta: Najvyšší súd SR dospel k záveru, že povinnosť platiť úroky z omeškania so splnením dlhu nevzniká samostatne (nanovo) za každý deň trvania omeškania, ale jednorazovo v deň, v ktorom sa dlžník ocitol v omeškaní so splnením tohto záväzku, týmto dňom začína u tohto práva plynúť premlčacia doba a jej uplynutím sa právo premlčí ako celok. Súd použil analógiu a dospel k záveru, že keďže je hlavný záväzok prekludovaný, úroky z omeškania nie je možné po prekludovaní hlavného záväzku uplatniť na súde samostatne. Odvolací súd sa s týmto právnym záverom súdu prvého stupňa nestotožňuje. Tento právny záver ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4Co/217/2013 3106216538 17.12.2014 JUDr. Oľga Lichnerová ECLI:SK:KSTN:2014:3106216538.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Oľgy Lichnerovej a sudkýň JUDr. Alice Beňovej a JUDr. Ivety Martinákovej v právnej veci navrhovateľa V. L., bytom S., K. XXX/X, proti odporcovi M. O., bytom S., G. XXX/XX, o zaplatenie .
Právna veta: Podobne § 502 Obch. zák. pri zmluve o úvere ustanovuje, že dlžník je od poskytnutia prostriedkov povinný platiť z nich úroky, ktoré sú splatné spolu so záväzkom vrátiť použité peňažné prostriedky. Citované ustanovenia vychádzajú zo zásady, že veriteľ má nárok na úroky ako zmluvnú odplatu za užívanie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o pôžičke alebo o úvere. Inak povedané, zmluvná odplata patrí veriteľovi len za čas, počas ktorého dlžník užíva peňažné prostriedky v súlade so zmluvou. V momente, kedy užívanie peňažných prostriedkov zo strany dlžníka je v rozpore so zmluvou (lebo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 26Co/115/2019 2216219138 10. 03. 2020 Mgr. Michal Novotný ECLI:SK:KSTT:2020:2216219138.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom zo sudcov: Mgr. Michal Novotný ako predseda senátu a JUDr. Magdaléna Krajčovičová a JUDr. Ľuboslava Vanková ako zastupujúce členky senátu v sporovej veci žalobcu: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, reg. č. 542 .
Právna veta: Kým povinnosť dlžníka zaplatiť veriteľovi dohodnuté úroky vzniká zo záväzku v zmluve, povinnosť platiť úroky z omeškania vyplýva bez ďalšieho zo zákona ako dôsledok omeškania so splnením dlhu. Aj keď dlžník nie je v omeškaní so splnením dlhu, môže veriteľ požadovať dohodnuté úroky a úroky z omeškania môže požadovať pri omeškaní dlžníka aj u bezúročnej (bezodplatnej) pôžičky. Dohodnuté úroky a úroky z omeškania sú príslušenstvom pohľadávky (§ 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka), majú však iný právny dôvod a veriteľ ich môže požadovať vedľa seba.

Úryvok z textu:
... úroky. Úroky sú súčasťou peňažného záväzku dlžníka, preto dôsledkom omeškania s ich platením je zo zákona vyplývajúca povinnosť platiť úroky z omeškania.“). 23. Odvolaciemu súdu je známe uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. IV. ÚS 476/2012 ... nezaplatenie dlhu riadne a včas. Kým povinnosť dlžníka zaplatiť veriteľovi dohodnuté úroky vzniká zo záväzku v zmluve, povinnosť platiť úroky z omeškania vyplýva bez ďalšieho zo zákona ako dôsledok omeškania so splnením dlhu. Aj keď dlžník nie je v .
Právna veta: Občiansky zákonník ustanovuje pravidlá počítania lehôt podľa rôznych časových jednotiek. Ak je relevantná doba vymedzená počtom dní, začiatok lehoty je určený začiatkom dňa, ktorý nasleduje po dni, v ktorom nastala udalosť rozhodná pre jej počítanie. Z uvedeného vyplýva, že deň, v priebehu ktorého nastala rozhodná skutočnosť, sa do lehoty nezapočítava aj keby k tejto skutočnosti došlo začiatkom tohto dňa. Pre začiatok plynutia tejto lehoty je dôležitý až deň nasledujúci po rozhodnej skutočnosti, a to i vtedy, ak by týmto dňom bola sobota, nedeľa alebo sviatok. Ak je lehota vymedzená podľa týžd ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR č. 5/2014 so zaujatím zjednocujúceho stanoviska, že povinnosť platiť úroky z omeškania, vyplývajúca z vedľajšieho ( akcesorického ) právneho vzťahu, nemôžr trvať dlhšie, než trvá hlavný záväzok, pretože ... . 22. Žalobca nesúhlasí ani s právnym názorom okresného súdu, ktorý uviedol v bode 44. odôvodnenia, že povinnosť platiť úroky z omeškania so splnením dlhu ( záväzku) nevzniká samostatne ( nanovo ) za každý deň trvania omeškania, ale jednorázovo v .
Právna veta: Na zaplatenie úrokov z úveru dohodnutých podľa § 502 ObZ má právo každý veriteľ, ktorý uzavrel písomne zmluvu o úvere a na základe ktorej úver skutočne dlžníkovi na jeho žiadosť poskytol, a to až do splatnosti úveru. Úroky z úveru sú totiž obsahom, a teda súčasťou záväzku dlžníka, a teda aj spotrebiteľa, na ktorom sa s veriteľom dobrovoľne dohodol. Záväzok dlžníka v zmluve platiť zmluvne dohodnuté úroky z úveru spolu so záväzkom vrátiť použité peňažné prostriedky. Keďže bola zmluva o úvere dohodnutá na dobu dlhšiu ako jeden rok, sú úroky z úveru v takom prípade, keď dlžník splácal dlh v splátk ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... /1994, podľa ktorého za omeškanie s platením úrokov z omeškania už dlžníkovi nevzniká ďalšia povinnosť platiť úroky z omeškania. 53. Povinnosť platiť úroky z omeškania tak bez ďalšieho vyplýva zo zákona ako dôsledok omeškania so splnením dlhu. Aj keď ... Úroky sú súčasťou peňažného záväzku dlžníka, preto dôsledkom omeškania s ich platením je zo zákona vyplývajúca povinnosť platiť úroky z omeškania“ vyplýva, čo korešponduje aj s obsahom odôvodnenia cit. rozhodnutia, že podľa odôvodnenia rozhodnutia Najvyššieho .
Právna veta: Zo žiadneho ustanovenia označeného zákona a ani z iných právnych predpisov nie je možné vyvodiť nejaký osobitný status dlžníka poisťovateľa podľa zákona č. 381/2001 Z.z. a niet ani rozumných (z ústavnoprávneho princípu rovnosti už vôbec nie) výnimočných okolností, ktoré boli odôvodňovali výhodnejšie postavenie v pozícii dlžníka práve a len pre poisťovateľa v zmysle zákona č. 381/2001 Z.z. Jeho povinnosť plniť vzniká v zákonom určenej lehote (§ 11 ods. 7 prvá alinea zákona č. 381/2001 Z.z.) a v zákonom/v zmluve vymedzenom rozsahu. Je neprijateľné stotožňovať výšku (zákonného) nároku na poistné ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... výlučne následky nesplnenia povinnosti podľa odseku 6 dotknutého zákonného ustanovenia (sankcionuje neskoré prešetrenie a vybavenie poistnej udalosti), ale nezbavuje poisťovňu povinnosti platiť úroky z omeškania za oneskorené plnenie podľa § 517 ods. 2 Obč. zák. Podľa žalobcu nezodpovedá spravodlivému usporiadaniu vzťahov, aby poisťovňa zodpovednosť za .
Právna veta: Odvolací súd sa nestotožnil ani s poukázaním na ojedinelé rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4Obo 54/2007 prijatého v obchodnoprávnej veci dňa 17.06.2008, a to z dôvodov opísaných vyššie. Spotrebiteľ si totiž vo všeobecnosti musí byť vedomý toho, že svoje zmluvné povinnosti pri platnom dojednaní musí plniť a v prípade porušenia týchto zmluvných povinností mu nastúpi navyše aj sankcia v podobe úrokov z omeškania. Vychádzajúc z vyššie uvedeného odvolací súd prijal záver, že žalobcovi vznikol nárok aj na platenie úroku po vyhlásení mimoriadnej splatnosti úveru až do ú ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na úrok z omeškania z dlžnej sumy od prvého dňa omeškania až do zaplatenia. Pre vylúčenie pochybností platí, že vznikom povinnosti platiť úrok z omeškania povinnosť platiť dohodnuté úroky nezaniká. 16. Vychádzajúc z vyššie uvedeného prijal odvolací súd záver, že odvolanie žalobcu v časti nepriznaného .
Právna veta: Podľa § 443 Obč. zák. pri určení výšky škody na veci sa vychádza z ceny v čase poškodenia. Za skutočnú škodu je potrebné považovať takú ujmu, ktorá znamená zmenšenie majetkového stavu poškodeného oproti stavu pred škodovou udalosťou a ktorá predstavuje majetkové hodnoty, ktoré je potrebné vynaložiť na uvedenie veci do predošlého stavu. U škody, ktorá vznikla na použitej veci a čiastočne opotrebovanej, sa musí prihliadať k obvyklej cene veci v čase poškodenia a k rozsahu poškodenia, pričom od sumy predstavujúcej náklady na opravu veci musí byť odpočítaná suma zodpovedajúca zhodnoteniu veci jej ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... za poisteného škodu spôsobenú pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného stroja. Pokiaľ ide o určenie počiatku omeškania, povinnosť platiť úrok z omeškania uložil od 19. októbra 2008, t. j., keď prihliadol na deň, kedy bola žalovanému doručená ... za poisteného škodu spôsobenú pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného stroja. Pokiaľ ide o určenie počiatku omeškania, povinnosť platiť úrok z omeškania uložil od 19. októbra 2008, t. j., keď prihliadol na deň, kedy bola žalovanému doručená .
Právna veta: Strata na zárobku je zvláštna majetková ujma, ktorej náhradu priznáva Občiansky zákonník v prípade škody na zdraví. Táto sa hradí, pokiaľ nebola uhradená nemocenskými dávkami podľa predpisu o nemocenskom poistení, alebo invalidným dôchodkom podľa predpisu o dôchodkovom poistení. Predpokladom je, že došlo k strate na zárobku, nielen k obmedzeniu pracovnej spôsobilosti. Ako nárok na náhradu za stratu na zárobku po dobu pracovnej neschopnosti (§ 446 OZ), tak za dobu po jej skončení (§ 447 OZ), sú samostatné dielčie nároky, ktoré vznikajú nezávisle na sebe a samostatne sa aj premlčujú. Pri škode n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... do zaplatenia. Diskontná sadzba podľa Národnej banky NBS bola ku 7.8.2004 4,25 %x 2 = 8,5 %. Počiatok povinnosti platiť úroky z omeškania súd určil od 23.10.2007, teda odo dňa, kedy bola odporcovi doručená žaloba zo súdu. Súd nemal preukázané, že .
Právna veta: Zo záväznosti ceny určenej na základe rozpočtu spracovaného a odovzdaného objednávateľovi do uzavretia zmluvy zákon ustanovuje dve výnimky. a) V prípade, keď cena bola určená na základe rozpočtu, ktorý nezaručuje úplnosť, pričom táto skutočnosť musí vyplynúť zo zmluvy, zhotoviteľ sa môže domáhať zvýšenia ceny. Podmienkou však je, že zvýšenie musí byť primerané dohodnutému rozsahu prác, v priebehu prác sa objaví potreba ďalších činností nezahrnutých do rozpočtu, tieto činnosti nebolo možné predvídať v čase uzavretia zmluvy. b) Pri určení ceny na základe rozpočtu, ktorý je podľa zmluvy n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Povinnosť platiť úroky z omeškania vzniká pri omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti. Na vznik nároku na úroky z omeškania sa ... 365). Je to jediný relevantný liberačný dôvod. Ak sú splnené zákonné predpoklady, omeškanie dlžníka, a teda aj povinnosť platiť úroky z omeškania, nastane priamo zo zákona (ex lege), a to bez ohľadu na zavinenie. Zmluvné strany si úrok z omeškania .
Právna veta: Predpoklady moderačného oprávnenia súdu musia byť posudzované individuálne, na základe konkrétnych okolností každého prípadu. Pri využití moderačného práva však súd nemôže postupovať ľubovoľne. Z dikcie ust. § 301 ods. 1 OBZ, ktoré má kogentný charakter (§ 263 OBZ), vyplýva, že pri aplikácii moderačného práva musia byť splnené tri základné podmienky, a to 1/ neprimerane vysoká zmluvná pokuta, 2/ obmedzenie možnosti znížiť zmluvnú pokutu až do výšky škody vzniknutej do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta a 3/ nutnosť, pri znížení zmluvnej ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... následkom porušenia zmluvnej povinnosti dlžníka a majú viacero funkcií, okrem zabezpečovacej (preventívnej) plnia tiež funkciu sankčnú i uhradzovaciu (reštitučnú). Aj povinnosť platiť úroky z omeškania je založená na princípe objektívnej zodpovednosti. Zmluvná pokuta a úroky z omeškania sú však dva samostatné a rozdielne právne inštitúty .
Právna veta: Medzi žalobcom a žalovaným došlo platne k uzatvoreniu zmluvy o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, v rámci ktorej si zmluvné strany dobrovoľne dohodli 90-dňovú lehotu splatnosti. Návrh zmluvy o dielo bol predložený žalobcovi žalovaným a žalobca navrhnutú 90-dňovú lehotu splatnosti len akceptoval.Pokiaľ žalovaný mal v úmysle dojednať so žalobcom splatnosť odlišným spôsobom, ako bola v zmluve o dielo zakotvená, nič mu v negociačnom procese nebránilo, aby v rámci verejnosúťažných podmienok takto zmluvu nastavil. Napriek tomu po prebehnutí verejnej súťaže uzatvoril zmluvu v intenc ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... strany mohli odchýliť, alebo ho aj celkom vylúčiť, teda dohodnúť, že pri omeškaní so splnením peňažného záväzku dlžníkom, veriteľovi nevzniká povinnosť platiť úroky z omeškania. Z obsahu zmluvy vyplýva, že jej účastníci ustanovenia o úrokoch z omeškania pri uzatváraní zmluvy o dielo nevylúčili, ale presne .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.