SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1153600
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64350
USSR: 35490
NSČR: 123782
NSSČR: 66843
USČR: 79798
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424268
Krajské súdy (ČR): 43628
Posledná aktualizácia
26.05.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu


Približný počet výsledkov: 596 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu
  • povinnost nájdené 1835312 krát v 280699 dokumentoch
  • uzavriet nájdené 191492 krát v 86730 dokumentoch
  • poistny nájdené 315079 krát v 20357 dokumentoch
  • zmluva nájdené 2863087 krát v 150852 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 13 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 4 dokumenty
Súdny dvor Európskej únie 4 dokumenty


Právna veta: Odporca ako vlastník a držiteľ motorového vozidla bol podľa § 3 ods. 1 zák. č. 381/2001 Z.z. povinný uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Preto odporca porušil jeho povinnosti stanovené zákonom. Konanie odporcu by neospravedlňovala ani skutočnosť, ak by bolo vozidlo nepojazdné. Zákon presne vymedzuje dôvody, kedy nie je povinnosť poistenia vozidla. Podľa § 2 písm. f/ zák. č. 315/1996 Z.z. pre účely zákona o premávke na pozemných komunikáciách sa držiteľom vozidla rozumie fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 17C/237/2011 5111233683 26.04.2012 JUDr. Vladimír Kozáčik ECLI:SK:OSZA:2012:5111233683.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina, v konaní pred samosudcom JUDr. Vladimírom Kozáčikom, v právnej veci navrhovateľa: Slovenská kancelária poisťovateľov, so sídlom Trnavská cesta 82, Bratislava, IČO: 36 062 235, právne zastúpený TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom .
Právna veta: Súd konštatoval, že v danom prípade odporkyňa v 1.rade nepreukázala, že došlo k prevodu držby motorového vozidla; aj za predpokladu, že k prevodu držby skutočne došlo, je nepochybné, že nesplnila svoje povinnosti v zmysle zákona č.315/1996 Z.z. oznámiť v zákonom stanovenej lehote na príslušnom dopravnom inšpektoráte, že došlo k prevodu držby. Odporkyňa tak privodila stav, kedy osobné motorové vozidlo v čase, kedy sa stala dopravná nehoda, bolo stále vedené v centrálnej evidencii na jej osobu. Je potrebné tiež konštatovať, že odporkyňa v 1.rade nesplnila ani povinnosť podľa ustanovenia § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice I 24C/1/2010 7109226274 19.09.2011 Mgr. Zuzana Čisovská ECLI:SK:OSKE1:2011:7109226274.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice I sudkyňou Mgr.Zuzanou Čisovskou vo veci navrhovateľa: Slovenská kancelária poisťovateľov, so sídlom v Bratislave, Trnavská cesta č.82, IČO: 36 062 235, zastúpeného: JUDr.Ján Šoltés, advokát, so sídlom v Bratislave, Karadžičova .
Právna veta: Podľa § 3, ods. 1, zák. č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu, spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinnosť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa dŕžba motorového vozidla previedla, 6a/ v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice II 39C/107/2011 7211209859 07.06.2012 JUDr Katarína Jusková ECLI:SK:OSKE2:2012:7211209859.3 Rozhodnutie Okresný súd Košice II samosudkyňou JUDr. Katarínou Juskovou v právnej veci navrhovateľa : O. D.. XX, XXX XX S. XX,. IČO: XX XXX XXX, právne zast. JUDr. Jánom Mišurorm, advokátom, Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava, proti odporcom : 1/ U. O., XXX XX I. - C. W., H. XX, .
Právna veta: 22. Pre rozhodnutie odvolacieho súdu bolo tiež rozhodujúce zodpovedanie otázky, koho možno považovať za osobu bez poistenia zodpovednosti. Za osobu bez poistenia zodpovednosti je treba považovať tú osobu, ktorá za škodu zodpovedá, nie osobu, ktorá nesplní povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu (evidovaný držiteľ v EMV). Prevádzkovanie vozidla bez poistenia zodpovednosti je príslušným správnym orgánom sankcionované nezávisle na tom, či je takýmto vozidlom spôsobená škoda alebo nie. Úmyslom zákonodarcu bolo, aby sa poistenie vzťahovalo tak na prevádzkovateľa a na ďalšie osoby zodpovedajúce ( ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/218/2017 6309202107 24. 04. 2018 JUDr. Ama Odalošová ECLI:SK:KSBB:2018:6309202107.10 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Amy Odalošovej a členov senátu JUDr. Petra Kvietka a JUDr. Janky Boroškovej v právnej veci žalobcu: Slovenská kancelária poisťovateľov, IČO: 36 062 235, so .
Právna veta: Podľa § 4 ods. 1 poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve. Zákon výslovne nevymedzuje okruh osôb, ktoré treba považovať za osoby poistené. Úmyslom zákonodarcu však bolo vymedziť okruh osôb, ktorých zodpovednosti sa poistenie týka, čo najširšie (viď text dôvodovej správy k návrhu zákona k § 2). Tomu zodpovedá aj samotné znenie ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z.z., obsahom ktorého nie je taxatívny výpočet osôb, na ktoré sa vzťahuje povinné zmluvné poistenie. Okruh týchto subjektov je tu ur ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca. Podľa § 24 ods. 2 písm. b) citovaného zákona kancelária poskytuje z poistného garančného ... prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov platného a účinného do 31.12.2004 povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo .
Právna veta: Pre uzavretie poistnej zmluvy a všetky právne úkony týkajúce sa poistnej zmluvy je v ust. § 791 ods. 1 Občianskeho zákonníka stanovená obligatórna písomná forma, avšak s jedinou výnimkou - tou, ktorá je upravená v ust. § 792 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia možno návrh poisťovateľa prijať tiež zaplatením poistného vo výške uvedenej v návrhu, ak sa tak stane v lehote podľa ust. § 792 ods. 1 Občianskeho zákonníka, t. j. v lehote, ktorú navrhovateľ určil a ak ju neurčil, do jedného mesiaca odo dňa, kedy druhý účastník návrh dostal. Poistná zmluva je v takom prípade uzavretá, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 1 zákona č. 381/2001 Z. z. mala navrhovateľka ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Zmluvné strany sa uzatvorením poistnej zmluvy č. 6524443272 ... v znení zákona č. 526/2002 Z. z., osobitný predpis môže ustanoviť fyzickej osobe alebo právnickej osobe povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu (povinné zmluvné poistenie). Podľa ust. § 791 ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509 .
Právna veta: Ustanovenie § 792 O.z. neupravuje, kto robí návrh na uzavretie poistnej zmluvy. V konečnom dôsledku je to vždy poistiteľ, ktorý robí návrh a to so zreteľom na to, že poistná zmluva je typovou adhéznou zmluvou, ktorej obsah je daný nielen samotným zmluvným dojednaním ale najmä všeobecnými podmienkami, čoho dôsledkom je vypracovanie štandardizovaného zmluvného formuláru, ktorého obsah poistený prijme alebo neprijme, pričom má iba malú možnosť obsah poistnej zmluvy ovplyvniť. Za stavu existencie vyššie uvedenej predzmluvnej informačnej povinnosti, ktorú musí poistiteľ urobiť v písomnej forme, to ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... predmetného motorového vozidla, a preto mal v zmysle vyššie cit. § 3 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z.z. povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu. V konaní bolo medzi stranami sporné, či medzi účastníkmi došlo k riadnemu uzavretiu poistnej zmluvy. Súd sa nestotožnil s názorom .
Právna veta: Ustanovenie § 788 ods. 1 O.z. definuje poistnú zmluvu ako zmluvný vzťah, na základe ktorého sa poistiteľ zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu plnenie, ak nastane náhodná udalosť v zmluve bližšie označená a fyzická alebo právnická osoba ktorá s poistiteľom poistnú zmluvu uzavrela je povinná platiť poistné. Keďže Obchodný zákonník poistenie neupravuje, spravujú sa aj vzťahy súvisiace s poistením, ktoré vznikli medzi podnikateľmi ustanoveniami Občianskeho zákonníka upravujúcimi poistenie. Poistná doba, je doba na ktorú sa dojednáva poistenie, napr. niekoľko dní, mesiacov, rokov, na neurčito ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... predmetného motorového vozidla, a preto mal v zmysle vyššie cit. § 3 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z.z. povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu. V konaní bolo medzi stranami sporné, či medzi účastníkmi došlo k riadnemu uzavretiu poistnej zmluvy. Súd sa nestotožnil s názorom .
Právna veta: 9. Odvolací súd žalovaným uplatnenú odvolaciu námietku o odňatí možnosti práva na spravodlivý proces vyhodnotil ako neopodstatnenú. Súd prvej inštancie veľmi podrobne vysvetlil vo svojom rozhodnutí, že právo Slovenskej kancelárie poisťovateľov proti tomu, kto zodpovedá za škodu, na náhradu toho, čo za neho plnila (§ 24 ods. 7 zák. č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov), je regresným nárokom, a nie právom na náhradu škody ("rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 22 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nepochybne vyplynulo, že na prevádzku motorového vozidla J. X., EČ TZ. vo vlastníctve žalovaného nebolo uzatvorené povinné zmluvné poistenie, hoci povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu vyplýva z ustanovenia § 3 ods. 1 zák. č. 381/2001 Z. z.. V dôsledku tejto skutočnosti bol žalobca povinný .
... zmluvu uzavrela, je povinná platiť poistné. Podľa § 789 Občianskeho zákonníka, osobitný predpis môže ustanoviť fyzickej osobe alebo právnickej osobe povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu (povinné zmluvné poistenie). Podľa § 796 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ten, kto s poistiteľom uzavrel poistnú zmluvu, je povinný platiť .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.