SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1188009
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64725
USSR: 35948
NSČR: 124682
NSSČR: 67459
USČR: 80175
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425623
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
12.07.2020 21:27

Nájdené rozsudky pre výraz: povinnosť vrátiť si vzájomné plnenia


Približný počet výsledkov: 34 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: povinnosť vrátiť si vzájomné plnenia
  • povinnost nájdené 1851169 krát v 281954 dokumentoch
  • vratit nájdené 280617 krát v 106967 dokumentoch
  • si nájdené 984100 krát v 259004 dokumentoch
  • vzajomny nájdené 122257 krát v 55209 dokumentoch
  • plnenie nájdené 688486 krát v 156924 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 3 dokumenty
Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty


Právna veta: Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť - ust. § 596 OZ. Podľa ust. § 597 ods. 1 OZ ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady, ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Podľa ust. § 597 ods. 2 OZ právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vad ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trebišov 9C/171/2008 7908216732 06.11.2009 JUDr. Eva Vargová ECLI:SK:OSTV:2009:7908216732.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trebišov sudkyňou JUDr. Evou Vargovou v právnej veci žalobcov: 1/ JUDr. J. L., nar. XX.X.XXXX,. bytom S. N. V., T. X.mája. č. XX. 2/ J. L., nar. X.X.XXXX,. bytom S. N. V., T. X.mája. č.XX. proti žalovanému: T. Š., nar. X.X.XXXX,. bytom T .
Právna veta: Z ust. § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka vyplýva, že momentom odstúpenia od zmluvy vznikajú práva a povinnosti z porušenia práva (bezdôvodné obohatenie, náhrada škody). Účastníci zrušenej zmluvy si majú navzájom vrátiť už vykonané plnenia (§ 457 Občianskeho zákonníka). Ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ktoré na rozdiel od ustanovení Občianskeho zákonníka zaväzujú spotrebiteľa nad rámec povinností, vzniknutých podľa Občianskeho zákonníka, vždy evidentne zhoršujú jeho postavenie. Akékoľvek rozšírenie záväzkov spotrebiteľa, vrátane platenia úrokov napriek ich zrušeniu popri vzájomnej reštitučne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19Co/26/2012 3211203234 17.07.2014 JUDr. Viera Škultétyová ECLI:SK:KSTN:2014:3211203234.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Viery Škultétyovej a sudkýň JUDr. Beáty Čupkovej a JUDr. Aleny Záhumenskej v právnej veci navrhovateľa P., zastúpeného A. proti odporcovi N., o zaplatenie 465,61 Eur s príslušenstvom .
Právna veta: Pri plnení zmluvy o obstaraní predaja veci dochádza uzavretím kúpnej zmluvy s kupujúcim, ktorú uzatvára vo svojom mene obstarávateľ, popri už existujúcom záväzkovom vzťahu medzi objednávateľom a obstarávateľom, k vzniku ďalšieho právneho vzťahu, a to medzi obstarávateľom a treťou osobou (kupujúcim)..........Za situácie, kedy je kúpna zmluva neplatná, alebo kedy je zmluva zrušená, nastupuje režim § 457 Občianskeho zákonník., ktorý špeciálne upravuje dôsledky bezdôvodného obohatenia vzniknutého plnením z neplatného právneho úkonu alebo zo zrušenej zmluvy. Nárok účastníka zmluvy na vrátenie kúpne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava II 12C/121/1996 1296898850 22.09.2009 JUDr. Gabriela Sobolovská ECLI:SK:OSBA2:2009:1296898850.13 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava II. v konaní pred samosudkyňou JUDr. Gabrielou Sobolovskou, v právnej veci žalobcu: R. L., bytom U. W. X, Q., zast. J. spol. s.r.o., B. XX Q. Q., proti žalovanému: J. spol. s.r.o., so sídlom L. X, Q., zast. JUDr .
Právna veta: Leasingová zmluva uzavretá medzi odporcom v 1/ rade ako prenajímateľom s právnym predchodcom odporcu v 2/ rade ako nájomcom je platným právnym úkonom, na ktorý sa nevzťahujú ustanovenia §§52 a nasl. Občianskeho zákonníka. Konštatuje, že sporom zo spotrebiteľskej zmluvy podľa právnej úpravy platnej v čase uzatvárania označenej leasingovej zmluvy je každý spor, ktorý sa týka vzniku, zmien alebo zániku (platnosti) takejto zmluvy, prípadne spor podľa § 53 ods. 6 Obč. zákonníka, podľa ktorého ak je v spotrebiteľskej zmluve predmetom záväzku poskytnutie peňažných prostriedkov za neprimeranú od ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3Co/568/2013 1210216661 27. 01. 2016 JUDr. Blanka Podmajerská ECLI:SK:KSBA:2016:1210216661.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Blanky Podmajerskej a členov senátu JUDr. Blanky Malichovej a Mgr. Adely Unčovskej, v právnej veci navrhovateľa: H. L., R. Q. XXXX/ XX, L., štátny občan SR, .
Právna veta: Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že začiatok plynutia premlčacej lehoty na vydanie bezdôvodného obohatenia je potrebné posudzovať v závislosti od záveru, či toto bezdôvodné obohatenie vzniklo v dôsledku absolútnej neplatnosti zmluvy alebo v dôsledku jednostranného právneho úkonu, za ktorý je potrebné považovať aj odstúpenie od zmluvy. Iba v prípade záveru o absolútnej neplatnosti právneho úkonu dochádza k nadobudnutiu bezdôvodného obohatenia už od samotného vzniku právneho úkonu. Naopak v prípade zrušenia zmluvy v dôsledku odstúpenia, o bezdôvodnom obohatení z plnenia takéhoto ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 1Co/148/2018 7813206234 17. 04. 2019 JUDr. Ladislav Cakoci ECLI:SK:KSKE:2019:7813206234.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Cakociho a sudcov JUDr. Petra Tutka a JUDr. Adriany Murínovej v právnej veci žalobcu INP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA so sídlom Boulevard Haussmann 1, 75009 Paríž, .
Právna veta: Z cit. ustanovenia § 597 ods. 2 je zrejmé, že právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, a to najmä vlastnosti vymienené kupujúcim a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým. Ubezpečenie predávajúceho, že vec má určité vlastnosti nemusí byť však súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy, ale postačí, ak bolo dojednané pri dohode o kúpnej zmluve. 18. V prejednávanej veci je nesporné z vykonaného dokazovania, že žalovaný ako predávajúci ubezpečil žalobcu, že motorové vozidlo nebolo havarované, a toto ubezpečenie sa ukázalo ako nepravdivé, pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 1Co/60/2019 7818200298 11. 12. 2019 JUDr. Peter Tutko ECLI:SK:KSKE:2019:7818200298.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Tutka a členov senátu JUDr. Ladislava Cakociho a JUDr. Slávky Zborovjanovej v spore žalobcu: X. L., Y. J. W., H.I. XXX/ XX, zastúpeného JUDr. Erikou Golskou, advokátkou, so .
Právna veta: Právo na odstránenie vady predanej veci je právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady. Ak je toto právo uplatnené dôvodne, predávajúci je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu s prihliadnutím najmä na povahu vadnej veci a na náročnosť jej odstránenia. Ak predávajúci neodstráni vadu v tejto lehote stane sa vada subjektívne neodstrániteľná a kupujúci si môže uplatniť i také právo zo zodpovednosti za vady, aké mu patrí pri objektívne neodstrániteľnej vade. Záleží len na kupujúcom či si uplatní právo na výmenu veci alebo právo na odstúpenie od zmluvy, prípadne právo na zľavu z kú ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... občianskoprávneho vzťahu medzi navrhovateľkou a odporcom bol dvojstranne zaväzujúci záväzok, pričom účastníkom zmluvy vzniká povinnosť vrátiť si vzájomné plnenia. Žiaden z účastníkov sa totiž nemôže domáhať vrátenia poskytnutého plnenia bez toho, aby sám ... občianskoprávneho vzťahu medzi navrhovateľkou a odporcom bol dvojstranne zaväzujúci záväzok, pričom účastníkom zmluvy vzniká povinnosť vrátiť si vzájomné plnenia. Žiaden z účastníkov sa totiž nemôže domáhať vrátenia poskytnutého plnenia bez toho, aby sám .
Právna veta: Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za bezvadnosť predanej veci od jej prevzatia kupujúcim až do uplynutia záručnej doby. Táto zodpovednosť predávajúceho má objektívnu povahu, to znamená, že predávajúci zodpovedá bez zreteľa na svoje zavinenie. Ak má teda predaná vec pri prevzatí kupujúcim vady alebo ak sa na predanej veci vyskytnú vady počas záručnej 24-mesačnej doby má kupujúci právo uplatniť si u predávajúceho alebo u iného podnikateľa za podmienok ustanovených v § 625 Občianskeho zákonníka práva zo zodpovednosti za vady. Tieto práva si kupujúci musí uplatniť v záručnej dobe, inak zanikajú.

Úryvok z textu:
... oboch účastníkov. Keďže základom občianskoprávneho vzťahu v prejednávanej veci je dvojstranne zaväzujúci záväzok, účastníkom zmluvy vzniká v prípade zrušenia zmluvy povinnosť vrátiť si vzájomné plnenie, ktoré prijali. Tejto zákonnej konštrukcii musí zodpovedať žalobný petit, ktorým je súd viazaný. Žalobný petit tejto zákonnej konštrukcii v danom .
Právna veta: Vychádzajúc z ust. § 100 ods.2 Obč. zák. sa záložné právo premlčuje. Nepremlčuje sa teda len zabezpečovaná pohľadávka, ale aj samotné záložné právo. Záložné právo sa ale nepremlčuje skôr, ako zabezpečená pohľadávka. Záložné právo sa premlčuje vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe, ktorá v zmysle § 101 Obč. zák. začína plynúť odo dňa, keď sa mohlo vykonať po prvý raz, t.j. odo dňa, keď vzniklo právo na uspokojenie zabezpečenie pohľadávky zo zálohu. Záložné právo nie je premlčané, ak neuplynula premlčacia doba pri zabezpečenej pohľadávke; v takom prípade sa záložné právo premlčí až márnym upl ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... daný. Žalobcovia sa preto domnievali, že úverová zmluva zanikla najneskôr od tohto dňa, v súvislosti s čím vznikla zmluvným stranám povinnosť vrátiť si vzájomné plnenia. Zo všetkých týchto dôvodov je premlčaná pohľadávka z úveru a teda je premlčané aj záložné právo, ktoré túto pohľadávku zabezpečuje .
... musí vrátiť predmet plnenia tomu, kto ho poskytol. Ak je však základom občianskoprávneho vzťahu dvojstranne zaväzujúci záväzok, účastníkom zmluvy vzniká povinnosť vrátiť si vzájomné plnenia. Žiaden z účastníkov sa totiž nemôže domáhať vrátenia poskytnutého plnenia bez toho, aby sám vrátil plnenie, ktoré prijal. Tejto zákonnej .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.