SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1116635
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64071
USSR: 35194
NSČR: 122921
NSSČR: 66298
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423348
Krajské súdy (ČR): 43533
Posledná aktualizácia
04.04.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia


Približný počet výsledkov: 179 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
  • povolenie nájdené 74009 krát v 18089 dokumentoch
  • na nájdené 15286955 krát v 423057 dokumentoch
  • prevadzkovanie nájdené 14242 krát v 5099 dokumentoch
  • zdravotnicka nájdené 26194 krát v 8593 dokumentoch
  • zariadenie nájdené 138989 krát v 38819 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 47 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument


Právna veta: Podľa názoru správneho súdu, pokiaľ aj žalobkyňa mala vydanú licenciu L1A na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, ktorá jej podľa § 5 písm. c) zákona o sociálnom poistení účinného do 31.12.2007 bez ďalšieho zakladala status SZČO, účasť na sociálnom poistení mu toto oprávnenie zakladať nemohlo, a to z dôvodu, že týmto oprávnením (licenciou L1A) nevykonával zárobkovú činnosť. Inak povedané nemal z neho príjem, ktorý by sa na účely povinného nemocenského a dôchodkového poistenia posudzoval podľa § 21 ods. 1. Preto po zániku povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, z ktorého ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 44Sa/6/2018 2018200065 15. 04. 2019 JUDr. Pavol Laczo ECLI:SK:KSTT:2019:2018200065.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, ako súd správny, sudcom JUDr. Pavlom Laczom, v právnej veci žalobcu: MUDr. Z. H., dátum narodenia XX. G. XXXX, adresa trvalého pobytu R. X. XXX/X, XXX XX T., právne zastúpeného: Advokátska kancelária ŠKODLER & PARTNERS, s.r.o., .
Právna veta: Registrácia pre daň z príjmu podľa zákona č. 511/1992 Zb. bola pre nadobudnutie postavenia samostatne zárobkovo činnej osoby rozhodujúca od roku 2011 do 30. júna 2014. Od 1. júla 2014 postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby už nie je závisle od registrácie na daňovom úrade, ale status samostatne zárobkovo činnej osoby v sociálnom poistení je založený iba na vyššie uvedenom dosahovaní príjmov, ktoré sú príjmami z podnikania alebo z výkonu inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo trvanie povinného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 2006/ OZ-HAL, zo dňa 25. apríla 2006, udelené povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancie v odbore pediatria. Toto povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia bolo dňom 31. decembra 2008 na žiadosť žalobkyne rozhodnutím Prešovského ... samostatnej zdravotníckej praxe (L1A), ktorú vydáva Slovenská lekárska komora a na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, ktoré vydáva samosprávny kraj. Obidve oprávnenia zakladajú status samostatne zárobkovo činnej .
Právna veta: Zákonník práce (zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov) zabezpečuje ochranu zamestnancov proti svojvoľnému prepúšťaniu v zamestnaní, a to tak, aby skončenie pracovného pomeru z podnetu zamestnávateľa podliehalo prísne ustanoveným pravidlám. Táto ochrana však neznamená nemožnosť skončiť pracovný pomer so zamestnancom v súlade so zásadami stanovenými v Zákonníku práce na takýto postup. 9. Výpoveď z pracovného pomeru má predpísané formálne a obsahové náležitosti. Z hľadiska formálnych náležitostí musí byť výpoveď z pracovného pomeru písomná a doručená. Z hľadiska obsahového ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a v špecializovanom odbore všeobecné lekárstvo. Prevádzkovanie tohto predmetu činnosti bolo viazané na osobitné povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, ktorého odbornou garantkou bola MUDr. Mária Čajková, lekárka, ktorá bola zároveň aj spoločníčkou ... nezanikol, keďže má právneho nástupcu, avšak na druhej strane tento právny nástupca už nemá povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, ani odborného zástupcu a ani pacientov tohto zamestnávateľa (podľa výpovede svedkyne týchto prevzala .
Právna veta: Ustanovenie § 5 v znení účinnom od 1.1.2014 treba podľa správneho súdu vykladať aj v nadväznosti na znenie § 21 ods. 4 účinného od 1.1.2014. Ako už bolo konštatované vyššie, u SZČO je vznik a trvanie povinného sociálneho poistenia viazané na dosiahnutie požadovaného zdaniteľného príjmu, ktorého poberanie je zase podmienené príslušným povolením na výkon podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti. A práve uvedená previazanosť povolenia na výkon podnikania, na základe ktorého sa reálne dosahuje zdaniteľný príjem, u SZČO zakladá povinné sociálne poistenie z dôvodu poberania zdaniteľného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , ku ktorému dňu mu bolo zrušené povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. 35. Z vyjadrení žalobcu vyplynulo, že príjem dosahoval jedine z činnosti vykonávanej na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Licenciu L1A nikdy nevyužíval a nikdy za ... konaní pred orgánom verejnej správy. Vyjadril názor, že k 31.12.2014 zrušením povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia mu zaniklo postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby (ďalej aj SZČO), čoho dôkazom je skutočnosť .
Právna veta: Ustanovenie § 21 ods. 1 upravuje vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia u samostatne zárobkovo činnej osoby. Pre vznik tohto poistenia ku dňu 01.07. zákon predpokladá jednak status samostatne zárobkovo činnej osoby a jej príjem, ktorý je v zákone špecifikovaný podľa druhu, výšky a relevantného obdobia, pre zánik tohto poistenia k 30.06. predpokladá rovnako status samostatne zárobkovo činnej osoby a nedostatočný príjem. Z uvedeného možno vyvodiť záver, že k zániku poistenia podľa § 21 ods. 1 u samostatne zárobkovo činnej osoby dochádza len v príp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pre účely sociálneho poistenia ako samostatne zárobkovo činná osoba posudzovaná na základe rozhodnutia o vydaní povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, ktoré bez pochybností je oprávnením na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu v zmysle § 5 ... poistenia (držiteľ licencie L1B vykonáva činnosť v pracovnom pomere), avšak táto licencia slúži na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia alebo povolenia vydaného podľa osobitného predpisu podľa § 11 zákona č. 578/2004 Z. z .
Kľúčové slová: vymeriavací základ, dávkové konanie sa začína

Právna veta: Na to, aby osobe popri ustálení jej právneho statusu SZČO aj vzniklo povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie, je však potrebné tiež to, aby takáto osoba jednak dosahovala príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) a súčasne aby tieto príjmy boli vyššie ako zákonom stanovená hranica na príslušný kalendárny rok (mechanizmus jej výpočtu vyplýva z § 21 ods. 1 v spojení s § 138 ods. 9 zákona o sociálnom poistení v znení účinnom do 31.12.2010). V tejto súvi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Nejde o vyhlásenie k licencii typu L1A, ale o oznámenie nadväzujúce na zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia Trenčianskym samosprávnym krajom. Správny súd odhlášku z povinného poistenia, adresovanú Sociálnej poisťovni, ... poistenou a povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou. 55. Po zrušení povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia Trenčianskym samosprávnym krajom síce žalobkyňa oznámila pobočke Sociálnej poisťovne formou Registračného listu fyzickej .
Právna veta: Pre účely posúdenia spornej otázky splnenia podmienok vzniku, trvania, príp. zániku povinného sociálneho poistenia SZČO je potrebné brať do úvahy predmetné príjmy dosahované na základe viacerých oprávnení na výkon podnikateľskej činnosti samostatne. I keď sa tieto príjmy SZČO, dosahované v relevantnom období, pre účely určenia vymeriavacieho základu a výpočtu povinného sociálneho poistenia spočítavajú, reálne však musia existovať, musia sa povinnou osobou reálne dosahovať činnosťou realizovanou na základe týchto oprávnení. Preto možno ustáliť, že pokiaľ je lekár držiteľom licencie L1A potrebne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... povinného dôchodkového poistenia nie je rozhodujúce, či samostatne zárobkovo činná osoba dosiahla tento príjem na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia alebo na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, resp. na základe iného právneho vzťahu, ... v spojení s prílohou zo dňa 12.02.2009, ktorým bolo dňom 28.02.2009 zrušené povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia žalobkyne, vydané rozhodnutím Trnavského samosprávneho kraja č. TA/2005/2977 zo dňa 03.10.2005 v .
Kľúčové slová: daň z príjmov, záväznosť právneho predpisu pre všetkých

Právna veta: Registrácia pre daň z príjmu podľa zákona č. 511/1992 Zb. bola pre nadobudnutie postavenia samostatne zárobkovo činnej osoby rozhodujúca od r. 2011 do 30. júna 2014. Od 1. júla 2014 postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby už nie je závisle od registrácie na daňovom úrade, ale status samostatne zárobkovo činnej osoby v sociálnom poistení je založený iba na vyššie uvedenom dosahovaní príjmov, ktoré sú príjmami z podnikania alebo z výkonu inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo trvanie povinného s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (L1A), ktorú vydáva Slovenská lekárska komora a na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, ktoré vydáva samosprávny kraj. Obidve oprávnenia zakladajú status samostatne zárobkovo činnej osoby na účely ... rozhodnutia alebo opatrenia vo veci samej. Uviedla, že k 31. júlu 2007 došlo zrušením povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia k zániku postavenia žalobkyne ako samostatne zárobkovo činnej osoby. Ako dôkaz uviedla tú skutočnosť, .
... Humenné sp. zn. 6Cb/10/2008 vyplýva, že Rozhodnutím Prešovského samosprávneho kraja, že žalobca má povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulancie v odbore všeobecné lekárstvo v obvodoch zdravotného strediska Oľka a Radvaň nad Laborcom a to ... sp. zn. 6Cb/10/2008 vyplýva, že Rozhodnutím Prešovského samosprávneho kraja, že žalobca má povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulancie v odbore všeobecné lekárstvo v obvodoch zdravotného strediska Oľka a Radvaň nad zákona č. 533 .
... a rok 2010 a to vo výške 159,63 eura. Vzhľadom k tomu, že odporcovi dňa 28.2.2010 zaniklo povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, tak od 1.3.2010 neprideľoval navrhovateľovi prácu podľa pracovnej zmluvy a z titulu prekážky v práci na strane odporcu .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.