SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1152166
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64308
USSR: 35477
NSČR: 123767
NSSČR: 66812
USČR: 79796
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424267
Krajské súdy (ČR): 43621
Posledná aktualizácia
25.05.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: povolenie splátok dlžných súm poistného


Približný počet výsledkov: 88 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: povolenie splátok dlžných súm poistného
  • povolenie nájdené 75004 krát v 18221 dokumentoch
  • splatka nájdené 467875 krát v 59087 dokumentoch
  • dlzen nájdené 186820 krát v 65086 dokumentoch
  • sum nájdené 9782696 krát v 413657 dokumentoch
  • poistny nájdené 315079 krát v 20357 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 49 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 6 dokumentov


Kľúčové slová: povolenie splátok dlžných súm poistného

Právna veta: Z citovaného ust. § 146 ods. 1 zákona vyplýva, že fyzická osoba musí podať písomnú žiadosť o povolenie splátok dlžných súm pre svoju platobnú neschopnosť, pričom súčasne musí byť splnený predpoklad, že v období nie dlhšom ako 18 mesiacov bude schopná zaplatiť dlžné sumy poisteného a v čase rozhodovania o povolení splátok týchto dlžných súm už musí byť schopná plniť odvodové povinnosti. Z obsahu administratívneho spisu mal súd preukázané, že žalobca takú písomnú žiadosť nepodal, ani jej podanie na súdnom pojednávaní žiadnym dôkazom nepreukázal. Keďže žalobca písomne nepožiadal Sociálnu po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 24Sa/31/2017 5017200312 26. 02. 2018 JUDr. Zuzana Jančárová ECLI:SK:KSZA:2018:5017200312.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline - ako správny súd, v konaní pred sudkyňou JUDr. Zuzanou Jančárovou, v právnej veci žalobcu: S. Z., nar. XX.XX.XXXX, bytom XXX XX T., R. XXXX/X, proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, so sídlom Ul. 29. .
Právna veta: Konanie, výsledkom ktorého je napadnuté rozhodnutie, je iným (nedávkovým) konaním, v ktorom organizačná zložka Sociálnej poisťovne rozhoduje o uložení penále podľa ustanovení zákona č.461/2003 Z.z.. Na konanie vo veciach sociálneho poistenia sa pritom nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní (§172 ods.1 zákona č.461/2003 Z.z.), ktorým je zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní - Správny poriadok. Zákon o sociálnom poistení v citovanom ustanovení výslovne vo veciach sociálneho poistenia vylučuje použitie Správneho poriadku. Konaniu správnych orgánov a ich rozhodnutiam tak nemožno vyčítať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , o poistnom v sporných prípadoch, príspevku na starobné dôchodkové sporenie v sporných prípadoch, o pokute, penále, povolení splátok dlžných súm poistného, príspevku na starobné dôchodkové sporenie, pokuty, penále a o zaradení zamestnávateľa do nebezpečnostnej triedy. Podľa § 178 ... . V čase uznania dlhu už nebol osobou povinnou odvádzať poistné a nespĺňal tak základné podmienky podmieňujúce povolenie splátok dlžných súm poistného podľa § 146 ods.1 zákona č.461/2003 Z.z.. Vo vzťahu k namietanému porušeniu .
Právna veta: V zmysle § 186 ods. 2 Zák. práce je zamestnanec povinný nahradiť zamestnávateľovi škodu spôsobenú z nedbanlivosti, ktorej výška však u jednotlivého zamestnanca nesmie presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku pred porušením povinností, ktorým škodu spôsobil.

Úryvok z textu:
... to mohol zistiť. Po skončení jej pracovného pomeru žalobca vedel, že nie je odvedené poistné, keď sám podal žiadosť o povolenie splátok dlžných súm poistného, kde mu Sociálna poisťovňa vyhovela a vydala rozhodnutie č. 11001572/2008 zo dňa 14.8.2008, ktorým mu povolila splátky .
Kľúčové slová: dávkové konanie sa začína, vymeriavací základ

Právna veta: Na to, aby osobe popri ustálení jej právneho statusu SZČO aj vzniklo povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie, je však potrebné tiež to, aby takáto osoba jednak dosahovala príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) a súčasne aby tieto príjmy boli vyššie ako zákonom stanovená hranica na príslušný kalendárny rok (mechanizmus jej výpočtu vyplýva z § 21 ods. 1 v spojení s § 138 ods. 9 zákona o sociálnom poistení v znení účinnom do 31.12.2010). V tejto súvi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v sporných prípadoch, príspevku na starobné dôchodkové sporenie v sporných prípadoch, o pokute, penále, povolení splátok dlžných súm poistného, príspevku na starobné dôchodkové sporenie, pokuty, penále a o zaradení zamestnávateľa do nebezpečnostnej triedy ... v sporných prípadoch, príspevku na starobné dôchodkové sporenie v sporných prípadoch, o pokute, penále, povolení splátok dlžných súm poistného, príspevku na starobné dôchodkové sporenie, pokuty, penále a o zaradení zamestnávateľa do nebezpečnostnej triedy. .
... rozhodnutie bolo zrušené z dôvodu, že obžalovaný si svoju povinnosť riadne neplnil. Svedčí o tom Oznámenie o zrušení rozhodnutie o povolení splátok dlžných súm poistného č. 11003785-GC13-Ms/2008 zo dňa 30.04.2009 Sociálnou poisťovňou pobočka T., Poverenie Okresného súdu v T. č .
... . 1 písm. a/ bod 10. zákona č. 461/2003 Z.z., do pôsobnosti pobočky patrí rozhodovať v prvom stupni o povolení splátok dlžných súm poistného, príspevku na starobné dôchodkové sporenie, pokuty a penále. Podľa § 178 ods. 1 písm. e/ zákona č. 461/2003 Z .
... ktorom bol povinný výslovne poučený o možnosti podania odvolania voči rozhodnutiu, ako aj o možnosti povolenia splátok dlžných súm poistného, a zároveň bolo povinnému oznámené, že zákon o sociálnom poistení neumožňuje Sociálnej poisťovni odpustiť povinnosť ... ktorom bol povinný výslovne poučený o možnosti podania odvolania voči rozhodnutiu, ako aj o možnosti povolenia splátok dlžných súm poistného a zároveň bolo povinnému oznámené, že zákon o sociálnom poistení neumožňuje Sociálnej poisťovni odpustiť povinnosť .
... Sociálnej poisťovne nebude mať žiaden peňažný záväzok. Odvolací súd poukazuje tiež na § 146 zákona o sociálnom poistení, ktoré upravuje povolenie splátok dlžných súm poistného. Podľa tohto ustanovenia Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby povinnej odvádzať poistné povoliť splátky .
... Sociálnej poisťovne nebude mať žiaden peňažný záväzok. Odvolací súd poukazuje tiež na § 146 zákona o sociálnom poistení, ktoré upravuje povolenie splátok dlžných súm poistného. Podľa tohto ustanovenia Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby povinnej odvádzať poistné povoliť splátky .
... Sociálnej poisťovne nebude mať žiaden peňažný záväzok. Odvolací súd poukazuje ešte na § 146 zákona o sociálnom poistení, ktoré upravuje povolenie splátok dlžných súm poistného. Podľa tohto ustanovenia Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby povinnej odvádzať poistné povoliť splátky .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.