SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1116224
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64071
USSR: 35193
NSČR: 122920
NSSČR: 66289
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423334
Krajské súdy (ČR): 43532
Posledná aktualizácia
03.04.2020 21:27

Nájdené rozsudky pre výraz: pozastavenie prevádzkovania živnosti


Približný počet výsledkov: 38 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: pozastavenie prevádzkovania živnosti
  • pozastavenie nájdené 1516 krát v 718 dokumentoch
  • prevadzkovanie nájdené 14242 krát v 5099 dokumentoch
  • zivnost nájdené 14830 krát v 5121 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 2 dokumenty
Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty


Právna veta: Je potrebné konštatovať, že samotné nadobudnutie právneho postavenia SZČO na účely sociálneho poistenia, nezakladá automaticky SZČO povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie. Na účely sociálneho poistenia nadobúda fyzická osoba status SZČO, ak vykonáva niektorú zo zárobkových činností taxatívne ustanovených v zákone č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení alebo disponuje oprávnením na jej výkon. Je potrebné ďalej uviesť, že samotný zápis, alebo osvedčenie o zápise do registra sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia podľa zák.č. 340/2005 Z.z. o sprostredkovan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/29/2013 2013200178 10.04.2014 JUDr. Pavol Laczo ECLI:SK:KSTT:2014:2013200178.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY X. súd v W. v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Lacza a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Ľubomíra Bundzela v právnej veci žalobcu: Ing. T. T. - Royal Market, M. Bela 5, 921 01 Piešťany proti žalovanej: Sociálna poisťovňa - .
Právna veta: Pozastavenie podnikateľskej činnosti je upravené v Živnostenskom zákone v zák. ustanoveniach §57 a §58, ktoré sú súčasťou Hlavy III. zákona. Hlava III. má názov: Zánik živnostenského oprávnenia. Podľa ust. § 57 ods. 4, 5 a 6 zákona môže podnikateľ oznámiť miestne príslušnému živnostenskému úradu pozastavenie prevádzkovania živnosti, ktoré pozastavenie nemôže trvať menej ako šesť mesiacov a viac ako tri roky. Podľa ust. § 58 ods. 2 zákona môže živnostenský úrad pozastaviť prevádzkovanie živnosti, ak podnikateľ závažným spôsobom porušuje podmienky ustanovené týmto zákonom, alebo inými osob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ak podnikateľ závažným spôsobom porušuje podmienky ustanovené týmto zákonom, alebo inými osobitnými predpismi. Pozastavenie prevádzkovania živnosti sa teda považuje za zánik živnostenského oprávnenia na vymedzené obdobie, nakoľko v čase pozastavenia ... pozastavenia prevádzkovania živnosti podnikateľovi v Hlave III. Živnostenského zákona upravujúceho zánik živnostenského oprávnenia. Pozastavenie prevádzkovania živnosti je teda jednou z foriem zániku živnostenského oprávnenia, či už na základe žiadosti samotného .
Právna veta: Pozastavenie prevádzkovania živnosti nie je dôvodom, pre ktorý by mala byť exekúcia vyhlásená za neprípustnú, ani nebráni vymáhateľnosti nároku. Živnosť podnikateľ prevádzkuje na vlastnú zodpovednosť, t.j. zodpovedá za záväzky, ktoré pri výkone živnostenskej činnosti vznikli. Pozastavenie, dokonca ani samotné ukončenie prevádzkovania živnosti, neznamená zánik povinnosti splniť vzniknuté dlhy.

Úryvok z textu:
... svojich námietkach nenamieta okolnosti, pre ktoré by bola exekúcia neprípustná, resp. by bránili vymáhateľnosti nároku. Pozastavenie prevádzkovania živnosti nie je dôvodom, pre ktorý by mala byť exekúcia vyhlásená za neprípustnú, ani nebráni vymáhateľnosti ... je potrebné zamietnuť v celom rozsahu ako neopodstatnené. neprípustná, resp. by bránili vymáhateľnosti nároku. Pozastavenie prevádzkovania živnosti nie je dôvodom, pre ktorý by mala byť exekúcia vyhlásená za neprípustnú, ani nebráni vymáhateľnosti .
Právna veta: Oprávnenie na podnikateľskú činnosť nezaniká pozastavením prevádzkovania živnosti podľa § 57 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. Podnikateľ môže oznámiť miestne príslušnému živnostenskému úradu pozastavenie prevádzkovania živnosti. Účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.

Úryvok z textu:
... prevádzkovania jeho živnosti podľa § 57 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. (podnikateľ môže oznámiť miestne príslušnému živnostenskému úradu pozastavenie prevádzkovania živnosti. Účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu, alebo ak je v oznámení uvedený .
... v časti výživného a jeho príjmy boli porovnateľné s terajšími. Postoj navrhovateľa možno hodnotiť aj ako účelový, keďže požiadal o pozastavenie prevádzkovanie živnosti a túto mal pozastavenú od 01.03.2012 do 15.06.2012. Čiže aj keď mal aktívny živnostenský list, túto .
... ,-- eur mesačne, spolu v sume 260,-- eur mesačne. V tomto období obaja rodičia podnikali. Otec dňom 15.6.2011 oznámil pozastavenie prevádzkovania živnosti, a to do 30.6.2013. Dňom 24.8.2011 bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Nárok na dávku ... ,-- eur mesačne, spolu v sume 260,-- eur mesačne. V tomto období obaja rodičia podnikali. Otec dňom 15.6.2011 oznámil pozastavenie prevádzkovania živnosti, a to do 30.6.2013. Dňom 24.8.2011 bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Nárok na dávku .
... 138,60 eur. Otec nie je vlastníkom žiadnych nehnuteľností ani hnuteľných vecí väčšej hodnoty. V mesiaci august 2011 si predĺžil pozastavenie prevádzkovania živnosti na obdobie dvoch alebo troch rokov. K tomuto kroku pristúpil preto, že začal pracovať vo firme Peugeot. Potvrdil, že bol .
... pomerov, ku ktorej však došlo jeho vlastným zavinením. Súd v tejto časti poukazuje na skutočnosť, že otec sám požiadal o pozastavenie prevádzkovania živnosti a aj napriek tomu, že sám pripustil, že mu bola ponúknutá práca, pre ktorú má potrebnú odbornú kvalifikáciu, túto prácu .
... ktorom bolo naposledy výživné upravované podstatným spôsobom znížili a to až do takej miery, že bol otec nútený požiadať o pozastavenie prevádzkovania živnosti. Tiež spoločnosť, v ktorej je otec jediným spoločníkom v tomto roku nevykazuje žiadne príjmy, nakoľko je nečinná. Otec bol ... roku 2011 príjmy 9.289,- eur a výdavky 5.580,- eur. Z dôvodu dosahovania veľmi nízkych príjmov otec požiadal o pozastavenie prevádzkovania živnosti a to na obdobie od 11.05.2012 do 10.05.2015. Spoločnosť JUMAR sk, s. r. o., v .
... priniesla nový dôvod prerušenia povinného poistenia SZČO. Touto novelou k prerušeniu povinného poistenia SZČO dochádza v období, v ktorom má pozastavenie prevádzkovanie živnosti, pozastavený výkon činnosti alebo pozastavenú činnosť. Podľa žalobcu preto už samotné rozhodnutie, ktorým bol zaviazaný na úhradu nedoplatkov dlžného poistného .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.