Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1078104
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63680
USSR: 34744
NSČR: 121600
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421555
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
20.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: pozemkovy úrad


Približný počet výsledkov: 1078 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: pozemkovy úrad
  • pozemkovy nájdené 30376 krát v 3563 dokumentoch
  • urad nájdené 493064 krát v 178447 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 1170 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 316 dokumentov


Právna veta: Otázku miestnej príslušnosti obvodného pozemkového úradu rieši v ust. ods. 3 tohto ustanovenia tak, že na konanie podľa ods. 2 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, teda správny poriadok. Správny poriadok v citovanom ust. § 7 ods. 1 výslovne uvádza, že miestna príslušnosť správneho orgánu sa spravuje miestom, kde je nehnuteľnosť ak sa konanie týka nehnuteľnosti.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Sp/26/2010 1010202115 08.08.2012 JUDr. Ľubomír Šramko ECLI:SK:KSBA:2012:1010202115.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v konaní pred sudcom JUDr. Ľubomírom Šramkom v právnej veci navrhovateľa: ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo, IČO: 00 190 616 so sídlom Košariská 42, Dunajská Lužná, zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. .
Právna veta: Súd je názoru, že správny orgán vyžadoval od účastníkov správneho konania splnomocnenia, pretože predloženie takejto plnej moci je nevyhnutnou podmienkou toho, aby bolo možné preskúmať splnenie podmienok pre začatie konania podľa ust. § 7 zákona č. 64/1997 Z.z., z dikcie ktorého nesporne vyplýva, že konanie je možné začať len na návrh nadpolovičnej väčšiny užívateľov, ktorí užívajú nadpolovičnú výmeru plochy a prislúchajúci podiel z výmery spoločných pozemkov a ktorí preukázali, že vlastníci odmietli k týmto pozemkom uzavrieť kúpnu zmluvu. Preto je súd názoru, že preukázanie splnomocneni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/282/2004 1004116218 24.11.2011 JUDr. Nora Puchelová ECLI:SK:KSBA:2011:1004116218.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Puchelovej a členiek senátu JUDr. Moniky Valašikovej, PhD a JUDr. Renáty Janákovej v právnej veci žalobcov: 1/ Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov, 6-82, .
Právna veta: Je nepochybné zo zákona č. 229/1991 Zb., že tento výslovne neupravuje, že obvodný pozemkový úrad je povinný v konaní aplikoval ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, avšak je nepochybné, že aplikácia zákona jednoznačne vyplýva z ustanovenia § 1 ods. 1,2 zákona, podľa ktorého tento zákon sa vzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správny správne orgány rozhodujú o právach, právom chránených záujmov alebo povinnostiach fyzických osôb, právnických osôb, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Správnym orgánom je aj štátny orgán, orgán územnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 2Sp/31/2013 8013201048 15. 01. 2014 JUDr. Katarína Morozová Nemcová ECLI:SK:KSPO:2014:8013201048.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove samosudkyňou JUDr. Katarínou Morozovou Nemcovou v právnej veci navrhovateľky P. P., trvale bytom A. XXXX/XX, XXX XX X. - F., proti Okresnému úradu Poprad, Pozemkový a lesný odbor Poprad, so sídlom Partizánska 690/ .
Právna veta: Úlohou správneho orgánu v ďalšom konaní t.j. ešte pred vydaním rozhodnutia, bolo preto ďalej konať s touto účastníčkou konania, tejto účastníčke umožniť uplatniť jej procesné práva (§ 3 ods. 2, § 33 ods. 1, 2 správneho poriadku) a až tak vo veci rozhodnúť. Správny orgán uvedeným spôsobom nepostupoval, vydal rozhodnutie bez toho, aby konal s navrhovateľkou ako s účastníčkou konania a keďže jej odňal jej procesné práva, medzi inými aj právo vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a navrhovať dôkazy, rozhodol predčasne na základe neúplne a nepresne zisteného skutkového stavu. Nesprávne postupo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Uviedla, že ... „napadnuté rozhodnutie jej nebolo do dnešného dňa doručené, avšak bolo vyvesené na úradnej tabuli Obvodného pozemkového úradu v Poprade (ďalej len „OPÚ“). Pre tento spôsob doručovania neboli splnené zákonné podmienky, keďže správnemu orgánu bol účastník ... Lexpert s.r.o., Robotnícka 6, Banská Bystrica, v mene ktorej koná JUDr. Andrea Dulová, proti odporcovi Obvodnému pozemkovému úradu Poprad, Partizánska 690/87, o preskúmanie rozhodnutia odporcu zo dňa 13. mája 2011, Č. j.: 2011/122/1096 .
Právna veta: Zákon č. 503/2003 Z.z. je jedným zo zákonov reštitučného charakteru, ktorého cieľom je spolu s ostatnými reštitučnými zákonmi zabezpečiť tzv. reštitučné procesy zmiernenia niektorých majetkových krívd, ku ktorým došlo v zákone presne ustanovenom období vo vzťahu k presne vymedzenému okruhu osôb a na základe v zákone taxatívne ustanovených prípadov straty majetku. Kto je oprávnenou osobou upravuje ustanovenie § 2 zák.č. 503/2003 Z.z., pričom právo na navrátenie pozemku môže uplatniť oprávnená osoba do 31.12.2014 na obvodnom pozemkovom úrade, v ktorého obvode vlastnila pozemok a zároveň preukáže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že sú občanmi Slovenskej republiky a žijú. Krajský súd považuje za potrebné uviesť, že vymedzenie okruhu oprávnených osôb je pre pozemkový úrad záväzné, pričom mu z článku 2 ods. 2 Ústavy SR vyplýva zákaz jeho rozširovania, keďže ho ako orgánu štátu zaväzuje ... .č. 503/2003 Z.z., pričom právo na navrátenie pozemku môže uplatniť oprávnená osoba do 31.12.2014 na obvodnom pozemkovom úrade, v ktorého obvode vlastnila pozemok a zároveň preukáže skutočnosti podľa § 3. Neuplatnením práva v lehote právo zanikne (§ 5 .
Právna veta: Zastavenie konania je jednou z foriem, ktorou sa správne konanie uzatvára konečným spôsobom. Dochádza k nemu v prípadoch ustanovených v Správnom poriadku alebo v osobitných zákonoch z dôvodov, ktoré bránia pokračovať v konaní. Pri zastavení konania je správne konanie skončené skôr, než sa dospeje k meritórnemu rozhodnutiu vo veci samej. Keďže dôvody na zastavenie konania sú vymedzené taxatívne, ak sú splnené zákonné podmienky, správny orgán nemá inú možnosť. Voľná úvaha je v podstate vylúčená. Súčasná platná právna úprava zastavenia konania je koncepčne novým riešením a pokrýva všetky p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... takéto postavenie priznáva. Rovnako bude potrebné do spisu doložiť z hľadiska uvádzaných skutočností aj príslušné listy vlastníctva, rozhodnutie Pozemkového úradu v reštitučnom konaní a pod. vo vzťahu k predmetnému (spornému pozemku, ktorý bol predmetom opravy - zmeny údajov ... ROEP pochybil pri identifikácii parcely, zapísanej v príslušnom LV tak, ako je to opísané vo odôvodnení rozhodnutia Obvodného pozemkového úradu v Námestove. Žalobca v rade 1/ žiadal podaním zo dňa 06.07.2010 o opravu nesprávnych údajov .
Právna veta: Zodpovednosť predávajúceho za vady podľa § 597 ods. OZ má charakter objektívnej zodpovednosti, ktorej sa predávajúci - pokiaľ na vady existujúce v čase uzavretia zmluvy kupujúceho neupozornil - nemôže zbaviť, pritom nie je rozhodujúce, či o vade sám vedel alebo nevedel. Ustanovenie § 597 ods. OZ sa nevzťahuje len na prípady, keď predávajúci neupozorní kupujúceho na vady, o ktorých vie, ale aj na prípady, keď ide o vady, ktoré vyšli dodatočne najavo nielen pre kupujúceho, ale aj pre predávajúceho, a na ktoré predávajúci kupujúceho ani nemohol upozorniť, pretože o nich nevedel ( R 23/1970). Pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... bodom 4/ uvedené, že stavebníci k žiadosti o vydanie stavebného povolenia doložia rozhodnutie o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy od obvodného pozemkového úradu Čadca, keďže stavba sa nachádza mimo zastavané územie obce. Na základe projektu z marca 2012, vypracovanom Jánom Svrčekom, ktorý rieši .
Právna veta: Súdy v správnom súdnictve s poukazom na ust. § 244 ods. 1 až 3 OSP preskúmavajú aj postup orgánov verejnej správy, pričom postupom správneho orgánu sa rozumie aj jeho nečinnosť. Za nečinnosť treba považovať pasivitu správneho orgánu vo veciach, v ktorých bolo začaté konanie, hoci niet žiadnej zákonnej alebo faktickej prekážky na to, aby správny orgán vo veci konal a rozhodol. Pritom nie je rozhodujúce, či ide o správne konanie začaté na základe návrhu účastníka (uplatnenie dispozičnej zásady), alebo konanie začaté z podnetu správneho orgánu (uplatnenie zásady oficiality). Táto nečinnosť sa pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... neskorších predpisov, právo na navrátenie vlastníctva k pozemku môže uplatniť oprávnená osoba do 31. decembra 2004 na obvodnom pozemkovom úrade, v ktorého obvode vlastnila pozemok, a zároveň preukáže skutočnosti podľa § 3. Neuplatnením práva v lehote právo zanikne ... , v právnej veci navrhovateľa: Krajský prokurátor v Nitre, Krajská prokuratúra Nitra, Damborského 1, Nitra, proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad v Komárne, Senný trh 4, Komárno, o nečinnosť odporcu v konaní pôvodne vedenom u neho pod sp. zn. .
Právna veta: Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 503/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, ak osoba, ktorej vlastníctvo k pozemku prešlo v rozhodujúcom období do vlastníctva štátu alebo inej právnickej osoby v prípadoch uvedených v ustanovení § 3, zomrela pred uplynutím lehoty uvedenej v ustanovení § 5 alebo ak bola pred uplynutím tejto lehoty vyhlásená za mŕtvu, sú oprávnenými osobami štátni občania Slovenskej republiky, fyzické osoby v tomto poradí: a) dedič zo závetu, ktorý bol predložený v konaní o dedičstve, ktorý nadobudol celé dedičstvo, b) dedič zo závetu, ktorý nadobudol dedičstvo, ale len v miere zodpov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... správny orgán opraví. Chyba bola spôsobená tým, že oprávnené osoby si dňa 26.08.2004 uplatnili na Obvodnom pozemkovom úrade v Liptovskom Mikuláši reštitučný nárok samostatne a dňa 30.12.2004 bol na úrade uplatnený nárok jednotlivých podielnikov Urbárskeho ... odbor Liptovský Mikuláš, so sídlom Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, v konaní o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu Obvodného pozemkového úradu Liptovský Mikuláš č.k ObPÚ 859-2013/00016-19 VM zo dňa 18.07.2013, takto rozhodol: Krajský súd .
Právna veta: Súd dospel k záveru, že oprávnené osoby, ktoré boli súčasne členmi R. obce - pozemkového spoločenstva E. J. si riadne a včas uplatnili nárok na vrátenie vlastníctva k pozemkom. Ak ich splnomocnený zástupca zostal po výzve správneho orgánu 1. stupňa nečinný, bolo potrebné vyzvať oprávnené osoby na odstránenie vád návrhu. Preto súd námietku žalovaného, že v oprávnené osoby si uplatnili reštitučný nárok prostredníctvom nečinného splnomocnenca, považoval za irelevantnú. účastníkov konania a postup domáhania sa práv, ale nemožno ním daný subjekt vylúčiť z konania, v ktorom sa rozhoduje o j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... : Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, so sídlom Trenčín 911 01, Námestie sv. Anny 7 (právny nástupca Krajského pozemkového úradu v Trenčíne) o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. H/XXXX/XXXXX- 2 zo dňa 19. októbra 2012, jednomyseľne takto rozhodol ... podanou žalobou žiadali zrušiť rozhodnutie žalovaného č. H/XXXX/XXXXX - 2 zo dňa 19. októbra 2012 ako aj rozhodnutie Obvodného pozemkového úradu Považská Bystrica (ďalej len správny orgán 1. stupňa) č. H XX/XXXXX-XXX-BEX-A-XX zo dňa 15. .
Právna veta: Odvolací súd dodáva, že zákon zabezpečuje ochranu vlastníckeho práva, ktorého obsahom je oprávnenie vlastníka predmet vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním pomocou vlastníckych žalôb. Vlastnícke žaloby uvedené v ustanovení § 126 Občianskeho zákonníka sú hmotnoprávnym inštitútom, na základe ktorého sa realizuje subjektívny nárok vlastníka veci na ochranu. Žaloba na vydanie veci (vindikačná) má miesto tam, kde k porušeniu vlastníckeho práva dochádza neoprávneným zadržiavaním veci. Zmyslom tejto žaloby je dosiahnuť faktický výkon vlastníckeho práva k vlastnej ve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zrušil a konanie vo veci zastavil. Na základe návrhu odporcov bolo konanie prerušené do právoplatného skončenia konania vedeného na Obvodnom pozemkovom úrade v Topoľčanoch pod sp. zn. OPÚ 2004/00325 (č. l. 40), nakoľko odporcovia si uplatnili svoje reštitučné nároky a ... rozhodnutím Obvodného pozemkového úradu v Topoľčanoch zo dňa 26. 10. 2009 č. OPÚ 2004/00325-Gn/6 bolo oprávneným osobám E. T., T. T .
Právna veta: Bezdôvodné obohatenie vzniká nielen v prípade, ak sa protiprávne rozmnoží majetok obohateného, ale aj vtedy, ak sa doterajší majetok nezmenšil, hoci by k tomu došlo, keby bol obohatený plnil svojepovinnosti (porovnaj R 25/1986). Niet dôvodu nevzťahovať uvedené pravidlo aj na stav, ak obohatený vrátane verejnoprávneho subjektu využíva pozemok bez právneho dôvodu na účely komunikácie (porovnaj rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 33Odo 1405/2005 zo dňa 25. 10. 2006, podľa ktorého „povinnosť poskytovať náhradu vlastníkovi pozemku, na ktorom stojí stavba platí pre vlastníka stavby be ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... úpravy sa týkajú práve územia, kde sa nachádzajú pozemky žalobkyne, k tomu odvolací súd poznamenáva, že vychádzajúc zo správy Obvodného pozemkového úradu v Poprade zo dňa 14. 05. 2013 vyplýva, že vykonávanie pozemkových úprav v k. ú. O., Z., A. A. a ... úpravy sa týkajú práve územia, kde sa nachádzajú pozemky žalobkyne, k tomu odvolací súd poznamenáva, že vychádzajúc zo správy Obvodného pozemkového úradu v Poprade zo dňa 14. 05. 2013 vyplýva, že vykonávanie pozemkových úprav v k. ú. O., Z., A. A. a .
Právna veta: K posudzovaniu otázky, či je držiteľ dobromyseľný alebo nie súdna prax dospela k názoru, podľa ktorého je treba túto otázku hodnotiť vždy objektívne a nie len zo subjektívneho hľadiska /osobného presvedčenia/ samotného účastníka. Pri hodnotení dobromyseľnosti je vždy treba vziať do úvahy, či držiteľ pri bežnej opatrnosti, ktorú treba vzhľadom na okolnosti a povahu daného prípadu od každého požadovať, nemal, resp. nemohol mať po celú vydržaciu dobu dôvodné pochybnosti o tom, že mu vec alebo právo patrí. Dobrá viera oprávneného držiteľa sa musí vzťahovať k všetkým právnym skutočnostiam, ktoré ma ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... o zmene projektu v prípade zistených chýb údajov projektu. Práve rozhodnutie súdu v danej veci by upozorňovalo obvodný pozemkový úrad na zistené chybné údaje projektu nezohľadňujúce skutočný právny stav. Za takýchto okolností majú navrhovatelia naliehavý právny záujem na ... a § 42c ods. 1 a 2 zák. č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách. Odporcovia 1/ až 8/, ktorí mali vo veci plný úspech, zásadne prislúcha .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.