Nájdené rozsudky pre výraz: pozostalý manžel

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 558

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

40 dokumentov
27 dokumentov
22 dokumentov
5 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Základným právnym predpisom upravujúcim nárok na pozostalostnú úrazovú rentu je Občiansky zákonník. Treba však zdôrazniť, že Občiansky zákonník zakladá a priznáva nárok na pozostalostnú úrazovú rentu každému voči komu mal zomrelý v čase svojej smrti vyživovaciu povinnosť, a to bez ohľadu či bola alebo nebola deklarovaná súdom. Ide o generálne ustanovenie (§ 448), ktorého výkon je zverený zákonu o sociálnom poistení. To znamená, že zákon o sociálnom poistení ako tzv. vykonávací predpis k Občianskemu zákonníku nemôže prístup k nároku na pozostalostnú úrazovú rentu obmedzovať a podmieňovať len na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 18Sa/6/2017 1017200663 06. 11. 2017 JUDr. Milan Straka ECLI:SK:KSTN:2017:1017200663.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v konaní pred sudcom JUDr. Milanom Strakom v právnej veci žalobkyne: G.. B. L., bytom Šulekova XXX/X, XXX 01 Prievidza proti žalovanému: Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne so sídlom Bratislava, 29. augusta 8 a
Právna veta: Podľa § 47 ods. 1 Trestného poriadku, oprávnenie poškodeného nemôže vykonávať ten, kto je v trestnom konaní stíhaný ako spoluobvinený. Výkladom predmetného ustanovenia možno dospieť k záveru, že odškodnenie sa o to viac neposkytuje tomu, kto bol v trestnom konaní stíhaný ako páchateľ trestného činu. 18. Vzhľadom na uvedené zákonné ustanovenie potom s poukazom na ust. § 5 ods. 1 ZOP je potrebné konštatovať, že celá suma odškodnenia v danom prípade prináleží len žalobcovi ako jedinému poškodenému. Aj keď podľa ust. § 2 ods. 2 písm. a) ZOP je otec žalobcu ako pozostalý manžel zahrnutý do o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 22Co/3/2019 8117211884 13. 02. 2020 JUDr. Viera Kandriková ECLI:SK:KSPO:2020:8117211884.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Kandrikovej a členov senátu JUDr. Michala Boroňa a JUDr. Branislava Brezu v spore žalobcu: L. F., O.. XX.X.XXXX, V. R. P. XXXX/XX, XXX XX P., zastúpeného: JUDr
Právna veta: ten, kto mal v čase smrti poručiteľky právo ako člen družstva nakladať s členskými právami a povinnosťami spojenými s členstvom v bytovom družstve, súhrn ktorých tvorí majetkovú hodnotu, mal teda aj právo nakladať s touto majetkovou hodnotou, a tento preto zodpovedal aj za možnosť plnenia, pokiaľ ide o majetkové právo žalobkyne, ktoré nadobudla ako univerzálna dedička poručiteľky. Odvolací súd sa stotožnil aj so záverom súdu prvej inštancie, že v posudzovanej veci nedošlo k „pohlteniu“ práv vlastníka a člena družstva, keď toto je vylúčené tým, že žalovaný ako právnická osoba nemôže byť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 8Co/63/2017 1515200179 17. 12. 2019 JUDr. Ondrej Krajčo ECLI:SK:KSBA:2019:1515200179.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ondreja Krajča a členiek senátu JUDr. Jany Vlčkovej a JUDr. Moniky Holickej v právnej veci žalobkyne: B. M.O. (J. F.), L. J. X, L., C. na G.: J. XX, R., zastúpenej M
Právna veta: Pre výkon subjektívnych občianskych práv má zásadný význam ustanovenie § 3 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných osôb a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Uvedené ustanovenie má v oblasti občianskeho práva závažný interpretačný i aplikačný dosah. Ide predovšetkým o ustanovenia zakazujúce taký výkon práv a povinností, ktorý by bol v rozpore s pravidlami demokratickej spoločnosti a jej morálky, s princípmi právneho štátu a občianskej spolupatričnosti. Ak t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 9Co/338/2018 2317219036 29. 10. 2019 JUDr. Bibiána Ťažiarová ECLI:SK:KSTT:2019:2317219036.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Bibiána Ťažiarová a sudcov: JUDr. Martin Holič a Mgr. Renáta Gavalcová, v právnej veci žalobcov: 1/ F. O., nar. XX.X.XXXX, bytom T. XXX, 2/ P. P., nar. X.X.XXXX,
Právna veta: Osvojenie je spôsobom vzniku tzv. právneho rodičovstva - rodičovstva založeného rozsudkom súdu. Právoplatnosťou rozsudku o osvojení zanikajú rodinnoprávne vzťahy s pôvodnou rodinou osvojenca a vznikajú nové rodinnoprávne väzby s rodinou osvojiteľov. Zmyslom osvojenia je vytvoriť pre dieťa, pozbaveného prirodzeného rodinného prostredia, vhodnú náhradu, a tak zabezpečiť jeho zdravý vývoj. Zákon o rodine vymedzil jediný cieľ, ktorý možno osvojením sledovať a to záujem maloletého dieťaťa.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice I 11P/83/2013 7113219592 04.09.2013 JUDr. Denisa Novotná Mlinárcsik ECLI:SK:OSKE1:2013:7113219592.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice I sudkyňou JUDr. Denisou Novotnou Mlinárcsikovou v právnej veci starostlivosti o maloletú J. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom u navrhovateľov, zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rod
Právna veta: Po osvojení manželom rodiča dieťaťu je potrebné vytvoriť chýbajúce výchovné a rodinné prostredie v pravom slova zmysle. Ide skôr o vytvorenie právneho rámca pre už existujúci faktický stav. Formálne ide o individuálne osvojenie, a z hľadiska dôsledkov vzniká úplná rodina. Naplnenie podmienky záujmu dieťaťa možno vidieť napr. v okolnosti, že manžel ( osvojiteľ) sa o dieťa osobne stará od jeho útleho veku, materiálne ho zabezpečuje, viaže ich vzájomné citové puto, dieťa ho považuje za svojho rodiča, a bolo by vhodné, keby malo priezvisko zhodné so súrodencami. V zmysle § 107 odsek 1 Zákona o rod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Levice 10P/26/2011 4311201238 26.06.2012 Mgr. Jana Kosorínová ECLI:SK:OSLV:2012:4311201238.9 Rozhodnutie Okresný súd v Leviciach sudkyňou W.. V. N., vo veci starostlivosti o mal. Z. X., I.. XX.X. XXXX, v konaní zastúpená Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, z rodičov: H. X., I.. XX.X. XXXX, Z. X. XX v konaní zastúpená splnomocneným právnym zástupcom V.. X
Právna veta: Súčasťou práva na ochranu osobnosti je i právo na súkromie a rodinný život, ktoré v sebe zahrnuje tiež právo na spolužitie s ďalšími osobami, predovšetkým s členmi rodiny. Občianskoprávne sankcie za nemajetkovú ujmu spôsobenú zásahom do osobnosti fyzickej osoby upravuje ustanovenie § 13 Občianskeho zákonníka. Určenie subjektov, na ktoré dopadajú sankcie podľa tohto zákonného ustanovenia, zákonná úprava vymedzuje vzťahom medzi osobou, do ktorej práv na ochranu osobnosti bolo neoprávnene zasiahnuté (môžu ňou byť len fyzické osoby) a osobou, ktorá neoprávnený zásah spôsobila (môžu ňou byť aj práv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 9Co/456/2014 4210212548 15.01.2015 JUDr. Katarína Marčeková ECLI:SK:KSNR:2015:4210212548.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Marčekovej a členiek senátu Mgr. Ingrid Vallovej a Mgr. Andrey Szombathovej-Polákovej, v právnej veci navrhovateľov: 1. maloletý Q. L., nar. XX. XX. XXXX, 2.
Právna veta: 17/ Neposkytnutie pomoci poručiteľovi v jeho chorobe, starobe alebo v iných závažných prípadoch ( § 469a ods. 1 písm. a/ Obč. zák. ) ako dôvod vydedenia nastáva za podmienky, ak takáto pomoc bola naozaj potrebná a ak takéto konanie možno posúdiť ako konanie, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi ( § 3 ods. 1 Obč. zák. ). Súčasne je treba posúdiť, či poskytnutie takejto pomoci bolo zo strany dediča objektívne možné ( či potomkovi v poskytnutí pomoci nebránila napr. nemoc, invalidita, pobyt vo väzení ). Iný závadný druh správania potomka voči poručiteľovi, než práve neposkytnutie potrebnej po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 9Co/558/2014 1407228327 10. 08. 2017 JUDr. Magdaléna Floreková ECLI:SK:KSBA:2017:1407228327.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Magdalény Florekovej a členov senátu JUDr. Romana Huszára a JUDr. Zuzany Posluchovej v právnej veci žalobcu: X. M., W.. XX. X. XXXX, M. F. T. Č.. XXX/X, U
Právna veta: Podľa § 871 ods. 4 Občianskeho zákonníka, osobné užívanie bytov slúžiacich na trvalé ubytovanie pracovníkov organizácie sa mení na nájom služobného bytu, pokiaľ tieto byty spĺňajú kritéria ustanovené zákonom pre služobné byty; pokiaľ tieto podmienky nie sú splnené, mení sa také osobné užívanie na nájom. Uvedený zákonník zrušil súčasne zákon č. 41/1964 Zb., ktorý určoval, čo treba považovať za podnikový byt, služobný byt alebo vojenský byt, ustanovenie § 7 vyhl. č. 45/1964 Zb. vymedzujúce byty trvale určené pre ubytovanie pracovníka organizácie však platilo ďalej. Ustanovenie § 685 ods. 3 Občia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 2Co/2/2014 8409203381 21.01.2015 JUDr. Mariana Muránska ECLI:SK:KSPO:2015:8409203381.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Mariany Muránskej a sudcov JUDr. Branislava Brezu a JUDr. Daniely Babinovej v právnej veci žalobcu: H. Q., nar. XX. XX. XXXX, bytom P. H. XX, P., zastúpeného Mgr. Tomáš
Právna veta: Obnova konania je mimoriadnym opravným prostriedkom, čo znamená, že ním možno napadnúť len právoplatné rozhodnutie súdu len z taxatívne stanovených dôvodov (§ 228 ods. 1 O.s.p.) a v presne určenej lehote, ktorej zmeškanie má za následok preklúziu práva podať návrh na obnovu konania (§ 230 O.s.p.).

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 26Co/32/2014 2313213833 16.12.2014 JUDr. Katarína Slováčeková ECLI:SK:KSTT:2014:2313213833.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Kataríny Slováčekovej a sudcov Mgr. Jozefa Mačeja a JUDr. Zlatice Javorovej v právnej veci navrhovateľky: X. T., nar. X. J. XXXX, bytom U. XX, U., zastúpenej advokátom: J
MENU