Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1045752
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62899
USSR: 34395
NSČR: 119623
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419017
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
19.10.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: pracovná zmluva


Približný počet výsledkov: 422 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: pracovná zmluva
  • pracovna nájdené 22684 krát v 10442 dokumentoch
  • zmluva nájdené 2756447 krát v 146744 dokumentochPrávna veta: Podmienky zamestnania, ktorých dojednanie vyžaduje § 58 ods. 2 Zákonníka práce v pracovnej zmluve medzi agentúrou dočasného zamestnávania a zamestnancom nie sú totožné s pojmom pracovné podmienky a podmienky zamestnávania vymedzené v § 58 ods. 6 Zákonníka práce, a preto ak zákon v pracovnej zmluve nevyžaduje dohodu o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania ako to ustanovuje napr. v § 58a ods. 2 písm. f/ Zákonníka práce, potom je treba prísť k záveru, že pracovná zmluva nemusí obsahovať pracovné podmienky a podmienky zamestnávania.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/152/2011 7011200655 04.04.2012 JUDr. Marián Trenčan ECLI:SK:KSBA:2012:7011200655.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariána Trenčana a členov senátu JUDr. Vlastimila Pavlikovského a Mgr. Viliama Pohančeníka, právnej veci žalobcu: Trenkwalder, a.s., Námestie 1. mája 18, Bratislava, IČO: 35 861 .
Právna veta: Pre normy pracovného práva je príznačná ich kogentná povaha, čo mimo iného znamená, že účastníci pracovnoprávnych vzťahov môžu zmluvu, či dohodu uzavrieť len v rámci tých typov zmlúv, ktoré sú predvídané pracovnoprávnymi predpismi, a že ich zmluvná voľnosť sa uplatní len tam, kde to tieto predpisy umožňujú. Kogentná povaha Zákonníka práce vyplýva aj z ustanovenia § 18 ZP, podľa ktorého je zmluva (dohoda) dohodnutá podľa príslušných ustanovení pracovnoprávnych predpisov uzavretá, akonáhle sa účastníci dohodli na jej obsahu. Zákonník práce teda predpokladá uzavretie zmlúv (dohôd) „podľa príslušn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava III 7C/2/2010 1310200144 11.04.2011 JUDr. Viera Lamprechtová ECLI:SK:OSBA3:2011:1310200144.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava III. v Bratislave v konaní pred sudkyňou JUDr. Vierou Lamprechtovou v právnej veci navrhovateľa: O. C., narodený XX.XX.XXXX, bytom v P., B. M.C. XXX/XX, zastúpený JUDr. Marekom Morochovičom, advokátom v Bratislave, .
Právna veta: Nedodržanie písomnej formy pracovnej zmluvy nie je sankcionované jej neplatnosťou, nie je vylúčená možnosť uzavrieť pracovný pomer i konkludentne. Ak zamestnanec začne pre zamestnávateľa s jeho vedomím vykonávať prácu, akoby bol u neho v pracovnom pomere, prípade túto prácu vykonáva aj dlhší čas, hoci k vzniku pracovného pomeru medzi týmto zamestnávateľom a zamestnancom nemohlo dôjsť, vytvorí sa faktický stav, ktorý býva označovaný /na rozdiel od pracovnoprávneho pomeru, ktorý vznikol platne/ ako faktický pracovný pomer. I z tohto vzťahu môžu vzniknúť určité pracovnoprávne nároky, je však pot ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Skalica 1Cpr/1/2012 2712200455 10.05.2012 Mgr. Jarmila Bíliková ECLI:SK:OSSI:2012:2712200455.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Skalica sudkyňou Mgr. Jarmilou Bílikovou v právnej veci navrhovateľa: Marek Dermíšek, nar. 14.12.1978, Pri kaštieli 1477/25, 908 51 Holíč, štátny občan SR, obchodné meno: Marek Dermíšek, IČO: 434 592 00, so sídlom Potočná 42, 909 01 .
Právna veta: Šírka konkrétneho vymedzenia druhu práce závisí predovšetkým od prevádzkových pomerov konkrétneho zamestnávateľa, pretože toto vymedzenie musí vychádzať z toho, do akej miery môže zamestnávateľ reálne predvídať, že môže zamestnancovi trvale prideľovať práce práve toho druhu, na ktorom sa s ním dohodne. Zamestnávateľ je potom oprávnený prideľovať zamestnancovi iba prácu podľa pracovnej zmluvy a teda môže požadovať výkon jednej práce alebo v závislosti na vzájomnej dohode v rámci svojho dispozičného oprávnenia podľa potreby typovo rozdielnu prácu, ktorá však spadá pod všeobecne dohodnutý druh pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice okolie 18C/386/2010 7510209598 03.02.2011 JUDr. Zuzana Matyiová ECLI:SK:OSKE3:2011:7510209598.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice - okolie sudkyňou JUDr. C. X. v právnej veci žalobcu E.. Š. Š., nar. XX.X.XXX1, bytom L.. X. XX, Q., zastúp. JUDr. F. Z., advokátom, Hutnícka č. 1, Košice proti žalovanej X.-D.-M. V. V.. V. R..J.., so sídlom S. A. XX, .
Právna veta: Poskytovať mzdu za vykonanú prácu je jednou zo základných povinností zamestnávateľa a korešponduje so základnou povinnosťou zamestnanca vykonávať prácu. Mzda sa poskytuje za skutočne vykonanú prácu. Mzda je jednou z foriem odmeny za prácu v pracovnom pomere. V porovnaní so mzdou je odmena za prácu širším pojmom. Odmenou za prácu je nielen mzda, plat ale aj odstupné, provízie, podiely na zisku a ďalšie formy. Mzda je v porovnaní s pojmom odmeny za vykonanú prácu pojem užší a nezahrňuje napr. odstupné, podiely na zisku a podobne. Zákonník práce stanovuje zamestnávateľovi povinnosť poskytovať zam ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 19C/175/2005 1105223829 16.12.2008 JUDr. Anna Kašajová ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava I. sudkyňou JUDr. Annou Kašajovou v právnej veci navrhovateľky: W.. C. D., bytom L. J. XX/XX, J. zast. JUDr. Zuzanou Stavrovskou, Líščie nivy 23, Bratislava proti odporcovi: Ľudová Banka, a.s., Vysoká 9, Bratislava v konaní o mzdové nároky takto .
Právna veta: Predpokladom zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania je skutočnosť, že ku škode došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Za plnenie pracovných úloh sa považuje výkon pracovných povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru (predovšetkým z pracovnej zmluvy), o inú činnosť vykonávanú na príkaz zamestnávateľa a o činnosť, ktorá je predmetom pracovnej cesty. Pracovné povinnosti sú povinnosti, ktoré pre zamestnanca vyplývajú z pracovného pomeru, ako aj z ustanovení Zákonníka práce, prípadne z ďalších všeobecne záväzných pra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 33C/88/2009 5109220877 24.11.2011 Mgr. Mária Kašíková ECLI:SK:OSZA:2011:5109220877.9 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudkyňou Mgr. Máriou Kašíkovou v právnej veci navrhovateľky: L. Y., O.. XX.XX.XXXX, V. E. XXX, právne zastúpená JUDr. Alžbetou Skočdopolovou, advokátkou, so sídlom Dolné Rudiny 1, Žilina proti odporcovi: KIA .
Právna veta: Výkon funkcie konateľa sa však nemôže riadiť pracovnou zmluvou podľa Zákonníka práce, pretože vzťah konateľa a spoločnosti je vždy vzťahom obchodnoprávnym. Konateľ spoločnosti môže byť zároveň v pracovnom pomere so spoločnosťou. Popri funkcii konateľa môže napr. zastávať pozíciu generálneho riaditeľa či inú pracovnú pozíciu v rámci spoločnosti, v takom prípade má konateľ so spoločnosťou uzatvorenú nielen mandátnu zmluvu alebo zmluvu o výkone funkcie konateľa, ale aj pracovnú zmluvu v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce. Zákon o pobyte cudzincov však pre udelenie povolenia na pobyt na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 11Scud/3/2011 8011200370 07.02.2012 Mgr. Magdaléna Želinská ECLI:SK:KSPO:2012:8011200370.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Magdalény Želinskej a sudkýň JUDr. Evy Slávikovej a JUDr. Viery Zoľákovej v právnej veci žalobkyne R. A. M., nar. XX. T. XXXX, trvale bytom F., M. F., M. R., prechodne bytom B., .
Právna veta: Odvolací súd ešte uvádza, že založenie pracovného pomeru prostredníctvom pracovnej zmluvy v rámci pracovnoprávnych vzťahov konkretizuje ústavné právo slobodu výberu povolania a inej zárobkovej činnosti. Ústavnoprávna garancia slobody zabezpečuje súkromnoprávnu autonómiu zmluvných strán nielen pri založení pracovného pomeru, ale aj v priebehu jeho trvania a pri skončení pracovného pomeru. Pritom Zákonník práce umožňuje obmedzenie zmluvnej voľnosti účastníkov pracovného pomeru prostredníctvom vnútorného predpisu zamestnávateľa. Vo vnútornom predpise môže zamestnávateľ určiť voľbu alebo vymenovan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 19CoPr/5/2017 8312203668 10. 04. 2018 JUDr. Zlata Simková ECLI:SK:KSPO:2018:8312203668.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zlaty Simkovej a členov senátu JUDr. Gabriely Világiovej a JUDr. Karola Krochtu v spore žalobcu: H.. X. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom T. XXX, zastúpeného JUDr. Júliusom Kvetánom, .
Kľúčové slová: pracovná zmluva, druh práce
Právna veta: V predmetnej pracovnej zmluve absentuje stručná charakteristika druhu práce, na ktorý bol žalobca u žalovaného prijatý, čo konštatoval aj IP Žilina v časti Pracovnoprávne vzťahy v odseku B v bode 7 protokolu č. IZA-013-49-2.3/P-E22, 24, 25 -17 zo dňa 07.04.2017. Odvolací súd sa stotožňuje s názorom okresného súdu, že absencia bližšieho špecifikovania druhu práce nie je dôvodom neplatnosti pracovnej zmluvy a teda pracovného vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom, nakoľko z následného správania strán pracovného vzťahu možno jednoznačne vyvodiť konkludentnú dohodu, čo sa týka duhu práce.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 5CoPr/1/2019 5917204088 30. 04. 2019 JUDr. Dagmar Cabadajová ECLI:SK:KSZA:2019:5917204088.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Dagmar Cabadajovej a členov senátu JUDr. Miroslava Jamricha a JUDr. Gabriely Veselovej, v právnej veci žalobcu: U. I., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom S. č. XXX/ .
Právna veta: V zmysle § 9 ods. 1 Zákonníka práce robí v pracovnoprávnych vzťahoch právne úkony za zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu. Namiesto nich môžu robiť právne úkony aj nimi poverení zamestnanci. Iní zamestnanci zamestnávateľa, najmä vedúci jeho organizačných útvarov, sú oprávnení ako orgány zamestnávateľa robiť v mene zamestnávateľa právne úkony vyplývajúce z ich funkcií určených organizačnými predpismi. Za právnickú osobu, bez ohľadu na jej právnu formu, v pracovnoprávnych vzťahoch zásadne koná štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tieto dokumenty nielen vyhotovuje a podpisuje, ale aj pripravuje. Z jej výpovede ako svedkyne jasne vyplynulo, že pracovné zmluvy podpisuje ako vedúca personálneho oddelenia spolu s konateľom p. Kellerom. Úvaha právneho zástupcu žalobcu, že podpis p. ... mene zamestnávateľa. Poverenie pre ňu sa odvodzuje výlučne z vnútorného predpisu žalovaného označeného ako Smernica o podpisoch. Pracovná zmluva je konaním nie dovnútra spoločnosti, ale voči tretej osobe, preto neobstojí odvolávanie sa žalovaného na rozsudok NS .
Právna veta: Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj v prípade ak mu zamestnávateľ nevyplatil v lehote 15 dní po uplynutí splatnosti časť mzdy (platu) alebo náhradu mzdy (platu). Na úroveň týchto plnení, aj keď nie sú mzdou, zákonodarca kladie aj iné plnenia. Aj čiastočné nevyplatenie splatnej mzdy, resp. náhrady mzdy môže byť dôvodom pre okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom podľa § 69 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce (rozhodnutie Najvyššieho súdu SR č. 2Cdo/43/1999). Povinnosť poskytovať mzdu za vykonanú prácu je základnou povinnosťou zamestnávateľa, ktorá súčasne tvorí súča ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... založenia pracovného pomeru, pre ktorý je typický princíp zmluvnosti. Zákonník práce ukladá zamestnávateľovi povinnosť uzatvoriť pracovnú zmluvu v písomnej forme. Jej nedodržiavanie však nepostihuje sankciou neplatnosti. Právnická osoba v pozícii zamestnávateľa nemôže ... orgánu navrhovateľa a pracovného pomeru, má (nemá) za následok neplatnosť pracovného pomeru, založeného uvedenou pracovnou zmluvou. Pri posudzovaní tejto otázky, súd porovnal predmet Zmluvy o výkone funkcie predsedu predstavenstva zo dňa .
Právna veta: Ako vyplýva z ustanovenia § 35 ods.3 a 5 zákona č. 595/2003 Z.z., preddavok na daň sa zrazí pri výplate alebo poukázaní alebo pripísaní zdaniteľnej mzdy zamestnancovi, pričom zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, odvedie tieto preddavky najneskôr do piatich dní po dni výplaty, poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru. Zdaniteľnou mzdou je úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zúčtovaných a vyplatených zamestnancovi na kalendárny mesiac alebo zdaňovacie obdobie (§ 35 ods. 1 zákona č. 595/ 2003 Z.z.). Ak teda správca dane v konaní zistil, že zamestnancovi, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... výrobnými prostriedkami, ani na jeho zodpovednosť. Štatutárnym orgánom žalobcu, ktorý je jediný oprávnený za neho konať a teda aj uzatvárať pracovné zmluvy, resp. dohody je predstavenstvo, ktorého posledný dátum vzniku funkciu je dňom 27.04.2005 (Ing. V. N., Ing. M. M .
Právna veta: Pôvodná dikcia ustanovenia § 22 ods. 7 písm. o/ zákona o službách zamestnanosti povolenie na zamestnanie nevyžadovala u cudzinca, ktorý je spoločník obchodnej spoločnosti alebo štatutárny orgán obchodnej spoločnosti, alebo člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, ktorý plní úlohy pre obchodnú spoločnosť vykonávaním činností na území Slovenskej republiky, alebo ktorý je člen družstva alebo člen štatutárneho orgánu družstva, alebo iného orgánu družstva, ktorý vykonáva činnosť pre družstvo na území Slovenskej republiky. Žalobkyňa uzavrela pracovnú zmluvu v čase, keď zákon o službách z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a doplnení niektorých zákonov. V danom prípade, sa však správne orgány vôbec nezaoberali skutočnosťou, že žalobkyňa uzavrela pracovnú zmluvu v čase, keď zákon o službách zamestnanosti nevyžadoval povolenie na zamestnanie u cudzinca, ktorý je spoločník obchodnej ... je nebolo udelené povolenie na zamestnanie v mieste výkonu práce Košice, aj keď vtom čase, keď podpisovala pracovnú zmluvu sa povolenie na zamestnanie pre ňu nevyžadovalo, nakoľko mala oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Podľa názoru žalovaného v .
Právna veta: Pri tejto zodpovednosti sa vychádza z prezumpcie viny zamestnanca a uhrádza sa celá skutočná škoda. Jej uplatnené má prednosť pred uplatnením všeobecnej zodpovednosti. Na rozdiel od všeobecnej zodpovednosti zamestnanca pri zodpovednosti za hodnoty zverené na vyúčtovanie zavinenie zamestnanca nie je zamestnávateľ povinný dokazovať. Zamestnávateľ preukazuje len platné uzavretie dohody o hmotnej zodpovednosti, existenciu schodku na hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a nevyúčtovanie hodnôt zverených mu zamestnávateľom. Predpokladom tejto zodpovednosti je: škoda vo forme schodku na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odporcov svoj dlh uznali a zaplatili. Spolu s návrhom navrhovateľ pripojil do obsahu spisového materiálu plnomocenstvo; pracovné zmluvy; dohody o hmotnej zodpovednosti; doplnky k pracovnej zmluve; výpis z obchodného registra na navrhovateľa; záznam z ... odporcov svoj dlh uznali a zaplatili. Spolu s návrhom navrhovateľ pripojil do obsahu spisového materiálu plnomocenstvo; pracovné zmluvy; dohody o hmotnej zodpovednosti; doplnky k pracovnej zmluve; výpis z obchodného registra na Navrhovateľ návrhom doručeným .
Právna veta: Spôsob spolupráce fyzických a právnických osôb v združení upravuje Občiansky zákonník v ust. § 829 až 841. Ide o rámcovú úpravu a zákon predpokladá, že účastníci si upravia vzájomné práva a povinnosti v zmluve o združení. Zmluva o združení je zmluvou konsenzuálnou a Občiansky zákonník z hľadiska jej obsahu predpisuje len dohodu o spoločnom pričinení sa o dosiahnutie dojednaného účelu a nepredpisuje formu, akou má byť tento právny úkon urobený. Popri pracovnej činnosti môžu byť účastníci združenia, ak to určuje zmluva, povinní poskytnúť pre účely združenia peniaze alebo iné veci. Združenie nie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... exekučné konania vrátane trov exekúcií, ktoré vznikli v dôsledku neplatenia odvodov za jednotlivých zamestnancov, ktorí mali uzavreté pracovné zmluvy s navrhovateľom. Odporca existenciu takejto dohody poprel. Potvrdil, že navrhovateľ investoval vlastných 500.000,- Sk do ... , nemá právnu subjektivitu. Odporca nemôže plniť zákonom stanovenú odvodovú povinnosť za osoby, s ktorými preukázateľne neuzavrel žiadnu pracovnú zmluvu. Preto súd žalobu zamietol. O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s. .
Právna veta: Súd považoval za potrebné uviesť, že okamžité skončenie pracovného pomeru musí byť prerokované zo zástupcami zamestnancov len za predpokladu, že zamestnanci majú svojho zástupcu. Ak takýto zástupca nie je, nie je zamestnávateľ povinný prerokovať okamžité skončenie pracovného pomeru so zamestnancami.

Úryvok z textu:
... aj nedele. Konateľ odporcu, pán X. uchádzačom uviedol, že ak s takýmito podmienkami súhlasia, môžu podpísať pracovnú zmluvu. Odporca navrhovateľa neoboznamoval s pracovnoprávnymi predpismi, v tomto smere nemal žiadne školenie. Pri podpisovaní zmluvy nebol oboznámený ... cestu je dohodnutá priamo v zmluve. Podľa pracovnej zmluvy miestom výkonu práce boli dohodnuté Piešťany, pričom pracovná zmluva neobsahuje žiadne ustanovenie týkajúce sa možnosti vyslania navrhovateľa na pracovnú cestu. Z toho vyplýva, že v .
Právna veta: Pri skúmaní základnej otázky ( či články zverejnené v denníku B. O. vydávanom navrhovateľom, ktoré nepochybne sú výsledkom ľudskej činnosti, sú dielom podľa autorského zákona, a teda či sa na užívanie týchto článkov vzťahujú ustanovenie autorského zákona) dospel k záveru, že v zásade každý výsledok úmyselnej ľudskej činnosti je prejavom duševnej činnosti, keďže jednak na základe tejto začne človek vykonávať určitú činnosť (motív) a túto činnosť vykonáva podľa svojich schopností a možností manuálnych ako aj duševných t.j. skúseností a poznatkov zapamätaných a spracovaných a prípadne aj vl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... absencie osobitného dohovoru medzi týmito by výhradu mohol vykonať výlučne navrhovateľ ako zamestnávateľ (§ 50 ods. 1 veta prvá AZ). Pracovné zmluvy obsahujú v čl. VIII ods. 1 text v podstate zhodný s textom časti § 50 ods. 1 AZ, teda bez .
Právna veta: Je pravdivé tvrdenie, že zodpovednosť za schodok je zodpovednosťou objektívnou a pokiaľ zamestnanec má podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti za vzniknutý schodok podľa tejto dohody aj objektívne zodpovedá. Zodpovednosť za vzniknutý schodok však môže niesť pracovník iba za skutočne zistený schodok. Ak zamestnávateľ nevykoná inventúru pri nástupe nového zamestnanca na pracovisko, aj keď tento zamestnanec o vykonanie inventúry nežiadal, vystavuje sa do situácie, keď nevie preukázať aký schodok vznikol na prevádzke v období po nástupe nového zamestnanca. Teda nie je možné nepochybne ustáliť roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Súd vo veci vykonal dokazovanie oboznámením sa s návrhom navrhovateľa, písomnými vyjadreniami účastníkov konania, výsluchom účastníkov konania, pracovnými zmluvami, dohodami o hmotnej zodpovednosti, oznámením o zmene zúčtovania inventúry zo dňa 05. 09. 2011 a zo ... odstúpila od dohody o hmotnej zodpovednosti. Navrhovateľ k odporu uviedol, že odporkyňa v 4/ rade uzatvorila pracovnú zmluvu na základe ktorej vykonávala funkciu predavačky a pokladníčky a v takejto funkcii pracovala počas inventarizačných období, .
Právna veta: Základnými predpokladmi pre vznik zodpovednostného vzťahu v zmysle § 179 ods. 1 ZP sú: 1. protiprávne konanie zamestnanca v rozpore s právnymi povinnosťami, vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných predpisov /Zákonníka práce/ ako aj individuálnych normatívnych aktov, vzťahujúcich sa na prácu zamestnanca /napr. pracovný poriadok, organizačný poriadok, interné pracovné predpisy, pokyny, inštrukcie a pod./, v neposlednom rade je to pracovná zmluva, príp. pracovná náplň, ak je písomne dojednaná a nakoniec pokyny nadriadeného, 2. vznik škody /úbytok hodnôt v majetkovej sfére poškodené-ho/, 3. prí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... K. L., oboznámením sa s listinnými dôkazmi: výpis z obchodného registra navrhovateľa, pracovnoprávne doklady odporcov: pracovné zmluvy odporcov s dodatkami, mzdové listy za rok 2008, interné predpisy navrhovateľa - Pracovný poriadok, Kompetenčný poriadok ... K. L., oboznámením sa s listinnými dôkazmi: výpis z obchodného registra navrhovateľa, pracovnoprávne doklady odporcov: pracovné zmluvy odporcov s dodatkami, mzdové listy za rok 2008, interné predpisy navrhovateľa - Pracovný poriadok, Kompetenčný poriadok .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.