Nájdené rozsudky pre výraz: pracovná zmluva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8785

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1990 dokumentov
441 dokumentov
452 dokumentov
27 dokumentov
262 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: pracovná zmluvavnútorný predpis zamestnávateľa
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Odvolací súd ešte uvádza, že založenie pracovného pomeru prostredníctvom pracovnej zmluvy v rámci pracovnoprávnych vzťahov konkretizuje ústavné právo slobodu výberu povolania a inej zárobkovej činnosti. Ústavnoprávna garancia slobody zabezpečuje súkromnoprávnu autonómiu zmluvných strán nielen pri založení pracovného pomeru, ale aj v priebehu jeho trvania a pri skončení pracovného pomeru. Pritom Zákonník práce umožňuje obmedzenie zmluvnej voľnosti účastníkov pracovného pomeru prostredníctvom vnútorného predpisu zamestnávateľa. Vo vnútornom predpise môže zamestnávateľ určiť voľbu alebo vymenovan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 19CoPr/5/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8312203668 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 04. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zlata Simková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2018:8312203668.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zlaty Sim
Kľúčové slová: druh prácepracovná zmluva
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: V predmetnej pracovnej zmluve absentuje stručná charakteristika druhu práce, na ktorý bol žalobca u žalovaného prijatý, čo konštatoval aj IP Žilina v časti Pracovnoprávne vzťahy v odseku B v bode 7 protokolu č. IZA-013-49-2.3/P-E22, 24, 25 -17 zo dňa 07.04.2017. Odvolací súd sa stotožňuje s názorom okresného súdu, že absencia bližšieho špecifikovania druhu práce nie je dôvodom neplatnosti pracovnej zmluvy a teda pracovného vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom, nakoľko z následného správania strán pracovného vzťahu možno jednoznačne vyvodiť konkludentnú dohodu, čo sa týka duhu práce.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 5CoPr/1/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5917204088 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dagmar Cabadajová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2019:5917204088.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Šírka konkrétneho vymedzenia druhu práce závisí predovšetkým od prevádzkových pomerov konkrétneho zamestnávateľa, pretože toto vymedzenie musí vychádzať z toho, do akej miery môže zamestnávateľ reálne predvídať, že môže zamestnancovi trvale prideľovať práce práve toho druhu, na ktorom sa s ním dohodne. Zamestnávateľ je potom oprávnený prideľovať zamestnancovi iba prácu podľa pracovnej zmluvy a teda môže požadovať výkon jednej práce alebo v závislosti na vzájomnej dohode v rámci svojho dispozičného oprávnenia podľa potreby typovo rozdielnu prácu, ktorá však spadá pod všeobecne dohodnutý druh pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice okolie 18C/386/2010 7510209598 03.02.2011 JUDr. Zuzana Matyiová ECLI:SK:OSKE3:2011:7510209598.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice - okolie sudkyňou JUDr. C. X. v právnej veci žalobcu E.. Š. Š., nar. XX.X.XXX1, bytom L.. X. XX, Q., zastúp. JUDr. F. Z., advokátom, Hutnícka č. 1, Košice proti žalovanej X.-D.-M. V. V.. V. R..J.., so sídlom
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Poskytovať mzdu za vykonanú prácu je jednou zo základných povinností zamestnávateľa a korešponduje so základnou povinnosťou zamestnanca vykonávať prácu. Mzda sa poskytuje za skutočne vykonanú prácu. Mzda je jednou z foriem odmeny za prácu v pracovnom pomere. V porovnaní so mzdou je odmena za prácu širším pojmom. Odmenou za prácu je nielen mzda, plat ale aj odstupné, provízie, podiely na zisku a ďalšie formy. Mzda je v porovnaní s pojmom odmeny za vykonanú prácu pojem užší a nezahrňuje napr. odstupné, podiely na zisku a podobne. Zákonník práce stanovuje zamestnávateľovi povinnosť poskytovať zam ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 19C/175/2005 1105223829 16.12.2008 JUDr. Anna Kašajová ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava I. sudkyňou JUDr. Annou Kašajovou v právnej veci navrhovateľky: W.. C. D., bytom L. J. XX/XX, J. zast. JUDr. Zuzanou Stavrovskou, Líščie nivy 23, Bratislava proti odporcovi: Ľudová Banka, a.s., Vysoká 9, Bratislava v konaní o mzdové nároky
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Pre normy pracovného práva je príznačná ich kogentná povaha, čo mimo iného znamená, že účastníci pracovnoprávnych vzťahov môžu zmluvu, či dohodu uzavrieť len v rámci tých typov zmlúv, ktoré sú predvídané pracovnoprávnymi predpismi, a že ich zmluvná voľnosť sa uplatní len tam, kde to tieto predpisy umožňujú. Kogentná povaha Zákonníka práce vyplýva aj z ustanovenia § 18 ZP, podľa ktorého je zmluva (dohoda) dohodnutá podľa príslušných ustanovení pracovnoprávnych predpisov uzavretá, akonáhle sa účastníci dohodli na jej obsahu. Zákonník práce teda predpokladá uzavretie zmlúv (dohôd) „podľa príslušn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava III 7C/2/2010 1310200144 11.04.2011 JUDr. Viera Lamprechtová ECLI:SK:OSBA3:2011:1310200144.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava III. v Bratislave v konaní pred sudkyňou JUDr. Vierou Lamprechtovou v právnej veci navrhovateľa: O. C., narodený XX.XX.XXXX, bytom v P., B. M.C. XXX/XX, zastúpený JUDr. Marekom Morochovičom, advokátom v
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Nedodržanie písomnej formy pracovnej zmluvy nie je sankcionované jej neplatnosťou, nie je vylúčená možnosť uzavrieť pracovný pomer i konkludentne. Ak zamestnanec začne pre zamestnávateľa s jeho vedomím vykonávať prácu, akoby bol u neho v pracovnom pomere, prípade túto prácu vykonáva aj dlhší čas, hoci k vzniku pracovného pomeru medzi týmto zamestnávateľom a zamestnancom nemohlo dôjsť, vytvorí sa faktický stav, ktorý býva označovaný /na rozdiel od pracovnoprávneho pomeru, ktorý vznikol platne/ ako faktický pracovný pomer. I z tohto vzťahu môžu vzniknúť určité pracovnoprávne nároky, je však pot ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Skalica 1Cpr/1/2012 2712200455 10.05.2012 Mgr. Jarmila Bíliková ECLI:SK:OSSI:2012:2712200455.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Skalica sudkyňou Mgr. Jarmilou Bílikovou v právnej veci navrhovateľa: Marek Dermíšek, nar. 14.12.1978, Pri kaštieli 1477/25, 908 51 Holíč, štátny občan SR, obchodné meno: Marek Dermíšek, IČO: 434 592 00, so sídlom Potočná 4
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Výkon funkcie konateľa sa však nemôže riadiť pracovnou zmluvou podľa Zákonníka práce, pretože vzťah konateľa a spoločnosti je vždy vzťahom obchodnoprávnym. Konateľ spoločnosti môže byť zároveň v pracovnom pomere so spoločnosťou. Popri funkcii konateľa môže napr. zastávať pozíciu generálneho riaditeľa či inú pracovnú pozíciu v rámci spoločnosti, v takom prípade má konateľ so spoločnosťou uzatvorenú nielen mandátnu zmluvu alebo zmluvu o výkone funkcie konateľa, ale aj pracovnú zmluvu v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce. Zákon o pobyte cudzincov však pre udelenie povolenia na pobyt na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 11Scud/3/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8011200370 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Magdaléna Želinská ECLI: ECLI:SK:KSPO:2012:8011200370.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Magdalén
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Predpokladom zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania je skutočnosť, že ku škode došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Za plnenie pracovných úloh sa považuje výkon pracovných povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru (predovšetkým z pracovnej zmluvy), o inú činnosť vykonávanú na príkaz zamestnávateľa a o činnosť, ktorá je predmetom pracovnej cesty. Pracovné povinnosti sú povinnosti, ktoré pre zamestnanca vyplývajú z pracovného pomeru, ako aj z ustanovení Zákonníka práce, prípadne z ďalších všeobecne záväzných pra ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 33C/88/2009 5109220877 24.11.2011 Mgr. Mária Kašíková ECLI:SK:OSZA:2011:5109220877.9 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudkyňou Mgr. Máriou Kašíkovou v právnej veci navrhovateľky: L. Y., O.. XX.XX.XXXX, V. E. XXX, právne zastúpená JUDr. Alžbetou Skočdopolovou, advokátkou, so sídlom Dolné Rudiny 1, Žilina proti odporco
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Zákonník práce nevylučuje možnosť dohodnúť v pracovnej zmluve viac než jedno miesto výkonu práce, ale z hľadiska nároku na náhradu pri pracovných cestách je podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu SSR z 22. 06. 1970 sp. zn. 6Cz 30/70 potrebné považovať za pravidelné pracovisko vždy len jedno miesto výkonu práce. Zákon o cestovných náhradách definuje aj pravidelné pracovisko, ktorým je miesto písomne dohodnuté so zamestnancom. Ak také miesto nie je dohodnuté, je pravidelným pracoviskom miesto výkonu práce dohodnuté v pracovnej zmluve alebo v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 17Co/144/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6911213225 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zita Nagypálová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2012:6911213225.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom
MENU