Nájdené rozsudky pre výraz: pracovný pomer

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15872

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2187 dokumentov
1716 dokumentov
326 dokumentov
171 dokumentov
40 dokumentov
315 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Z ustanovenia § 48 ods. 2 Zákonníka práce možno vyvodiť dve zásady. Prvá veta citovaného ustanovenia definuje, že pracovný pomer na dobu určitú možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Podľa druhej vety predmetného ustanovenia pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát. Pracovný pomer na dobu určitú tak vo všeobecnosti môže trvať najviac dva roky. 16.1 Ustanovenie § 48 ods. 4 Zákonníka práce svojím znením neustanovuje možnosť dohodnúť pracovný pomer na dobu určitú na dobu dlhšiu ako dva roky v rámci zákonom stanovených výnimiek z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 11CoPr/4/2019 6718205009 27. 02. 2020 JUDr. Jozef Zlocha ECLI:SK:KSBB:2020:6718205009.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Zlochu a sudkýň JUDr. Renáty Deákovej a JUDr. Jany Haluškovej ako členiek senátu, v spore žalobkyne: Mgr. I.. T. R., I.., nar.
Právna veta: Splnenie ponukovej povinnosti zamestnávateľa v zmysle § 63 ods. 2 Zákonníka práce znamená, že zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer výpoveďou, ak nemá zamestnanca možnosť ďalej zamestnávať.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17Co/319/2013 3109214059 23.10.2013 JUDr. Emília Zimová ECLI:SK:KSTN:2013:3109214059.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Zajacovej a sudkýň JUDr. Emílie Zimovej a JUDr. Gabriely Janákovej v právnej veci žalobcu Prof. Ing. T. W., PhD., bytom W., J. C. M. XX, právne zastúpený JUDr.
Právna veta: Povinnosť dodržiavať pracovnú disciplínu patrí k základným povinnostiam zamestnanca vyplývajúcim z pracovného pomeru (§ 47 ods. l písm. b/ Zákonníka práce) a spočíva v plnení povinností stanovených právnymi predpismi, pracovným poriadkom, pracovnou zmluvou alebo pokynom nadriadeného zamestnanca. Ak má byť porušenie pracovnej disciplíny právne postihnuteľné ako dôvod na skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, musí byť toto porušenie pracovných povinností zo strany zamestnanca zavinené (aspoň z nedbanlivosti) a musí dosahovať určitý stupeň intenzity. Zákonník práce pre účely ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6CoPr/10/2019 1214201523 11. 12. 2019 JUDr. Martin Murgaš ECLI:SK:KSBA:2019:1214201523.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Murgaša a sudcov JUDr. Zuzany Kučerovej a JUDr. Karola Riháka v právnej veci žalobcu: P. D., H.. XX. XX. XXXX, N. XX, Š., zast. advokátom JUDr. Ľubomírom H
Právna veta: Povinnosť poskytovať odmenu za vykonanú prácu je základnou povinnosťou zamestnávateľa, ktorá súčasne tvorí súčasť práv-nej povahy pracovného záväzku. V prípade neplnenia tejto základnej povinnosti zamestnávateľa sa poskytuje zamestnancovi možnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru. Ak si účastníci v pracovnej alebo kolektívnej zmluve dohodnú konkrétny výplatný termín, 15dňová lehota v zmysle ust. § 69 Zákonníka práce po uplynutí ktorej môže zamestnanec okamžite skončiť pracovný pomer začína plynúť dňom nasledujúcim od dohodnutého dňa splatnosti mzdy. Ak nie je výplatný termín účastníkmi do ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice I 39C/45/2008 7108208156 11.10.2011 JUDr. Denisa Novotná Mlinárcsik ECLI:SK:OSKE1:2011:7108208156.9 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice I sudkyňou JUDr. Denisou Novotnou Mlinárcsikovou v právnej veci navrhovateľa: V. &. V. s.r.o., U. 5, P., O.: XX XXX XXX proti odporcovi: E. D., nar. XX.X.XXXX, bytom P., S. XX, zast. JUDr. Jánom Lemešom,
Právna veta: Súd uvádza, že v prípade neplatnosti skončenia pracovného pomeru ide o relatívnu neplatnosť právneho úkonu, ktorej sa môže dovolávať len ten z účastníkov, ktorý je dôvodom neplatnosti postihnutý. Ide o výnimku zo zásady absolútnej neplatnosti právnych úkonov, z ktorej vychádza Zákonník práce. 2-mesačná lehota na uplatnenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru má prekluzívny, t.j. prepadný charakter. To znamená, že ak žalobca, ktorý sa mohol dovolať neplatnosti tej-to výpovede žalobu nepodá, skončil sa pracovný pomer podľa jednostranného zrušovacieho prejavu, aj keď to bol neplatný právny úk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 5CoPr/6/2013 8511201821 06.02.2014 JUDr. Gabriela Világiová ECLI:SK:KSPO:2014:8511201821.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Világiovej a členiek senátu JUDr. Jany Burešovej a JUDr. Zlaty Simkovej v právnej veci žalobcu Y. S., nar. X.X.XXXX, bytom Y. č. XX, právne zast. JUDr. Sta
Právna veta: Spolupôsobenie zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru zamestnanca v zmysle Zákonníka práce je výrazným prejavom pracovnoprávnej ochrany zamestnanca. Prvky pracovnoprávnej ochrany zamestnanca sa tak neviažu len na taxatívnosť vymedzenia dôvodov skončenia pracovného pomeru v zmysle § 63 a 68 ZP, ale aj na povinnosť zamestnávateľa pred tretím subjektom (iným ako sám zamestnanec) objasniť dôvody a ďalšie skutkové okolnosti situácie, ktoré majú príčinnú súvislosť so vznikom dôvodu, na základe ktorého môže zamestnávateľ v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce skonči ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 10CoPr/2/2019 2114228781 31. 03. 2020 JUDr. Terézia Mecelová ECLI:SK:KSTT:2020:2114228781.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Terézie Mecelovej a členiek senátu JUDr. Zlatice Javorovej a JUDr. Gabriely Briškovej, vo veci žalobcu: JUDr. E. N., nar. X. S. XXXX, bytom W. XXX/X, A., zastúpenéh
Právna veta: Ten kto je oprávnený robiť v mene zamestnávateľa právne úkony, je tiež v mene zamestnávateľa oprávnený tzv. faktickým úkonom a takéto jeho konanie v tomto smere zamestnávateľa zaväzuje. Pretože právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch robí v mene právnickej osoby predovšetkým jej štatutárny orgán, prináležalo i v preskúmavanej veci riaditeľovi žalovaného oprávnenie rozhodnúť o organizačnej zmene, ktorá sa stala podkladom výpovede danej žalobkyni. Samotná skutočnosť, že riaditeľ žalovaného vykonal organizačnú zmenu bez predchádzajúceho súhlasu zriaďovateľa, nemá na platnosť výpovede žiadny vply ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4Co/307/2012 3109214129 23.05.2013 JUDr. Oľga Lichnerová ECLI:SK:KSTN:2013:3109214129.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Oľgy Lichnerovej a sudkýň JUDr. Ivety Martinákovej a JUDr. Alice Beňovej v právnej veci žalobkyne B. K., bytom C., M. XXXX/XX, zastúpenej JUDr. Y. K., advokátom, so sídlom v A., B. 8, proti žalovan
Právna veta: Pokiaľ neplatnosť skončenia pracovného pomeru podľa § 77 Zákonníka práce nebola vyslovená právoplatným rozsudkom súdu, treba vychádzať z toho, že pracovný pomer bol skončený plat-ne, a to aj vo vzťahu k posudzovaniu nároku zamestnanca na náhradu mzdy pri okamžitom skončení pracovného pomeru podľa § 69 ods. 4 Zákonníka práce. O tom, že pracovný pomer sa skončil neplatne, musí vždy rozhodnúť súd, a to na základe žaloby podanej v dvojmesačnej prekluzívnej lehote. Nie je relevantné to, že právny úkon smerujúci ku skončeniu pracovného pomeru je neplatný. Až do právoplatného rozhodnutia súdu na zákl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 9Co/420/2012 2612201818 19.03.2013 JUDr. Eva Barcajová ECLI:SK:KSTT:2013:2612201818.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Barcajovej a členiek senátu JUDr. Márie Klepancovej a JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD., v právnej veci žalobcu: v právnej veci žalobcu: Ing. C. H., narodený XX. X. XXX
Právna veta: Odvolací súd odvolávajúc sa na vyššie uvedené poukazuje na to, že pri priznaní náhrady mzdy je potrebné zvažovať okolnosti v akej situácii sa zamestnanec nachádzal v čase, kedy mu bolo doručené neplatné skončenie pracovného pomeru, až do právoplatného rozhodnutia o neplatnosti. Žalovaný bol od 3.8.2013 do 9.6.2017 evidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, pričom povinnosťou uchádzača o zamestnanie je aj hľadanie si zamestnania. Súd prvej inštancie správne prihliadol na to, že žalobca mal v čase neplatného skončenia pracovného pomeru 60 rokov, a preto nie je možné v jeho neprospech v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2CoPr/5/2019 1213225976 30. 09. 2020 JUDr. Michaela Králová ECLI:SK:KSBA:2020:1213225976.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Michaely Královej a členiek senátu JUDr. Ivany Jahnovej a JUDr. Nadeždy Wallnerovej v právnej veci žalobcu: D. E., F. C.I. X.X.XXXX, Q. T.: Ž. K. XX, F. E. F
Právna veta: Pokiaľ ide o samotné ustanovenie § 81 písm. g) Zákonníka práce, na ktoré žalovaný v súvislostí s tvrdeným nesplnením si vyššie uvedenej povinnosti žalobkyne v odvolaní poukázal, odvolací súd uvádza, že žalovaný v odvolaní ustanovením § 81 písm. g) Zákonníka práce argumentuje účelovo, bez kontextu so zmyslom a s aplikačným rádiusom uvedeného ustanovenia, pretože zo znenia uvedeného ustanovenia vyplýva pre zamestnanca povinnosť bez zbytočného odkladu informovať zamestnávateľa o všetkých zmenách, ktoré na jeho strane nastanú počas trvania pracovného pomeru a nie o skutočnostiach, ktoré sú u ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13CoPr/3/2020 6716212970 30. 09. 2020 JUDr. Danica Kočičková ECLI:SK:KSBB:2020:6716212970.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Danice Kočičkovej a členov senátu JUDr. Amy Odalošovej a Mgr. Kataríny Katkovej, v právnej veci žalobkyne: C.. R. M., nar. XX. XX. XXXX, trvale
MENU