Nájdené rozsudky pre výraz: pracovný pomer na dobu určitú

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 584

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

57 dokumentov
21 dokumentov
32 dokumentov
8 dokumentov
27 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť len pri splnení osobitných zákonom ustanovených podmienok a to dobu trvania pracovného pomeru treba v pracovnej zmluve výslovne určiť. Na uzavretie pracovného pomeru na určitú dobu sa vyžaduje písomná forma. V opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu pracovného pomeru na dobu určitú alebo vznikne pracovný pomer na neurčitý čas. Všetky zákonné podmienky na uzavretie pracovného pomeru na určitú dobu musia byť splnené pri uzavieraní pracovnej zmluvy alebo pri jej zmene. Medzi zákonné podmienky patrí napríklad možnosť pracovný pomer na určitú dobu dohodnúť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Čadca 16C/62/2011 5311208366 02.11.2011 Mgr. Alena Jančulová ECLI:SK:OSCA:2011:5311208366.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd v Č a d c i samosudkyňou Mgr. Alenou Jančulovou v právnej veci navrhovateľky S. E., rod. K., nar. XX.X.XXXX, bytom Q. Č.. XXX, zastúpenej splnomocneným zástupcom Z. J., bytom Q. XXXX, proti odporcovi L. Š. N. materskou XXXX, Q
Právna veta: Podmienkou použitia výpovedného dôvodu podľa ust. § 63 ods. 1 písm. b), zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce je organizačná zmena u zamestnávateľa, nadbytočnosť zamestnanca a príčinná súvislosť medzi organizačnou zmenou a nadbytočnosťou zamestnanca. Na rozdiel od právneho stavu platného do 31. marca 2002, rozhodnutie o organizačnej zmene, v dôsledku ktorej sa zamestnanec stane nadbytočným, musí zamestnávateľ urobiť písomne. Zákon nevyžaduje, aby sa organizačná zmena realizovala v čase, keď sa zamestnancovi dáva výpoveď. Musí však byť o nej určeným spôsobom rozhodnuté, aby bolo nepochybné, že ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 9CoPr/3/2014 8113208930 06.05.2015 JUDr. Milan Šebeň ECLI:SK:KSPO:2015:8113208930.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Šebeňa a sudcov JUDr. Milana Majerníka a JUDr. Mareka Kohúta ako sudcu spravodajcu v právnej veci žalobcu: K. J., nar.XX.X.XXXX, bytom K., N. XX, právne zastúpený JUDr.
Právna veta: Nedodržanie písomnej formy pracovnej zmluvy nie je sankcionované jej neplatnosťou, nie je vylúčená možnosť uzavrieť pracovný pomer i konkludentne. Ak zamestnanec začne pre zamestnávateľa s jeho vedomím vykonávať prácu, akoby bol u neho v pracovnom pomere, prípade túto prácu vykonáva aj dlhší čas, hoci k vzniku pracovného pomeru medzi týmto zamestnávateľom a zamestnancom nemohlo dôjsť, vytvorí sa faktický stav, ktorý býva označovaný /na rozdiel od pracovnoprávneho pomeru, ktorý vznikol platne/ ako faktický pracovný pomer. I z tohto vzťahu môžu vzniknúť určité pracovnoprávne nároky, je však pot ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Skalica 1Cpr/1/2012 2712200455 10.05.2012 Mgr. Jarmila Bíliková ECLI:SK:OSSI:2012:2712200455.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Skalica sudkyňou Mgr. Jarmilou Bílikovou v právnej veci navrhovateľa: Marek Dermíšek, nar. 14.12.1978, Pri kaštieli 1477/25, 908 51 Holíč, štátny občan SR, obchodné meno: Marek Dermíšek, IČO: 434 592 00, so sídlom Potočná 4
Právna veta: Pre normy pracovného práva je príznačná ich kogentná povaha, čo mimo iného znamená, že účastníci pracovnoprávnych vzťahov môžu zmluvu, či dohodu uzavrieť len v rámci tých typov zmlúv, ktoré sú predvídané pracovnoprávnymi predpismi, a že ich zmluvná voľnosť sa uplatní len tam, kde to tieto predpisy umožňujú. Kogentná povaha Zákonníka práce vyplýva aj z ustanovenia § 18 ZP, podľa ktorého je zmluva (dohoda) dohodnutá podľa príslušných ustanovení pracovnoprávnych predpisov uzavretá, akonáhle sa účastníci dohodli na jej obsahu. Zákonník práce teda predpokladá uzavretie zmlúv (dohôd) „podľa príslušn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava III 7C/2/2010 1310200144 11.04.2011 JUDr. Viera Lamprechtová ECLI:SK:OSBA3:2011:1310200144.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava III. v Bratislave v konaní pred sudkyňou JUDr. Vierou Lamprechtovou v právnej veci navrhovateľa: O. C., narodený XX.XX.XXXX, bytom v P., B. M.C. XXX/XX, zastúpený JUDr. Marekom Morochovičom, advokátom v
Právna veta: Zákon o rodine v ustanovení § 78 ods. l vymedzuje kritériá, ako určitý návod pre súd, kombináciou ktorých sa má určiť konkrétna výška výživného. Na strane oprávneného sú to relevantné odôvodnené potreby. Na strane povinného sú to schopnosti, možnosti a majetkové pomery. Schopnosti predstavujú subjektívne kritérium určovania rozsahu vyživovacej povinnosti a rozumejú sa nimi vlastnosti dané telesnými a duševnými schopnosťami konkrétnej osoby povinného, zdravotným stavom, vlohami, nadaním, získanými skúsenosťami. Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom je daná priamo zo zákona a trvá do doby, kým ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 24CoP/45/2019 8117220472 26. 09. 2019 JUDr. Eliška Wagshalová ECLI:SK:KSPO:2019:8117220472.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Elišky Wagshalovej a členov senátu JUDr. Antónie Kandravej a JUDr. Ingrid Kalinákovej, v právnej veci starostlivosti súdu o P.. P. F., nar. XX.X.XXXX a mal. W. F.
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na ust. § 75 ods. 1 Zákona o rodine, ktoré rozšírilo východisko zisťovania a posudzovania možností, schopností a majetkových pomerov rodičov aj o zisťovanie tzv. potencionality príjmov. Princíp potencionality má prednosť pred princípom fakticity, to znamená, že súd je povinný prihliadať aj k zjavne nevyužitým schopnostiam povinného rodiča. Pre určenie výšky vyživovacej povinnosti preto nie je smerodajné, aký príjem rodič v skutočnosti dosahuje alebo, či vôbec pracuje, ale to, či je objektívne možné, aby zarobil s ohľadom na svoj vek, zdravotný stav, kvalifikáciu, odborno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7CoP/99/2016 7515200231 28. 09. 2016 JUDr. Agnesa Hricová ECLI:SK:KSKE:2016:7515200231.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Agnesy Hricovej a členov senátu JUDr. Frederiky Zozuľákovej a JUDr. Imricha Volkaia vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti L.: 1/ A. nar. X.X.XXXX a 2/ N. nar.
Právna veta: V prípade neplatného skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca je rozhodujúce, či zamestnávateľ trvá naďalej na existencii pracovného pomeru alebo nie (§ 78 ods. 1 Zákonníka práce a § 78 ods. 3 písm. b/ Zákonníka práce). Ak zamestnanec dal neplatnú výpoveď alebo neplatne skončil pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a zamestnávateľ netrvá na tom, aby zamestnanec u neho naďalej pracoval platí, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom písomne nedohodne inak, že pracovný pomer sa skončil dohodou, ak bol pracovný pomer neplatne skončený okamžite dňom, keď mal pracovný pomer skonč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 6CoPr/1/2020 4619200110 29. 01. 2020 JUDr. Marta Polyáková ECLI:SK:KSNR:2020:4619200110.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Marty Polyákovej a sudkýň JUDr. Dagmar Podhorcovej a JUDr. Ingrid Doležajovej, v právnej veci žalobcu: ZKW Slovakia s.r.o., so sídlom Bedzianska cesta 679/375, Krušovc
Právna veta: Podľa § 78 Zákona o rodine, dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh. Ak dôjde k zrušeniu alebo zníženiu výživného pre maloleté dieťa za uplynulý čas, spotrebované výživné sa nevracia. Pri zmene pomerov sa vždy prihliadne na vývoj životných nákladov. Pre posúdenie predpokladov k zmene právoplatného rozsudku o výživnom (§ 78 Zákona o rodine) musí byť založený záver, že došlo k zmene pomerov a že v dôsledku toho je potrebné zmeniť i výšku výživného. Môže dôjsť k zmene potrieb ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 8CoP/8/2015 5113230188 27.02.2015 JUDr. František Potocký ECLI:SK:KSZA:2015:5113230188.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Františka Potockého a členov senátu JUDr. Táne Rapčanovej a Mgr. Zuzany Hartelovej, vo veci starostlivosti súdu o maloletú F. D., nar. XX.XX.XXXX, zastú
Právna veta: 16. Súdne rozhodnutia o výživnom na plnoleté dieťa možno zmeniť alebo zrušiť len na návrh a súčasne len vtedy, ak sa zmenili pomery, t.j. okolnosti rozhodujúce pre výšku a ďalšie trvanie vyživovacej povinnosti. V zmysle zákona o rodine pre zákonný vznik vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je relevantnou objektívna právna skutočnosť narodenia dieťaťa a jej zánik zákon spája s nadobudnutím schopnosti dieťaťa samostatne sa živiť. Schopnosťou dieťaťa samostatne sa živiť treba podľa právnej teórie i ustálenej súdnej praxe rozumieť schopnosť samostatne, z vlastných zdrojov uspokojovať všetky ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 6CoP/30/2018 3117218704 18. 09. 2018 JUDr. Ing. Miroslav Manďák ECLI:SK:KSTN:2018:3117218704.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte, zloženom z predsedu senátu JUDr. Ing. Miroslava Manďáka a členiek senátu Mgr. Stanislavy Miklánkovej a JUDr. Ivety Sopkovej vo veci navrhovateľky: A. M., nar. XX.XX.XXXX, bytom A. T., S. XX/XX,
MENU